52006DC0026
[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 25.1.2006

KOM(2006) 26 v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Tematický program spolupráce se třetími zeměmi v oblasti migrace a azylu

OBSAH

1. Úvod 3

2. Souvislosti 3

2.1. Analýza tématu 3

2.2. Stávající politický rámec 4

2.3. Intervence financované v minulosti a získané zkušenosti 5

2.4. Důvody tematického přístupu 7

3. Budoucí tematický program 7

3.1. Obecný cíl a oblast působnosti 7

3.2. Hlavní strategické směry 9

3.2.1. Posilování souvislostí mezi migrací a rozvojem 9

3.2.2. Podpora dobře řízené migrace pracovních sil 10

3.2.3. Boj proti nelegální migraci a usnadnění zpětného přebírání nelegálních přistěhovalců 11

3.2.4. Ochrana migrantů před vykořisťováním a vyloučením 12

3.2.5. Podpora azylu a mezinárodní ochrana uprchlíků 12

3.3. Zásady programování a provádění 13

Úvod

Evropská komise navrhla v rámci budoucích finančních výhledů na období 2007 až 2013 novou řadu šesti nástrojů s cílem racionalizovat a zjednodušit současný právní rámec, kterým se řídí opatření v oblasti vnějších vztahů Společenství. Tři nástroje (humanitární pomoc, stabilita a makrofinanční pomoc) mají horizontální charakter, aby reagovaly na konkrétní potřeby a situace. Tři nástroje (předvstupní pomoc, podpora evropského sousedství a rozvojová spolupráce a hospodářská spolupráce) jsou určeny k provádění konkrétních politik a mají určené zeměpisné pokrytí. Tyto nástroje poskytnou v budoucnosti základní právní akty pro výdaje Společenství na podporu programů vnější spolupráce, včetně tematických programů, a nahradí stávající tematická nařízení.

Podle těchto návrhů poskytují tematické programy jedinečnou přidanou hodnotu a zahrnují činnosti doplňující zeměpisné programy, které zůstávají výsadním rámcem spolupráce Společenství se třetími zeměmi.[1]

Komise se zavázala, že zahájí s Evropským parlamentem a Radou diskusi o rozsahu působnosti, cílech a prioritách každého tematického programu na základě formálního sdělení určeného oběma orgánům. Výsledkem tohoto procesu budou politické směry pro následující fáze programování, zejména pro tematické strategické dokumenty, které mají být vypracovány v souladu s ustanoveními výše uvedených nástrojů.

Cílem tohoto sdělení je navrhnout prvky tematického programu pro spolupráci se třetími zeměmi v oblasti migrace a azylu.

SOUVISLOSTI

Analýza tématu

V Evropě se otázka migrace nachází v samém středu politické diskuse a je jednou ze strategických priorit v rámci vnějších vztahů Unie. Poté, co Evropa byla po dvě století regionem vystěhovalectví, stala se jedním z hlavních cílů mezinárodní migrace. Tento vývoj, u kterého můžeme i v budoucích letech očekávat pokračování, lze vysvětlit nerovnováhou mezi bohatými, demokratickými a stabilními evropskými státy, ve kterých obyvatelstvo stárne, na straně jedné, a na druhé straně chudšími, méně stabilními státy s mladou a rychle rostoucí populací.

Současná migrační situace se vyznačuje nárůstem absolutního počtu migrantů, včetně počtu žen, znásobením druhů migrace, zvýšeným obchodem s lidmi, růstem diaspor, integračními problémy migrantů a hostitelských zemí, posílenými vazbami s lidmi, kteří zůstali v zemi původu, diverzifikací cílových zemí a zemí původu a znásobením migračních tras. Tlak přistěhovalectví v Evropě a v ostatních průmyslově vyspělých zemích stále roste, významným jevem je i migrace jih/jih (který zdůrazňuje důležitost zvážení této migrace a s ní souvisejících faktorů). V některých případech země, které až donedávna byly pouze zeměmi původu a/nebo tranzitními zeměmi, se staly rovněž tranzitními nebo hostitelskými zeměmi, např. určité země střední a východní Evropy a severní Afriky. Tyto země však nejsou vždy dostatečně připraveny a jejich infrastruktura a pracovníci zodpovědní za řízení migrace nejsou vždy schopni tyto situace řešit. Rovněž lidé, kteří mají v plánu se vystěhovat, potřebují radu a praktickou pomoc, zatímco ti, kteří se vracejí do svých zemí původu, mohou v mnoha případech potřebovat pomoc při svém opětovném začlenění.

