52007PC0648

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé /* KOM/2007/0648 konecném znení - CNS 2007/0226 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 30.10.2007

KOM(2007) 648 v konečném znění

2007/0226 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Společenství a Republika Pobřeží slonoviny sjednaly a parafovaly dne 5. dubna 2007 dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, kterou se rybářům Společenství udělují rybolovná práva v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny. Dohoda o partnerství, k níž je připojen protokol s přílohou, byla uzavřena na šest let a je obnovitelná. Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pobřežím slonoviny o rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, která vstoupila v platnost dne 19. prosince 1990.

Postoj Komise při jednání se mimo jiné zakládá na výsledcích hodnocení ex-post a ex-ante, která provedli externí odborníci.

Hlavním cílem nové dohody o partnerství je posílit spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pobřežím slonoviny ve prospěch zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a rozumně využívat rybolovné zdroje v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, a to v zájmu obou stran. Obě strany vedou politický dialog na témata společného zájmu v odvětví rybolovu. V rámci této nové dohody o partnerství bude zvláštní pozornost věnována politické podpoře rybářské politiky Pobřeží slonoviny. Obě strany se dohodnou na prioritách, které je třeba stanovit pro tuto podporu, a stanoví cíle, jež je třeba uskutečnit, související roční a víceletý program a kritéria umožňující zhodnotit dosažené výsledky s cílem zajistit udržitelné a zodpovědné řízení tohoto odvětví.

Roční finanční příspěvek je stanoven na 595 000 EUR. Celý finanční příspěvek bude určen na podporu a na uskutečňování iniciativ prováděných v rámci odvětvové rybářské politiky stanovené vládou Pobřeží slonoviny.

Pokud jde o rybolovná práva, 25 plavidel lovících vlečnou sítí a 15 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru budou mít povolení k rybolovu. Na žádost Komise bude však možné podle dohody provozovat průzkumný rybolov. Obě strany, pokud se k tomu zavážou, budou moci rozhodnout o udělení nových rybolovných práv plavidlům Společenství. Protokol také stanoví doložku o revizi, která umožní po třech letech upravit protokol a jeho přílohy, pokud to smíšený výbor shledá nezbytným.

Dohoda o partnerství rovněž počítá s podporou hospodářské, vědecké a technické spolupráce v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích.

Na tomto základě Komise navrhuje, aby Rada prostřednictvím nařízení schválila uzavření této nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny.

2007/0226 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství s Republikou Pobřeží slonoviny sjednalo dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, která plavidlům Společenství uděluje rybolovná práva ve vodách, jež spadají, pokud jde o odvětví rybolovu, pod svrchovanost Pobřeží slonoviny.

(2) Výsledkem těchto jednání bylo parafování nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu dne 5. dubna 2007.

(3) V zájmu Společenství je tuto dohodu schválit.

(4) Měl by být definován způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení.

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě se mezi členské státy rozdělí takto:

- 25 plavidel se zátahovými sítěmi | Francie: Španělsko: | 10 plavidel 15 plavidel |

- 15 plavidel lovících na dlouhou lovnou šňůru | Španělsko: Portugalsko: | 10 plavidel 5 plavidel |

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci této dohody uvedené v článku 1, oznamují Komisi množství každé populace ulovené v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři[3].

Článek 4

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

Za Radu

předseda/předsedkyně

DOHODA o partnerství v odvětví rybolovu

mezi Republikou Pobřeží slonoviny a Evropským společenstvím

REPUBLIKA Pobřeží slonoviny , dále jen „Pobřeží slonoviny“,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Pobřežím slonoviny, zejména v rámci dohody z Cotonou, a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit;

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce;

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu;

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku, dále jen „ICCAT“;

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995;

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o odvětvové rybářské politice, kterou schválila vláda Pobřeží slonoviny, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a účasti hospodářských subjektů a občanské společnosti na tomto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve vodách Pobřeží slonoviny, jakož i pravidla a podmínky týkající se podpory Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách;

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje společných podniků s účastí společností obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1 – Účel

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

- hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v oblasti rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov v rybolovných oblastech Pobřeží slonoviny, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a byl zajištěn rozvoj odvětví rybolovu na Pobřeží slonoviny;

- podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do rybolovných oblastí Pobřeží slonoviny;

- spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu ve vodách Pobřeží slonoviny s cílem zajistit dodržování výše uvedených podmínek, účinnost opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

- partnerství mezi podniky, jejichž cílem je rozvíjet ve společném zájmu hospodářské a související činnosti v oblasti rybolovu.

Článek 2 – Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) „orgány Pobřeží slonoviny“ ministerstvo pověřené rybolovnými zdroji;

b) „orgány Společenství“ Evropská komise;

c) „rybolovnou oblastí Pobřeží slonoviny“ vody, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo jurisdikci Pobřeží slonoviny;

d) „rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání živých vodních zdrojů;

e) „plavidlem Společenství“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované ve Společenství;

f) „smíšeným výborem“ výbor složený ze zástupců Společenství a Pobřeží slonoviny, jak upřesňuje článek 9 této dohody;

g) „překládkou“ přesun části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo, a to v přístavu nebo v rejdě;

h) „neobvyklými okolnostmi“ okolnosti jiné než živelné pohromy, které kvůli své povaze zabraňují v provozování rybolovných činností ve vodách Pobřeží slonoviny a které unikají přiměřené kontrole jedné ze stran;

i) „námořníkem AKT“ každý námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. Proto je námořník Pobřeží slonoviny námořníkem AKT.

Článek 3– Zásady a cíle této dohody

1. Strany se zavazují, že budou ve vodách Pobřeží slonoviny podporovat zodpovědný rybolov na základě principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi ve stejné zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod v oblasti rybolovu.

2. Strany spolupracují ve snaze provádět politiku v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Pobřeží slonoviny, a za tímto účelem zahájí politický dialog o nezbytných reformách. Strany provádějí vzájemné předběžné konzultace s cílem přijmout případná opatření v této oblasti.

3. Strany rovněž spolupracují při společném nebo jednostranném provádění hodnocení ex-ante, průběžných hodnocení a hodnocení ex-post, pokud jde o opatření, programy a činnosti prováděné na základě ustanovení této dohody.

4. Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí a při respektování stavu rybolovných zdrojů.

5. Najímání námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se plnoprávně uplatňují na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se jedná o svobodu sdružování a faktické uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4 – Spolupráce ve vědecké oblasti

1. Společenství a Pobřeží slonoviny se během doby platnosti dohody budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

2. Na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a s ohledem na nejlepší dostupná vědecká stanoviska se obě strany konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání a společnou dohodou, opatření směřující k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a mající vliv na činnosti plavidel Společenství.

3. Za účelem řízení a zachování živých mořských zdrojů v Atlantickém oceánu a za účelem spolupráce v rámci souvisejících vědeckých výzkumů se strany zavazují provádět vzájemné konzultace buď přímo, a to i na úrovni subregionu, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 5 – Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Pobřeží slonoviny

1. Pobřeží slonoviny se zavazuje povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2. Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní a správní předpisy platné na Pobřeží slonoviny. Orgány Pobřeží slonoviny oznámí Společenství jakoukoli změnu uvedených předpisů.

