17.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 277/56


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

(KOM(2008) 721 v konečném znění – 2008/0216 (CNS))

(2009/C 277/11)

Zpravodaj: pan ADAMS

Dne 15. prosince 2008 se Rada, v souladu s článkem 37 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

KOM(2008) 721 v konečném znění – 2008/0216 (CNS).

Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 17. dubna 2009. Zpravodajem byl pan Espuny MOYANO.

Na 453. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 13. a 14. května 2009 (jednání dne 13. května), zamítl Evropský hospodářský a sociální výbor stanovisko specializované sekce a přijal následující protistanovisko, jež sestavil pan Adams, 98 hlasy pro, 75 hlasů bylo proti a 11 členů se zdrželo hlasování.

1.1   EHSV podporuje zásadní reformu systému kontroly rybolovu, kterou provádí Komise, a uznává ji jako nejdůležitější část společné rybářské politiky (SRP) a jako velmi důležitou a naléhavou restrukturalizaci, jež zvýší účinnost společné rybářské politiky před zahájením navrhované rozsáhlé reformy.

1.2   EHSV se domnívá, že stávající systém kontroly rybolovu v EU je sužován značnými nedostatky. Je neúčinný, nákladný a složitý a nepřináší výsledky. Toto selhávání má důležité následky pro udržitelnost rybolovných zdrojů, odvětví rybolovu a regionů závislých na rybolovu. EHSV konstatuje, že tento názor sdílí i Komise.

1.3   Konkrétně pak SRP u některých zainteresovaných stran vyvolala postoj charakterizovaný prodléváním, uhýbáním od odpovědnosti, váhavým prováděním či nedodržováním. Reforma kontrolního režimu má vést ke změně tohoto nepřátelského prostředí neplnícího své povinnosti. Odráží nový přístup naznačený v zelené knize – Reforma společné rybářské politiky z dubna 2009, a je proto testem ochoty zainteresovaných stran zavázat se ke změně.

1.4   Více než 75 % světových populací ryb se buď využívá plně nebo nadměrně. 88 % populací ve vodách EU je loveno nad jejich maximální udržitelnou úroveň.

1.5   Stávající kontrolní režim v EU je nedostatečný a podrývá spolehlivost základních údajů, na jejichž základě se vytvářejí vědecká doporučení. Vzhledem k nespolehlivým údajům pokračuje rybolov na úrovních, které nejsou udržitelné. Je velmi obtížné zjistit podvodné praktiky a udělované pokuty jsou často mnohem nižší než možný zisk z nadměrného rybolovu. Komise také doplácí na nedostatečné právní nástroje, jež omezují její schopnost rychle a účinně reagovat na zjištěné problémy s výkonností vnitrostátních systémů kontroly. Nové technologie zároveň představují potenciál, který není plně využit.

1.6   EHSV se domnívá, že nový systém by vytvořil globální a integrovaný přístup ke kontrole tím, že by se zaměřil na všechna hlediska společné rybářské politiky a pokryl celý řetězec rybolovu, vylodění, přepravy, zpracování a marketingu – od ulovení ke spotřebiteli.

1.7   EHSV se domnívá, že Komise splnila své povinnosti, pokud jde o konzultaci s klíčovými zainteresovanými stranami, vypracovala fundované posouzení dopadů a právem požaduje okamžitou reformu místo odkládání opatření na dobu, kdy bude stanovena budoucnost společné rybářské politiky po roce 2012.

V Bruselu dne 13. května 2009

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Mario SEPI


PŘÍLOHA

Následující stanovisko bylo zamítnuto, shromáždění namísto něj přijalo protistanovisko, avšak v hlasování získalo přinejmenším čtvrtinu odevzdaných hlasů.

1.   Závěry

1.1   EHSV uznává, že je nezbytné zjednodušit kontrolní režim společné rybářské politiky (SRP) a souhlasí se zásadami navrhované reformy.