V této souvislosti, i když není možné předložit spolehlivé odhady, představuje nelegální přistěhovalectví čím dál tím rozšířenější jev. Zatímco významná část nelegálních migrantů pracuje v rámci evropské ekonomiky a pracovních trhů, zdrojem různých problémů je také nelegální přistěhovalectví, které je částečně i výsledkem převaděčství a obchodování s lidmi. Cílové země, včetně všech zemí Evropské unie, vypracovávají specifické politiky za účelem boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a zároveň posilují soudržnost politik v zájmu řízení migrace a podpory jejího sociálního a rozvojového rozměru. Aby však byly tyto politiky efektivnější a účinnější, vyžadují spolupráci třetích zemí původu a tranzitu.

Migrace je rovněž součástí modernizačního procesu rozvojových zemí a v současné době probíhá intenzívní diskuse o otázce jakým způsobem může migrace lépe přispět k rozvoji. V rámci těchto úvah je hlavní otázkou potenciál převodu finančních prostředků od migrantů a především to, jak snížit poplatky za převod finančních prostředků migrujících pracovníků a prozkoumat způsoby podpory investic orientovaných na rozvoj. I když rozvojové země mohou mít prospěch z emigrace občanů s nižší kvalifikací, emigrace středně a vysoce kvalifikovaných pracovníků může znamenat ztrátu lidských zdrojů. Hledání řešení tohoto problému „odlivu mozků“ a namísto toho podpora „oběhu mozků“ tvoří druhý prvek diskusí, které se týkají migrace a rozvoje. Nakonec se pozornost rovněž věnuje podpoře přínosu diaspor k rozvoji jejich zemí původu.

Narozdíl od ekonomické migrace nebo migrace z rodinných důvodů má migrace způsobená konfliktem a nejistotou cykličtější povahu. Masový odchod je často následován masovým návratem jakmile se bezpečnostní situace zlepší. Výsledkem tohoto druhu vynucené migrace jsou uprchlíci, kteří se stěhují do nejbližších regionů, kde lze najít ochranu nebo okamžité útočiště. Uprchlíci mohou vyvinout tlak na politické, hospodářské a sociální struktury hostitelských zemí, které nemají vždy vhodnou infrastrukturu a legislativní a správní prostředky. Prodlužované situace uprchlíků mohou zvýšit tlak na hospodářské zdroje a na životní prostředí a někdy mohou vyvolat napětí, jakož i druhotné pohyby.

Všechny tyto události ovlivňují dvoustranné a regionální vztahy Evropské unie se třetími zeměmi.

Stávající politický rámec

Amsterodamská smlouva vytvořila právní základ pro politiku Společenství v oblasti přistěhovalectví a azylu. Cíle této politiky uvedené ve Smlouvě byly konkretizovány na zasedání Evropské rady v Tampere (říjen 1999) a po dalším rozpracování na následujících zasedáních Evropských rad byly opětovně posouzeny Evropskou radou na zasedání v Haagu (listopad 2004). Stanovené cíle se týkají řízení migračních proudů, zřízení společného azylového systému, spravedlivého zacházení s občany ze třetích zemí a partnerství se třetími zeměmi v rámci celkového, soudržného a vyrovnaného přístupu. Ve vztahu ke spolupráci se třetími zeměmi Haagský program zvláště uvedl, že „cílem EU by měla být pomoc třetím zemím, za podmínek plného partnerství, v jejich úsilí o zlepšení jejich kapacit pro řízení migrace a ochrany uprchlíků, předcházení nedovolenému přistěhovalectví a boj proti němu, informování o zákonných způsobech migrace, řešení situací uprchlíků poskytováním lepšího přístupu k trvalým řešením, výstavbu kapacit pro kontrolu na hranicích, zvýšené zabezpečení dokumentů a řešení problémů s navracením, popřípadě s využitím stávajících prostředků Společenství“[2].

Komise reagovala na tyto požadavky zahrnutím otázek týkajících se migrace a azylu do svých politických dialogů se třetími zeměmi a včlenila tyto otázky do svých strategií pro spolupráci. V rámci tohoto úsilí byly rovněž navrhnuty komplexní přístupy, naposledy prostřednictvím sdělení ze dne 30. listopadu 2005 o prioritních opatření zaměřených na řešení problémů přistěhovalectví: první opatření po schůzce v Hampton Court[3].

