52006PC0182

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007 /* KOM/2006/0182 konecném znení - CNS 2006/0065 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 28.4.2006

KOM(2006) 182 v konečném znění

2006/0065 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Platnost protokolu připojeného k dohodě mezi ES a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu končí dne 15. června 2006. Cílem tohoto návrhu rozhodnutí Rady je prozatímní uplatňování protokolu s prodlouženou platností o jeden rok až do 15. června 2007.

Prodloužení platnosti této dohody bylo mezi oběma stranami dohodnuto v prosinci 2005 zejména proto, aby vláda Republiky Guinea-Bissau měla s ohledem na politické souvislosti (volby v červnu 2005 a změna vlády v listopadu 2005) dostatek času na řádnou přípravu na jednání o budoucí dohodě o partnerství a na realizaci programu podpůrných opatření pro kontrolu udržitelného rozvoje v odvětví rybolovu a nezbytný dohled nad ním. Toto prodloužení platnosti by tak mělo nové vládě umožnit vést jednání za lepších podmínek a v přiměřených lhůtách, aniž by došlo k přerušení platnosti dohody nebo vyplácení ročního finančního příspěvku, který je důležitý pro rozpočtovou rovnováhu státu Guinea-Bissau.

Obě strany se dohodly, že protokol, jehož platnost je téměř u konce, bude prodloužen na jeden rok, a to na období od 16. června 2006 do 15. června 2007. Prodloužení platnosti protokolu, k němuž došlo formou výměny dopisů, bylo oběma stranami parafováno dne 17. ledna 2006, aby mohly být stanoveny technické a finanční podmínky rybolovných činností plavidel ES ve vodách Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007.

Na tomto základě Komise navrhuje, aby Rada přijala nařízení o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti protokolu.

Návrh rozhodnutí Rady o prozatímním uplatňování dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti protokolu před jeho konečným vstupem v platnost je předmětem zvláštního postupu.

2006/0065 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau[3] zahájí smluvní strany, před ukončením platnosti protokolu připojeného k dohodě, jednání za účelem stanovit společnou dohodou obsah protokolu na následující období, a případně změny nebo dodatky přílohy.

(2) Než budou zahájena jednání o změnách protokolu, na nichž je třeba se dohodnout, obě smluvní strany rozhodly prodloužit platnost stávajícího protokolu schváleného nařízením Rady (ES) č. 249/2002[4], tak jak byl změněn na základě dohody schválené nařízením Rady (ES) č. 829/2004[5], na období jednoho roku, a to dohodou ve formě výměny dopisů.

(3) Je v zájmu Společenství toto prodloužení platnosti schválit.

(4) Měl by být potvrzen způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy protokolu, jehož doba platnosti končí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody je přiloženo k tomuto nařízení.

Článek 2

1. Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělí takto:

a) lov garnátů:

Itálie | 1776 BRT |

Španělsko | 1421 BRT |

Portugalsko | 1066 BRT |

Řecko | 137 BRT |

b) lov ryb/hlavonožců:

Španělsko | 3143 BRT |

Itálie | 786 BRT |

Řecko | 471 BRT |

c) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko | 20 plavidel |

Francie | 19 plavidel |

Itálie | 1 plavidlo |

d) plavidla lovící na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

Španělsko | 21 plavidel |

Francie | 5 plavidel |

Portugalsko | 4 plavidla |

2. Pokud žádosti o licence z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence ze všech ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla loví podle této dohody, oznámí Komisi množství každé populace odlovené v rybolovné oblasti Guinea-Bissau v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001[6].

