52007PC0822

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES - Třetí část - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou /* KOM/2007/0822 konecném znení - COD 2007/0282 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 19.12.2007

KOM(2007) 822 v konečném znění

2007/0282 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou Třetí část

(předložený Komisí)

2007/0282 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou Třetí část

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c), čl. 63 první pododstavec bodu 1 písm. a) a článek 67 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[2],

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky[3],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy[4],

vzhledem k těmto důvodům:

1. Rozhodnutí Rady 199/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[5] bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro opatření, která mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení některých prvků nebo jeho doplnění přidáním nových jiných než podstatných prvků.

2. V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise[6] týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES je třeba tyto právní akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy přizpůsobit použitelným postupům.

3. Spojené království a Irsko, které se účastnily přijímání a používání aktů změněných tímto nařízením podle článku 3 protokolu o postavení Spojeného království a Irska připojenému ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o Evropském společenství, se účastní přijímání a používání tohoto nařízení.

4. V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se „členským státem“ rozumějí všechny členské státy s výjimkou Dánska.

Článek 2

Akty, které jsou uvedeny v příloze, jsou v souladu s touto přílohou přizpůsobovány rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Článek 3

Odkazy na ustanovení předpisů uvedených v příloze se považují za odkazy na zmíněná ustanovení v jejich znění upraveném tímto nařízením.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne […].

Za Evropský parlament Za Radu

předseda/předsedkyně předseda/předsedkyně

[…] […]

PŘÍLOHA

NAřÍZENÍ RADY (ES) č. 44/2001 ZE DNE 22. PROSINCE 2000 O PřÍSLUšNOSTI A UZNÁVÁNÍ A VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V OBčANSKÝCH A OBCHODNÍCH VěCECH [7]

Pokud jde o nařízení (ES) č. 44/2001, je vhodné zejména zmocnit Komisi aktualizovat nebo provést technické úpravy standardních formulářů uvedených v přílohách. Tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 44/2001 a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 44/2001 se mění takto:

(1) V článku 74 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Aktualizace nebo technické úpravy standardních formulářů uvedených v přílohách V a VI přijímá Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 75 odst. 2.“

(2) Článek 75 se nahrazuje tímto:

„Článek 75

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

NAřÍZENÍ RADY (ES) č. 1206/2001 ZE DNE 28. KVěTNA 2001 O SPOLUPRÁCI SOUDů čLENSKÝCH STÁTů PřI DOKAZOVÁNÍ V OBčANSKÝCH NEBO OBCHODNÍCH VěCECH [8]

Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, je vhodné zejména zmocnit Komisi aktualizovat nebo provést technické úpravy jednotných formulářů uvedených v příloze. Tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1206/2001 se mění takto:

(1) V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Aktualizace nebo technické úpravy jednotných formulářů uvedených v příloze provádí Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 2.“

(2) Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

NAřÍZENÍ RADY (ES) č. 343/2003 ZE DNE 18. ÚNORA 2003, KTERÝM SE STANOVÍ KRITÉRIA A POSTUPY PRO URčENÍ čLENSKÉHO STÁTU PřÍSLUšNÉHO K POSUZOVÁNÍ žÁDOSTI O AZYL PODANÉ STÁTNÍM PřÍSLUšNÍKEM TřETÍ ZEMě V NěKTERÉM Z čLENSKÝCH STÁTů[9]

Pokud jde o nařízení (ES) č. 343/2003 , je vhodné zejména zmocnit Komisi přijmout podmínky a řízení k provádění humanitárního ustanovení a přijmout kritéria potřebná k provádění přemístění. Tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel doplnit nařízení (ES) č. 343/2001 přidáním nových jiných než podstatných prvků a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 343/2003 se mění takto:

(1) V článku 15 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Podmínky a řízení k provádění tohoto článku, případně včetně dohodovacích postupů pro vyřešení sporů mezi členskými státy ohledně potřeby spojit dotčené osoby, a místo, kde by toto mělo být provedeno, přijímá Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 3.“

(2) V článku 19 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise může přijmout doplňková pravidla o provádění přemístění. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 3.“

(3) V článku 20 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komise může přijmout doplňková pravidla o provádění přemístění. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 3.“

(4) V článku 27 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

NAřÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 805/2004 ZE DNE 21. DUBNA 2004, KTERÝM SE ZAVÁDÍ EVROPSKÝ EXEKUčNÍ TITUL PRO NESPORNÉ NÁROKY [10]

Pokud jde o nařízení (ES) č. 805/2004, je vhodné zejména zmocnit Komisi provést změny vzorových formulářů v přílohách. Tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 805/2001 a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 805/2004 se mění takto:

(1) Články 31 a 32 se nahrazují tímto:

„Článek 31

Změny příloh

Komise provádí změny vzorových formulářů v přílohách. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 2.“

Článek 32

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 75 nařízení (ES) č. 44/2001.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

[1] Úř. věst. C […] ze dne […], s. […].

[2] Úř. věst. C […] ze dne […], s. […].

[3] Úř. věst. C […] ze dne […], s. […].

[4] Úř. věst. C […] ze dne […], s. […].

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

[6] Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

[7] Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

[8] Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1.

[9] Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.

[10] Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1869/2005 (Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 6, a Úř. věst. L 321M, 21.11.2006, s. 145).