Komise v roce 2003 navrhla i nový specifický nástroj, program AENEAS[4] (článek rozpočtu 19 02 03), který byl zamýšlen jako nástupce přípravných akcí financovaných z rozpočtového okruhu B7-667 na období 2001 až 2003, s úmyslem pomáhat třetím zemím v jejich úsilí o lepší řízení migračních proudů. Tento nástroj přijatý pomocí spolurozhodovacího postupu v roce 2004 byl vytvořen, aby zabezpečil období 2004-2008, a byl vybaven rozpočtem ve výši 250 milionů EUR[5]. S ohledem na uzavření současného finančního rámce EU na konci roku 2006[6] byla nyní doba trvání programu AENEAS zkrácena na tři roky a má být vytvořen nový tematický program, který je předmětem tohoto dokumentu a který bude kromě jiného pokračovat v činnostech programu AENEAS v rámci finančních výhledů na období 2007–2013.

Intervence financované v minulosti a získané zkušenosti

a) Intervence v rámci zeměpisných nástrojů

I když nový tematický program o migraci nebude zahrnovat předvstupní země, stojí za povšimnutí, že v rámci rozšíření se otázkám migrace, azylu, kontroly na hranicích a víz věnovala a bude se i nadále věnovat velká pozornost. V období od roku 1997 do roku 2003 se v rámci národních programů PHARE pro 10 kandidátských zemí vynaložila na různé projekty celková částka ve výši 413,3 milionů EUR. Velký počet těchto projektů tvořily „twinningové“ projekty, v jejichž rámci se vládám kandidátských zemí poskytovali odborníci z členských států.

Ve vztahu k zeměpisným nástrojům, jako je například TACIS a MEDA, bylo na období 2002-2006 naprogramováno přibližně 450 milionů EUR pro účely financování akcí, které se přímo týkají migrace, a to zejména na Balkánu, ve Středomoří a ve východní Evropě. Mezi hlavní oblasti působení patřilo posilování institucionálních kapacit, zlepšení kontrol na hranicích, boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a obchodování s lidmi, návrat a opětovné začlenění uprchlíků a vysídlených osob, zlepšení přijímacích politik a zařízení pro žadatele o azyl a uprchlíky.

Ve vztahu k Asii, Latinské Americe a subsaharanské Africe se až dosud financované operace více zaměřovaly na uprchlíky a vysídlené osoby než na samotnou migrační politiku.

b) Intervence v rámci přípravných akcí na období 2001-2003

Rozpočtový okruh B7-667 byl vytvořen v roce 2001, aby umožnil přijetí přípravných akcí v oblasti migrace a azylu. Na první rok činnosti byla této oblasti přidělena celková částka ve výši 10 milionů EUR. Tato částka byla v roce 2002 zvýšena na 12,5 milionů EUR a v roce 2003 dosáhla částky 20 milionů EUR, tj. celkové výše 42,5 milionů EUR. V průběhu těchto tří let bylo spolufinancováno 49 operací (často v nižší částce než je 1 milion EUR).

Řízení migračních proudů, předcházení nedovolenému přistěhovalectví, opětovné začlenění migrantů v zemích původu, vzájemná souvislost mezi migrací a rozvojem a mezinárodní ochrana tvořily hlavní oblasti intervence. V zeměpisném vyjádření se činnosti prováděly především na Balkánu (zpočátku v Albánii), ve východní Evropě (především na Ukrajině a v Rusku), ve středomořských zemích (v Maroku, Tunisku, Turecku) a v Asii (především v Afghánistánu a na Srí Lance).

Operace financované v rámci rozpočtového okruhu B7-667 přispěly k zajištění vyššího zviditelnění vnějších činností Společenství v oblasti migrace, a to v členských státech, u vlád některých třetích zemí a rovněž v rámci určitých specializovaných mezinárodních organizací a u zvýšeného počtu nevládních organizací. Avšak vzhledem ke svému novému přístupu a relativně autonomnímu rozvoji ve srovnání se zbývající vnější pomocí Společenství měl postup v rámci rozpočtového okruhu B7-667 někdy za následek financování činností, jež jsou izolovány od stávajícího programování.