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda / předsedkyně

DOHODA

ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007

A. Dopis Společenství

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že za účelem prodloužení platnosti v současné době platného protokolu (od 16. června 2001 do 15. června 2006), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu, v pozměněném znění platném od 16. června 2004, a než budou zahájena jednání o změnách protokolu, na nichž je třeba se dohodnout, jsme se dohodli na tomto prozatímním režimu:

1. Od 16. června 2006 se na období do 15. června 2007 prodlužuje režim použitelný od 16. června 2004.

Finanční příspěvek Společenství podle prozatímního režimu dosáhne částky stanovené v článku 3 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu (7 260 000 EUR). Tato částka se v plné výši použije jako finanční příspěvek a bude vyplacena nejpozději dne 31. prosince 2006.

2. Během tohoto období se licence k rybolovu budou udělovat v množstvích stanovených v článku 1 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu, a to za poplatky nebo zálohy odpovídající poplatkům nebo zálohám stanoveným v bodě 1 přílohy protokolu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a vyjádřil Váš souhlas s jeho obsahem.

S úctou

Jménem Rady Evropské unie

B. Dopis od vlády Republiky Guinea-Bissau

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„Mám tu čest potvrdit, že za účelem prodloužení platnosti v současné době platného protokolu (od 16. června 2001 do 15. června 2006), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu, v pozměněném znění platném od 16. června 2004, a než budou zahájena jednání o změnách protokolu, na nichž je třeba se dohodnout, jsme se dohodli na tomto prozatímním režimu:

1. Od 16. června 2006 se na období do 15. června 2007 prodlužuje režim použitelný od 16. června 2004.

Finanční příspěvek Společenství podle prozatímního režimu dosáhne částky stanovené v článku 3 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu (7 260 000 EUR). Tato částka se v plné výši použije jako finanční příspěvek a bude vyplacena nejpozději dne 31. prosince 2006.

2. Během tohoto období se licence k rybolovu budou udělovat v množství stanoveném v článku 1 stávajícího protokolu za poplatky nebo zálohy odpovídající poplatkům nebo zálohám stanoveným v bodě 1 přílohy protokolu.“

Mám tu čest potvrdit, že obsah Vašeho dopisu je pro vládu Republiky Guinea-Bissau přijatelný a že v souladu s Vaším návrhem Váš dopis společně s tímto dopisem představují dohodu.

S úctou

Za vládu Republiky Guinea-Bissau

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1. NÁZEV NÁVRHU:

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007.

2. RÁMEC ABM / ABB

11. Rybolov

1103. Mezinárodní dohody o rybolovu

3. ROZPOČTOVÉ LINIE

3.1. Rozpočtové linie:

110301 : „Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu“

11010404 : „Mezinárodní dohody o rybolovu: administrativní náklady“

3.2 Doba trvání akce a finančního dopadu:

Platnost protokolu připojeného k dohodě mezi ES a Republikou Guinea-Bissau o rybolovu končí dne 15. června 2006. Bylo dohodnuto prodloužení platnosti protokolu na období jednoho roku.

Protokol stanoví finanční příspěvek, kategorie a podmínky rybolovných činností pro plavidla Společenství v rybolovných oblastech Guineje-Bissau.

Prodloužení platnosti této dohody bylo mezi oběma stranami dohodnuto v prosinci 2005 zejména proto, aby vláda Republiky Guinea-Bissau měla s ohledem na politické souvislosti (volby v červnu 2005 a změna vlády v listopadu 2005) dostatek času na řádnou přípravu na jednání o budoucí dohodě o partnerství a na realizaci programu podpůrných opatření pro kontrolu udržitelného rozvoje v odvětví rybolovu a nezbytný dohled nad ním. Toto prodloužení platnosti by tak mělo nové vládě umožnit vést jednání za lepších podmínek a v přiměřených lhůtách, aniž by došlo k přerušení platnosti dohody nebo vyplácení ročního finančního příspěvku, který je důležitý pro rozpočtovou rovnováhu státu Guinea-Bissau.

Obě strany se dohodly, že protokol, jehož platnost je téměř u konce, bude prodloužen na jeden rok, a to na období od 16. června 2006 do 15. června 2007. Prodloužení platnosti protokolu formou výměny dopisů bylo oběma stranami parafováno dne 17. ledna 2006, aby mohly být stanoveny technické a finanční podmínky rybolovných činností plavidel ES ve vodách Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007.

