8.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 210/5


Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření použitelných na dovozy texturovaného polyesterového hedvábí (PTY) pocházejícího z Indie

(2007/C 210/04)

Komise rozhodla z vlastního podnětu zahájit částečný prozatímní přezkum omezený na míru subvencí pro určité indické vyvážející výrobce podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1).

1.   Výrobek

Přezkoumávaným výrobkem je texturované polyesterové hedvábí (PTY) pocházející z Indie (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódu KN 5402 33 00. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.

2.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 2094/2002 (2) na dovozy texturovaného polyesterového hedvábí (PTY) pocházejícího z Indie.

3.   Odůvodnění přezkumu

Komise má k dispozici dostatečné přímé důkazy, že okolnosti týkající se subvencování, na jehož základě byla stávající opatření zavedena, se změnily a že tyto změny jsou trvalé povahy.

Příspěvky ze dvou režimů subvencí (režim „Duty Entitlement Passbook Scheme“ – DEPBS – a režim osvobození od daně z příjmu „Income Tax Exemption Scheme“ – ITES – podle oddílu 80HHC zákona o dani z příjmu) se zjevně skutečně výrazně snížily. To bylo způsobeno změnou příslušných základních indických zákonů, ze kterých tyto režimy vycházejí.

Důsledkem je, že míra subvencování těch společností, jejichž zdroje pocházejí úplně nebo částečně z příspěvků z jednoho nebo obou výše zmiňovaných režimů, se v období šetření, které vedlo k určení stupně stávajících opatření, snížila.

To znamená, že již není nutné, aby opatření ohledně dovozu přezkoumávaného výrobku zmíněná v předchozím odstavci zůstala na takové úrovni, aby vyrovnala současné subvencování. Proto by tato opatření měla být pro dotčené společnosti přezkoumána.

Mezi tyto společnosti patří ty, které jsou uvedeny v příloze, a jakýkoli jiný výrobce přezkoumávaného výrobku, který se Komisi přihlásí do doby stanovené níže v odst. 5 písm. b) bodě i) a během téže lhůty prokáže, že 1) pobíral příspěvky z jednoho nebo obou výše zmiňovaných režimů během období šetření, které vedlo k určení stupně opatření, jež se jich týká (1. října 2000–30. září 2001) a že 2) vzhledem k výše zmíněným strukturálním změnám v těchto režimech se snížil příspěvek vyplývající z těchto režimů.

Navíc, pokud přezkum prokáže nebo jakákoli zúčastněná strana poskytne během doby stanovené níže v odst. 5 písm. a) bodě i) dostatečné přímé důkazy o tom, že vývozci dotčeného produktu, jichž se tento přezkum týká, využívají jiné režimy subvencí než ty, které byly uvedeny výše, může být v rámci tohoto přezkumu provedeno také šetření těchto režimů.

Jelikož změna subvenčního rozpětí vyplývající z tohoto šetření by mohla mít vliv na opatření použitelná pro společnosti spolupracující při šetření, které stanovilo úroveň opatření, a/nebo na zbytkové opatření použitelné pro všechny ostatní společnosti, mohou být tyto sazby obdobně přezkoumány.

Je třeba upozornit, že pokud nastane změna ve vyrovnávacím opatření pro společnosti, kterých se týkají jak antidumpingová, tak vyrovnávací opatření, může být antidumpingové opatření přizpůsobeno obdobně.

4.   Postup

Po konzultaci s poradním výborem Komise uznala, že existují dostatečné důkazy, aby se odůvodnilo zahájení částečného prozatímního přezkumu z moci úřední, a zahajuje tímto přezkum podle článku 19 základního nařízení.

Toto šetření posoudí, zda je třeba zachovat, zrušit nebo změnit stávající opatření týkající se společností, které využívaly jednoho nebo obou výše zmiňovaných režimů subvencí, a společností, které využívaly jiné režimy, pokud existují dostatečné důkazy, jak bylo zmíněno výše v odst. 3 bodě 6. Šetření také posoudí, zda je třeba v závislosti na zjištěních tohoto šetření přezkoumat opatření použitelná pro ostatní společnosti, které spolupracovaly při šetření, jež stanovilo úroveň stávajících opatření, a/nebo zbytkové opatření použitelné pro všechny ostatní společnosti.

a)   Výběr vzorku

S ohledem na zjevně velký počet stran účastnících se tohoto řízení může Komise rozhodnout, že v souladu s článkem 27 základního nařízení použije výběr vzorku.