3. Pobřeží slonoviny se zavazuje, že přijme všechna vhodná opatření, pokud jde o účinné používání ustanovení o kontrole rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s příslušnými orgány Pobřeží slonoviny při provádění těchto kontrol.

4. Společenství se zavazuje přijmout všechna příslušná opatření k tomu, aby plavidla Společenství dodržovala ustanovení této dohody, jakož i právních předpisů upravujících rybolov ve vodách spadajících pod soudní pravomoc Pobřeží slonoviny.

Článek 6 – Licence

1. Plavidla Společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, pouze pokud jsou držiteli licence k rybolovu vydané Pobřežím slonoviny podle této dohody a připojeného protokolu.

2. Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob placení majitelem, jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7– Finanční příspěvek

1. Společenství poskytne Pobřeží slonoviny finanční příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými v protokolu a přílohách. Tento finanční příspěvek je jednorázový a je stanoven na základě dvou složek, kterými jsou:

a) přístup plavidel Společenství do vod Pobřeží slonoviny a k jeho rybolovným zdrojům; a

b) finanční podpora Společenství na provádění vnitrostátní rybářské politiky založené na zodpovědném rybolovu a udržitelném využívání rybolovných zdrojů ve vodách Pobřeží slonoviny.

2. Část finančního příspěvku podle výše uvedeného odst. 1 písm. b) se stanoví podle cílů, které byly určeny společnou dohodou obou stran a v souladu s ustanoveními protokolu a jichž je třeba dosáhnout v rámci odvětvové rybářské politiky definované vládou Pobřeží slonoviny a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jejím prováděním.

3. Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí podle pravidel stanovených v protokolu a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně jeho výše z důvodu:

a) neobvyklých okolností;

b) omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo po vzájemné dohodě obou stran s použitím opatření pro řízení dotčených populací, která se na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska považují za nezbytná pro zachování a udržitelné využívání populace;

c) zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo po vzájemné dohodě obou stran, pokud to na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska stav zdrojů umožňuje;

d) přehodnocení podmínek finanční podpory na provádění odvětvové rybářské politiky na Pobřeží slonoviny, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistily;

e) vypovězení této dohody podle článku 13;

f) pozastavení používání této dohody podle článku 12.

Článek 8 – Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1. Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace ve snaze koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2. Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, metodách konzervování, jakož i o zpracování produktů rybolovu.

3. Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi jejich podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

4. Strany zejména podporují vytváření smíšených společností, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Pobřeží slonoviny a Společenství.

Článek 9 – Smíšený výbor

1. Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a) kontroluje provádění, výklad a používání dohody, a především definuje a hodnotí provádění ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2;

b) zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

c) představuje fórum pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a používání dohody;

d) v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

e) jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí.

2. Smíšený výbor se schází nejméně jednou za rok, střídavě na území Pobřeží slonoviny a Společenství, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Mimořádně se sejde na žádost jedné ze stran.

Článek 10 – Zeměpisná oblast použití

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Pobřeží slonoviny.

Článek 11 – Doba trvání

Tato dohoda se použije šest let ode dne jejího vstupu v platnost. Není-li vypovězena podle článku 13, lze ji prodlužovat mlčky a pokaždé o dalších šest let.

Článek 12 – Pozastavení

1. Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání ustanovení, která jsou v dohodě obsažena. Pozastavení je podmíněno tím, že dotyčná strana oznámí svůj záměr písemně a nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení se strany konzultují s cílem urobnat své neshody smírně.

2. Platba finančního příspěvku podle článku 7 je úměrně a pro rata temporis snížena na dobu trvání pozastavení.

Článek 13 – Vypovězení

1. Dohodu může vypovědět jedna ze stran v případě nečekaných událostí, jako jsou např. pokles příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2. Zúčastněná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období platnosti.

3. Po odeslání oznámení uvedeného v odstavci 2 zahájí obě strany konzultace.

4. Platba finančního příspěvku podle článku 7 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, je úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 14 – Protokol a příloha

Protokol a příloha jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15 Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která provádějí rybolov ve vodách Pobřeží slonoviny, jsou upraveny právními předpisy používanými na Pobřeží slonoviny, pokud dohoda a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

Článek 16 – Zrušení

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny, která vstoupila v platnost dne 19. prosince 1990.

Článek 17 – Vstup v platnost

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany oznámí splnění pro tento účel nezbytných postupů.

Protokol, kterým se na období od 1. července 2007 do 30. června 2013 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny

Článek 1 Doba používání a rybolovná práva

1. Od 1. července 2007 a na období šesti let se rybolovná práva podle článku 5 dohody stanoví takto:Vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982)

- – mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 25 plavidel,

- – plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 15 plavidel,

2. Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4 a 5 tohoto protokolu.

3. Plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropského společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny pouze v případě, že mají platnou licenci k rybolovu vydanou v rámci tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2 Finanční příspěvek – Platební postupy

1. Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se pro období uvedené v článku 1 skládá jednak z částky 455 000 EUR za rok, která odpovídá referenčnímu množství 7 000 tun za rok, a jednak ze specifické částky 140 000 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci odvětvové rybářské politiky Pobřeží slonoviny. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku vymezeného v článku 7 dohody.

2. Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5, 6 a 7 tohoto protokolu.

3. Součet částek uvedených v odstavci 1 (tedy 595 000 EUR) Společenství vyplácí každý rok během doby používání tohoto protokolu.

4. Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství v rybolovných oblastech Pobřeží slonoviny přesáhne referenční množství, bude částka ročního finančního příspěvku zvýšena o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odstavci 3 (1 190 000 EUR). Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za přesahující množství je vyplacena v následujícím roce.

5. Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději dne 30. března 2008 a pro následující roky nejpozději dne 1. července.

6. S výhradou ustanovení článku 6 je přidělování tohoto příspěvku závislé na výhradní pravomoci orgánů Pobřeží slonoviny.

7. Finanční příspěvek se zasílá na jediný účet státní pokladny Pobřeží slonoviny.

Článek 3 Spolupráce při zodpovědném rybolovu – Vědecká spolupráce

1. Obě dvě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Pobřeží slonoviny, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2. Během doby platnosti tohoto protokolu se Společenství a orgány Pobřeží slonoviny budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

3. Obě strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu (CICTA) a všech dalších příslušných subregionálních a mezinárodních organizací.

4. V souladu s článkem 4 dohody a na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), jakož i na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek se obě strany konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání na úrovni subregionu a na základě společné dohody, opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a ovlivňující činnosti plavidel Společenství.

Článek 4 Přezkum rybolovných práv na základě společné dohody

1. Rybolovná práva podle článku 1 lze na základě společné dohody zvýšit, pokud závěry vědeckého zasedání uvedeného v čl. 3 odst. 4 potvrdí, že toto zvýšení nebude škodit udržitelnému řízení zdrojů Pobřeží slonoviny. V takovém případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 1 úměrně a pro rata temporis zvýší. Celková částka finančního příspěvku vyplaceného Evropským společenstvím, který se vztahuje na referenční množství, však nesmí přesáhnout dvojnásobek finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 1. Pokud množství každoročně ulovená plavidly Společenství přesáhnou dvojnásobek množství 7 000 t (což je 14 000 tun), dlužná částka za množství přesahující tento limit je vyplacena v následujícím roce.

2. Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, je finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis snížen.

3. Strany rovněž mohou na základě společné dohody provést přezkum rozdělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž zohlední případná doporučení vědeckého zasedání podle čl. 3 odst. 4, pokud jde o řízení zásob, které by mohly být tímto přerozdělením postiženy. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to přerozdělení rybolovných práv tak odůvodňuje.

Článek 5 Nová rybolovná práva a průzkumný rybolov

1. Pokud by rybářská plavidla Společenství měla zájem provozovat rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, bude Společenství konzultovat Pobřeží slonoviny ohledně případného povolení těchto nových činností. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

2. Na základě stanoviska vydaného na vědeckém zasedání podle čl. 3 odst. 4 mohou strany provozovat v rybolovných oblastech Pobřeží slonoviny průzkumný rybolov. Strany proto provádějí konzultace na žádost jedné z nich a v jednotlivých případech stanoví nové zdroje, podmínky a ostatní příslušné parametry.

3. Strany provozují průzkumný rybolov v souladu s vědeckými a správními parametry, na nichž se společně dohodnou. Povolení k průzkumnému rybolovu jsou udělována pro pokusné účely nejdéle na období dvou šestiměsíčních období ode dne, na němž se obě strany společně dohodly.

4. Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky průzkumného rybolovu jsou kladné, bude za podmínky zachování ekosystémů a mořských rybolovných zdrojů možné udělit plavidlům Společenství nová rybolovná práva na základě dohodovacího postupu podle článku 4 tohoto protokolu, a to až do uplynutí platnosti protokolu a s ohledem na možnou intenzitu. V tomto případě bude finanční příspěvek zvýšen.

Článek 6 Pozastavení a kontrola platby finančního příspěvku v případě mimořádných událostí

1. V případě mimořádných okolností, s výjimkou živelných pohrom, zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Pobřeží slonoviny, může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1. Rozhodnutí o pozastavení bude přijato po konzultacích mezi oběma stranami do dvou měsíců po žádosti jedné ze stran a za podmínky, že Evropské společenství uhradí všechny částky dlužné v době pozastavení.

2. Platba finančního příspěvku bude obnovena, jakmile strany po konzultacích společnou dohodou konstatují, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, zanikly a/nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

3. Platnost licencí udělených plavidlům Společenství, pozastavená společně s platbou finančního příspěvku, je prodloužena o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7 Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Pobřeží slonoviny

1. Sto procent celkové částky finančního příspěvku podle článku 2 jde ročně na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci odvětvové rybářské politiky stanovené vládou Pobřeží slonoviny.

Správa odpovídající částky ze strany Pobřeží slonoviny vychází z toho, že obě strany společnou dohodou a v souladu se stávajícími prioritami rybářské politiky Pobřeží slonoviny, jejímž cílem je udržitelné a zodpovědné řízení odvětví, stanoví cíle, které je třeba uskutečnit, a související roční a víceletý program v souladu s níže uvedeným odstavcem 2, zejména pokud jde o kontrolu a dohled, řízení rybolovných zdrojů a zlepšení hygienických podmínek při výrobě produktů rybolovu a posílení kontrolní kapacity příslušných orgánů.

2. Na návrh Pobřeží slonoviny a za účelem provádění předchozího odstavce se Společenství a Pobřeží slonoviny v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody po nabytí platnosti protokolu a nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost dohodnou na víceletém odvětvovém programu a na prováděcích pravidlech tohoto programu, zejména včetně:

a) ročních a víceletých pokynů, na základě kterých se použije procentní sazba finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1 a specifické částky pro iniciativy, které mají být každoročně provedeny;

b) ročních a víceletých cílů, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout zavedení udržitelného a zodpovědného rybolovu s ohledem na priority stanovené Pobřežím slonoviny v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, jež souvisejí se zavedením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c) kritérií a postupů, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků.

3. Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo ve využívání specifických částek pro iniciativy, které mají být každoročně prováděny, musí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

4. Pobřeží slonoviny každý rok přidělí na provádění víceletého programu částku odpovídající procentní sazbě uvedené v odstavci 1. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení sděleno Společenství v okamžiku schválení víceletého odvětvového programu v rámci smíšeného výboru. Pro každý následující rok Pobřeží slonoviny sdělí Společenství toto přidělení nejpozději do 1. května předcházejícího roku.

5. Pokud to roční hodnocení výsledků provádění víceletého odvětvového programu odůvodňují, bude moci Evropské společenství požádat o úpravu částky věnované na provádění odvětvové rybářské politiky Pobřeží slonoviny, která je součástí finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, aby byla skutečná částka přidělená na provádění programu těmto výsledkům přizpůsobena.

Článek 8 Spory – Pozastavení používání protokolu

1. Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a ohledně používání, které z výkladu vyplývá, musí být předmětem konzultace mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody, který je v případě potřeby svolán k mimořádnému zasedání.

2. Aniž by byla dotčena ustanovení článku 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru podle odstavce 1 neumožnily jeho ukončení smírem.

3. Pozastavení používání protokolu je podmíněno tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž by toto pozastavení nabylo účinku.

4. V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírčí řešení jejich sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, používání protokolu je obnoveno a částka finančního příspěvku je úměrně a pro rata temporis snížena podle doby, během které bylo použití protokolu pozastaveno.

Článek 9 Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou ustanovení článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a) Příslušné orgány Pobřeží slonoviny zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Komise provede příslušná ověření a v případě potřeby provede platbu nejdéle do šedesáti pracovních dní ode dne přijetí oznámení.

b) Pokud není provedena platba nebo není podáno příslušné odůvodnění ve lhůtě podle čl. 2 odst. 5 tohoto protokolu, jsou příslušné orgány Pobřeží slonoviny oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi.

c) Používání protokolu je obnoveno, jakmile je provedena příslušná platba.

Článek 10 Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která provádějí rybolov ve vodách Pobřeží slonoviny, jsou upraveny právními předpisy používanými na Pobřeží slonoviny, pokud dohoda a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

Článek 11 Doložka o revizi

Strany po třech letech platnosti tohoto protokolu a jeho přílohy přezkoumají jejich používání a případnou změnu jejich ustanovení vzájemně konzultují v rámci smíšeného výboru. Tyto změny se můžou týkat referenční prostornosti a paušálních částek zaplacených za licence.

Článek 12 Zrušení

Příloha dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny se zrušuje a nahrazuje přílohou tohoto protokolu.

Článek 13 Vstup v platnost

1. Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému strany oznámí provedení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2. Použijí se ode dne 1. července 2007.

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY SPOLEČENSTVÍ V RYBOLOVNÉ OBLASTI POBŘEŽÍ SLONOVINY

Kapitola I – Žádost o licence a vydávání licencí

Oddíl 1 Vydávání licencí

1. Pouze způsobilá plavidla mohou získat licenci k rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

2. Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností na Pobřeží slonoviny. Plavidla musejí být v řádném poměru ke správním orgánům Pobřeží slonoviny v tom smyslu, že musejí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Pobřeží slonoviny podle dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím.

3. Příslušné orgány Společenství zašlou elektronickou poštou ministerstvu pro rybolov Pobřeží slonoviny žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody, nejméně 30 pracovních dní před dnem začátku požadované doby platnosti.