3.3 Rozpočtové charakteristiky (v případě potřeby doplňte řádky):

Rozpočtová linie | Druh výdajů | Nové | Příspěvek ESVO | Příspěvky od kandidátských zemí | Okruh ve finančním výhledu |

11.0301 | Pov. | Rozl.[7] | NE | NE | NE | č. 4 |

11.010404 | Pov. | Nerozl.[8] | NE | NE | NE | č. 4 |

4. SHRNUTÍ ZDROJŮ

4.1 Finanční zdroje

4.1.1 Shrnutí položek závazků (PZ) a položek plateb (PP)

v milionech EUR (zaokrouhleno na 4 desetinná místa)

Druh výdajů | oddíl č. | Rok n | n +1 | n + 2 | n +3 | Celkem |

Provozní výdaje[9] |

Položky závazků (PZ) | 8,1 | a | 7,260 | 7,260 |

Položky plateb (PP) | b | 7,260 | 7,260 |

Administrativní výdaje jako součást referenční částky[10] |

Technická a administrativní pomoc (NP) | 8.2.4 | c | 0,0495 | 0,0495 |

CELKOVÁ REFERENČNÍ ČÁSTKA |

Položky závazků | a+c | 7,3095 | 7,3095 |

Položky plateb | b+c | 7,3095 | 7,3095 |

Lidské zdroje a související výdaje (NP) | 8.2.5 | D | 0,0864 | 0,0864 |

Administrativní náklady, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů, nezahrnuté do referenční částky (NP) | 8.2.6 | E | 0,033 | 0,033 |

Celkové orientační finanční náklady akce

PZ CELKEM včetně nákladů na lidské zdroje | a+c+d+e | 7,4289 | 7,4289 |

PP CELKEM včetně nákladů na lidské zdroje | b+c+d+e | 7,4289 | 7,4289 |

Spoluúčast Není spoluúčast.

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Spolufinancující subjekt | Rok n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Celkem |

…………………… | F |

PZ CELKEM včetně spolufinancování | a+c+d+e+f |

4.1.2 Soulad s finančním plánem

X Návrh je v souladu se stávajícím finančním plánem.

( Návrh si vyžádá změnu plánu a úpravu příslušného okruhu finančního výhledu.

( Návrh může vyžadovat použití ustanovení interinstitucionální dohody[11] (tj. nástroje pro flexibilitu nebo revize finančního výhledu).

4.1.3 Finanční dopady na straně příjmů

X Návrh nemá žádné finanční dopady na příjmy

( Návrh má finanční dopady na příjmy s následujícím účinkem:

Pozn.: Veškeré podrobnosti a poznámky ke způsobu výpočtu účinku na příjmy je třeba uvést v samostatné příloze.

v milionech EUR (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

Před akcí [Rok n-1] | Situace po akci |

Rozpočtová linie | Příjmy | [Rok n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

a) Příjmy v absolutním vyjádření |

b) Změna v příjmech | ( |

(Upřesněte prosím každou rozpočtovou linii, které se to týká, a dochází-li k dopadu na více rozpočtových linií, přidejte příslušný počet řádků.)

4.2. Lidské zdroje – pracovníci na plný úvazek (včetně úředníků, dočasných zaměstnanců a externích pracovníků) – viz podrobnosti v bodě 8.2.1.