Rostoucí počet odpovědí na výzvy k předkládání návrhů však nesporně znamená rostoucí zájem o tento nástroj. Došlo rovněž k diversifikaci partnerů, i když tento aspekt je zapotřebí i nadále zlepšovat.

c) Intervence v rámci programu AENEAS

Program AENEAS sám o sobě představuje odpověď na slabé stránky, jež byly zjištěny v rámci přípravných akcí. V této souvislosti se nejvíce inovačních aspektů týkalo skutečnosti, že programovací dokument byl vypracován tak, aby během prvních tří let působnosti programu (2004-2006) orientačním způsobem vymezil předpokládané priority pro intervence. Tento dokument pak tím, že byl vypracován, aby zohlednil vnitrostátní a regionální strategické dokumenty a orientační programy, přispívá ke zlepšení propojenosti mezi přístupy vytvořenými jak ze zeměpisných, tak tematických nástrojů.

Je příliš brzo na závěrečné posouzení programu Aeneas vzhledem ke skutečnosti, že finanční rozhodnutí o návrzích z první výzvy k předkládání návrhů roku 2004 byla právě dokončena[7], zatímco byla zahájena[8] nová výzva k předkládání návrhů na provedení ročního pracovního programu na rok 2005, a ve fázi přípravy se nachází nový roční pracovní program na rok 2006.

Jediné tvrzení, které lze v této fázi učinit je, že program AENEAS přilákal větší (i když stále jen omezenou) účast vládních a nevládních organizací ze třetích zemí a členských států EU. Tento vývoj, který vychází kromě jiného ze zvýšené publicity výzev k předkládání návrhů, lze jen přivítat.

Důvody tematického přístupu

Tematický přístup je zdůvodněn potřebou zajistit horizontální rámec Společenství v zájmu posílení spolupráce mezi subjekty v EU, třetími zeměmi a mezinárodními subjekty, jichž se fenomén migrace týká, s cílem zlepšit porozumění problémům a nalézt vyrovnaná a vzájemně uspokojivá řešení.

Přístup rovněž reaguje na potřebu začlenění problematiky migrace a azylu do politik Společenství v oblasti spolupráce a rozvoje, současně může přispět k lepšímu souladu s vlastními zájmy Společenství v dotčených oblastech a reagovat na požadavek lepší soudržnosti politik.

Tematický přístup je reakcí na přání Komise zajistit větší zviditelnění přínosu, kterého Společenství svou vnější politikou dosáhlo v oblasti migračních otázek, a může usnadnit vytvoření součinnosti mezi přístupem Společenství a členských států v této oblasti.

Přístup by měl také přispět k větší pružnosti tak, aby na rychle se měnící prostředí a nové migrační trendy navazovala efektivní a včasná reakce.

Nakonec tematický přístup odpovídá na potřebu diferencovaných přístupů, které spojují všechny země umístěné podél stejné migrační trasy nebo země, které čelí podobným problémům v oblasti migrace a azylu.

Budoucí tematický program

Obecný cíl a oblast působnosti

V souvislosti s programem AENEAS je všeobecným cílem tematického programu v oblasti migrace a azylu poskytnout specifickou, doplňkovou pomoc třetím zemím za účelem podpory jejich snah o zajištění lepšího řízení migračních proudů ve všech jejich rozměrech.

Přínosem tematického programu nemá být nahrazení intervencí naprogramovaných pro dané oblasti financovaných ze zeměpisných nástrojů: financování činností týkajících se migrace na státní nebo regionální úrovni by se mělo nadále převážně plánovat v rámci zeměpisných nástrojů. Vzhledem k tomu, že projekty financované tematickými programy budou v zásadě omezeny velikostí[9], je tematický program vhodný pro to, aby doplňoval intervence ze zeměpisných nástrojů nebo navrhoval nové iniciativy (například jako pilotní projekty) s přihlédnutím ke strategickému přístupu, který Společenství vymezí pro dotčené třetí země a regiony.

Program bude rovněž upřednostňován, nabídne-li Společenství efektivnější nebo účinnější nástroj k dosažení očekávaných výsledků, a to zejména v následujících případech:

- při řešení iniciativ na globální úrovni nebo ve více regionech,

- při podporování iniciativ pro spolupráci, kdy partneři v zemi původu, tranzitu a v cílové zemi vypracují pracovní metody a budou sdílet zkušenosti z různých aspektů migrace,

- v souvislosti s vnějšími vztahy Společenství, dá-li konkrétní podobu specifickým prioritám politiky Společenství a mezinárodním povinnostem nebo závazkům,

- při předběžných opatřeních v případě potřeby v zemích a regionech, pro které se migrace a/nebo azyl stávají prioritními otázkami, ale neexistuje žádný strategický dokument nebo orientační program nebo tento program nepředpokládá možnost intervencí v této oblasti, protože migrace a/nebo azyl nebyly prioritami v době, kdy byl orientační program schválen,

- při financování akcí prostřednictvím nevládních organizací a ostatních subjektů občanské společnosti bez souhlasu vlády v případech, kdy spolupráce je omezena nebo v situacích obtížného partnerství.

