24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 287/28


Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES

(2006/C 287/11)

Žádost členského státu

Dne 24. října 2006 obdržela Komise žádost podle čl. 30 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1).

Žádost, kterou podalo Spojené království, se týká dodávek elektřiny a plynu v této zemi, s výjimkou Severního Irska (týká se tedy dodávek elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu). Žádost byla zveřejněna v Úředním věstníku C 270/10 dne 7. listopadu 2006. Původní lhůta uplyne dne 25. ledna 2007.

Jelikož je třeba, aby útvary Komise obdržely a posoudily dodatečné informace, a v souladu s čl. 30 odst. 6 třetí větou se lhůta, jíž Komise disponuje pro přijetí rozhodnutí týkajícího se této žádosti, prodlužuje o jeden měsíc.

Konečná lhůta tedy uplyne dne 26. února 2007.


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.