Roční potřeba | Rok n |

Celkový objem lidských zdrojů | 1.1 |

5. CHARAKTERISTIKY A CÍLE

5.1 Potřeba, která má být uspokojena v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Obě strany se dohodly, že protokol, jehož platnost je téměř u konce, bude prodloužen na jeden rok, a to na období od 16. června 2006 do 15. června 2007. Toto prodloužení, jeho cílem je umožnit majitelům plavidel Společenství, aby, než budou zahájena jednání o změnách, které mají být provedeny v protokolu, pokračovali v rybolovných činnostech ve výlučné hospodářské oblasti Guinea-Bissau, bylo oběma stranami parafováno dne 17. ledna 2006 za účelem stanovení technických a finančních podmínek rybolovných činností plavidel ES ve vodách Guineje-Bissau pro příslušné období. Hlavní body protokolu s prodlouženou platností zůstávají beze změny, pokud jde o úroveň rybolovných práv, finanční příspěvek nebo výši poplatků placených majiteli plavidel.

5.2 Přidaná hodnota zásahu ze strany Společenství, provázanost návrhu s dalšími finančními nástroji a možná synergie

Pokud by Společenství v případě tohoto prodloužení nezasáhlo, byl by ponechán prostor pro soukromé dohody, které by nezaručily udržitelný rybolov. Společenství rovněž doufá, že toto prodloužení platnosti nové vládě umožní, aby byla připravena zahájit jednání za účelem uzavření dohody o partnerství v oblasti rybolovu, aniž by došlo k přerušení dohody (a tudíž činnosti loďstva lovícího v rámci dohody Společenství) nebo vyplácení ročního finančního příspěvku, který je důležitý pro rozpočtovou rovnováhu státu Guinea-Bissau.

5.3. Cíle, očekávané výsledky a související ukazatele návrhu v kontextu rámce ABM

Cílem tohoto prodloužení platnosti bez provedení změn ve stávajícím protokolu s Guineou-Bissau je zachovat přístup rybářských plavidel Společenství do výlučné rybolovné oblasti Guinea-Bissau podle kategorií rybolovu stanovených v dohodě, přičemž se nové vládě Guineje-Bissau poskytne lhůta na přípravu příštích jednání o obnovení protokolu.

Následující ukazatele se použijí v kontextu ABM, aby bylo zajištěno sledování provádění dohody:

( sledování míry využití rybolovných práv;

( shromažďování a analýza údajů o úlovcích a obchodní hodnotě dohody;

( přínos pro pracovní místa a přidanou hodnotu Společenství;

( přínos pro ustálení trhu Společenství;

( přínos pro obecné cíle snižování chudoby v Guineje-Bissau, včetně přínosu pro pracovní místa a rozvoj infrastruktury a pomoci pro státní rozpočet;

( počet technických zasedání a zasedání smíšeného výboru.

5.4 Způsob provádění (orientační)

Uveďte zvolený způsob / zvolené způsoby[12] provádění akce.

X Centralizované řízení

X přímo ze strany Komise

6. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

6.1 Monitorovací systém

Komise (GŘ FISH ve spolupráci s delegací v Guineje-Bisssau) zajistí pravidelné sledování provádění tohoto prodloužení platnosti, zejména pokud jde o jeho využití ze strany hospodářských subjektů a údaje o úlovcích.

6.2 Hodnocení

V prosinci roku 2005 bylo provedeno důkladné hodnocení stávajícího protokolu za účasti konsorcia nezávislých poradců s cílem umožnit případné zahájení jednání o novém protokolu. Specifické hodnocení ex-ante návrhu na prozatímní prodloužení platnosti tohoto protokolu nebylo provedeno, vzhledem k dočasné povaze návrhu, to jest prodloužení platnosti předchozího protokolu pouze o jeden rok.

6.2.1 Hodnocení předem (ex-ante)

Přezkum rybolovných práv (od 16. června 2004) podle níže uvedeného schématu, jakož i snížení finančního příspěvku z 10 200 000 EUR na 7 260 000 EUR umožnily zlepšit výnosnost dohody a úroveň využití rybolovných práv.