Plánovaný program bude na tematické úrovni zahrnovat hlavní oblasti činností, které se shodují se základními stránkami migračního fenoménu, zejména oblasti migrace a rozvoje; ekonomické migrace; předcházení nelegálnímu přistěhovalectví a boji proti němu, včetně dobrovolného návratu a opětovného začlenění migrantů; a mezinárodní ochrany. Tento program nebude financovat operace přímo zaměřené na řešení základních příčin migrace (konfliktů, chudoby, špatného vládnutí atd.). Ty skutečně patří do větších programů spolupráce, které se v současné době financují v rámci zeměpisných nástrojů a v budoucnosti se budou financovat v rámci nástroje evropského sousedství a partnerství (ENPI) a nástroje rozvojové spolupráce a hospodářské spolupráce (DCECI), které jsou pro tento účel vhodnější. Nicméně činnosti financované na základě programu musí být v souladu s úsilím Společenství o odstranění základní příčiny migrace. Vzhledem k omezené oblasti působnosti a specifické a technické povaze je tento tematický program zejména vhodný k vytváření kapacit, a zejména odborné přípravy pracovníků. Bude-li možné plánovat i dodávky vybavení souvisejícího s činnostmi prováděnými v rámci tohoto programu, neměly by samy o sobě tvořit podstatu intervence.

Ze zeměpisného hlediska by se předem neměla definovat omezení, jelikož způsobilé jsou všechny sousední a rozvojové třetí země v rámci nástrojů ENPI a DCECI[10]. Předmětem tematického programu je však v prvé řadě, i když ne výhradně, migrace do Evropské unie (jih/sever a východ/západ). V této souvislosti by měly být na prvním místě posouzeny regiony emigrace a tranzitu do Evropské unie a zároveň by měla být věnována náležitá pozornost vznikajícím regionálním nebo meziregionálním iniciativám v oblasti migrace a v oblasti nejdůležitějších jihojižních migračních toků.

Nakonec by tematický program měl rovněž poskytnout příležitost k financování inovačních akcí, jež byly vybrány na základě svých skutečných kvalit a bez ohledu na zeměpisný region, ve kterém budou realizovány, s přihlédnutím k výše vymezené oblasti působnosti.

Dodržování demokratických zásad a právního státu, lidských práv, práv menšin a základních svobod, jakož i příslušných mezinárodních dohod představuje nezbytný prvek, který je zapotřebí při provádění tematického programu zohlednit. Činnosti financované v rámci tematického programu by měly co nejvíce souviset s opatřeními zaměřenými na posílení demokracie, lidských práv, základních pracovních norem a slušné práce a právního státu. Vyhodnocování pokroku v prosazování těchto základních hodnot je klíčovým prvkem při posuzování potřeb a výsledků, které je nutné provést před dalším financováním definovaných opatření. Tento přístup posílí zodpovědnost třetích zemí za otázky týkající se migrace a azylu.

Hlavní strategické směry

Na základě cíle a oblasti působnosti popsaných výše by se tematický program mohl týkat stejných směrů jako program AENEAS, i když s úpravami, jež jsou potřebné vzhledem k vývoji politiky od roku 2004. Zejména vývoj politiky, který se týká migrace a rozvoje a legální ekonomické migrace, pravděpodobně přinese řadu inovací. To jde ruku v ruce se skutečností, že až donedávna byl vnější rozměr migrační politiky převážně budován kolem cíle lepšího řízení migračních proudů, s cílem snížit migrační tlak na Unii. Třebaže tento cíl zůstává stále platný, další dnešní problém tkví ve vypracování politik, které uznávají potřebu toho, aby migrující pracovníci napomohli fungování hospodářství v těch odvětvích, kde EU čelí nedostatku pracovníků a kvalifikovaných pracovních sil, a které rovněž maximalizují přínosy plynoucí z migrace jak pro migranty, tak i pro jejich země původu. To předpokládá přístup, který jde nad rámec kontrol na hranicích a boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a zahrnuje i ostatní rozměry migrace, zejména rozvoj a zaměstnanost.