4. Žádosti se podávají na ministerstvu rybolovu na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku I. Orgány Pobřeží slonoviny přijmou veškerá opatření nezbytná k důvěrnému zpracování údajů poskytnutých v žádosti o licenci. Tyto údaje se použijí výhradně pro provádění dohody o rybolovu.

5. Ke každé žádosti o licenci jsou připojeny tyto doklady:

- důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti licence;

- veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.

6. Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Pobřeží slonoviny, v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu.

7. Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a nákladů na služby.

8. Licence pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo rybolovu Pobřeží slonoviny prostřednictvím delegace Evropské komise na Pobřeží slonoviny, a to do 15 pracovních dní ode dne přijetí všech dokladů podle výše uvedeného bodu 6.

9. Licence se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřevoditelná.

10. Na žádost Evropského společenství a v případě prokázané vyšší moci je však licence plavidla nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jenž má být nahrazeno podle článku 1 protokolu, aniž by byl splatný nový poplatek. V tomto případě bude při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno souhrnné množství všech úlovků obou plavidel.

11. Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci ministerstvu rybolovu Pobřeží slonoviny prostřednictvím delegace Evropské komise.

12. Dnem nabytí účinku nové licence je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušenou licenci ministerstvu rybolovu Pobřeží slonoviny. O převodu licence je uvědomena Delegace Evropské komise na Pobřeží slonoviny.

13. Licence musí být na palubě plavidla stále. Evropské společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o licenci k rybolovu. Tento návrh seznamu je oznámen orgánům Pobřeží slonoviny ihned po svém sestavení a následně pokaždé, když je aktualizován. Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu a po oznámení o platbě zálohy zaslané Evropskou komisí orgánům pobřežní země zapíše příslušný orgán Pobřeží slonoviny plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V takovém případě je majiteli plavidla zaslána úředně ověřená kopie tohoto seznamu, která je uchována na palubě místo licence k rybolovu, dokud není licence vydána.

14. Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému licencí, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše popsaných informací a dokumentů. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení papírové licence rovnocennou elektronickou licencí, jakož i seznamu plavidel oprávněných k rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

Oddíl 2 Licenční podmínky – Poplatky a zálohy

1. Licence jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné.

2. Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3. Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

- 3 850 EUR za plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, což odpovídá poplatkům splatným za 110 tun za rok;

- 1 400 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům za 40 tun ročně;

4. Nejpozději do 15. června každého roku sdělí členské státy Evropské komisi množství úlovků za uplynulý rok, jak je potvrdily vědecké instituce uvedené v bodě 5.

5. Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok n stanoví Evropská komise nejpozději do 31. července roku n+1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako je IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Espańol de Oceanografia – Španělský oceánografický institut), IPIMAR (Instituto de Investigaçăo das Pescas e do Mar – Portugalský institut pro mořský rybolov) a Středisko pro oceánologický výzkum (Centre de Recherches Océanologiques – CRO) Pobřeží slonoviny. Vyúčtování je předáno prostřednictvím Delegace Evropské komise.

6. Vyúčtování je zároveň sděleno ministerstvu rybolovu Pobřeží slonoviny a majitelům plavidel.

7. Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad 110 tun pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 40 tun pro plavidla pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Pobřeží slonoviny na základě 35 EUR za tunu nejpozději 31. srpna roku n+1 na účet uvedený v této kapitole oddíle 1 odst. 6.

8. Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

Kapitola II – Rybolovné oblasti

1. Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidla Společenství budou moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií.

Kapitola III – Prohlášení o úlovcích

1. Doba plavby plavidla Společenství v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny je pro účely této přílohy definována takto:

- buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny a vyplutím z této oblasti;

- nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny a překládkou a/nebo vykládkou na Pobřeží slonoviny.

2. Všechna plavidla oprávněná provozovat rybolov ve vodách Pobřeží slonoviny v rámci dohody musí sdělit své úlovky ministerstvu rybolovu Pobřeží slonoviny, aby tento orgán mohl kontrolovat ulovená množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 2 bodu 4 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

2.1 Během ročního období platnosti licence ve smyslu kapitoly I oddílu 2 této přílohy jsou v prohlášeních uváděny úlovky plavidla při každé plavbě. Originály prohlášení na fyzickém nosiči jsou předány ministerstvu rybolovu Pobřeží slonoviny do 45 dní po ukončení poslední plavby uskutečněné během uvedeného období. Informace se sdělují faxem (na č. 225 21 35 04 09 či 225 21 35 63 15) nebo elektronicky.

2.2 Plavidla ohlašují své úlovky prostřednictvím formuláře odpovídajícího lodnímu deníku, jehož vzor se nachází v dodatku 2. Pro období, kdy se plavidlo nenacházelo v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, je třeba zapsat do lodního deníku poznámku „Mimo výlučnou hospodářskou oblast Pobřeží slonoviny“.

2.3 Formuláře se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla nebo jeho právní zástupce.

2.4 Prohlášení o úlovcích musí být spolehlivá, aby přispěla k sledování rozvoje populací.

3. Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, vyhrazuje si vláda Pobřeží slonoviny právo pozastavit dotyčnému plavidlu licenci do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uplatnit na majitele plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými na Pobřeží slonoviny. Evropská komise a stát vlajky jsou o tom informovány.

4. Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému hlášení o úlovcích, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše uvedených informací a dokumentů. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení písemného prohlášení (logbook) rovnocenným prohlášením ve formě elektronického souboru.

Kapitola IV – Najímání námořníků

1. Majitelé plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru budou povinni zaměstnat státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

- pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT,

- pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT.

2. Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky pocházející ze zemí AKT.

3. Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se ze zákona vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4. Pracovní smlouvy námořníků ze zemí AKT, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5. Plat námořníků AKT vyplácejí majitelé plavidel. Plat musí být stanoven na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci. Platové podmínky námořníků AKT nesmí být horší než podmínky pro posádky jejich příslušných zemí a v žádném případě horší než stanoví normy MOP.

6. Každý námořník najatý plavidly Společenství se musí den před navrhovaným datem nalodění dostavit k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník k datu a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

Kapitola V – Technická opatření

Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT pro oblast, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

Kapitola VI – Pozorovatelé

1. Plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Pobřeží slonoviny, nalodí za níže stanovených podmínek pozorovatele jmenované příslušnou regionální rybolovnou organizací (ORP).

1.1 Na žádost příslušného orgánu nalodí plavidla Společenství pozorovatele jmenovaného uvedenou organizací, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Pobřeží slonoviny.

1.2 Příslušný orgán sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele a také seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté každé tři měsíce z důvodu jejich případné aktualizace.

1.3 Při vydání licence nebo nejpozději 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí příslušný orgán dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2. Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Pobřeží slonoviny může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3. Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4. Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby v rybolovných vodách Pobřeží slonoviny po oznámení seznamu určených plavidel.

5. Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionů, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

6. V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo subregion, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě regionálního pozorovatele, opustí regionální rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

7. Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8. S pozorovatelem se na palubě jedná jako s důstojníkem. Když plavidlo operuje ve vodách Pobřeží slonoviny, pozorovatel vykonává tyto funkce:

8.1 sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2 ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3 odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

8.4 sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.5 ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Pobřeží rybolovu zaznamenané v lodním deníku;

8.6 ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodejných druhů ryb;

8.7 jakýmkoli vhodným způsobem sděluje údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9. Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou a mravní bezpečnost při plnění jeho úkolů.

10. Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména včetně rybářského deníku a lodního deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11. Při pobytu na palubě pozorovatel:

11.1 podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti,

11.2 bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12. Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, která je předána příslušným orgánům s kopií pro Evropskou komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za prospěšné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla.

13. Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci, a to v závislosti na možnostech plavidla.

14. Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele platí příslušný orgán.

15. Obě strany budou co nejdříve konzultovat dotčené třetí země ohledně definice systému regionálních pozorovatelů a výběru příslušné regionální rybolovné organizace. Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Pobřeží slonoviny, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené příslušnými orgány Pobřeží slonoviny v souladu s výše uvedenými pravidly.

Kapitola VII – Kontrola

1. V souladu s bodem 13 oddílu 1 této přílohy Společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o licenci k rybolovu. Tento seznam je po svém sestavení a následně po každé aktualizaci zasílán orgánům Pobřeží slonoviny pověřeným kontrolou rybolovu.

2. Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu (podle bodu 3 oddílu 2 kapitoly I této přílohy) a po oznámení o platbě zálohy zaslané Evropskou komisí orgánům pobřežní země zapíše příslušný orgán Pobřeží slonoviny plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V takovém případě může majitel plavidla obdržet úředně ověřenou kopii tohoto seznamu, kterou uchová na palubě místo licence k rybolovu, dokud není licence vydána.

3. Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti:

3.1 Plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům Pobřeží slonoviny pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny nebo z ní vyplout. Rovněž oznámí celková množství a druhy na palubě.

3.2 Při oznámení vyplutí každé plavidlo rovněž sdělí svoji polohu. Sdělení se zasílají faxem (na č. 225 21 35 04 09 nebo 225 21 35 6315) nebo elektronicky (…) nebo, není-li jiná možnost, rádiem (Volací znak).

3.3 Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Pobřeží slonoviny, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

3.4 Při vydání licence k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

4. Kontrolní postupy

4.1 Velitelé plavidel Společenství, která provádějí rybolovné činnosti v rybolovných vodách Pobřeží slonoviny, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Pobřeží slonoviny pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

4.2 Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

4.3 Na konci každé inspekce a kontroly je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

5. Kontrola satelitem

5.1 Všechna plavidla Společenství provozující rybolovné činnosti v rámci této dohody budou sledována satelitem v souladu s ustanoveními uvedenými v dodatku 3. Tato ustanovení vstupují v platnost desátým dnem poté, co vláda Pobřeží slonoviny a Delegace Evropské komise na Pobřeží slonoviny oznámí zahájení činnosti střediska pro sledování rybolovu (CMR) na Pobřeží slonoviny.

6. Kontrolní prohlídka plavidla

6.1 Příslušné orgány Pobřeží slonoviny uvědomí nejpozději do 36 hodin stát vlajky a Evropskou komisi o každé kontrolní prohlídce plavidla a každém uplatnění sankcí v případě plavidla Společenství, ke kterému došlo ve vodách Pobřeží slonoviny.

6.2 Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly ke kontrolní prohlídce plavidla.

7. Protokol o kontrolní prohlídce plavidla

7.1 Velitel plavidla musí po zjištění zapsaném v protokolu, který sepsal příslušný orgán Pobřeží slonoviny, tento dokument podepsat.

7.2 Tímto podpisem nejsou dotčena práva a způsob obhajoby, které může velitel uplatnit vůči porušení práva, které mu je vytýkáno. Odmítne-li podepsat dokument, musí písemně uvést důvody a inspektor připojí poznámku „podpis odmítnut“.

7.3 Velitel musí své plavidlo dovézt do přístavu, který určí orgány Pobřeží slonoviny. V případech méně závažného protiprávního jednání může příslušný orgán Pobřeží slonoviny povolit zadrženému plavidlu, aby pokračovalo v rybolovných činnostech.

8. Dohodovací jednání v případě zadržení plavidla

8.1 Dříve, než se přijmou případná opatření týkající se velitele či posádky plavidla nebo jakékoli činnosti související s nákladem a zařízeními jinými než sloužících k zajištění důkazu o domnělém protiprávním jednání, se do jednoho pracovního dne od obdržení výše uvedených informací koná konzultační schůzka Evropské komise a příslušných orgánů Pobřeží slonoviny za případné účasti zástupce dotčeného členského státu.

8.2 Na jednání si strany vzájemně vymění všechny užitečné dokumenty nebo všechny potřebné informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku tohoto jednání a o všech opatřeních, které mohou vyplývat ze zadržení plavidla.

9. Možná řešení v případě zadržení plavidla

9.1 Před zahájením soudního řízení se pravděpodobné protiprávní jednání zkusí vyřešit smírným narovnáním. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po zadržení plavidla.

9.2 V případě smírného narovnání se v souladu s právními předpisy Pobřeží slonoviny stanoví výše uplatněné pokuty.

9.3 V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírným narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Pobřeží slonoviny bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, kterým podléhají osoby zodpovědné za protiprávní jednání.

9.4 Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Pobřeží slonoviny zbývající částku.

9.5 Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

- buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání;

- nebo jakmile bude složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedeném bodě 9.3. a bude přijata příslušnými orgány Pobřeží slonoviny v očekávání zahájení soudního řízení.

10. Překládky

10.1 Všechna plavidla Společenství, která si přejí provést překládku úlovků ve vodách Pobřeží slonoviny, tuto operaci provedou v přístavech a/nebo rejdě přístavů Pobřeží slonoviny.

10.2 Majitelé těchto plavidel musí příslušným orgánům Pobřeží slonoviny oznámit nejméně 24 hodin předem tyto informace:

- názvy rybářských plavidel, která mají překládku provést;

- název, číslo a stát vlajky dopravního přepravce;

- hmotnost podle druhů, které budou překládány;

- den a místo překládky.

10.3 Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny. Velitelé plavidel tedy musí předat příslušným orgánům Pobřeží slonoviny hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit rybolovnou oblast Pobřeží slonoviny.

10.4 Všechny překládky úlovků, o kterých se výše uvedené body nezmiňují, jsou v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny zakázány. Na každou osobu, která jedná v rozporu s tímto ustanovením, se vztahují sankce podle platných právních předpisů Pobřeží slonoviny.

11. Velitelé plavidel Společenství, kteří se účastní operace vykládky nebo překládky v přístavu Pobřeží slonoviny, umožní a usnadní kontrolu operací inspektory Pobřeží slonoviny. Na konci každé inspekce a kontroly v přístavu je každému veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

Dodatky

1 – Formulář žádosti o licenci

2 – Lodní deník ICCAT

3 – Ustanovení týkající se systému satelitního sledování plavidel (VMS) a souřadnice rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

Dodatek 1

.

