4.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 295/103


Úterý 2. září 2008
Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem *

P6_TA(2008)0375

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0143),

s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Republikou Tádžikistán,

s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední věta, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, článek 93, článek 94, článek 133, článek 181a a čl. 300 odst. 2 druhá věta Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 101 Smlouvy o Euratomu,

s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0254/2008),

s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0320/2008),

1.

schvaluje uzavření protokolu;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Republiky Tádžikistán.