52008PC0344

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Kodifikované znění) /* KOM/2008/0344 konečném znení - COD 2008/0109 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 9.6.2008

KOM(2008) 344 v konečném znění

2008/0109 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Kodifikované znění)

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. V souvislosti s konceptem „Evropa občanů“ přikládá Komise značnou důležitost zjednodušení a přehlednějšímu uspořádání práva Společenství, aby se stalo srozumitelnějším a přístupnějším pro řadového občana, který pak může lépe uplatňovat jednotlivá práva, které mu přiznává.

Tohoto cíle nelze dosáhnout, dokud zůstanou jednotlivá ustanovení, která byla často několikrát podstatným způsobem změněna, roztroušena jak v původním předpisu, tak v pozdějších novelách. Je nutno proto vynaložit notné úsilí při vyhledávání a porovnávání jednotlivých předpisů, aby bylo lze nalézt právě platná ustanovení.

Z tohoto důvodu je rovněž kodifikace často měněné právní úpravy nutná pro zachování její srozumitelnosti a průhlednosti.

2. Komise proto svým rozhodnutím ze dne 1. dubna 1987[1] uložila svým útvarům, aby přistoupily ke kodifikaci jakéhokoli právního aktu nejpozději po jeho desáté změně, přičemž zdůraznila, že se jedná o minimální pravidlo a jednotlivé útvary by se měly v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti předpisů Společenství snažit kodifikovat akty, za něž nesou odpovědnost, i v kratších intervalech.

3. Závěry předsednictví Evropské rady z Edinburku (prosinec 1992) toto potvrdily[2] a zdůraznily význam kodifikace , neboť skýtá právní jistotu ohledně otázky, která právní norma se v určitém okamžiku použije na daný právní vztah.

Kodifikace musí proběhnout v plném souladu s obvyklým legislativním postupem Společenství.

S ohledem na skutečnost, že v aktech podrobených kodifikaci nemohou být prováděny žádné podstatné změny, se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly prostřednictvím interinstitucionální dohody ze dne 20. prosince 1994 na zkráceném postupu pro rychlé přijímání kodifikovaných aktů.

4. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem[3]. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny[4]; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn , které vyžaduje samotná kodifikace.

5. Tento kodifikační návrh byl vypracován na základě předchozího konsolidovaného znění směrnice 89/667/EHS a jejích následných změn vyhotoveného ve všech úředních jazycích Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství pomocí systému na zpracování dat . V případech, že bylo změněno číslování článků, je vztah mezi dřívějším a novým číslováním představen ve srovnávací tabulce uvedené v příloze III kodifikované směrnice.

ê 89/667/EHS

2008/0109 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 44 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[5],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy[6],

vzhledem k těmto důvodům:

ê

(1) Dvanáctá směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem[7] byla několikrát podstatně změněna[8]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 1

(2) Je nezbytné koordinovat některé záruky, které jsou v některých členských státech vyžadovány od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy na ochranu zájmů společníků a třetích osob, aby bylo dosaženo jejich rovnocennosti.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 2 (přizpůsobený)

(3) Na jedné straně se v této oblasti vztahují na všechny kapitálové společnosti Ö [první Õ směrnice Ö Rady Õ 68/151/EHS Ö ze dne 9. března 1968] o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. [58] druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření Õ[9], Ö čtvrtá směrnice Rady Õ 78/660/EHS Ö ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností Õ[10] a Ö sedmá Õ směrnice Ö Rady Õ 83/349/EHS Ö, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách Õ[11], které se týkají zveřejňování informací, platnosti závazků společnosti, neplatnosti společnosti a roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Na druhé straně se [druhá směrnice Ö Rady Õ 77/91/EHS Ö ze dne 13. prosince 1976] o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. [58] druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření Õ[12], Ö třetí směrnice Rady Õ 78/855/EHS Ö ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností Õ[13] a Ö šestá Õ směrnice Ö Rady Õ 82/891/EHS Ö ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o rozdělení akciových společností Õ[14], které se týkají založení, základního kapitálu, fúzí a rozdělení společností, vztahují pouze na akciové společnosti.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 5 (přizpůsobený)

