52008PC0558R(01)

Nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy /* KOM/2008/0558 konečném znení/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 18.9.2008

KOM(2008)558 v konečném znění /22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

NAŘÍZENÍ RADY (ES),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

(předložená Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Souvislosti návrhu |

Odůvodnění a cíle návrhu Ustanovení článku 55 nařízení č. 1083/2006 nejsou zřejmě přizpůsobena pro projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem (ESF), který v zásadě přispívá na operace nehmotného charakteru a nikoliv na infrastrukturu (nezpůsobilé). Málo projektů vytváří příjmy a pokud ano, pak nejčastěji pouze v průběhu provádění operace. Kromě toho se v případě malých operací spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti nebo operací spolufinancovaných Evropským sociálním fondem jejich pravidla monitorování (příjmy mohou být zohledňovány až po dobu tří let po uzavření operačního programu) jeví jako nepřiměřená administrativní zátěž vzhledem k částkám, o které se jedná, a jako důležitý rizikový faktor při provádění programů. |

Obecné souvislosti Mezi novými finančními pravidly přijatými nařízením č. 1083/2006 jsou ustanovení týkající se finančních příspěvků z fondů (hlava V) a zejména ustanovení, která se týkají projektů vytvářejících příjmy (článek 55). Podle čl. 55 odst. 1 uvedeného nařízení se „projektem vytvářejícím příjmy“ rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Vzhledem k riziku nadměrného financování projektů vytvářejících příjmy byly takové projekty pro spolufinancování fondy vždy posuzovány specifickým způsobem. Dopad vytvořených příjmů na maximální výši podpory poskytované Společenstvím vyžaduje, aby byla pro uvedené projekty stanovena metoda výpočtu. To je předmětem článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006. |

Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu V uplynulém programovém období (2000–‍2006) byla tato zásada uplatňována paušálním způsobem. V čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999, který se týká programů v období 2000–2006 (strukturálních fondů), bylo zejména uvedeno, že pro projekty „investic do infrastruktury, které jsou spojeny se značnými čistými příjmy“ nemohla, například pro cíl 1, maximální míra spolufinancování Společenstvím překročit 40 % namísto obvykle přípustné maximální míry 70 %. Existence „značných příjmů“ měla tudíž za následek snížení maximální míry spolufinancování Společenstvím. Míra spolufinancování se takto snižovala paušálně a automaticky. Zároveň však nebyla pod uvedeným prahem „značných příjmů“ podpora Společenství nijak omezena. Na základě návrhu Komise se Rada rozhodla přijmout pro období 2007–2013 přesnější a náročnější přístup založený na výpočtu nejvyšších způsobilých výdajů namísto paušálního snížení míry spolufinancování. Článek 55 nařízení č. 1083/2006 bude napříště používán na širší skupinu projektů vytvářejících příjmy (tak, jak jsou definovány v prvním odstavci uvedeného článku) a nikoli pouze na projekty investic do infrastruktury, které jsou spojeny se „značnými čistými příjmy“, jako tomu bylo v období 2000–2006. V případě projektů vytvářejících příjmy, pokud tyto vytvořené příjmy nemohou dostatečným způsobem zajistit finanční životaschopnost investičních nákladů, je ta část investičních nákladů, která vyžaduje podporu, považována za nejvyšší způsobilé náklady z hlediska spolufinancování Společenstvím. |

Soulad s ostatními politikami a cíli Unie Nevztahuje se na tento návrh. |

Konzultace zúčastněných stran a posouzení dopadů |

Konzultace zúčastněných stran |

Metody konzultací, hlavní cílová odvětví a obecný profil respondentů Členské státy byly vícekrát neformálně konzultovány ve věci prováděcích postupů ustanovení článku 55, praktických problémů a různých způsobů jejich řešení: – ve věci výkladu článku 55: na setkání Výboru pro koordinaci fondů 27. února a 21. května 2008 byly posouzeny možnosti výkladů, které umožňuje text nařízení; – ve věci možné revize uvedeného nařízení: členské státy byly konzultovány při dvou příležitostech, 25. června 2008 v rámci Výboru pro koordinaci fondů a 3. července 2008 v rámci Pracovní skupiny pro strukturální opatření zřízené Radou. |

Shrnutí odpovědí a způsob, jakým byly vzaty v úvahu Ze všech uvedených konzultací je zřejmé, že členské státy považují možnosti, které poskytuje výklad nařízení č. 1083/2006, pouze za částečně uspokojivé. V důsledku toho se jejich velká většina vyslovila pro revizi článku 55, a pouze tohoto článku. |

Sběr a využití výsledků odborných konzultací |

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací. |

Posouzení dopadů Komise posoudila velikost manévrovacího prostoru, který poskytuje samotný text nařízení, s cílem vyřešit problémy, na které poukázaly členské státy, pomocí výkladu textu. Využití pokynu by bylo výhodné vzhledem ke své jednoduchosti. I kdyby však pokyn vypracovaný útvary Komise využil veškeré možnosti výkladu vzhledem k dalšímu provádění, nemohl by zahrnovat možnost proporcionálního výpočtu nejvyšších způsobilých nákladů pro malé operace nebo otázku vyloučení operací spolufinancovaných ESF. Kromě toho revize omezená na článek 55 umožňuje soustředit diskusi na jedno ustanovení technického charakteru a umožňuje rychlou revizi, což je jediný způsob, jak zajistit, aby období právní nejistoty bylo časově přísně omezené. |