To znamená, že budoucí tematický program by měl mít pět následujících prvků:

- posilování souvislostí mezi migrací a rozvojem,

- podpora dobře řízené migrace pracovních sil,

- boj proti ilegálnímu přistěhovalectví a usnadnění zpětného přebírání nelegálních přistěhovalců,

- ochrana migrantů před vykořisťováním a vyloučením,

- podpora azylu a mezinárodní ochrana, například prostřednictvím regionálních ochranných programů.

Posilování souvislostí mezi migrací a rozvojem

Migrace představuje neoddělitelnou část rozvoje a dnes se všeobecně připouští, že je nezbytné pokročit od přístupu „více rozvoje v zájmu nižší migrace“ k přístupu „lepšího řízení migrace v zájmu většího rozvoje“[11]. V prosinci 2002 předložila Komise sdělení[12] o začlenění otázek souvisejících s migrací do vnějších vztahů EU, které zahrnovalo prvek „migrace a rozvoj“. I když sdělení uznávalo, že dlouhodobou prioritou Společenství je odstranit základní příčiny migrace, vyzvalo Unii, aby věnovala více pozornosti určitým specifickým aspektům migrace a rozvojovým souvislostem. Rada podpořila tento přístup a vyzvala Komisi, aby jej dále rozpracovala[13]. Z tohoto důvodu vydala Komise v září 2005 druhé sdělení[14], které specifikovalo některé konkrétní směry vývoje s pravděpodobným kladným dopadem na vzájemné souvislosti mezi migrací a rozvojem. Tematický program má podpořit provedení opatření vymezených při této příležitosti, mezi které zejména patří:

- podpora přínosu diaspor k socioekonomickému rozvoji jejich zemí původu a zvýšení hodnoty návratu migrantů,

- zmírnění účinku odlivu mozků a podpora oběhu mozků, například prostřednictvím přiměřených forem časově omezené migrace,

- usnadnění finančních převodů migrujících pracovníků (převody peněz) do zemí původu, zejména snížením poplatků za tyto převody, a podpora jejich využití pro účely rozvoje,

- podpora dobrovolného návratu migrantů do zemí původu a profesního a socioekonomického zpětného začlenění, m.j. prostřednictvím pomoci s příslušnými veřejnými politikami a plány sociálního zabezpečení,

- vytváření kapacit pro lepší řízení migrace.

Podpora dobře řízené migrace pracovních sil

Komise v roce 2003 ve svém sdělení o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti[15] a v souladu s lisabonskou agendou prokázala potřebu aktivního přístupu, pokud jde o legální přistěhovalectví za účelem zaměstnání. Takovýto přístup je nezbytný k tomu, aby Unie mohla čelit demografickým, sociálním a ekonomickým problémům, které před ní vyvstávají s čím dál tím větší naléhavostí. Přistěhovalectví není jedinou možností jak se vypořádat s těmito problémy, ale alespoň v krátkodobém a střednědobém horizontu může přispět ke snížení jejich následků, protože pomáhá plnit potřeby pracovních trhů Evropské unie.

Na začátku roku 2005 vydala Komise zelenou knihu o přístupu Společenství k řízení ekonomické migrace[16], která se zaměřila na vymezení hlavních problémů a případných možností pro vytvoření legislativního rámce Společenství pro ekonomickou migraci. Výsledky veřejné diskuse o této zelené knize byly zapracovány do politického plánu o legální migraci přijatého Komisí dne 21[17]. prosince 2005. V tomto politickém plánu, který obsahuje cestovní mapu celé škály legislativních a nelegislativních opatření, Komise zdůrazňuje, že řízení ekonomické migrace vyžaduje nejenom jasnou a sladěnou politiku přijímání, ale rovněž dialog a spolupráci se třetími zeměmi s cílem společně zlepšit řízení mezinárodní migrace pracovních sil. V této souvislosti musí sehrát úlohu vnější vztahy a politika spolupráce, aniž je dotčena zásada přednosti zemí Společenství, protože je zřejmé, že je nutné plně využít dostupných zdrojů pracovní síly v EU. V tomto směru by tematický program mohl pomoci:

- šířit informace o právním rámci pro migraci a o podmínkách vstupu a pobytu osob na území Unie,

- šířit informace o možnostech a potřebách pracovního přistěhovalectví v členských státech a o kvalifikaci zájemců o migraci z třetích zemí; podpořit předodjezdovou přípravu kandidátů legální migrace do Evropské unie, včetně poskytnutí informací o integraci v členských státech a o právech a povinnostech přistěhovalců,

- podpořit definici a zavedení legislativních rámců pro migrující pracovníky ve třetích zemích.

