52007PC0154

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen and Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii /* KOM/2007/0154 konecném znení - ACC 2007/0055 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 27.3.2007

KOM(2007) 154 v konečném znění

2007/0055 (ACC)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen and Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podmínky, které členové WTO uplatňují v případě vstupu na své trhy se službami a vůči poskytovatelům služeb ostatních členů, jsou uvedeny v seznamu specifických závazků GATS jednotlivých členů. Původní seznam specifických závazků ES a jeho členských států (dále jen „seznam ES GATS“) pochází z roku 1994 a zahrnuje pouze dvanáct členských států, které byly v dané době členy Evropské unie. Třináct členských států, které přistoupily k Evropské unii v roce 1995 a 2004 (dále jen „nové členské státy“), si ponechalo vlastní seznamy GATS, které byly přijaty ještě před jejich přistoupením k Evropské unii.

Ve snaze zajistit, aby si nové členské státy neponechaly závazky, které by byly v rozporu s acquis communautaire, a aby se na ně vztahovala horizontální omezení obsažená v seznamu ES GATS, bylo třeba oznámit změny a odvolání některých specifických závazků obsažených v seznamu specifických závazků ES a v jednotlivých seznamech GATS nových členských států a konsolidovat seznamy nových členských států s původním seznamem ES.

Evropské společenství podle článku XXI GATS za tímto účelem zahájilo jednání s osmnácti členy WTO, kteří tvrdili, že jsou výše uvedenými změnami dotčeni. Evropské společenství během těchto jednání v souladu se závěry Rady ze dne 26. července 2006[1] souhlasilo s tím, aby bylo dotčeným členům WTO nabídnuto vyrovnání. Oznámené změny a odvolání spolu s dohodnutými vyrovnávacími úpravami byly zapracovány do konsolidovaného seznamu GATS pro ES, jenž byl podle platných pravidel WTO potvrzen dne 15. prosince 2006.

ES se tak stalo prvním členem Světové obchodní organizace, který úspěšně využil ustanovení GATS týkající se změn a odvolávání obchodních závazků v oblasti služeb. V důsledku úspěšné konsolidace seznamu služeb mohou být závazky ES v oblasti služeb nakonec uvedeny v jediném dokumentu, který se vztahuje na všech 25 členských států.

Při jednání s dotčenými členy WTO a s ohledem na zbývající pravomoc členských států podle čl. 133 odst. 6 druhého pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství postupovaly orgány Společenství v domnění, že případný obsah sjednávaných dohod by mohl v záležitostech, které by spadaly do jejich pravomoci, alespoň teoreticky vyžadovat účast a eventuálně individuální přístup členských států. Z tohoto důvodu jednání s dotčenými členy vedla Komise jménem „Evropských společenství a jejich členských států“.

Vzhledem k tomu, že však dohodnuté vyrovnávací úpravy nezahrnují ustanovení, která by překračovala vnitřní pravomoci Evropských společenství, a nevedou k harmonizaci právních či správních předpisů členských států v oblasti, kde Smlouvy o založení Evropských společenství takovou harmonizaci vylučují, nespadá ve skutečnosti žádný z aspektů dotyčných dohod do pravomoci členských států. Je tudíž dostačující, aby dohody schválila Rada.

Aby se nicméně zajistil soulad zastupování a zároveň ponechala otevřená možnost sjednat v rámci GATS v budoucnosti závazky v takových záležitostech, na které se vztahují ustanovení čl. 133 odst. 6 druhého pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství, by si konsolidovaný seznam ES GATS měl ponechat svůj stávající název („Evropská společenství a jejich členské státy – seznam specifických závazků“).

Cílem tohoto návrhu Komise na rozhodnutí Rady je formálně uzavřít jednání s těmi členy WTO, u kterých se má za to, že se jich konsolidace seznamu ES GATS seznamu týká.

2007/0055 (ACC)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzav ření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen and Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 133 odst. 1 a 5 ve spojení s čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1. Smlouva o přistoupení Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995[2].

2. Smlouva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii vstoupila v platnost dne 1. května 2004[3].

3. Podle článku XX Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „GATS“) členské země WTO uvedou seznam specifických závazků, kterými se řídí, v části III dohody GATS.

4. Stávající seznam Evropských společenství a jeho členských států (dále jen „Evropská společenství“) zahrnuje pouze specifické závazky týkající se dvanácti členských států z roku 1994. Seznamy specifických závazků členských států, které přistoupily k Evropským společenstvím v roce 1995 a v roce 2004 (dále jen „nové členské státy“), byly přijaty ještě před jejich přistoupením.

5. Ve snaze zajistit, aby se na nové členské státy vztahovala omezení uvedená v seznamu specifických závazků Evropských společenství, a zajistit soulad s acquis communautaire bylo třeba změnit nebo odvolat určité specifické závazky, jež jsou součástí seznamu specifických závazků Evropských společenství a seznamů specifických závazků nových členských států.

6. Ve snaze předložit konsolidovaný seznam Evropská společenství dne 28. května 2004 učinila sdělení podle článku V GATS, ve kterém oznamují svůj záměr změnit nebo odvolat některé specifické závazky zahrnuté v seznamu specifických závazků Evropských společenství a v seznamech specifických závazků nových členských států podle článku V:5 GATS a v souladu s podmínkami článku XXI:1 písm. b) GATS.

7. V návaznosti na oznámení a podle článku XXI:2 písm. a) GATS vyjádřilo zájem osmnáct členů WTO (Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, samostatné celní území Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (čínská Taipei), Kolumbie, Kuba, Ekvádor, Hongkong, Indie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Filipíny, Švýcarsko, Uruguay a Spojené státy americké (dále jen „členové WTO“).

8. Komise vedla s dotyčnými členy WTO jednání. Na základě těchto jednání byly dohodnuty vyrovnávací úpravy týkající se změn a odvolání, jež byly oznámeny dne 28. května 2004.

9. Po uzavření jednání byla Komise v souladu se závěry Rady ze dne 26. července 2006[4] oprávněna podepsat dohody s jednotlivými dotčenými členy WTO. Ve snaze zahájit schvalovací postup stanovený v příslušných pravidlech WTO Komise dne 14. září 2006 poskytla sekretariátu WTO předlohu konsolidovaného seznamu. Seznam byl schválen dne 15. prosince 2006.

10. Dohodnuté vyrovnávací úpravy nezahrnují ustanovení překračující vnitřní pravomoci Evropských společenství a nevedou k harmonizaci právních a správních předpisů členských států v oblasti, v níž Smlouvy o založení Evropských společenství takovou harmonizaci vylučují. Dotyčné vyrovnávací úpravy rovněž představují uspokojivý a vyvážený výsledek jednání. Dané dohody by tudíž měly být jménem Evropského společenství schváleny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohody s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem China, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách podle článku XXI (GATS) v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropským společenstvím se schvalují jménem Evropských společenství.

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou vyjádřit souhlas Evropských společenství k tomu, aby byla dotyčnými dohodami vázána.

Znění dohod se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zve řejněno v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne […].

Za Radu

p ředseda / předsedkyně

[…]

PŘÍLOHA

(17 dohod)

[1] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34.

[2] Úř. věst C 241, 29.8.1994.

[3] Úř. věst. L 236, 23.9.2003.

[4] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34.