19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 325/19


Stanovisko Výboru regionů – Obchodování s emisními povolenkami

(2008/C 325/04)

VÝBOR REGIONŮ

vyzývá Komisi, aby urychlila schvalování právních předpisů, pokud jde o začlenění letectví do ETS, a co nejdříve zapojila do ETS odvětví námořní dopravy;

obává se, že směrnice nepředstavuje nástroj pobízející ke snižování emisí skleníkových plynů v odvětví nakládání s odpady, což je zvlášť kritické odvětví jak z hlediska emisí, tak z hlediska hospodaření s půdou;

doporučuje, aby členské státy přidělily alespoň 30 % příjmů z obchodování s povolenkami formou dražby regionálním a místním orgánům, a tak podpořily využití obnovitelných energií a energetické účinnosti v konečné spotřebě s cílem splnit závazek Společenství do roku 2020 využívat 20 % obnovitelných energií a zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %; a dále podpořily opatření na snížení skleníkových plynů v odvětvích nespadajících do ETS, zejména v odvětví dopravy a v odvětví nakládání s odpady;

doporučuje opatření k podpoře vybraných průmyslových odvětví s vysokou energetickou náročností v případě úniku uhlíku:

Komise nejpozději půl roku po vstupu této směrnice v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě, po konzultaci všech příslušných sociálních partnerů a Výboru regionů, analytickou zprávu s konkrétními návrhy na zamezení úniku uhlíku vyprodukovaného v energeticky náročných průmyslových odvětví nebo pododvětvích.

Zpravodaj

:

Pietro MARRAZZO (IT/SES), předseda vlády regionu Lazio

Odkaz

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

KOM(2008) 16 v konečném znění – 2008/0013 (COD)

I.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

VÝBOR REGIONŮ

Obecná doporučení

1.

připomíná, že místní a regionální orgány rozhodujícím způsobem přispívají k úspěchu evropských iniciativ a mají rozhodující úlohu při provádění environmentálních, průmyslových a energetických politik;

2.

souhlasí s uplatněním zásady „znečišťovatel platí“, která by se měla provádět konkrétně ve všech politikách Společenství týkajících se ochrany životního prostředí a klimatu. Internalizace environmentálních nákladů zboží a služeb představuje podstatnou součást odpovídajících veřejných politik zaměřených na zásadu hospodářského rozvoje, který je udržitelný, rovnovážný a v souladu s ochranou životního prostředí;

3.

oceňuje proto úsilí, které Evropská komise dosud vynaložila na vytvoření účinného trhu s uhlíkem, jemuž se v systému svobodného uzavírání smluv podařilo určit cenu za znečištění za jednu tunu oxidu uhličitého;

4.

vítá návrh na úpravu a aktualizaci ETS (Emission Trading Scheme – systém pro obchodování s emisemi) v souladu se zatím dosaženými výsledky a problémy zaznamenanými během prvního období fungování tohoto systému (2005–2007);

5.

domnívá se, že i přes dosažený pokrok je nezbytné pokračovat v dlouhodobém posilování transparentnosti a spolehlivosti ETS a věnovat pozornost sociálním a environmentálním vlivům navrhovaných opatření, zejména na regionální a místní úrovni;

Pokud jde o úpravy ETS:

Technické úpravy

6.

připomíná, že zjednodušení navržené Komisí s možností vyloučit nejmenší průmyslová zařízení a ujasnění pojmu „spalovací zařízení“ přispívají ke spolehlivosti, účinnosti a transparentnosti celého trhu s uhlíkem;

7.

vyzývá přesto Komisi, aby upřesnila, jaká ekvivalentní opatření mohou použít členské státy k dosažení snížení emisí v malých zařízeních, a neomezila se na obecnou zmínku o možných opatřeních daňové politiky (uhlíková daň);

8.

