14.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/13


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 1359:1998

Plynoměry – Membránové plynoměry

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Měřiče tepla – Část 1: Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 1434-2:2007

Měřiče tepla – Část 2: Požadavky na konstrukci

 

CEN

EN 1434-4:2007

Měřiče tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu

 

CEN

EN 1434-5:2007

Měřiče tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

 

CEN

EN 12261:2002

Plynoměry – Turbínové plynoměry

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Plynoměry – Rotační objemové plynoměry

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vodoměry – Část 1: Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vodoměry – Část 2: Instalace a podmínky použití

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vodoměry – Část 3: Zkušební metody a zařízení

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrazvukové plynoměry pro domácnosti

 

Pozn. 1

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 3

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Poznámka:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.