30.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 265/39


Úterý 20. října 2009
Veterinární kontroly zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění) *

P7_TA(2009)0038

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění) (KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0873),

s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0033/2009),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů (1),

s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0028/2009),

A.

vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dospěla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.

schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.