poznamenává, že co se týče obchodování s povolenkami formou dražby, mělo by se přejít od fáze zcela bezplatného přidělování k postupnému přidělování prostřednictvím veřejných dražeb; vyjadřuje silnou podporu potřebě chránit méně majetné vrstvy, v souvislosti s případným zvýšením cen průmyslových výrobků a ostatních zdrojů energie, zejména sazeb za elektřinu, a také jim pomoci se zvýšením energetické účinnosti jejich domácností;

9.

souhlasí s Komisí ve věci návrhu na překonání dosavadního přístupu přijetím NAP do činnosti každého členského státu a oceňuje, že bylo zvoleno určit na úrovni Společenství jednotným a solidárním způsobem společné cíle platné pro celou EU;

10.

souhlasí s návrhem Komise, který se týká zahrnutí procesů zachycování, přepravy a geologického skladování uhlíku do ETS, a doufá v odpovídající podporu výzkumu příslušných technologií, jež stále potřebují další rozvoj a investice, a to pod podmínkou, že se posoudí případný dopad skladování uhlíku na ekosystémy, v nichž bude zaveden;

11.

připomíná, že výzkum v oblasti energetiky a životního prostředí může zastávat významnou úlohu v zájmu snižování emisí a přizpůsobování, a doufá, že směrnice bude představovat účinný nástroj k zajištění stálého zdroje financí pro tyto činnosti;

12.

požaduje, aby zahrnutí nových odvětví a činností do ETS bylo kromě rizika ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu na mezinárodních trzích posuzováno také podle skutečné míry znečištění vyprodukovaného daným odvětvím, zhodnocení možného technologického zdokonalení dotyčného odvětví a přezkoumání mezí převoditelnosti dodatečných nákladů na konečné spotřebitele;

13.

vyzývá proto Komisi, aby urychlila schvalování právních předpisů, pokud jde o začlenění letectví do ETS, a co nejdříve zapojila do ETS odvětví námořní dopravy (viz odstavec 65 stanoviska CdR 22/2008);

14.

schvaluje zásadu spolupráce a solidarity, která byla zavedena do nového ETS, mezi technologicky vyspělejšími zeměmi (s průmyslovými odvětvími s větší energetickou účinností) a pomaleji se rozvíjejícími zeměmi (jejichž hospodářství spotřebovávají více energie a potřebují zvýšit svoji míru růstu);

Mezinárodní rozměr boje proti změně klimatu

15.

oceňuje dosavadní úsilí EU při účasti na mezinárodních jednáních o provádění Kjótského protokolu (zatím naposledy na konferenci na Bali) a při definování strategií sdílených na světové úrovni, zejména pokud jde o rozdělení úsilí, které je třeba vynaložit mezi bohatými a rozvojovými zeměmi; doufá tedy, že dosavadní výsledky budou moci být dále posíleny a rozvinuty na základě dohod z příštích mezinárodních konferencí v Poznani a Kodani;

16.

vyzývá k doplňkovým opatřením v oblasti boje proti změně klimatu a rozšíření cílů stanovených v ETS tak, aby byly v souladu s cíli celkového snížení emisí o 30 % vyplývajícími z mezinárodních dohod na toto téma;

17.

vyzdvihuje nutnost, aby žádoucí uzavření mezinárodní dohody vedlo k tomu, že se na celém světě bude s příslušnými odvětvími zacházet stejně; proto by měly být stanoveny minimální požadavky, které musí dohoda splňovat, aby mohla platit za mezinárodní dohodu ve smyslu směrnice;

Nově upravená odvětví

18.

trvá na tom, že je nutné provést odpovídající analýzy nákladů a výhod týkajících se začlenění nových výrobních odvětví do ETS, aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže způsobenému konkurencí vyvolanou mezi nestejnorodými průmyslovými odvětvími prostřednictvím omezení produkovaných skleníkových plynů;

19.

