25.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/40


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění)

KOM(2007) 840 v konečném znění – 2007/0284 (COD)

(2008/C 162/06)

Dne 25. ledna 2008 se Rada Evropské unie, v souladu s článkem 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění)

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela vyhovující a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 442. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 13. a 14. února 2008 (jednání dne 13. února 2008), zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko 147 hlasy pro; 1 hlas byl proti a 7 členů se zdrželo hlasování.

 

V Bruselu dne 13. února 2008.

předseda

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Dimitris DIMITRIADIS