1.2   Nicméně Výbor se domnívá, že není nejvhodnější chvíle k dokončení reformy, protože byla právě zahájena diskuse o budoucí SRP pro období po roce 2012 a je velmi pravděpodobné, že dojde k jejím změnám, jež zásadně ovlivní kontrolní režim. EHSV tedy doporučuje vypracovat nejprve důkladnou studii základních prvků SRP a různých použitelných modelů řízení a na nich poté založit nová kontrolní opatření.

1.3   Výbor lituje, že Komise ve spěchu při práci na reformě náležitě předběžně nekonzultovala různé zúčastněné strany, což je nezbytný krok. K tomu, aby byla reforma úspěšná, je podle názoru EHSV třeba do procesu více zapojit dotčené hospodářské a sociální subjekty.

1.4   Výbor se dále domnívá, že změny kontrolních mechanismů obsažené v návrhu namísto zjednodušení kontrolního režimu značně zvyšují množství povinností plavidel a rybolovných úřadů oproti stávající situaci, a proto doporučuje, aby bylo stanoveno dostatečně dlouhé přechodné období.

1.5   EHSV se domnívá, že socioekonomické dopady těchto opatření nebyly řádně vyhodnoceny.

1.6   S cílem usnadnit dodržování pravidel EHSV žádá Komisi o zveřejnění přílohy, ve které by byly upřesněny lhůty a povinnosti pro každý typ plavidla.

1.7   Pokud jde o specifické technické otázky, EHSV naléhá na Komisi, Radu a Evropský parlament, aby zohlednily komentáře obsažené v konkrétních připomínkách.

2.   Úvod

2.1   Dne 14. listopadu 2008 zveřejnila Evropská komise tři dokumenty, jejichž smyslem je reforma kontrolního režimu SRP: sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu pro zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), vlastní návrh nařízení (2) a posouzení dopadů (3).

2.2   Komise je toho názoru, že kontrolní režim vytvořený v roce 2002 se vyznačuje vážnými nedostatky, jež ohrožují jeho celkovou účinnost, je neúčinný, nákladný a složitý a nepřináší požadované výsledky. Proto navrhuje zásadní reformu kontrolního režimu SRP.

Podle Komise je hlavním cílem reformy stanovit systém Společenství pro inspekci, kontrolu, dozor a dodržování právního předpisu, jenž vytvoří nezbytné podmínky pro účinné zavedení pravidel SRP.

2.3.1   Konkrétněji je podle Komise cílem návrhu reformy dosáhnout zlepšení prostřednictvím těchto kroků:

zjednodušením právního rámce; Návrh stanovuje společné kontrolní standardy pro všechna pravidla SRP. Zavádí zásady, podrobná pravidla však ponechává pro jediné prováděcí nařízení;

rozšířením oblasti kontroly; Návrh se zabývá dosud neošetřenými oblastmi (doprava, trhy, zpětná vysledovatelnost) a zabývá se dalšími, kde potřeba kontroly vzrostla (výměty, rekreační rybolov, mořské chráněné oblasti);

vytvořením rovných podmínek, pokud jde o kontrolu; Zavedení harmonizovaných inspekčních postupů spolu se systémem odrazujících a harmonizovaných pokut zabezpečí rovné zacházení s rybáři, ať provozují svou činnost kdekoli, a posílí důvěru v celý systém;

racionalizací zaměření kontrol a inspekce; Systematické využití řízení rizik umožní členským státům a Komisi soustředit své kontrolní zdroje na oblasti, kde je riziko porušení pravidel nejvyšší;

snížením administrativní zátěže;

účinnějším použitím pravidel SRP; Komise se zaměří na makrořízení a soustředí se na kontrolu pravidel a ověřování, zda členské státy pravidla dodržují.

2.4   Návrh nařízení doplňuje nařízení pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (4) a nařízení o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství (5). Tato tři nařízení vytvoří nový kontrolní rámec.

2.5   Snahou Komise je, aby nové nařízení platilo od 1. ledna 2010.

3.   Obecné připomínky

3.1   EHSV uznává, že úspěch SRP závisí na provádění účinného, globálního, integrovaného a nediskriminačního systému kontroly „od moře ke stolu“, který umožní zaručit udržitelné využívání živých vodních zdrojů.