S přihlédnutím k nedávným sdělením o migraci a rozvoji a o strategii EU/ES k opatřením týkajícím se nedostatku lidských zdrojů v odvětví zdravotnictví v rozvojových zemí[18] je zapotřebí postupovat v souladu se směry uvedenými ve druhé a třetí odrážce tohoto oddílu, přičemž se plně zohledňuje nezbytnost vyhnout se „odlivu mozků“. Následně je zapotřebí věnovat pozornost oznámeným strukturálním nebo dočasným potřebám v určitých odvětvích/povoláních/regionech ve třetích zemích, jež jsou znásobené „odlivem mozků“. Rovněž bude zapotřebí komplexního a soudržného přístupu k etickému náboru pracovníků.

Boj proti nelegální migraci a usnadnění zpětného přebírání nelegálních přistěhovalců

Základním prvkem zůstává předcházet nepovolenému vstupu migrantů. Proto kontrola migrace zůstává ve střednědobém horizontu strategickou prioritou. Tento tematický program by měl k této prioritě přispět podporou projektů spolupráce se třetími zeměmi, zejména koordinací mezi institucemi zodpovědnými za řízení migrace, a to v následujících oblastech:

- boj proti převaděčství a obchodování s lidmi,

- informace zaměřené na odrazování od nelegálního přistěhovatelství a osvětu o souvisejících rizicích,

- předcházení nezákonnému přistěhovalectví a boj proti němu (například prostřednictvím zvýšení kapacit v pohraničních oblastech, zlepšení vízového a pasového řízení, včetně bezpečnosti dokladů a případného zavedení biometrických údajů; odhalení padělaných dokladů),

- uplatňování dohod o zpětném přebírání osob uzavřených se Společenstvím, včetně sociálního a profesního opětovného začlenění vracejících se pracovníků tak, aby jejich návrat byl udržitelný,

- pomoc třetím zemím při řízení ilegálního přistěhovalectví (pomoc při vyjednávání a provádění vlastních dohod nebo opatření o zpětném přebírání osob s ostatními třetími zeměmi, což může zahrnovat zajištění příslušných humanitárních podmínek ve střediscích, kde jsou umístěni nelegální přistěhovalci před repatriací, podpora dobrovolného návratu a udržitelného opětovného začlenění v zemi původu).

V této souvislosti je zapotřebí věnovat pozornost dodržování základních svobod a lidských práv a je zapotřebí definovat specifická kritéria pro zajištění účinnějšího dodržování lidských práv a hodnotit projekty, pokud jde o jejich dopad na lidská práva.

Ochrana migrantů před vykořisťováním a vyloučením

Prioritou tohoto programu ve třetích zemích, tak jako v případě programu AENEAS, by měla být podpora možnosti začlenění migrantů do hostitelských společností a jejich ochrana před špatným zacházením, a to i prostřednictvím vytváření kapacit nestátních subjektů a odborné přípravy hlavních zúčastněných stran. Intervence by se mohly týkat následujících oblastí:

- příprava legislativy třetích zemí v oblasti legálního přistěhovalectví, zejména pokud jde o pravidla přijímání, práva a postavení vpuštěných osob, rovné zacházení s osobami s povoleným pobytem,

- integrace a nediskriminace, jakož i opatření na ochranu migrantů před rasismem a xenofobií, včetně osvěty migrantů o jejich základních právech a příslušných mechanismech k prosazení práva v případě jejich porušení,

- předcházení obchodu s lidmi a boj proti němu a proti jakékoli formě otroctví.

Při sledování těchto směrů je zapotřebí náležitě uvážit ochranu migrantů, kteří jsou obzvláště vystaveni rizikům špatného zacházení a vyloučení, a to zejména dětí a žen. Rovněž by se mělo zohlednit právo migrantů na slušné pracovní podmínky a na spravedlivé zacházení v sociální a profesní sféře.