obává se, že směrnice nepředstavuje nástroj pobízející ke snižování emisí skleníkových plynů v odvětví nakládání s odpady, což je zvlášť kritické odvětví jak z hlediska emisí, tak z hlediska hospodaření s půdou;

20.

upozorňuje na to, že současně s obchodováním s emisními povolenkami je zapotřebí velkého úsilí týkajícího se zejména přesunu k druhům dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Národní vlády zde musejí převzít zodpovědnost a vybudovat železniční a vodní dopravní cesty, jakož i obecně podporovat intermodální dopravu;

Konkurenceschopnost podniků a ochrana spotřebitelů

21.

poznamenává, že Komise stále plně nedoceňuje riziko ztráty konkurenceschopnosti průmyslových odvětví a že nová směrnice stále nestanoví vhodná opatření podpory a ochrany evropských ekonomik; v tomto smyslu trvá na tom, že je důležité mít stabilní a pro investice atraktivní prostředí a že brzy bude zapotřebí řešit nebezpečí přesunu emisí uhlíku do zemí s méně závaznými předpisy v oblasti životního prostředí a nižšími náklady (carbon leakage); považuje za vhodné, aby Komise co možná nejdříve předložila Evropskému parlamentu a Radě návrhy plně harmonizovaných předpisů Společenství pro bezplatné přidělování emisních povolenek. Tyto předpisy by měly zohlednit situaci energeticky náročných odvětví a pododvětví, která jsou vystavena značnému riziku úniku uhlíku;

22.

doporučuje, aby úsilí nezbytné pro boj proti změně klimatu bylo vhodně rozděleno mezi zainteresované průmyslové subjekty a konečné spotřebitele, a tak se zamezilo nebezpečí, že dodatečné náklady přijatých opatření, zejména v některých výrobních odvětvích, dopadnou výlučně na spotřebitele;

23.

poznamenává, že návrh Komise nevěnuje dostatečnou pozornost potřebě zamezit nepříznivým důsledkům pro méně majetné vrstvy, zvlášť pokud se týká možných dopadů směrnice na zvýšení sazeb za elektřinu; žádá proto Komisi, aby více dohlížela na trhy, posilovala důvěru spotřebitelů a omezovala nebezpečí manipulace s trhem;

24.

navrhuje, aby bylo při přidělování bezplatných emisních povolenek zohledněno snížení emisí, kterého již jednotlivé podniky dosáhly; zařízení, která jsou ve svém odvětví z důvodu nejnižších emisí skleníkových plynů na výrobní jednotku referenčním měřítkem, by tak například mohla obdržet 100 % povolenek bezplatně;

Příspěvek místních a regionálních orgánů

25.

zdůrazňuje, že místní a regionální orgány čelí důsledkům probíhající změny klimatu jako první, a proto musí být vhodně zapojeny do přijímání všech strategií boje a přizpůsobování;

26.

upozorňuje Evropskou komisi na to, že při přezkumu ETS je nezbytné zvážit nejen důsledky pro konkurenceschopnost na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni, ale také rizika pro konkurenceschopnost a přitažlivost různých regionů v rámci EU;

27.

doporučuje tedy patřičně uvážit požadavky regionálních rozvojových politik a připomíná, že má-li se zvýšit transparentnost a funkčnost trhu s uhlíkem, mohou některá průmyslová zařízení projít důkladnou restrukturalizací a méně účinná zařízení nebo taková, která jsou již v krizi, mohou být vyloučena z výrobního systému; v takovém případě doporučuje stanovit činnosti na podporu průmyslové přeměny, ke které má dojít, a zainteresovaných pracovníků;

28.

pokud jde o posílení a úpravu ETS, uznává, že je nezbytné zlepšit celkový soulad opatření a že by měly být přijaty ambicióznější cíle, které na základě projednávaných mezinárodních dohod stanovují snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2020;

29.

podporuje možnost posílit, za přispění místních a regionálních orgánů, zapojení veřejnosti do úsilí, které EU vynakládá na boj proti probíhající změně klimatu; tato činnost na zvyšování povědomí se musí zaměřit jak na povzbuzování řádných způsobů chování jednotlivce, tak na vysvětlování veřejnosti závažných průmyslových a technologických otázek, které jsou často v pozadí přijímaných strategií;

30.

podporuje možnost posílit činnosti místních a regionálních orgánů v oblasti odborné přípravy a informovanosti konečných spotřebitelů a provozovatelů malých a středních podniků spadajících do oblasti působnosti směrnice o ETS.