Uplatnění dohody ES/Guinea-Bissau o rybolovu 2001-2006

Kategorie rybolovu | Poskytnutá rybolovná práva: (až do 15. 6. 2004) | Využití 2001/2002[13] | Využití 2002/2003 | Využití 2003/2004 | Poskytnutá rybolovná práva (od 16. 6. 2004) | Využití 2004/2005 | Využití 2005/2006[14] |

Lov garnátů | 9600 | 1124 (23 %) | 3098 (32 %) | 4234 (44 %) | 4400 | 4087 (93 %) | 2249 (51 %) |

Lov ryb/hlavonožců | 2800 | 816 (58 %) | 1980 (71 %) | 1564 (56 %) | 4400 | 2067 (47 %) | 221 (7 %) |

Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí | 40 | 29 (73 %) | 30 (75 %) | 29 (73 %) | 40 | 25 (63 %) | 15 (38 %) |

Plavidla lovící na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru | 36 | 14 (39 %) | 15 (42 %) | 16 (44 %) | 30 | 14 (47 %) | 11 (37 %) |

Dohoda přináší jasné výhody, neboť hodnota úlovků (přibližně 30 000 000 EUR v průměru pro období 2001-2004 při ceně prvního prodeje při vykládce) převyšuje náklady spojené s protokolem. Dohoda mimo jiné přináší výhody, pokud jde o pracovní místa: odhaduje se, že v souvislosti s dohodou (přímo či nepřímo) vznikne 509 pracovních míst pro EU a 141 pracovních míst pro partnerské země.

- Přidaná hodnota zásahu Společenství:

Poměr přidaná hodnota / obrat činí 9 % pro lov garnátů, 8 % pro lov ryb/hlavonožců, 8 % pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 33 % pro plavidla lovící na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru. Přibližně jedna třetina přidané hodnoty je přímá a podstatná část nepřímé přidané hodnoty vznikne při následných činnostech.

Dohoda o rybolovu je rovněž důležitá pro hospodářskou a politickou stabilitu Guineje-Bissau, jakož i pro odvětví rybolovu této země. Přispívá k zajištění podstatné části rozpočtových příjmů státu Guinea-Bissau (v průměru 38 % rozpočtových příjmů během posledních pěti let).

- Rizika a alternativní možnosti:

Neprodloužení platnosti dohody by mohlo způsobit jednak zastavení činností loďstva v rámci dohody, které by se uchýlilo k soukromým licencím, které by již neumožňovaly zajistit udržitelné sledování intenzity rybolovu, a jednak vyvolat velké hospodářské problémy a ohrozit politickou stabilitu Guineje-Bissau, která by tak přišla o rozpočtový prostředek, který je zásadní pro fungování veřejných služeb této země. Rovněž by nebylo patřičným způsobem zajištěno financování výdajů nezbytných pro fungování odvětví rybolovu (kontrola, dohled, výzkum, vzdělávání atd.).

6.2.2 Odhad ex-ante hospodářské hodnoty dohody a finanční příspěvek Společenství

Finanční příspěvek poskytnutý Společenstvím v rámci tohoto prodloužení platnosti je jednorázová částka stanovená na základě ročního prodloužení finanční částky protokolu 2001/2006, to jest 7 260 000 EUR pro finanční příspěvek na rybolovná práva.

6.2.3 Opatření přijatá po průběžném / následném hodnocení (ex-post) (na základě podobných zkušeností z minulosti)

Kromě přezkumu rybolovných práv (od 16. června 2004) a snížení finančního příspěvku podle bodu 6.2.1, díky nimž se zlepšila výnosnost dohody, jsou prováděna podpůrná opatření, která tvořila významnou část protokolu v pozměněném znění z roku 2004; tato opatření probíhají velice pomalu z důvodu slabé výkonnosti ministerstva pro rybolov Guineje-Bissau. V současnosti probíhá ve spolupráci s příslušnými orgány nové programování zůstatků na základě pravidelně předávaných zpráv o provádění s cílem zohlednit důležité potřeby v oblasti kontroly a dohledu.

7. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM

ZA POUžITÍ FINANčNÍHO PřÍSPěVKU, KTERÝ ZAPLATÍ SPOLEčENSTVÍ V RÁMCI DOHODY, NESE VÝLUčNOU ZODPOVěDNOST DOTčENÝ SVRCHOVANÝ TřETÍ STÁT.

Komise se nicméně zavazuje, že se pokusí o nastolení trvalého politického dialogu a spolupráce s cílem zlepšit řízení protokolu s prodlouženou platností a posílit příspěvek Komise k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů.

Na všechny platby provedené Komisí v rámci dohody o rybolovu se vždy vztahují běžná rozpočtová a finanční pravidla a postupy Komise. Díky tomu je zejména možné plně identifikovat bankovní účty třetích států, na které jsou převedeny finanční příspěvky.

8. PODROBNOSTI O ZDROJÍCH

8.1 Cíle návrhu z hlediska jejich finanční náročnosti

Položky závazků v milionech EUR ( zaokrouhleno na 4 desetinná místa)

(Je třeba uvést cílové okruhy, akce a výstupy) | Druh výstupu | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | CELKEM |

Akce 1 ………… |

Rok n |

Úředníci nebo dočasní zaměstnanci[16] (11 01 01) | A*/AD | 0,5 |

B*, C*/AST | 0,3 |

Zaměstnanci financovaní[17] podle čl. 11 01 02 |

Ostatní zaměstnanci financovaní[18] podle čl. 11 01 04 04 | 0,3 |

CELKEM | 1,1 |

8.2.2 Popis úkolů, které vyplývají z akce

- Pomáhat vyjednávači při přípravě a uzavírání jednání týkajících se dohod o rybolovu:

- účastnit se jednání s třetími zeměmi s cílem uzavřít dohody o rybolovu;

- připravovat návrhy hodnotících zpráv a poznámky o strategii vyjednávání pro člena Komise;

- předkládat a obhajovat postoj Komise v pracovní skupině Rady nazvané „Rybolov vně území Společenství“;

- podílet se na hledání kompromisu s členskými státy přejatého v konečném znění dohody.

- Kontrola provádění (monitorování) dohod:

- každodenně sledovat dohody o rybolovu;

- připravit a ověřit závazky a platby finančního příspěvku a podpůrných opatření;

- vypracovat pravidelnou zprávu o provádění dohod;

- vyhodnotit dohody: vědecké a technické aspekty

- připravit návrh nařízení a rozhodnutí Rady a vypracovat znění dohody;

- zahájit a sledovat přijímací postupy.

- Technická pomoc:

- připravit postoj Komise pro smíšený výbor.

- Interinstitucionální vztahy

- zastupovat Komisi u Rady, Evropského parlamentu a členských států v souvislosti s procesem jednání;

- vypracovat odpovědi na ústní a písemné otázky Evropského parlamentu.

- Konzultace a koordinace mezi útvary:

- zajistit spojení s ostatními generálními ředitelstvími v otázkách týkajících se uzavírání a kontroly dohod;

- organizovat konzultace mezi jednotlivými útvary a účastnit se jich.

- Hodnocení

- podílet se na aktualizaci hodnocení dopadu;

- analyzovat dosažené cíle a hodnotící ukazatele.

8.2.3 Původ lidských zdrojů (statutární pracovní místa)

(V případě více zdrojů uveďte vždy počet pracovních míst podle původu)

X Pracovní místa vyčleněná v současnosti na řízení programu, který má být nahrazen nebo prodloužen

( Pracovní místa předběžně vyčleněná v rámci procesu RSP / PNR na rok 2005

( Pracovní místa, o něž je třeba požádat v příštím procesu RSP / PNR

( Pracovní místa, jež mají být obsazena převedením stávajících zdrojů v rámci řídícího útvaru (interní přeobsazování)

( Pracovní místa požadovaná pro rok n, avšak neplánovaná v procesu RSP / PNR dotyčného roku

