11.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 218/41


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství

KOM(2008) 762 v konečném znění – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Dne 5. prosince 2008 se Rada, v souladu s článkem 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

„návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství“

Dne 2. prosince 2008 předsednictvo Výboru pověřilo specializovanou sekci Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost přípravou podkladů Výboru na toto téma.

Vzhledem k naléhavé povaze práce Evropský hospodářský a sociální výbor jmenoval pana HERNÁNDEZE BATALLERA hlavním zpravodajem na 451. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 25. a 26. února 2009 (jednání dne 25. února 2009), a přijal následující stanovisko 101 hlasy pro, 1 … člen se zdržel hlasování.

1.   Závěry

1.1

EHSV opakuje svoji podporu návrhu Komise vzhledem k tomu, že liberalizací ve využívání frekvenčního pásma 900 MHz se legislativní iniciativa na úrovni Společenství stala nutností.

2.   Nástin situace

2.1

Dne 25. července 2007 předložila Komise návrh směrnice na zrušení směrnice Rady č. 87/372/EHS (1), jejímž cílem bylo odstranit vyhrazení pásma 900 MHz pro systémy GSM v členských státech EU zavedené ve smyslu směrnice Rady č. 87/372/EHS z 25. června 1987 o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství.

2.2

Toto frekvenční pásmo 900 MHz je zvlášť hodnotné, neboť má dobré vlastnosti šíření, a může tak pokrýt větší vzdálenosti než vyšší frekvenční pásma a umožňuje přenos moderních hlasových, datových a multimediálních služeb i do méně zalidněných a venkovských oblastí.

2.3

Cíl návrhu byl považován za nezbytný k dosažení úspěchu iniciativy „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ (2) a k dosažení vyšší míry konkurence využíváním pásma 900 MHz jinými technologiemi, což by uživatelům poskytlo největší možnou svobodu volby služeb a technologií.

2.4

V souladu s ustanovením rozhodnutí č. 676/2002/ES udělila Komise CEPT mandát k vypracování méně restriktivních technických podmínek. V rámci tohoto mandátu byly vypracovány podmínky na základě zásady, že pásmo 900 MHz může společně fungovat a je plně kompatibilní s GSM a UMTS.

2.5

K tomuto návrhu vydal EHSV souhlasné stanovisko (3) s tím, že jeho schválení bude impulsem pro inovace a konkurenceschopnost, zvětší konkurenci na trhu elektronických komunikací a zvýší spotřebitelskou volbu.

2.6

V důsledku debat během legislativního postupu Komise dne 19. listopadu 2008 předložila nový návrh směrnice (4), jejímž cílem je změnit směrnici 87/372/EHS.

3.   Návrh Komise

3.1

Směrnice v současné době požaduje, aby členské státy zajistily, že budou celá frekvenční pásma 890-915MHz a 935-960MHz určena pro GSM. Toto omezení zabraňuje tomu, aby byla pásma použita pro celoevropské systémy jiné než GSM, které by byly schopné poskytovat pokročilé interoperabilní hlasové, datové a multimediální služby v šířce pásma s vysokou schopností přenosu. Tyto nové celoevropské systémy, jako například systém UMTS, nabízejí vyšší možnosti než systém GSM a od přijetí směrnice před 20 lety se díky technologickému rozvoji staly životaschopné.

3.2

Protože liberalizace využívání pásma spektra 900 MHz by mohla případně vést k narušení hospodářské soutěže, přičemž zvláště v případech, kdy některým mobilním operátorům nebylo přiděleno spektrum v pásmu 900 MHz, by mohlo dojít k jejich znevýhodnění, pokud jde o náklady a efektivitu, oproti jiným operátorům, kteří budou moci v tomto pásmu poskytovat služby 3G.

3.3

V návrhu se ‚systémem GSM‘ rozumí síť elektronických komunikací, která splňuje normy o GSM vydané ETSI, zejména normy EN 301 502 a EN 301 511, a systémem ‚UMTS‘ se rozumí síť elektronických komunikací, která splňuje normy o UMTS vydané ETSI, zejména normy EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 a EN 301 908-11.

3.4

Podle předpisů o elektronických komunikacích a zejména směrnice 2002/20/ES (5) mohou členské státy změnit a/nebo přezkoumat práva využívání spektra, a mají tak nástroje k řešení případného narušení hospodářské soutěže. Proto by měly zavést příslušná opatření, především pak prošetřit, zda by aplikace tohoto návrhu mohla narušit hospodářskou soutěž na příslušných mobilních trzích.

4.   Obecné připomínky

4.1   EHSV by rád znovu vyjádřil podporu návrhu Komise vzhledem k tomu, že liberalizace využívání frekvenčního pásma 900 MHz vyvolává nutnost normativního zásahu na úrovni Společenství.

4.1.1   Tím, že umožní rozvoj sítí UMTS v městských, příměstských a venkovských oblastech v koexistenci se sítěmi GSM 900/1800 při použití vhodných hodnot pro oddělení nosičů zvětší tento návrh na jedné straně konkurenci na vnitřním trhu a na straně druhé také zvýší hospodářskou, sociální a územní soudržnost Unie.

4.2   Možnost, že by členské státy mohly využívat opatření ex ante regulačního rámce elektronických komunikací, což by jim umožnilo tato práva na využívání přezkoumat a přerozdělit s cílem odstranit narušování hospodářské soutěže, potvrzuje oprávněnost tohoto typu opatření, jak již EHSV zdůraznil při přezkumu rámce elektronických komunikací. V zájmu potřebné transparentnosti EHSV znovu opakuje nutnost časového odstupu pro informování veřejnosti vždy před přijetím tohoto typu opatření.

4.3   Z režimu stanoveného v tomto návrhu musí mít užitek celé odvětví elektronických komunikací v rámci soustavy otevřených a konkurenčních trhů. Urychlí přizpůsobení tohoto průmyslu strukturálním změnám a bude stimulovat prostředí příznivé pro zakládání a rozvoj podniků v celé Unii, a to především těch malých a středních.

4.4   Naproti tomu spotřebitelé musí mít prospěch z větší flexibility při správě spektrálních zdrojů u bezdrátových elektronických komunikací – obecně na bázi WAPECS (6) – jelikož tento přístup, jak upozorňoval EHSV, považuje neutralitu technologie a služeb za politické cíle pro dosažení flexibilnějšího a efektivnějšího využívání spektra.

4.5   EHSV očekává, že provádění tohoto návrhu přispěje k rozvoji zaměstnanosti, zlepšení životních a pracovních podmínek, což umožní, aby postupně dosáhly vyrovnané úrovně, zajistí přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog a rozvoj lidských zdrojů k dosažení trvale vysoké míry zaměstnanosti.

V Bruselu dne 25. února 2009.

předseda

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Mario SEPI


(1)  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (KOM(2007) 367).

(2)  KOM(2005) 229 v konečném znění.

(3)  Stanovisko CESE „Zrušení směrnice GSM“, Úř. věst. C 151, 17.6.2008, s. 25–27. Stanovisko přijato plenárním shromážděním dne 16.1.2008. Zpravodaj: pan Hernández Bataller.

(4)  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství. KOM(2008) 762 v konečném znění.

(5)  Směrnice 2002/20/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro služby a sítě elektronických komunikací, Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.

(6)  Wíreless Access Policy for Electronic Communications Services (politika bezdrátového přístupu ke službám elektronických komunikací).