II.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

čl. 1 bod (5) (článek 9)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Článek 9

Množství povolenek pro celé Společenství

Množství povolenek pro celé Společenství, které se od roku 2013 začne vydávat každoročně, se sníží lineárním způsobem po uplynutí poloviny období 2008–2012. Množství se sníží o lineární faktor 1,74 % v porovnání s průměrným celkovým ročním množstvím povolenek, které vydaly členské státy v souladu s rozhodnutím Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní absolutní množství povolenek na rok 2013, založené na celkovém množství povolenek, které vydaly členské státy v souladu s rozhodnutím Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise přezkoumá lineární faktor nejpozději v roce 2025.

Článek 9

Množství povolenek pro celé Společenství

Množství povolenek pro celé Společenství, které se od roku 2013 začne vydávat každoročně, se sníží lineárním způsobem po uplynutí poloviny období 2008–2012. Množství se sníží o lineární faktor 1,74 % v porovnání s průměrným celkovým ročním množstvím povolenek, které vydaly členské státy v souladu s rozhodnutím Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní absolutní množství povolenek na rok 2013, založené na celkovém množství povolenek, které vydaly členské státy v souladu s rozhodnutím Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise provede nejpozději v roce 2018 přezkum směrnice se zřetelem na další vývoj v období po roce 2020 přezkoumá lineární faktor nejpozději v roce 2025.

Odůvodnění

Navrhovaná změna směrnice se týká období obchodování v letech 2013–2020. Předpisy pro období po roce 2020 proto nejsou na místě. Rozsáhlé změny vůči dosavadnímu režimu obchodování jsou naopak důvodem k obecnému přezkumu nejpozději v roce 2018.

Pozměňovací návrh 2

čl. 1 bod (7) (čl. 10 odst. 3)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

3.   Alespoň 20 % příjmů z obchodování s povolenkami formou dražby podle odstavce 2 včetně všech příjmů z obchodování s povolenkami podle písmena b) uvedeného odstavce se použije takto:

3.   Alespoň 20 50 % příjmů z obchodování s povolenkami formou dražby podle odstavce 2 včetně všech příjmů z obchodování s povolenkami podle písmena b) uvedeného odstavce se použijí e členské státy a jejich místní a regionální orgány takto:

Pozměňovací návrh 3

čl. 1 bod (7) (čl. 10 odst. 3 písm. f))

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

f)

na řešení sociálních aspektů v domácnostech s nižším a středním příjmem, například zvýšením jejich energetické účinnosti a zlepšením izolace a

f)

na řešení sociálních aspektů v domácnostech s nižším a středním příjmem, například zvýšením prostřednictvím opatření v podobě kompenzací za případné zvýšení ceny elektrické energie a také usnadněním zvýšení jejich energetické účinnosti a zlepšením izolace jejich domů a

Odůvodnění

Cílem je zahrnout do kompenzačních opatření pro domácnosti s nízkým příjmem také specificky ekonomická opatření.

