25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/6


Výzva k předložení připomínek k předloze nařízení Komise

(2006/C 172/04)

Zúčastněné strany mohou předložit své připomínky ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění této předlohy nařízení na adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Předloha nařízení Komise (ES) č. …/..

ze dne […],

kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory (1)

a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) body i) ii), iv) a písm. b) uvedeného nařízení,

po zveřejnění návrhu tohoto nařízení (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. prosince 2006 uplyne doba platnosti nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (3), nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (4) a nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (5). Komise ve svém akčním plánu pro státní podpory (6) navrhla, aby uvedená nařízení byla nově sloučena do jednoho nařízení o blokových výjimkách a aby se oblast působnosti nařízení případně rozšířila o nové oblasti uvedené v článcích 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 994/98.

(2)

Obsah budoucích nařízení o blokových výjimkách se odvíjí zejména od výsledků veřejných konzultací zahájených na základě akčního plánu pro státní podpory a na základě konzultačního dokumentu Komise o státní podpoře a inovaci (7). Zároveň je třeba jednat se zástupci členských států o vymezení kategorií podpory, které lze považovat za slučitelné se Smlouvou. Platnost nařízení (ES) č. 2204/2002, č. 70/2001 a č. 68/2001 je třeba prodloužit do konce roku 2007, aby se mohlo pokračovat s probíhajícími konzultacemi a s analýzou jejich výsledků.

(3)

Nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 68/2004 a (ES) č. 70/2001 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro státní podpory,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 68/2001, věta druhá nařízení se nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. prosince 2007.“

Článek 2

Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 70/2001, věta druhá nařízení se nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. prosince 2007.“

Článek 3

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2204/2002, věta druhá nařízení se nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. prosince 2007.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne ….

Za Komisi

člen /členka Komise


(1)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. …

(3)  Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 364/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 363/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM(2005) 0107 konečném znění.

(7)  KOM(2005) 0436 v konečném znění.