3.2   Výbor je též názoru, že je nezbytné reformovat kontrolní režim Společenství tak, aby se stávající režim vylepšil. Taktéž souhlasí s obecnými zásadami, na nichž je návrh založen.

3.3   Nicméně EHSV se domnívá, že je třeba vážně se zamyslet nad tím, zda je vhodné provést tak významnou reformu právě v této době. Diskusi o budoucí SRP pro období po roce 2012 Komise zahájila v roce 2008. V příštích letech dojde k revizi jejích základních prvků. EHSV je toho názoru, že k reformě kontrolního režimu by mělo dojít, až bude znám obsah nové SRP.

3.4   Hlavním nástrojem pro řízení rybolovné činnosti v rámci stávající SRP je systém stanovení celkového přípustného odlovu TAC (6) a kvót. O případnosti tohoto systému se již diskutovalo na různých fórech (7). Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů tohoto nařízení je dodržování TAC a kvót přidělených členským státům a instituce uznaly, že tento systém potřebuje značně vylepšit, bylo by vhodnější nejdříve revidovat tyto systémy řízení a teprve poté reformovat kontrolní režim. EHSV tedy doporučuje provést nejprve důkladnou a hloubkovou revizi základních prvků SRP a rozbor různých použitelných modelů řízení a poté jim přizpůsobit nová kontrolní opatření.

3.5   Výbor lituje, že Komise představila celý legislativní balíček, tedy sdělení, vlastní návrh nařízení a posouzení dopadů, najednou. Obvykle Komise nejprve předkládá sdělení, aby mohlo být použito jako orientační dokument při diskusi o návrhu. K tomu, aby byla reforma úspěšná, je podle názoru EHSV třeba zapojit do procesu dotčené ekonomické subjekty a tuto otázku s nimi zevrubně prodiskutovat. Reformu takového rozsahu, v jakém ji představuje návrh nařízení, nelze provést jen tak ledabyle.

3.6   Návrh nařízení výrazně zvyšuje množství povinností pro rybářská plavidla a rybolovné úřady. EHSV se domnívá, že tato situace může vést k vážným problémům v praxi, protože ani členské státy ani Komise nemají k dispozici zázemí ani personál pro zvládnutí sběru a zpracování všech informací, jež stanovuje návrh. Dochází tak k nárůstu povinností ekonomických subjektů. Výbor je toho názoru, že v době současné krize není vhodné zvyšovat administrativní zátěž členských států a ekonomických subjektů, neboť dopad, jaký to může mít jak na podniky, tak na zaměstnanost, zejména pokud jde o 10–15metrová plavidla, může být velmi negativní.

3.7   EHSV věří, že zjednodušení je třeba provést postupně, protože jeho analýza a následné provedení jsou složité, finanční náklady na zaváděné systémy jsou vysoké a vzhledem k důvodům, jež neoddělitelně souvisejí s počáteční nezkušeností a dezorientací. Navrhované změny jsou velmi obsáhlé a Výbor se domnívá, že je třeba o nich zevrubněji a déle jednat. Z toho důvodu a rovněž proto, aby byl čas přizpůsobit se změnám, které budou nakonec do právních předpisů pro kontrolu zavedeny, by podle Výboru měl článek 16 stanovit dostatečně dlouhé přechodné období.

3.8   EHSV věří, že dodržování pravidel je třeba založit na spolupráci, pochopení a ochotě zúčastněných stran, a ne se o to snažit zvyšováním počtu opatření a kontrolních postupů či sankcí. Jednodušší pravidla, snadno srozumitelná dotyčným subjektům, přispějí k tomu, aby byla dodržována.

3.9   Snahou Komise je přidělit si více pravomocí v oblasti kontroly. Výbor se domnívá, že je třeba brát ohled na rovnováhu mezi Radou a Komisí, aby se do budoucna předešlo střetům v otázce pravomocí.

3.10   EHSV se domnívá, že nařízení by se mělo zabývat možností, jak využít přebývající části kvót, které nejsou odloveny, a jakým způsobem by je bylo možné nabízet ostatním členským státům, aby se zvýšila výnosnost jejich lovišť.