Pozměňovací návrh 4

čl. 1 bod (7) (čl. 10 odst. 3), přidat odstavec 3a

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

3a.   Alespoň 30 % příjmů z obchodování s povolenkami formou dražby podle odstavce 2 včetně všech příjmů z obchodování s povolenkami podle písmena b) uvedeného odstavce přidělí členské státy regionálním a místním orgánům takto:

a)

na podporu využití obnovitelných energií a energetické účinnosti v konečné spotřebě s cílem splnit závazek Společenství do roku 2020 využívat 20 % obnovitelných energií a splnit závazek Společenství zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %;

b)

na podporu opatření na snížení skleníkových plynů v odvětvích nespadajících do ETS, zejména v odvětví dopravy a v odvětví nakládání s odpady;

c)

na financování informačních aktivit zaměřených na podporu řádných způsobů chování konečných spotřebitelů, jež by měly vyvážit případné zvýšení ceny elektrické energie;

d)

na financování vzdělávacích a informačních aktivit zaměřených na podporu řádných způsobů chování malých a středních podniků a hospodářských subjektů.

Odůvodnění

Cílem je stanovit úlohu regionů a místních orgánů v opatřeních zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů a zajistit jim příslušné financování.

Cílem je stanovit konkrétní úlohu regionů a místních orgánů při podpoře využívání obnovitelných zdrojů a podpoře energetické účinnosti.

Cílem je financovat regionální a místní aktivity ke snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích nespadajících do oblasti působnosti směrnice o ETS, jako jsou například odvětví nakládání s odpady a odvětví dopravy.

Cílem je financovat vzdělávací a informační aktivity zaměřené jak na občany, tak na subjekty v odvětvích spadajících do oblasti působnosti směrnice o ETS.

Pozměňovací návrh 5

čl. 1 bod (7) (čl. 10 odst. 5)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5.   Komise do 31. prosince 2010 přijme nařízení o harmonogramu, správě a jiných aspektech obchodování formou dražby, aby byla zajištěna otevřenost, transparentnost a nediskriminační charakter tohoto obchodování. Budou pořádány dražby s cílem, zajistit, aby provozovatelé, a zejména malé a střední podniky spadající do systému Společenství, mají plný přístup a že další účastníci nebrání aukci. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

5.   Komise do 31. prosince 2010 přijme nařízení o harmonogramu, správě a jiných aspektech obchodování formou dražby, aby byla zajištěna otevřenost, transparentnost a nediskriminační charakter tohoto obchodování. Budou pořádány dražby s cílem, zajistit, aby provozovatelé, a zejména malé a střední podniky spadající do systému Společenství, mají plný přístup a že další účastníci nebrání aukci. V zájmu vyloučení nežádoucích spekulativních zisků by bylo možné omezit přístup k dražbám jen pro skutečné účastníky. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Odůvodnění

Kvůli pravděpodobnému nedostatku povolenek existuje riziko nepřiměřeného zvýšení cen spekulativními transakcemi.

Pozměňovací návrh 6

čl. 1 bod (8) (čl. 10a odst. 1)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.   Komise do 30. června 2011 přijme prováděcí opatření harmonizovaného přidělování povolenek uvedených v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijmou podle regulativního postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním pododstavci se v možném rozsahu zabezpečí, aby se přidělování uskutečňovalo způsobem, který motivuje k účinným technikám v oblasti skleníkových plynů a energetické účinnosti a ke snižování emisí, přičemž se zohlední nejúčinnější techniky, náhražky, alternativní výrobní procesy, využívání biomasy a zachytávání a uskladňování skleníkových plynů, a který nemotivuje k zvyšování emisí. Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování v oblasti výroby elektrické energie.

Komise poté, co Společenství uzavře mezinárodní dohodu o změně klimatu, která povede k závaznému snížení emisí skleníkových plynů porovnatelnému se snížením emisí Společenství, přezkoumá tato opatření s cílem zajistit, aby se bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve smyslu uvedené dohody.