Právní stránka návrhu |

Shrnutí navrhovaných opatření Komise proto navrhuje pozměnit pouze čl. 55 odst. 5 a ponechat ostatní části nařízení č. 1083/2006 beze změny. Tato změna spočívá v nahrazení ustanovení, které se týká úměrnosti postupů monitorování malých operací (jejichž celkové náklady nepřesahují 200 000 EUR), ustanovením o nepoužití článku 55 na operace spolufinancované ESF a na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 milion EUR. Dále se navrhuje, aby toto ustanovení bylo použito se zpětnou působností od 1. srpna 2006. |

Právní základ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 stanoví společná pravidla týkající se uvedených tří fondů. Na základě zásady sdílení řízení mezi Evropskou komisí a členskými státy zavádí uvedené nařízení nový postup programování a nové standardy řízení, včetně finančního, monitorování, kontroly a hodnocení projektů. |

Zásada subsidiarity Návrh se týká oblasti, která spadá do výlučné pravomoci Společenství. Zásada subsidiarity se proto neuplatní. |

Zásada proporcionality Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z těchto důvodů: |

Revize omezená na článek 55 umožňuje soustředit diskusi na jedno ustanovení technického charakteru a umožňuje rychlou revizi, což je jediný způsob, jak zajistit, aby období právní nejistoty bylo časově přísně omezené. Prahová hodnota by měla být stanovena na dostatečně nízké úrovni, aby nebylo zpochybněno obecné pojetí článku 55 nařízení č. 1083/2006, který uplatňuje zásady řádného finančního řízení. Aby oblast financování Společenstvím, která by byla vyjmuta z působnosti článku 55, byla omezena, byla prahová hodnota stanovena ve výši 1 milion EUR. |

Navrhovaná změna dokládá, že je zde skutečná vůle ke zjednodušení řízení fondů, a bude mít bezpochyby pozitivní dopad na tempo provádění programů, protože řízení malých operací spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti a operací spolufinancovaných ESF se podstatně ulehčí a zjednoduší. Usnadní mimo jiné provádění inovativních projektů, zejména v oblasti životního prostředí, sociálního začlenění, energetiky a výzkumu. |

Volba nástrojů |

Navrhovaný nástroj: nařízení. |

Jiné nástroje by nebyly přiměřené z následujících důvodů. Komise posoudila velikost manévrovacího prostoru, který poskytuje samotný text nařízení, s cílem vyřešit problémy, na které poukázaly členské státy, pomocí výkladu textu. I kdyby však pokyn vypracovaný útvary Komise využil veškeré možnosti výkladu vzhledem k dalšímu provádění, nemohl by zahrnovat možnost proporcionálního výpočtu nejvyšších způsobilých nákladů pro malé operace nebo otázku vyloučení operací spolufinancovaných ESF. |

Rozpočtové důsledky |

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Společenství. |

Další informace |

Zjednodušení |

Návrh zjednodušuje právní rámec a správní postupy týkající se veřejných orgánů (vnitrostátních nebo evropských). |

S ohledem na cíle politiky soudržnosti se Komise domnívá, že je nezbytné provést nápravu uvedených nedostatků a přistoupit k revizi nařízení č. 1083/2006 omezené na čl. 55 odst. 5, která bude zahrnovat pouze dva body: vyjmutí operací spolufinancovaných ESF z ustanovení článku 55 a stanovení prahu, pod nímž budou projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti vyňaty z týchž ustanovení, a to jak s ohledem na výpočet nejvyšších způsobilých nákladů, tak s ohledem na monitorování. Ostatní ustanovení článku 55 zůstávají beze změny. |

Tato změna spočívá v nahrazení ustanovení, které se týká úměrnosti postupů monitorování malých operací (jejichž celkové náklady nepřesahují 200 000 EUR), ustanovením o nepoužití článku 55 na operace spolufinancované ESF a dále na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 milion EUR. |

Zrušení platných právních předpisů Přijetí návrhu povede ke zrušení některých právních předpisů. |

1. 2008/0186 (AVC)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY (ES),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu[2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů[4],

vzhledem k těmto důvodům:

2. Právní rámec pro programové období 2007–2013 byl připraven a projednán s cílem posílit zjednodušení způsobu programování a řízení fondů, účinnost jejich pomoci a subsidiaritu jejich provádění.

3. Pro projekty vytvářející příjmy byl přijat přesnější a náročnější přístup založený na výpočtu nejvyšších způsobilých výdajů, uvedený v článku 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999[5].

4. Při uplatňování uvedeného článku bylo zjištěno několik nedostatků, mimo jiné nepřiměřená administrativní zátěž týkající se zejména operací spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a malých operací spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti.

5. Uvedené nedostatky mohou mít záporné dopady na tempo řízení operací, zejména v případě projektů v oblastech, které odpovídají prioritám Společenství, jako je životní prostředí, sociální začlenění, výzkum, inovace nebo energetika, a dále mohou vést k řadě omylů při používání ustanovení článku 55. Uvedený článek by proto měl být zjednodušen.

6. Zjednodušení by se mělo vztahovat na všechny projekty, které přijímají pomoc ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti v průběhu programového období 2007–2013. Je proto vhodné stanovit použití se zpětnou působností.

7. Nařízení (ES) č. 1083/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Odstavce 1 až 4 tohoto článku se použijí pouze na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 1 milion EUR.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Použije se ode dne 1. srpna 2006 na všechny operace, které přijímají pomoc ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti v průběhu programového období 2007–2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

Za Radu

předseda/předsedkyně […]

[1] Úř. věst. C […], […], s. […].

[2] Úř. věst. C […], […], s. […].

[3] Úř. věst. C […], […], s. […].

[4] Úř. věst. C […], […], s. […].

[5] Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 6).