4.   Konkrétní připomínky

4.1   Podle Výboru by oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Společenství nemělo být omezováno na vody Společenství, a proto doporučuje odstranit zmínku „ve vodách Společenství obecně“ v čl. 4 odst. 8.

4.2   Pokud jde o čl. 4 odst. 10, EHSV se domnívá, že definice „chráněných mořských oblastí“, jež se nacházejí ve vodách Společenství a mají nějaký dopad na rybolov, by měla uvádět i postup Společenství pro jejich vytváření, využívání, kontrolu a sledování.

4.3   Čl. 4 odst. 17 uvádí definici „zpracování“, jež zahrnuje čištění, vykuchání, chlazení ledem či mražení. Výbor se domnívá, že definice zpracování musí být vázána na změnu organoleptických vlastností mořských zdrojů, a nikoli na postupy, které se týkají vlastního uchování výrobku, jejichž účelem je nabídnout spotřebiteli výrobky z ryb s vyššími zdravotními zárukami, a proto navrhuje vyčlenit tyto činnosti z definice zpracování.

4.4   Podle EHSV by se v čl. 7 odst. 1 písm. f) měly zmiňovat oblasti na volném moři, jež nereguluje regionální organizace pro řízení rybolovu.

4.5   Výbor se domnívá, že systém pro lokalizaci a identifikaci plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděného v pravidelných intervalech, jejž zmiňuje článek 9, by se neměl vyžadovat u plavidel o celkové délce 10 až 15 metrů. Činnost těchto loďstev je omezena tak jako tak jejich charakterem – loví v pobřežních oblastech, jež jsou snadno kontrolovatelné. Oproti tomu náklady plynoucí ze zavedení systému by byly značné a neúměrné pro tento typ loďstva, jež tvoří mnoho malých a středních podniků, které zachovávají vysokou úroveň zaměstnanosti.

EHSV je toho názoru, že ustanovení článku 14 ohledně lodního deníku pro plavidla Společenství jsou přehnaně přísná, znamenají vysokou administrativní zátěž při ověřování a měla by se omezit pouze na náležitě odůvodněná loviště.

4.6.1   První odstavec zmíněného článku stanoví, že do lodního deníku se zaznamenávají množství ryb od každého druhu vrácená zpátky do moře. Výbor se domnívá, že záznam těchto úlovků by se měl provádět od určitého množství, například od 50 kg.

4.6.2   Čl. 14 odst. 3 stanoví, že povolená tolerance pro odhadovaná množství kilogramů ryb uchovávaných na palubě, zaznamenávaná do lodního deníku, činí 5 %. EHSV se domnívá, že je obtížné dodržet už současnou hodnotu, stanovenou na 8 % v nejpřísnějším případě plánů obnovy. Vysoká míra administrativní zátěže, která úzce souvisí s příliš nízkým prahem tolerance, a komplikace, jež způsobí rybářům, kterým se tento práh nepodaří dodržet – povedou k celé řadě případů sankcí. To je v rozporu s cílem zjednodušení kontrolních systémů, a proto tedy Výbor jejich zavedení nedoporučuje.

4.6.3   EHSV se domnívá, že převodní faktory pro převod váhy skladovaných ryb na živou váhu, které jsou v různých členských státech odlišné, ač ovlivňují údaje o objemu úlovků každé země, se musí určit nejen podle aritmetického průměru hodnot uplatňovaných ve všech členských státech, ale je též třeba zohlednit specifika a zvláštnosti každého loviště. Taktéž je třeba zohlednit účinky, jaké mohou mít na zásadu relativní stability změny převodních faktorů z národní úrovně na úroveň Společenství.