1.   Komise do 30. června 2011 přijme prováděcí opatření harmonizovaného přidělování povolenek uvedených v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijmou podle regulativního postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním pododstavci se v možném rozsahu zabezpečí, aby se přidělování uskutečňovalo způsobem, který motivuje k účinným technikám v oblasti skleníkových plynů a energetické účinnosti – včetně kombinované výroby tepla a elektřiny – a ke snižování emisí, přičemž se zohlední nejúčinnější techniky, náhražky, alternativní výrobní procesy, využívání biomasy a zachytávání a uskladňování skleníkových plynů, a který nemotivuje k zvyšování emisí. Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování v oblasti výroby elektrické energie. Všechna ostatní odvětví však mohou bezplatné přidělování využívat.

Komise poté, co Společenství uzavře mezinárodní dohodu o změně klimatu, která povede k závaznému snížení emisí skleníkových plynů porovnatelnému se snížením emisí Společenství, přezkoumá tato opatření s cílem zajistit, aby se bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve smyslu uvedené dohody.

Odůvodnění

Cílem je upřesnit, že jiná odvětví než odvětví elektrické energie mají možnost využívat bezplatné přidělování (zcela nebo částečně).

Pozměňovací návrh 7

čl. 1 bod (8) (čl. 10a odst. 3), přidat nový odstavec 3a

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

3.   Výrobci elektřiny by mohli dostávat bezplatné povolenky pro výrobce tepla, pokud budou tito používat vysoce účinnou kombinovanou výroby tepla podle směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem zajistit rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V každém následujícím roce po roce 2013 se celkové přidělení povolenek přidělených těmto zařízením a týkajících se tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor uvedený v článku 9.

3.   Výrobci elektřiny by mohli dostávat bezplatné povolenky pro výrobce tepla podle referenčního měřítka pro oddělenou výrobu, pokud budou tito používat vysoce účinnou kombinovanou výroby tepla podle směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem zajistit rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V každém následujícím roce po roce 2013 se celkové přidělení povolenek přidělených těmto zařízením a týkajících se tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor uvedený v článku 9.

Pozměňovací návrh 8

čl. 1 bod (8) (čl. 10a odst. 5)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5.   Maximální množství povolenek, které je základem pro výpočet povolenek pro zařízení zařazená jen do systému Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 2013 překročit celkové ověřené emise těchto zařízení v období 2005–2007. V každém následujícím roce se celkový počet povolenek přidělených těmto zařízením upraví o lineární faktor uvedený v článku 9.

5.   Maximální množství povolenek, které je základem pro výpočet povolenek pro zařízení zařazená jen do systému Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 2013 překročit historický průměr celkových é ověřené emisí e těchto zařízení v období 2005–2007. V každém následujícím roce se celkový počet povolenek přidělených těmto zařízením upraví o lineární faktor uvedený v článku 9.

Odůvodnění

Cílem je upřesnit, že zmíněná zařízení nemohou mít ověřené emise, protože v období 2008–2013 nepodléhala ETS.

Pozměňovací návrh 9

čl. 1 bod (8) (čl. 10a odst. 6)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

6.   Pět procent z množství povolenek pro celé Společenství určeného v souladu s články 9 a 9a na období 2013–2020 se vyčlení pro nové účastníky jako maximální množství, které se může přidělit novým účastníkům v souladu s pravidly přijatými podle odstavce 1 tohoto článku.

Počet přidělených povolenek se upraví o lineární faktor uvedený v článku 9.

Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování, pokud jde o výrobu elektrické energie novými účastníky.

6.   Pět procent z množství povolenek pro celé Společenství určeného v souladu s články 9 a 9a na období 2013–2020 se vyčlení pro nové účastníky jako maximální množství, které se může přidělit novým účastníkům v souladu s pravidly přijatými podle odstavce 1 tohoto článku; toto množství bude určeno se zřetelem na odhad vývoje HDP průmyslu Společenství v roce 2020. Maximální množství, které se může přidělit, však nesmí překročit pět procent (5 %) celkového množství povolenek ve Společenství, které se podle článků 9 a 9a určí pro období 2013–2020.

Počet přidělených povolenek se upraví o lineární faktor uvedený v článku 9.

Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování, pokud jde o výrobu elektrické energie novými účastníky.

