14.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 139/22


Doba pro vznesení námitek proti zápisu podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (1)

(2006/C 139/05)

Třetí země, anebo fyzické či právnické osoby s oprávněným zájmem, které jsou usazené nebo mají bydliště ve třetí zemi, můžou vznést námitku proti přihlášce přímo Komisi podle článku 9 uvedeného nařízení. Pro tento účel, doba uvedená v čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 začíná plynout dnem vyhlášení tohoto oznámení pro následující přihlášky:

 

Odkaz na Úř. věst.

Boerenkaas

C 316, 13.12.2005, s. 16.


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.