25.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 284/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 5. listopadu 2009

k doporučením pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem, a o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Úvod a právní základ

Dne 27. října 2009 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádosti Rady Evropské unie o stanovisko k doporučení pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem (1) (dále jen „navrhované rozhodnutí týkající se Vatikánu“) a o stanovisko k doporučení týkajícímu se rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino (2) (dále jen „navrhované rozhodnutí týkající se San Marina“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena čl. 111 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s první větou čl. 17.5 jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Všeobecné připomínky

ECB vítá návrhy obou rozhodnutí, které deset let po zavedení eura sledují změnu měnových dohod uzavřených s Vatikánským městským státem a San Marinem, a to zejména s cílem zajistit rovné podmínky, pokud se týká povinností, jimiž jsou vázány země, které podepsaly měnové dohody s Evropským společenstvím, dále s cílem vytvořit vyhodnocovací mechanismy, zavést jednotnou metodu pro výpočet stropů pro emisi euromincí a umožnit Vatikánskému městskému státu a San Marinu pověřit výrobou svých mincí jinou než italskou mincovnu.

ECB poznamenává, že navrhovaná rozhodnutí (3) stanoví, že za Společenství uzavře dohody Rada. Pokud by se toto pravidlo změnilo a Rada by dohody neuzavírala, ECB se domnívá, že by Hospodářský a finanční výbor a ECB měly mít možnost požádat o předložení dohod Radě, tak jak o tom Rada rozhodla u příležitosti zahájení prvotních jednání o uzavření měnových dohod mezi Společenstvím a Vatikánským městským státem a Republikou San Marino (4).

Pro ta ustanovení návrhů rozhodnutí, která ECB navrhuje změnit, jsou konkrétní pozměňovací návrhy spolu s odůvodněním uvedeny v příloze tohoto stanoviska.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. listopadu 2009.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 570 v konečném znění.

(2)  KOM(2009) 572 v konečném znění.

(3)  Článek 4.

(4)  Článek 8 rozhodnutí Rady 1999/97/ES ze dne 31. prosince 1998 o postoji, jejž má Společenství zaujmout k dohodě o měnových vztazích s Republikou San Marino (Úř. věst. L 30, 4.2.1999, s. 33); čl. 8 rozhodnutí Rady 1999/98/ES ze dne 31. prosince 1998 o postoji, jejž má Společenství zaujmout k dohodě o měnových vztazích s Vatikánem (Úř. věst. L 30, 4.2.1999, s. 35).


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 2 písm. b) navrhovaného rozhodnutí týkajícího se Vatikánu

„b)

Vatikánský městský stát se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření formou přímých transpozic nebo případných rovnocenných opatření pro používání veškerých relevantních právních předpisů Společenství o předcházení praní peněz, o předcházení podvodům a padělání peněz i bezhotovostních platebních prostředků.“

„b)

Vatikánský městský stát se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření formou přímých transpozic nebo případných rovnocenných opatření pro používání veškerých relevantních právních předpisů Společenství o předcházení praní peněz, o předcházení podvodům a padělání peněz i bezhotovostních platebních prostředků. Rovněž se zavazuje v případě vzniku bankovního odvětví v tomto státě přijmout veškeré příslušné bankovní a finanční právní předpisy Společenství.

Odůvodnění

V zájmu zajištění rovných podmínek by bylo vhodné změnit dohodu s Vatikánem tak, aby pamatovala na příslušný právní stav, kdyby ve Vatikánském městském státě v budoucnu vznikl bankovní sektor.

Změna č. 2

Čl. 2 písm. d) navrhovaného rozhodnutí týkajícího se Vatikánu

„d)

K monitorování pokroku v provádění dohody se zřizuje společný výbor. Ten je složen ze zástupců Vatikánského městského státu, Italské republiky, Komise a ECB. Společný výbor může každoročně zrevidovat pevnou část s přihlédnutím k inflaci a vývoji na sběratelském trhu. Usnáší se jednomyslně. Společný výbor přijme svůj jednací řád.“

„d)

K monitorování pokroku v provádění dohody se zřizuje společný výbor. Ten je složen ze zástupců Vatikánského městského státu, Italské republiky, Komise a ECB. Společný výbor může každoročně zrevidovat pevnou část s přihlédnutím k inflaci a vývoji na sběratelském trhu. Společný výbor každých pět let přezkoumá přiměřenost minimální poměrné části mincí, jež se mají uvést do oběhu v nominální hodnotě, a může rozhodnout o jejím zvýšení. Usnáší se jednomyslně. Společný výbor přijme svůj jednací řád.“

Odůvodnění

ECB si všímá, že čl. 2 písm. c) navrhovaného rozhodnutí týkajícího se Vatikánu stanoví minimální poměrnou část mincí, jež se mají uvést do oběhu v nominální hodnotě, na 51 %. Domnívá se, že přiměřenost této minimální poměrné části by měla být v pravidelných intervalech přezkoumávána, a navrhuje zjednodušený postup pro její změnu.