Odůvodnění

Množství povolenek vyhrazené pro nové účastníky by mělo být upraveno na základě odhadu růstu HDP průmyslu pro rok 2020. 5 % se zdá příliš vysoké množství vzhledem k odhadům růstu HDP průmyslu Společenství.

Pozměňovací návrh 10

čl. 1 bod (8) (čl. 10a odst. 8)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

8.   V roce 2013 a v každém následujícím roce až do roku 2020 budou zařízením, která jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, přidělovány povolenky zdarma a jejich podíl může představovat až 100 % množství určeného v souladu s odstavci 2 až 6.

8.   V roce 2013 a v každém následujícím roce až do roku 2020 budou zařízením, která jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, přidělovány povolenky zdarma a jejich podíl může představovat až 100 % množství určeného v souladu s odstavci 2 až 6. Při tom je třeba přednostně zahrnout zařízení, která způsobují nejnižší emise CO2 na výrobní jednotku (referenční měřítko).

Odůvodnění

Návrh Komise znevýhodňuje podniky, které již samy dobrovolně vyvinuly značné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů. Rovné zacházení s „čistými“ zařízeními těchto podniků a se „špinavými“ zařízeními při přidělování bezplatných emisních povolenek by způsobilo narušení hospodářské soutěže mezi podniky ve stejném odvětví ve Společenství. Proto je spravedlivé přiměřeně zohledňovat předcházející kroky podniknuté v oblasti snížení emisí. Navrhovaný model referenčního měřítka, v jehož rámci se zamýšlí bezplatně přidělovat 100 % povolenek jen „čistým“ zařízením, je proveditelný, transparentní a z hlediska hospodářské soutěže neutrální.

Pozměňovací návrh 11

čl. 1 bod (8) (článek 10b)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Opatření k podpoře vybraných průmyslových odvětví s vysokou energetickou náročností v případě úniku uhlíku

Komise na základě výsledku mezinárodních jednání a na základě určení míry, v jaké tato jednání vedla k celosvětovému snížení emisí skleníkových plynů, a po konzultacích se všemi významnými sociálními partnery předloží nejpozději v červnu roku 2011 Evropskému parlamentu a Radě analytickou zprávu o situaci energeticky náročných průmyslových odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit závažné hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou připojeny všechny vhodné návrhy, které mohou obsahovat:

úpravu procentuálního podílu povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví nebo pododvětví uvedená v článku 10a;

začlenění dovozců produktů vyráběných v odvětvích nebo pododvětvích určených v souladu s článkem 10a do systému Společenství.

Všechny závazné odvětvové dohody, jež vedou k celosvětovému snížení emisí v požadované výši tak, aby efektivně přispěly k řešení změny klimatu a jež lze monitorovat, ověřovat a jež podléhají závazným prováděcím pravidlům, budou rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká opatření jsou vhodná.

Opatření k podpoře vybraných průmyslových odvětví s vysokou energetickou náročností v případě úniku uhlíku

Komise nejpozději půl roku po vstupu této směrnice v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě, po konzultaci všech příslušných sociálních partnerů a Výboru regionů, analytickou zprávu s konkrétními návrhy na zamezení úniku uhlíku vyprodukovaného v energeticky náročných průmyslových odvětví nebo pododvětvích.

Komise na základě výsledku mezinárodních jednání a na základě určení míry, v jaké tato jednání vedla k celosvětovému snížení emisí skleníkových plynů, a po konzultacích se všemi významnými sociálními partnery předloží nejpozději v červnu roku 2011 Evropskému parlamentu a Radě analytickou zprávu o situaci energeticky náročných průmyslových odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit závažné hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou připojeny všechny vhodné návrhy, které mohou obsahovat:

úpravu procentuálního podílu povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví nebo pododvětví uvedená v článku 10a;

začlenění dovozců produktů vyráběných v odvětvích nebo pododvětvích určených v souladu s článkem 10a do systému Společenství.