8.2.4 Další administrativní výdaje zahrnuté v referenční částce

(11 01 04/05 – Výdaje na správu a řízení)

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Rozpočtová linie 11010404 (číslo a okruh) | Rok n | CELKEM |

1. Technická a administrativní pomoc (včetně souvisejících personálních nákladů) |

Výkonné agentury[19] |

Další technická a administrativní pomoc |

- interní (intra muros) |

- externí (extra muros) | 0,0495* | 0,0495 |

Technická a administrativní pomoc celkem | 0,0495 | 0,0495 |

* Pracovní místo ALAT: regionální odborník na rybolov–delegace ES v Senegalu: 165 000 EUR za rok x 0.3= 49 500 EUR/rok

8.2.5 Finanční náklady na lidské zdroje a související náklady nezahrnuté do referenční částky

v milionech EUR (zaokrouhleno na 4 desetinná místa)

Druh lidských zdrojů | Rok n |

Úředníci nebo dočasní zaměstnanci (11 01 01) | 0,0864 |

Zaměstnanci financovaní podle čl. XX 01 02 (pomocní pracovníci, přidělení národní odborníci, smluvní zaměstnanci atd.) (upřesněte rozpočtovou linii) |

Náklady na lidské zdroje a související náklady celkem (nezahrnuté do referenční částky) | 0,0864 |

Výpočet – Úředníci a smluvní zaměstnanci

Případně by měl být uveden odkaz na bod 8.2.1

- 1A = 108 000 EUR*0,50 = 54 000 EUR

1B = 108 000 EUR*0,15 = 16 200 EUR

1C = 108 000EUR*0,15 = 16 200 EUR

Mezisoučet: 86 400 EUR (0,0864 milionů EUR za rok)

Celkem: 86 400 EUR za rok ( 0,0864 milionů EUR za rok)

Výpočet – Zaměstnanci financovaní podle článku XX 01 02

Případně by měl být uveden odkaz na bod 8.2.1

8.2.6 Další administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | CELKEM |

11 01 02 11 01 – Služební cesty | 0,030 | 0,030 |

11 01 02 11 02 – Schůze a konference | 0,003 | 0,003 |

XX 01 02 11 03 – Výbory[20] |

XX 01 02 11 04 – Studie a konzultace |

XX 01 02 11 05 – Informační systémy |

2. Ostatní výdaje na řízení celkem (XX 01 02 11) |

3. Ostatní výdaje administrativního charakteru (upřesněte i s odkazem na rozpočtovou linii) Rozpočtová linie 11 01 04 04 |

Administrativní výdaje celkem, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů (NEZAHRNUTÉ do referenční částky) | 0,033 | 0,033 |

[1] Úř. věst. C

[2] Úř. věst. C

[3] Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 34.

[4] Úř. věst. L 47, 19.2.2002, s. 2.

[5] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 25.

[6] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.

[7] Rozlišené položky, dále jen „RP”.

[8] Nerozlišené položky, dále jen „NP“.

[9] Výdaje, které nespadají pod kapitolu11 01 01 příslušné hlavy 11.

[10] Výdaje v rámci článku xx 01 04 hlavy xx.

[11] Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody.

[12] Zvolíte-li více než jeden způsob, uveďte další podrobnosti v části „příslušné poznámky“ tohoto bodu.

[13] Vypočítané na základě průměrné hodnoty údajů za první pololetí roku 2002.

[14] Údaje pro rok 2005-2006 nejsou, vzhledem k tomu, že nejsou konečné, zohledněny s cílem vypočítat konečný průměr.

[15] Jak je popsáno v bodě 5.3.

[16] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty do referenční částky.

[17] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty do referenční částky.

[18] Tyto náklady jsou zahrnuty do referenční částky.

[19] Měl by být uveden odkaz na konkrétní legislativní finanční výkaz dotyčné výkonné agentury/dotyčných výkonných agentur.

[20] Uveďte přesně druh výboru a skupinu, do níž náleží.