4.7   Nařízení o používání elektronického deníku nestanovuje povinnost (8), aby se toto opatření vztahovalo na plavidla o celkové délce kratší než 15 metrů. EHSV je toho názoru, že na plavidla o délce 10 až 15 metrů by se nemělo vztahovat, dokud správní orgány členských zemí nevyhodnotí fungování a důsledky jeho uplatnění na velká plavidla. Je na místě připomenout, že elektronický deník bude povinný pro plavidla delší než 24 metrů až od 1. ledna 2010 a pro plavidla kratší než 15 metrů od 1. července 2011. Taktéž článek 15 návrhu nestanovuje platné výjimky z elektronických postupů pro plavidla delší než 15 metrů, a proto Výbor žádá, aby byla obě ustanovení koherentní.

4.8   EHSV se domnívá, že předchozí oznámení stanovené v článku 17 je třeba podávat pouze v odůvodněných případech, jako je tomu nyní, kdy je vyžadováno pouze v případě plavidel, která na palubě vezou úlovky druhů, jež podléhají plánům obnovy. Zamezilo by se tím dodatečné pracovní zátěži, jež v mnoha případech neposkytne užitečné informace, jako například v případě nulových množství ryb. Výbor je toho názoru, že oznámení úlovků je třeba sestavovat na základě minimálního reprezentativního množství.

4.9   Výbor se domnívá, že předchozí oznámení velitelů rybářských plavidel či jejich zástupců se musí vždy podávat státu vlajky, a ne pobřežním státům či státům, kde dochází k vykládce. V současné době musí být zprávy plavidla vždy podány státu vlajky a komunikační střediska musí informaci dále předat ostatním členským státům (9).

4.10   EHSV je toho názoru, že zákaz překládek ryb na moři stanovený v článku 18 může znamenat řadu potíží pro určité způsoby rybolovu, neboť to ztíží ekonomickou životaschopnost dotyčných loďstev. Navíc to, že se na moři či v blízkosti lovišť zakazuje překládka ryb určených k dalšímu zpracování a zmražení, může ohrozit kvalitu rybího masa určeného ke spotřebě.

4.11   Pokud jde o článek 21, EHSV se domnívá, že dvouhodinová lhůta po vykládce určená k elektronickému přenosu údajů z prohlášení o vykládce je příliš krátká a její dodržení může působit potíže. Proto Výbor navrhuje stanovit lhůtu 24 hodin, přičemž je třeba mít na paměti, že v současné době je tato lhůta 48hodinová.

4.12   Výbor je toho názoru, že článek 28 by měl stanovit postupy nezbytné k tomu, aby přebývající část kvót, jež nevytěží jeden členský stát, mohly vylovit za stanovených podmínek jiné členské státy, a postupy pro převod kvót členského státu do následujícího roku. Pokud jde o nápravná opatření, členskému státu, jemuž je rybolov zastaven, by měla být určena kompenzace poskytnutelná pomocí rychlého a snadno použitelného mechanismu.

4.13   EHSV se domnívá, že článek 33 může způsobit potíže určitým loďstvům, která loví malé pelagické ryby a úlovky překládají v přístavu, aby mohly být zpracovány na mrazicích plavidlech. Taktéž se může dotknout těch loďstev, která pocházejí z jednoho členského státu a vykládají své úlovky v jiném členském státě, aby mohly být kamionem přepraveny do přístavů v dalších členských státech, kde jsou nakonec uvedeny na trh.

4.14   V otázce uložení druhů podléhajících plánu obnovy, stanoveném v článku 35, se EHSV staví na podporu skladování v nádobách oddělených od těch, kde jsou ostatní úlovky a jež jsou kontrolovány prostřednictvím štítků. Domnívá se však, že ukládat je navíc odděleně nepovede k lepší kontrole úlovků, neboť nádoby, jež obsahují druhy podléhající plánům obnovy, budou v každém případě označeny štítkem FAO s označením daného druhu.

4.15   Evidenci výmětů, kterou upravuje článek 41, EHSV považuje za životně důležitou pro zachování zdroje a zvýšení kvality vědeckých analýz, především ve smíšených lovištích. Výbor se zasazuje o snížení výmětů jakožto základ udržitelného přístupu. Nicméně je toho názoru, že požadavky na evidenci výmětů jsou neúměrně vysoké a jsou neslučitelné s rybolovnou činností, neboť vedou k nadměrné pracovní zátěži, jež může ohrozit bezpečnost na plavidle, životní podmínky rybářů či hygienické podmínky. Rovněž tak spojení „bez prodlení“ je příliš vágní a způsobuje právní nejistotu.