MINISTERSTVO PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU BP V 84 Abidjan (Republika Pobřeží slonoviny) | REPUBLIKA POBŘEŽÍ SLONOVINY JEDNOTA – DISCIPLÍNA – PRÁCE |

ŽÁDOST O LICENCI PRO MOŘSKÝ RYBOLOV

KOLONKA A

1. Jméno vlastníka/majitele plavidla: ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Státní příslušnost vlastníka/majitele plavidla: ………………………………………………………………………………………….…………….……

3. Obchodní adresa vlastníka/majitele plavidla: …………………………………………………………….…………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

KOLONKA B

(vyplní každé plavidlo)

1. Doba platnosti:…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Název plavidla: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rok konstrukce: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Původně plující pod vlajkou: …………………………………………………………………………………………….………………………………..…

5. V současnosti plující pod vlajkou: ……………………………………………………………………………………………………………………

6. Datum, kdy přešlo pod tuto stávající vlajku: …………………………………………………………………………………………………….………

7. Rok, kdy přešlo pod stávající vlajku: ………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Domovský přístav a registrační číslo: ………………………………………………………………………………………………………

9. Oblasti působnosti: ………………………………………………………………………………………………………………………….……..

10. Druh rybolovu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Hrubá prostornost (GRT): ………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Čistá prostornost (GRT): …………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Rádiová volací značka: ……………………………………………………………………………………………………………………………

14. Celková délka (v metrech): ……………………………………………………………………………………………………………….….

15. Příď (v metrech): …………………………………………………………………………………………………………………………….….

16. Hloubka (v metrech): ………………………………………………………………………………………..……………………………………….

17. Konstrukční materiál trupu:

18. Výkon motoru: ………………………………………………………………………………………………………………………..……

19. Rychlost (uzlů): …………………………………………………………………………………………………………………………….……

20. Kabiny: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

21. Kapacita nádrží (v m3): ……………………………………………………………………………………………………………..……

22. Kapacita skladovacích prostor pro ryby (v m3): …………………………………………………………………………………………………………….

23. Mrazící kapacita (v tunách / 24 hodin) a používaný systém: ………………………………………………………………………………………..

24. Barva trupu plavidla: ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

25. Barva nástavby:…………………………………………………………………………………………………………………………..

26. Celkový počet členů posádky: ………………………………………………………………………………………………………………………….….

27. Komunikační zařízení na palubě:

Typ | Značka | Model | Výkon (Watt) | Rok konstrukce plavidla | Frekvence |

Příjem | Vysílání |

28. Navigační a detekční zařízení:

Typ | Značka | Model |

29. Používaná pomocná plavidla (pro každé plavidlo): ……………………………………………………………………………………………..

29.1. Hrubá prostornost: …………………………………………………………………………………………………………………………….

29.2. Celková délka (v metrech): ………………………………………………………………………………….……………………………

29.3. Příď (v metrech): ………………………………………………………………………………………………………………………….….

29.4. Hloubka (v metrech): ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

29.5. Konstrukční materiál trupu: ……………………………………………………………………………………………………...….

29.6. Výkon motoru: …………………………………………………………………………………………………………………………..

29.7. Rychlost (uzlů): ………………………………………………………………………………………………………………………………

30. Pomocné vzdušné zařízení na detekci ryb (i pokud není instalováno na palubě): …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31. Domovský přístav: …………………………………………………………………………………………………………………………….

32. Jméno velitele: …………………………………………………………………………………………………………………………..….

33. Adresa: ……………………………………………………………………………………………………….………………………..…...

34. Státní příslušnost velitele: ……………………………………..

Připojí se:

- tři barevné fotokopie: plavidla (pohled z boku), pomocných rybářských plavidel a pomocného vzdušného zařízení na detekci ryb,

- náčrt a podrobný popis používaných rybolovných zařízení,

- dokument dokazující, že zástupce vlastníka/majitele je oprávněn podepsat tutožádost.

………………………… | ………………………………………………………….. |

(Datum žádosti) | Podpis zástupce vlastníka/majitele plavidla |

Dodatek 2

LODNÍ DENÍK ICCAT PRO LOV TUŇÁKŮ |

Dlouhá lovná šňůra Živá návnada Košelkový nevod Vlečná síť Outros (Ostatní) |

Stát vlajky: … ……………………………………………………………………........................... | Objem – (TM): … ……………………………………………........ |

Registrační číslo: ………………………………………………………………................................... | Velitel: ……………………………………………………….... |

Majitel plavidla: ………………………………………………………….......................... | Počet členů posádky: ….…………………………………………………........................ |

Adresa: ………………………………………………………………………….... | Datum vypracování hlášení: ………………………………………………...... |

(Hlášení sestavil): … ………………………………………………................................. | Počet dní na moři: | Počet dní rybolovu: Počet provedených výlovů: | Plavba č.: |

Datum | Oblast | Teplota povrchové vody (º°C) | Intenzita rybolovu Počet použitých háčků | Capturas (Úlovky) | Isco usado na pesca (Použitá návnada) |

1 – Použijte jeden list pro měsíc a jeden řádek pro den. | 3 – „Den“ znamená den umístění dlouhé lovné šňůry. | 5 – Dolní řádek (hmotnost vykládky) se vyplňuje až na konci plavby. Je třeba zazanamenat skutečnou hmotnost v době vykládky. |

2 – Na konci každé plavby zašlete kopii záznamu Vašemu korespondentovi nebo CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Španělsko. | 4 – Odvětví rybolovu určí polohu plavidla. Zaokrouhlete minuty a zaznamenejte stupeň zeměpisné šířky a délky. Udejte S/J a V/Z. | 6 – Veškeré zde uvedené informace jsou přísně důvěrné. |

DATUM.........................................................HODINA................................................................. | DATUM.........................................................HODINA................................................................. |

LOG............................................................................................................................................ | LOG............................................................................................................................................ |

11.0301 | PV | RP[4] | NE | NE | NE | č. 2 |

11.010404 | PV | NP[5] | NE | NE | NE | č. 2 |

4. SHRNUTÍ ZDROJŮ

4.1 Finanční zdroje

4.1.1 Shrnutí položek závazků (PZ) a položek plateb (PP)

v eurech

Celkové orientační finanční náklady akce |

Lidské zdroje celkem | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

5. CHARAKTERISTIKY A CÍLE

5.1 Potřeba, která má být uspokojena v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Platnost předcházejícího protokolu k dohodě mezi Evropským společenstvím a Pobřežím slonoviny skončila dne 30. června 2007. Nový protokol se uzavírá na období od 30. července 2007 do 30. června 2013.

Hlavním cílem nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu je posílit spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pobřežím slonoviny ve prospěch zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a rozumně využívat rybolovné zdroje v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny. Hlavní body nového protokolu jsou tyto:

- Rybolovná práva : 25 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, 15 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru podle následujícího rozdělení (založeného na rozdělení minulého protokolu, žádostech členských států a míře historického využívání podle jednotlivých členských států a kategorií), a to:

- plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: Francie: 10, Španělsko: 15

- plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: Španělsko: 10, Portugalsko: 5

- Roční referenční nosnost : 7 000 tun tuňáků

- Roční finanční příspěvek: 595 000 EUR

- Zálohy a poplatky vztahující se na majitele plavidel[11] : 35 EUR za plavidla lovící vlečnou sítí a za plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru na tunu tuňáků ulovených v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny. Roční zálohy na lov tuňáků činí 3 850 EUR za plavidlo lovící vlečnou sítí a 1 400 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

5.2 Přidaná hodnota zásahu ze strany Společenství, provázanost návrhu s dalšími finančními nástroji a možné synergie

Pokud by Společenství v případě nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu nezasáhlo, byl by ponechán prostor pro soukromé dohody, které by nezaručily udržitelný rybolov. Společenství rovněž doufá, že díky dohodě o partnerství v odvětví rybolovu bude Pobřeží slonoviny účinně spolupracovat se Společenstvím v rámci regionálních organizací, jako např. Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), v boji proti nezákonnému rybolovu a boji za řádné řízení populací vysoce stěhovavých druhů.

