2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 196/15


Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES – Prodloužení lhůty

Požadavek zadavatele

(2008/C 196/11)

Dne 19. června 2008 obdržela Komise žádost podle čl. 30 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1).

Žádost, kterou podala Posten AB, se týká poštovních služeb a jiných služeb než poštovních služeb (viz čl. 6 odst. 2 písm. b) a c) směrnice 2004/17/ES) ve Švédsku. Žádost byla zveřejněna v Úř. věst. C 166, 1. 7. 2008, s. 26. Původní lhůta uplyne dne 20. září 2008.

Vzhledem k tomu, že je třeba, aby útvary Komise obdržely a přezkoumaly dodatečné informace, a v souladu s čl. 30 odst. 6 druhou větou se lhůta, kterou má Komise na přijetí rozhodnutí o této žádosti, prodlužuje o tři měsíce.

Konečná lhůta tedy uplyne dne 20. prosince 2008.


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.