4.16   Ve vztahu k uzavírání lovišť v reálném čase, jež upravují články 43 a 46, se Výbor domnívá, že jde o delikátní opatření, jehož zavedení vyžaduje hlubší zvážení. Vzhledem k tomu, že návrh nařízení o technických opatřeních (10) vytvoří specifický legislativní rámec, EHSV považuje za racionálnější vyčkat, až bude hotová jeho analýza. V každém případě mechanismy pro uzavření či opětovné otevření lovišť by měly být rychlé a snadno použitelné. V tomto směru se Výbor domnívá, že postup stanovený pro znovuotevření dočasně uzavřených oblastí, v němž je zmínka o vědeckém pozorovateli na palubě, je obtížně splnitelný, pokud je zde vůle rychle dosáhnout účinku nezbytného k tomu, aby rybářům nevznikly zbytečné újmy.

4.17   Podle Výboru není rozumné, aby čl. 47 odst. 3 stanovoval v souvislosti s rekreačními rybáři, že odlovy druhů v rekreačním rybolovu, na které se vztahuje víceletý plán, jsou počítány proti příslušným kvótám členského státu vlajky plavidla, protože by to bylo na újmu profesionálním rybářům, které jejich činnost živí. Výbor se dále domnívá, že rekreační rybolov by měl být náležitě regulován a kontrolován ve všech členských státech za účelem ochrany rybolovných zdrojů.

4.18   Článek 84 zavádí penalizační bodový systém pro ukládání sankcí rybářům, kteří poruší pravidla SRP. Výbor se domnívá, že jde o nevhodný systém. Na jedné straně proto, že diskriminuje loďstva třetích zemí, jež by tomuto systému nepodléhala a jež dodávají Evropské unii více než 60 % z objemu její interní spotřeby, na druhé straně z důvodu nízkého či nulového zohlednění zásady proporcionality v podobě návrhu odebrat rybolovnou licenci, což s sebou nese uzavření dotyčného rybářského podniku a následnou ztrátu zaměstnání.

4.19   Výbor považuje finanční opatření stanovená článkem 95 za nepřiměřená. Pozastavení či zrušení finanční pomoci Společenství členskému státu z důvodu obtíží při plnění povinností stanovených nařízením by mělo vážné důsledky pro subjekty rybářského trhu, které by tím byly penalizovány.

4.20   Článek 96 stanoví uzavření lovišť z důvodu nedodržení cílů SRP členskými státy. Výbor se domnívá, že text článku zachází s velmi vágními termíny, které mohou být zavádějící. Podle EHSV je k uzavření lovišť nutno přistupovat výjimečně, a pouze pokud k tomu jsou podložené a potvrzené důvody. Bylo by třeba jasně určit hranice, které vymezují použití tohoto opatření.

4.21   Výbor dává najevo obavy související s obtížným zajištěním důvěrnosti a profesní mlčenlivosti či obchodního tajemství vzhledem k množství elektronických sdělení, odesílatelů a příjemců informací a počtu vyžadovaných nástrojů pro komunikaci, zjištění polohy a identifikaci.

Hlasování

Pro: 75

Proti: 98

Zdrželo se: 11


(1)  KOM(2008) 718 v konečném znění.

(2)  KOM(2008) 721 v konečném znění.

(3)  SEK(2008) 2760.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, Úř. věst. L 286, 29.10.2008.

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, Úř. věst. L 286, 29.10.2008.

(6)  TAC (total allowable catch) – celkový přípustný odlov.

(7)  Zvláštní číslo zpravodaje Účetního dvora EU č. 7/2007.

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání, Úř. věst. L 409, 30.12.2006.

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1077/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2008, Úř. věst. L 295, 4.11.2008.

(10)  Návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření, KOM(2008) 324 v konečném znění.