Změna č. 3

Čl. 2 písm. e) navrhovaného rozhodnutí týkajícího se Vatikánu

„e)

Euromince Vatikánského městského státu razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikánský městský stát však se souhlasem společného výboru může pověřit ražbou mincí jiného dodavatele z mincoven pro euromince v EU. Pro účely schválení celkového objemu emise ze strany ECB se objem mincí vydaných Vatikánským městským státem připočte k objemu mincí vydaných domovskou zemí mincovny razící euromince.“

„e)

Euromince Vatikánského městského státu razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikánský městský stát však se souhlasem společného výboru může pověřit ražbou mincí jiného dodavatele z mincoven pro euromince v EU. Pro účely schválení celkového objemu emise ze strany ECB se objem mincí vydaných Vatikánským městským státem připočte k objemu mincí vydaných domovskou zemí mincovny razící euromince Itálií.“

Odůvodnění

Připočítávání k objemu mincí vydaných domovskou zemí mincovny razící euromince by působilo řadu praktických problémů z pohledu stability plnění povinnosti informovat ECB o počtu vydaných mincí, pokud by v budoucnu docházelo ke změnám domovské země mincovny razící euromince. Jelikož mincovny v současnosti uvedenou informační povinnost neplní, připočítávání objemu mincí vydaných Vatikánským městským státem k objemu mincí vydaných Itálií by mohlo zajistit větší míru předvídatelnosti s tím, že italské a vatikánské úřady by při informování ECB o objemech vydávaných mincí spolupracovaly.

Změna č. 4

Článek 3 navrhovaného rozhodnutí týkajícího se Vatikánu

„Jednání s Vatikánským městským státem vedou Italská republika a Komise jménem Společenství. Evropská centrální banka se na jednáních plně účastní v oblasti své pravomoci. Italská republika a Komise předloží předlohu dohody Hospodářskému a finančnímu výboru, aby tento zaujal stanovisko.“

„Jednání s Vatikánským městským státem vedou Italská republika a Komise jménem Společenství. Evropská centrální banka se na jednáních plně účastní a v otázkách spadajících do oblasti svéjejí pravomoci se vyžaduje její souhlas. Italská republika a Komise předloží předlohu dohody Hospodářskému a finančnímu výboru, aby tento zaujal stanovisko.“

Odůvodnění

S ohledem na měnovou povahu dohody s Vatikánským městským státem má ECB za to, že kromě konzultační povinnosti podle čl. 111 odst. 3 Smlouvy by bylo vhodné a žádoucí, aby se ECB účastnila i vlastních jednání a celého procesu vedoucího k uzavření dohody. V otázkách upravených dohodou, které spadají do oblasti pravomoci ECB, by se měl vyžadovat její souhlas.

Změna č. 5

Závěrečné ustanovení navrhovaného rozhodnutí týkajícího se Vatikánu

„Toto rozhodnutí je určeno Italské republice a Komisi.“

„Toto rozhodnutí je určeno Italské republice, a Komisi a ECB.“

Odůvodnění

S ohledem na skutečnost, že navrhované rozhodnutí předjímá roli ECB v jednáních a celém procesu vedoucím k uzavření dohody, ECB by se rovněž měla objevit na seznamu adresátů rozhodnutí.

Změna č. 6

Čl. 2 písm. e) navrhovaného rozhodnutí týkajícího se San Marina

„e)

Euromince Republiky San Marino razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Republika San Marino však se souhlasem společného výboru může pověřit ražbou mincí jiného dodavatele z mincoven pro euromince v EU. Pro účely schválení celkového objemu emise ze strany ECB se objem mincí vydaných Republikou San Marino připočte k objemu mincí vydaných domovskou zemí mincovny razící euromince.“

„e)

Euromince Republiky San Marino razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Republika San Marino však se souhlasem společného výboru může pověřit ražbou mincí jiného dodavatele z mincoven pro euromince v EU. Pro účely schválení celkového objemu emise ze strany ECB se objem mincí vydaných Republikou San Marino připočte k objemu mincí vydaných domovskou zemí mincovny razící euromince Itálií.“

Odůvodnění

Připočítávání k objemu mincí vydaných domovskou zemí mincovny razící euromince by působilo řadu praktických problémů z pohledu stability plnění informační povinnosti vůči ECB o počtu vydaných mincí, pokud by v budoucnu docházelo ke změnám domovské země mincovny razící euromince. Jelikož mincovny v současnosti uvedenou informační povinnost neplní, připočítávání objemu mincí vydaných Republikou San Marino k objemu mincí vydaných Itálií by mohlo zajistit větší míru předvídatelnosti s tím, že italské a sanmarinské úřady by při informování ECB o objemech vydávaných mincí spolupracovaly.

Změna č. 7

Článek 3 navrhovaného rozhodnutí týkajícího se San Marina

„Jednání s Republikou San Marino vedou Italská republika a Komise jménem Společenství. Evropská centrální banka se na jednáních plně účastní v oblasti své pravomoci. Italská republika a Komise předloží předlohu dohody Hospodářskému a finančnímu výboru, aby tento zaujal stanovisko.“

„Jednání s Republikou San Marino vedou Italská republika a Komise jménem Společenství. Evropská centrální banka se na jednáních plně účastní a v otázkách spadajících do oblasti svéjejí pravomoci se vyžaduje její souhlas. Italská republika a Komise předloží předlohu dohody Hospodářskému a finančnímu výboru, aby tento zaujal stanovisko.“

Odůvodnění

S ohledem na měnovou povahu dohody s Republikou San Marino má ECB za to, že kromě konzultační povinnosti podle čl. 111 odst. 3 Smlouvy by bylo vhodné a žádoucí, aby se ECB účastnila i vlastních jednání a celého procesu vedoucího k uzavření dohody. V otázkách upravených dohodou, které spadají do oblasti pravomoci ECB, by se měl vyžadovat její souhlas.

Změna č. 8

Závěrečné ustanovení navrhovaného rozhodnutí týkajícího se San Marina

„Toto rozhodnutí je určeno Italské republice a Komisi.“

„Toto rozhodnutí je určeno Italské republice, a Komisi a ECB.“

Odůvodnění

S ohledem na skutečnost, že návrh rozhodnutí předjímá roli ECB v jednáních a celém procesu vedoucím k uzavření dohody, ECB by se rovněž měla objevit na seznamu adresátů rozhodnutí.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.