5.3 Cíle, očekávané výsledky a související ukazatele návrhu v kontextu rámce GPA

Sjednání a uzavření dohod o rybolovu se třetími zeměmi je v souladu s obecným cílem zachovat a ochraňovat tradiční rybolovné činnosti loďstva Společenství, včetně zámořského loďstva, a rozvíjet partnerské vztahy ve snaze posílit udržitelné využívání rybolovných zdrojů mimo vody Společenství, přičemž se zohlední environmentální, sociální a ekonomické otázky.

Následující ukazatele se použijí v kontextu ABM, aby bylo zajištěno sledování provádění dohody:

( sledování míry využití rybolovných práv;

( shromažďování údajů o úlovcích a obchodní hodnotě dohody a jejich analýza;

( přínos pro pracovní místa a přidanou hodnotu Společenství;

( přínos pro ustálení trhu Společenství;

( přínos pro obecné cíle snižování chudoby na Pobřeží slonoviny, včetně přínosu pro zaměstnanost a rozvoj infrastruktur a pomoci pro státní rozpočet;

( počet technických zasedání a zasedání smíšeného výboru.

5.4 Způsob provádění (orientační)

X Centralizované řízení

X přímo ze strany Komise

6. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

6.1 Monitorovací systém

Komise (GŘ FISH ve spolupráci s Delegací Evropské komise v Abidjanu na Pobřeží slonoviny) zajistí pravidelné sledování provádění dohody, zejména pokud jde o její uplatňování ze strany hospodářských subjektů a údaje o úlovcích.

6.2 Hodnocení

V říjnu 2006 bylo provedeno důkladné hodnocení a finalizace předchozího protokolu z období 2004–2007 za pomoci konsorcia nezávislých poradců s cílem umožnit případné zahájení jednání o novém protokolu.

6.2.1 Hodnocení předem (ex-ante)

Na základě hodnocení byly určeny tyto zájmy Společenství.

- Tím, že vyhoví potřebám loďstev Společenství, dohoda o rybolovu s Pobřežím slonoviny podpoří životaschopnost odvětví rybolovu tuňáků ve Společenství, jež jsou závislá na rybolovu vlečnou sítí v Atlantickém oceánu.

- Protokol dohody podporuje životaschopnost evropských odvětví tím, že nabízí plavidlům a odvětvím Společenství na nich závislým stabilní právní prostředí ve střednědobém horizontu.

Pokud jde o zájmy Pobřeží slonoviny v rámci dohody, hodnocení poukazuje na tyto závěry.

- Dohoda o rybolovu posiluje životaschopnost podniků podnikajících s tuňáky v Abidjanu tím, že jim zajišťuje právní jistoty ve střednědobé perspektivě.

- Dohoda o rybolovu také ovlivňuje životaschopnost odvětví rybolovu na Pobřeží slonoviny v rámci ostatních odvětví ekonomicky spojených s rybolovem v Abidjanu.

Kromě přímé obchodní hodnoty úlovků pro dotčená plavidla dohoda zaručuje tyto jasné výhody:

- zaručená pracovní místa na palubě rybářských plavidel;

- multiplikační účinek pro pracovní místa v přístavech, při dražbách, v továrnách na zpracování ryb, v loděnicích, v podnicích poskytujících služby atd.;

- možnost pracovních míst v regionech, kde neexistuje jiná příležitost;

- příspěvek v zásobování rybami ve Společenství.

- Přidaná hodnota zásahu Společenství:

Existence dohody Společenství zajišťuje řádné řízení zásob pomocí závazného normativního rámce pro obě dvě strany, což není vždy pravidlem v případě soukromých dohod. Dohoda o rybolovu navíc vytváří pracovní příležitosti pro námořníky pocházející z ES a ze třetích zemí. Dohoda o rybolovu zajišťuje podstatnou část zdrojů rybářské politiky na Pobřeží slonoviny.

- Rizika a alternativní možnosti :

Provádění protokolu o rybolovu s sebou přináší určitá rizika, jako například: částky určené na financování politiky v odvětví rybolovu a poplatky majitelů plavidel nejsou přidělovány, jak bylo dojednáno (podvody), cizí loďstva zanedbávají licence a kontroly. Ve snaze vyhnout se těmto rizikům by bylo vhodné zlepšit sledování příjmů a výdajů, zlepšit činnosti námořní kontroly, zesílit satelitní sledování (VMS), financovat opatření ve prospěch místních námořníků atd.

6.2.2 Odhad ex-ante hospodářské hodnoty dohody a finanční příspěvek Společenství

Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím v rámci této nové dohody o partnerství v oblasti rybolovu je jednorázová částka stanovená na základě roční finanční částky ve výši 595 000 EUR pro protokol 2007/13.

6.2.3 Opatření přijatá po průběžném / následném hodnocení (ex-post) (na základě podobných zkušeností z minulosti)

Hodnotící zpráva doporučuje, aby bylo referenční množství mírně sníženo na 7 000 tun. Doporučuje také, aby byl sjednán přístup pro 25 plavidel (namísto 34) s ohledem jednak na skutečné snížení počtu plavidel lovících vlečnou sítí od roku 2002 a jednak na možný návrat několika těchto plavidel do Atlantického oceánu. Pokud jde o plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru, stávající rybolovná práva se doporučují zachovat, aby v případě potřeby mohla dotyčná plavidla nalézt rybolovné oblasti.

Nová dohoda již obsahuje celkovou finanční pomoc na provádění iniciativ přijatých v rámci odvětvové rybářské politiky definované vládou Pobřeží slonoviny. Společenství a vláda Pobřeží slonoviny se budou muset dohodnout na víceletém odvětvovém programu pro tuto finanční pomoc (100 % celkové částky finančního příspěvku). Program bude vypracován na základě intenzivního a nepřetržitého dialogu mezi stranami.

6.2.4 Podmínky a periodicita budoucího hodnocení

Pro kontinuitu studie dokončené v říjnu 2006 (viz bod 6.2) a pro zajištění udržitelného rybolovu v této oblasti se bude před každým dalším obnovením protokolů vždy provádět studie o hospodářském, sociálním a environmentálním dopadu. Ukazatele uvedené v bodě 5.3 se použijí za účelem provedení hodnocení ex-post.

7. OPATřENÍ PROTI PODVODůM

Za použití finančního příspěvku, který zaplatí Společenství v rámci dohody, nese výlučnou zodpovědnost dotčený svrchovaný třetí stát.

Komise se nicméně zavazuje, že se pokusí o nastolení trvalého politického dialogu a spolupráce s cílem zlepšit řízení protokolu a posílit příspěvek Komise k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů.