(4) Právní nástroj umožňující omezení ručení jednotlivého podnikatele v celém Společenství Ö je nezbytný Õ, aniž tím jsou dotčeny právní předpisy členských států, které ukládají tomuto jednotlivému podnikateli ve výjimečných případech ručení za závazky podniku.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 6 (přizpůsobený)

(5) Společnost s ručením omezeným může mít jediného společníka jednak již při svém založení, jednak v důsledku soustředění všech společenských podílů do jediných rukou. Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou členské státy stanovit zvláštní ustanovení nebo sankce, je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli jiná právnická osoba jediným společníkem některé společnosti. Jediným cílem této možnosti je zohlednit zvláštnosti některých vnitrostátních právních předpisů. Za tímto účelem mohou členské státy ve zvláštních případech stanovit omezení práva na založení společnosti jedné osoby nebo neomezené ručení jediného společníka. Členské státy mohou volně stanovit pravidla, aby čelily možným nebezpečím vyplývajícím z toho, že společnost jedné osoby má jen jediného společníka, zvláště k zajištění splacení upsaného základního kapitálu.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 7

(6) Soustředění všech podílů do jediných rukou a totožnost jediného společníka musí být zveřejněny v rejstříku, který je přístupný veřejnosti.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 8

(7) Rozhodnutí, která přijímá jediný společník v postavení valné hromady společníků, je nutné pořizovat písemně.

ê 89/667/EHS bod odůvodnění 9

(8) Písemná forma musí být rovněž požadována u smluv uzavřených mezi jediným společníkem a společností, za niž jedná, pokud se tyto smlouvy nevztahují na běžné operace uzavřené za obvyklých podmínek.

ê

(9) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

ê 89/667/EHS (přizpůsobený)

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Koordinační opatření stanovená touto směrnicí se použijí na právní a správní předpisy členských států, které se vztahují na formy společností Ö uvedené v příloze I. Õ

ê 89/667/EHS

Článek 2

1. Společnost může mít jediného společníka jednak již při svém založení, jednak v důsledku soustředění všech společenských podílů do jediných rukou (společnost jedné osoby).

2. Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou zákony členských států obsahovat zvláštní ustanovení nebo sankce,

a) je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo

b) je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli právnická osoba jediným společníkem některé společnosti.

Článek 3

Pokud se společnost stane společností jedné osoby v důsledku soustředění všech podílů v jediných rukou, musí být tato skutečnost a totožnost jediného společníka vloženy do spisu nebo zapsány do rejstříku uvedených v čl. [3 odst. 1 a 2] směrnice [68/151/EHS] nebo vyznačeny v rejstříku vedeném u společnosti a přístupném veřejnosti.

Článek 4

1. Jediný společník vykonává pravomoci valné hromady společníků.

2. Rozhodnutí jediného společníka přijatá v oblasti uvedené v odstavci 1 musí být uvedena v zápisu nebo pořízena písemně.

Článek 5

1. Smlouvy uzavřené mezi jediným společníkem a společností, za niž jedná, musí být uvedeny v zápisu nebo pořízeny písemně.

2. Členské státy nejsou povinny uplatňovat odstavec 1 na běžné operace uzavřené za obvyklých podmínek.

Článek 6

Povolí-li členský stát společnost jedné osoby ve smyslu čl. 2 odst. 1 také u akciové společnosti, vztahuje se na ni tato směrnice.

Článek 7

Členský stát nemusí povolit společnost jedné osoby, jestliže jeho vnitrostátní právní předpisy umožňují jednotlivým podnikatelům zakládat podniky, jejichž ručení je omezeno na majetek určený pro určitou činnost, jsou-li pro tyto podniky stanoveny záruky rovnocenné těm, které obsahuje tato směrnice a ostatní předpisy Společenství vztahující se na společnosti uvedené v článku 1.

ê 89/667/EHS (přizpůsobený)

Článek 8

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

ê

Článek 9

Směrnice 89/667/EHS ve znění aktů uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

ê 89/667/EHS

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne .

Za Evropský parlament Za Radu

předseda/ předsedkyně předseda/ předsedkyně

é

PŘÍLOHA I

ê 89/667/EHS (přizpůsobený)

Ö Formy společností uvedené v článku 1 Õ

- Belgie:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

ê 2006/99/ES čl. 1 a příloha bod A.4

- Bulharsko:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество,

ê Akt o přistoupení z roku 2003 čl. 20 a příloha II s. 340

- Česká republika:

společnost s ručením omezeným;

ê 89/667/EHS

- Dánsko:

anpartsselskab;

- Německo:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

ê Akt o přistoupení z roku 2003 čl. 20 a příloha II s. 340

- Estonsko:

aktsiaselts, osaühing;

ê 89/667/EHS

- Irsko:

private company limited by shares or by guarantee;

- Řecko:

εταιρεία περιορισμένης ευδύνης;

- Španělsko:

sociedad de responsabilidad limitada;

- Francie:

société à responsabilité limitée;

- Itálie:

società a responsabilità limitata;

ê Akt o přistoupení z roku 2003 čl. 20 a příloha II s. 340

- Kypr:

Iδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

- Lotyšsko:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

- Litva:

uždaroji akcinė bendrovė;

ê 89/667/EHS

- Lucembursko:

société a responsabilité limitée;

ê Akt o přistoupení z roku 2003 čl. 20 a příloha II s. 340

- Maďarsko:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;

- Malta:

kumpanija privata/private limited liability company;

ê 89/667/EHS

- Nizozemsko:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

ê Akt o přistoupení z roku 1994 čl. 29 a příloha I (přizpůsobený)

- Rakousko:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

ê Akt o přistoupení z roku 2003 čl. 20 a příloha II s. 340

- Polsko:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

ê 89/667/EHS

- Portugalsko:

sociedade por quotas;

ê 2006/99/ES čl. 1 a příloha bod A.4 (přizpůsobený)

- Rumunsko:

societate cu răspundere limitată;

ê Akt o přistoupení z roku 2003 čl. 20 a příloha II s. 340

- Slovinsko:

Delniška družba;

- Slovensko:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

ê Akt o přistoupení z roku 1994 čl. 29 a příloha I

- Finsko:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- Švédsko:

aktiebolag;

ê 89/667/EHS

- Spojené království:

private company limited by shares or by guarantee.

_____________

é

PŘÍLOHA I I

Část A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn (uvedených v článku 9)

Směrnice Rady 89/667/EHS (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 40) |

Příloha I bod XI.A. Aktu o přistoupení z roku 1994 (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 194) |

Příloha II bod 4.A Aktu o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 338) |

Směrnice Rady 2006/99/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 137) | pouze bod A.4 přílohy |

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost (uvedené v článku 9)

Směrnice | Lhůta pro provedení | Datum použitelnosti |

89/667/EHS | 31. prosince 1991 | nejpozději 1. ledna 1993, co se týče již existujících společností 1. ledna 1992 |

2006/99/ES | 1. ledna 1997 |

_____________

PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 89/667EHS | Tato směrnice |

Čl. 1 úvodní věta | Článek 1 |

Čl. 1 první až dvacátá sedmá odrážka | Příloha I |

Články 2 až 7 | Články 2 až 7 |

Čl. 8 odst. 1 | - |

Čl. 8 odst. 2 | - |

Čl. 8 odst. 3 | Článek 8 |

- | Článek 9 |

- | Článek 10 |

Článek 9 | Článek 11 |

- | Příloha I |

- | Příloha II |

- | Příloha III |

_____________[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Viz příloha 3 část A uvedených závěrů.

[3] Prováděno v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě – Kodifikace acquis communautaire , KOM(2001) 645 v konečném znění.

[4] Viz příloha II část A tohoto návrhu.

[5] Úř. věst. C , , s. .

[6] Úř. věst. C , , s. .

[7] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/99/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 137).

[8] Viz příloha II část A.

[9] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/99/ES.

[10] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/99/ES.

[11] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/99/ES.

[12] Úř. věst. L 26, 30.1.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/99/ES.

[13] Úř. věst. L 295, 20.10.1978, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES (Úř. věst. L 300, 17.11.2007, s. 47).

[14] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 47. Směrnice ve znění směrnice 2007/63/ES.