Všechny závazné odvětvové dohody, jež vedou k celosvětovému snížení emisí v požadované výši tak, aby efektivně přispěly k řešení změny klimatu a jež lze monitorovat, ověřovat a jež podléhají závazným prováděcím pravidlům, budou rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká opatření jsou vhodná.

Odůvodnění

Cílem je stanovit úlohu regionů a místních orgánů při určení odvětví a pododvětví, jež mohou čelit hrozbě úniku uhlíku, aby se omezila hrozba ztráty konkurenceschopnosti a pracovních míst v podnicích, zejména v malých a středních.

Právě investice do energeticky náročných odvětví obvykle vyžadují hodně kapitálu a dlouhou přípravu. O to důležitější jsou pro dotyčné podniky spolehlivé a předvídatelné rámcové podmínky. Plán, že se teprve v roce 2011 začne uvažovat o tom, jak by bylo možné zohlednit tuto zvláštní situaci energeticky náročných odvětví, neodpovídá oprávněným požadavkům, aby byla dotyčným podnikům poskytnuta jistota plánování. Nejistota ohledně budoucích rámcových podmínek již prokazatelně vede k odkládání investic nebo dokonce k přesouvání investic do třetích zemí. Proto se Komise vyzývá, aby co nejdříve zahájila příslušné úvahy a zveřejnila své plány.

Pozměňovací návrh 12

čl. 1 bod (21) (čl. 27 odst. 1)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.   Členské státy mohou ze systému Společenství vyloučit spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 25 MW, jejichž emise oznámené příslušnému orgánu představují méně než 10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého s výjimkou emisí z biomasy, a to v každém z předcházejících tří let, a které podléhají opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného příspěvku ke snížení emisí, pokud příslušný členský stát splňuje tyto podmínky:

(a)

Komisi oznámí každé takové zařízení a uvede konkrétní ekvivalentní opatření, která byla přijata,

(b)

potvrdí, že byly přijaty ustanovení týkající se monitorování s cílem posoudit, zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní rok;

(c)

potvrdí, že pokud nějaké zařízení vypouští 10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více, s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní rok, nebo se ekvivalentní opatření již neuplatňují, zařízení se opět zařadí do systému;

(d)

uveřejní informace uvedené v písm. a), b) a c) k veřejnému připomínkovému řízení.

1.   Členské státy mohou, při zohlednění názoru vlastníka zařízení, ze systému Společenství vyloučit spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 25 MW, jejichž emise oznámené příslušnému orgánu představují méně než 10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého s výjimkou emisí z biomasy, a to v každém z předcházejících tří let, a které podléhají opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného příspěvku ke snížení emisí. Členské státy určí tato opatření ve spolupráci s regionálními a místními orgány na základě příslušných pokynů přijatých Komisí.

2.   Zařízení uvedená v odstavci 1 mohou být vyloučena ze systému Společenství, pokud příslušný členský stát splňuje tyto podmínky:

(a)

Komisi oznámí každé takové zařízení a uvede konkrétní ekvivalentní opatření, která byla přijata,

(b)

potvrdí, že byly přijaty ustanovení týkající se monitorování s cílem posoudit, zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní rok;

(c)

potvrdí, po konzultacích s regionálními a místními orgány, že pokud nějaké zařízení vypouští 10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více, s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní rok, nebo se ekvivalentní opatření již neuplatňují, zařízení se opět zařadí do systému;

(d)

uveřejní informace uvedené v písm. a), b) a c) k veřejnému připomínkovému řízení.

Odůvodnění

Účelem je získat informace týkající se opatření ke snížení emisí přijatých na regionální úrovni s ohledem na to, že pro tato malá zařízení je povolení k provozu v regionální pravomoci.

V Bruselu dne 8. října 2008

předseda

Výboru regionů

Luc VAN DEN BRANDE