Na všechny platby provedené Komisí v rámci dohody o rybolovu se vždy vztahují běžná rozpočtová a finanční pravidla a postupy Komise. Díky tomu je zejména možné plně identifikovat bankovní účty třetích států, na které jsou převedeny finanční příspěvky.

8. PODROBNOSTI O ZDROJÍCH

8.1 Cíle návrhu z hlediska jejich finanční náročnosti

(Je třeba uvést cílové okruhy, akce a výstupy) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | CELKEM |

Akce 1 |

Akce 2 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Úředníci nebo dočasní zaměstnanci[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 |

B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 |

Zaměstnanci financovaní[15] podle čl. 11 01 02 |

Ostatní zaměstnanci financovaní[16] podle čl. 11 01 04 04 |

CELKEM | 0.40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

8.2.2 Popis úkolů, které vyplývají z akce

- Pomáhat vyjednavači při přípravě a uzavření jednání týkajících se dohod o rybolovu:

- účastnit se jednání s třetími zeměmi s cílem uzavřít dohody o rybolovu;

- připravovat návrhy hodnotících zpráv a poznámky o strategii vyjednávání pro člena Komise;

- předkládat a obhajovat postoj Komise v pracovní skupině Rady nazvané „Rybolov vně území Společenství“;

- podílet se na hledání kompromisu s členskými státy přejatého v konečném znění dohody.

- Kontrola provádění dohod:

- každodenně kontrolovat dohody o rybolovu;

- připravit a ověřit závazky a platby finančního příspěvku a cílených akcí nebo financování rozvoje zodpovědného rybolovu;

- vypracovat pravidelnou zprávu o provádění dohod;

- hodnotit dohody: vědecké a technické aspekty;

- připravit návrhy nařízení a rozhodnutí Rady a vypracovat znění dohody;

- zahájit a sledovat přijímací postupy.

- Technická pomoc:

- připravit postoj Komise pro smíšený výbor.

- Interinstitucionální vztahy:

- zastupovat Komisi u Rady, Evropského parlamentu a členských států během vyjednávání;

- vypracovat písemné odpovědi na ústní a písemné otázky Evropského parlamentu.

- Konzultace a koordinace mezi útvary:

- zajistit spojení s ostatními generálními ředitelstvími v otázkách týkajících se uzavírání a kontroly dohod;

- organizovat konzultace mezi jednotlivými útvary a účastnit se jich.

- Hodnocení:

- podílet se na aktualizaci hodnocení dopadu;

- analyzovat dosažené cíle a hodnotící ukazatele.

8.2.3 Původ lidských zdrojů (statutární pracovní místa)

(V případě více zdrojů uveďte vždy počet pracovních míst podle původu)

X Pracovní místa vyčleněná v současnosti na řízení programu, který má být nahrazen nebo prodloužen

( Pracovní místa předběžně vyčleněná v rámci procesu RSP / PNR na rok 2006

( Pracovní místa, o něž je třeba požádat v příštím procesu RSP / PNR

( Pracovní místa, jež mají být obsazena převedením stávajících zdrojů v rámci řídícího útvaru (interní přeobsazování)

( Pracovní místa požadovaná pro rok n, avšak neplánovaná v procesu RSP / PNR dotyčného roku

8.2.4 Další administrativní výdaje zahrnuté v referenční částce

(11 01 04/05 – Výdaje na správu a řízení)

v eurech

Rozpočtová linie: 11010404 (číslo a okruh) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | CELKEM |

1. Technická a administrativní pomoc (včetně souvisejících personálních nákladů) |

Výkonné agentury[17] |

Další technická a administrativní pomoc |

-interní (intra muros) |

- externí (extra muros)(1)° | 40000 | 40000 |

Technická a administrativní pomoc celkem | 40000 | 40000 |

(1) hodnocení ex-post platného protokolu a hodnocení ex-ante budoucího protokolu

8.2.5 Finanční náklady na lidské zdroje a související náklady nezahrnuté do referenční částky

Druh lidských zdrojů | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | CELKEM |

Úředníci nebo dočasní zaměstnanci (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Zaměstnanci financovaní podle čl. XX 01 02 (pomocní pracovníci, přidělení národní odborníci, smluvní zaměstnanci atd.) (upřesněte rozpočtovou linii) |

Náklady na lidské zdroje a související náklady celkem (nezahrnuté do referenční částky) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Výpočet – Úředníci a smluvní zaměstnanci

Případně by měl být uveden odkaz na bod 8.2.1

- 1A = 117 000 EUR*0,25 = 29 250 EUR

1B = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR

1C = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR

Mezisoučet: 46 800 EUR (0,0468 milionů EUR za rok)

Celkem: 46 800 EUR (0,0468 milionů EUR za rok)

Výpočet – Zaměstnanci financovaní podle článku XX 01 02

Případně by měl být uveden odkaz na bod 8.2.1

8.2.6 Další administrativní výdaje ne zahrnuté do referenční částky

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | CELKEM |

11 01 02 11 01 – Služební cesty | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |

11 01 02 11 02 – Schůze a konference |

XX 01 02 11 03 – Výbory[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |

XX 01 02 11 04 – Studie a konzultace |

XX 01 02 11 05 – Informační systémy |

2. Ostatní výdaje na řízení celkem (XX 01 02 11) |

3. Ostatní výdaje administrativního charakteru (upřesněte i s odkazem na rozpočtovou linii) |

Administrativní výdaje celkem, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů (NEZAHRNUTÉ do referenční částky) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |

[1] Úř. věst. C.

[2] Úř. věst. C.

[3] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.

[4] Rozlišené položky.

[5] Nerozlišené položky.

[6] Výdaje, které nespadají pod kapitolu 11 01 příslušné hlavy 11.

[7] V souladu s protokolem se rybolovná práva můžou zvýšit na základě společné dohody za předpokladu, že závěry vědeckých stanovisek potvrdí, že toto zvýšení trvale neohrozí udržitelné řízení zdrojů Pobřeží slonoviny. V takovém případě se finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis zvýší. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 3 protokolu (1 190 000 milionů EUR). Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za přesahující množství je vyplacena v následujícím roce (podle dostupných rozpočtových zdrojů).

[8] Výdaje v rámci kapitoly 11 01 04 hlavy 11.

[9] Výdaje spadající do kapitoly 11 01, s výjimkou článku 11 01 04.

[10] Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody.

[11] Zálohy a poplatky majitelů plavidel nemají žádný dopad na rozpočet Společenství.

[12] Jak je popsáno v bodě 5.3.

[13] V souladu s protokolem se rybolovná práva můžou zvýšit na základě společné dohody za předpokladu, že závěry vědeckých stanovisek potvrdí, že toto zvýšení trvale neohrozí udržitelné řízení zdrojů Pobřeží slonoviny. V takovém případě se finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis zvýší. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 3 protokolu (1 190 000 milionů EUR). Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za přesahující množství je vyplacena v následujícím roce (podle dostupných rozpočtových zdrojů).

[14] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty do referenční částky.

[15] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty do referenční částky.

[16] Tyto náklady jsou zahrnuty do referenční částky.

[17] Měl by být uveden odkaz na konkrétní legislativní finanční výkaz dotyčné výkonné agentury/dotyčných výkonných agentur.

[18] Uveďte přesně druh výboru a skupinu, do níž náleží.