i)   Výběr vzorku vývozců/výrobců

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vývozci/výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se přihlásili, a to tak, že se obrátí na Komisi a ve lhůtě stanovené v odst. 5 písm. b) bodě i) a ve formě uvedené v odstavci 6 jí poskytnou o své společnosti nebo společnostech tyto údaje:

název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxová čísla a jméno kontaktní osoby,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v tunách, dotčeného výrobku prodaného na vývoz do Společenství za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v tunách, dotčeného výrobku prodaného na domácím trhu za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

informace o tom, zda společnost hodlá žádat o individuální subvenční sazbu (o individuální subvenční sazbu mohou žádat pouze výrobci) (3),

podrobnosti o činnostech společnosti, co se týče výroby dotčeného výrobku a objemu výroby dotčeného výrobku vyjádřeného v tunách, výrobní kapacity a investic do výrobní kapacity za období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007,

názvy a podrobnosti o činnostech veškerých společností ve spojení (4), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji (na vývoz a/nebo v rámci domácího trhu) dotčeného výrobku,

informace o tom, zda společnost obdržela příspěvky v rámci režimu DEPBS a/nebo ITES buď i) v období šetření, které vedlo k určení stupně opatření, jež se ho v současnosti týká (1. října 2000–30. září 2001) a/nebo ii) v období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007.

jakékoli další podstatné informace, jež by Komisi napomohly ve výběru vzorku.

Poskytnutím výše uvedených informací souhlasí společnost se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s přešetřením svých odpovědí přímo na místě. Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, má se za to, že při šetření nespolupracovala. Důsledky nedostatečné spolupráce jsou uvedeny v odstavci 7 níže.

Komise se kromě toho obrátí na orgány v zemi vývozu a jakákoli známá sdružení vývozců/výrobců s cílem získat informace, které považuje pro výběr vzorku vývozců/výrobců za nezbytné.

ii)   Závěrečný výběr vzorku

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli podstatné informace týkající se výběru vzorku, tak musí učinit ve lhůtě stanovené v odst. 5 písm. b) bodě ii).

Komise hodlá provést závěrečný výběr vzorku po konzultaci s dotčenými stranami, jež vyjádřily souhlas se zařazením do vzorku.

Společnosti zařazené do vzorku musí ve lhůtě stanovené v odst. 5 písm. b) bodě iii) vyplnit dotazník a musí spolupracovat v rámci šetření.

Nedojde-li k dostatečné spolupráci, může Komise podle čl. 27 odst. 4 a článku 28 základního nařízení při svých zjištěních vycházet z dostupných údajů. Zjištění vycházející z dostupných údajů může být pro dotčenou stranu méně příznivé, jak je vysvětleno v odstavci 7.

b)   Dotazníky

Aby Komise získala informace, které považuje za nezbytné k šetření, zašle společnostem zařazeným do vzorku a orgánům dotčené země vývozu dotazníky.

c)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily kromě odpovědí na dotazník další informace a poskytly příslušné důkazy. Tyto informace a důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 5 písm. a) bodě i).

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v odst. 5 písm. a) bodě ii).

5.   Lhůty

a)   Obecné lhůty

i)   Pro strany za účelem přihlášení, předložení odpovědí na dotazník a jiných informací

Všechny zúčastněné strany a zejména orgány dotčené země vývozu se musí přihlásit, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musí předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace včetně těch, které byly zmíněny v odst. 3 bodě 6, do 40 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

ii)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 40 dnů rovněž požádat o slyšení.

b)   Zvláštní lhůta v souvislosti s výběrem vzorku

i)

Informace uvedené v odst. 4 písm. a) bodě i) by Komise měla obdržet do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie s ohledem na její úmysl konzultovat dotčené strany, jež vyjádřily souhlas se zařazením do vzorku, při závěrečném výběru ve lhůtě 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

ii)

Veškeré další informace podstatné pro výběr vzorku uvedené v odst. 4 písm. a) bodě ii) musí Komise obdržet do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

iii)

Odpovědi na dotazník od stran, jež byly vybrány do vzorku, musí Komise obdržet do 37 dnů ode dne, kdy jim bylo oznámeno, že byly zařazeny do vzorku.

6.   Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (5) a v souladu s čl. 29 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Korespondenční adresa Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Nedostatečná spolupráce

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a v souladu s článkem 28 základního nařízení se bude vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval.

8.   Časový rozvrh šetření

Šetření bude uzavřeno, v souladu s čl. 22 odst. 1 základního nařízení, do 15 měsíců od data zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Ostatní prozatímní přezkumy podle článku 19 základního nařízení

Rozsah tohoto přezkumu je stanoven výše v odstavci 4. Jakákoliv strana, která si přeje zažádat o přezkum na základě jiných důvodů, tak může učinit v souladu s ustanoveními článku 19 základního nařízení.

10.   Zpracování osobních údajů

Veškeré osobními údaje shromážděné v rámci tohoto šetření budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 323, 28.11.2002, s. 21.

(3)  O individuální dumpingové rozpětí mohou podle čl. 27 odst. 3 základního nařízení žádat společnosti nezařazené do vzorku.

(4)  Informace o významu termínu společnosti ve spojení viz článek 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 29 základního nařízení a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002