Podpora azylu a mezinárodní ochrana uprchlíků

Priorita otázek souvisejících s azylem ve vnějších vztazích EU a v rozvojové spolupráci se třetími zeměmi, které čelí pohybu uprchlíků, roste. Na mezinárodní úrovni tvoří Ženevská úmluva o postavení uprchlíků z roku 1951 a Newyorský protokol z roku 1967 právní rámec, který řídí systém mezinárodní ochrany. Iniciativy Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) „Agenda na ochranu“ a „Úmluva plus“ mají za cíl usnadnit vyřešení situace uprchlíků pomocí zvláštních dohod mezi státy, ostatními partnery a UNHCR; zaměřují se zejména na oblast znovuusídlení, na zaměření rozvojové pomoci a řízení druhotných pohybů uprchlíků a žadatelů o azyl. EU sdílí stanovisko UNHCR, že řešení situace uprchlíků je třeba hledat v regionech původu, kde se často nachází největší populace uprchlíků. Tyto země většinou nemají dostatečnou institucionální a finanční kapacitu, aby sami mohly řešit tyto výzvy. Zlepšení kapacit, které by nabízely účinnou ochranu a trvalá řešení v regionech původu – prostřednictvím budování azylových kapacit, místní integrace, repatriace a znovuusídlení – představují cíl, který Komise ve své vnější pomoci podporuje. To se rovněž odráží v přístupu EU k mezinárodnímu systému ochrany prostřednictvím pilotních regionálních ochranných programů (například pro západní nové nezávislé státy a pro oblast afrických Velkých jezer).

Jedním cílem programu AENEAS je podpora tohoto trendu a realizace těchto pilotních regionálních ochranných programů. V této oblasti by tematický program měl nadále podporovat snahu Společenství o trvalé řešení dlouhodobé situace uprchlíků a zejména:

- posílit institucionální kapacity třetích zemí k poskytování azylu a mezinárodní ochrany a vypracování vnitrostátních právních rámců,

- podporovat registraci žadatelů o azyl a uprchlíků,

- podporovat mezinárodní standardy a nástroje na ochranu uprchlíků,

- podporovat podmínky pro zlepšení přijímání, místní integraci, trvalé zpětné začlenění navrátilců a programy znovuusídlení.

Přestože situace uprchlíků se značně liší od situace ekonomických migrantů, mnoho iniciativ, které mají vzniknout v rámci jiných oblastí tohoto programu (například podpora přínosů diaspory, usnadnění převodu peněžních prostředků, ochrana před diskriminací atd.) by rovněž měla být přínosem pro uprchlíky.

Zásady programování a provádění

Tento tematický program bude předmětem víceletého programování na straně Komise, a to souběžně a v souladu s programováním pomoci prostřednictvím zeměpisných programů. Víceletý program bude mít podobu tematického strategického dokumentu a orientačního víceletého programu. První tematický strategický dokument a orientační víceletý program bude vypracován pro období 2007-2010, druhý pro období 2011-2013.

Na základě tematického strategického dokumentu a orientačního víceletého programu vypracuje Komise každý rok roční pracovní program, který vymezí prioritní činnosti, které budou podporovány, určí zeměpisné a tematické oblasti, stanoví konkrétní cíle, očekávané výsledky a orientační částky. Při vypracování ročního pracovního programu může Komise rovněž zohlednit případné nové priority a nový vývoj, které nebyly předvídány v orientačním víceletém programu. Tento roční pracovní program bude prováděn všemi vhodnými prostředky v souladu s platnými finančními a smluvními pravidly s určitou mírou flexibility pro včasnou a účinnou reakci na rychle se měnící prostředí a nové migrační trendy a priority.

Navíc může Komise v případě závažných nepředvídaných nebo okamžitých potřeb[19] nebo okolností přijmout zvláštní opatření, která nejsou stanovena v tematickém strategickém dokumentu nebo v orientačním víceletém programu, v souladu s příslušnými ustanoveními nařízeních o zřízení nástroje evropského sousedství a partnerství (ENPI) a nástroje rozvojové spolupráce a hospodářské spolupráce (DCECI).

Potenciální reakce na krizové situace by měly být uváženy v souvislosti s nástrojem stability.

Komisi bude nápomocen výbor v souladu s postupem, který bude stanoven příslušnými právními akty.

Seznam partnerů, kteří jsou způsobilí k finanční podpoře v rámci tematického programu, by měl být pokud možno co nejširší a měl by zahrnovat federální, vnitrostátní, oblastní a místní vlády, jejich odbory a agentury, obecní, regionální a mezinárodní organizace a agentury a rovněž nevládní organizace nebo jiné nestátní subjekty, výzkumné ústavy, sdružení, sociální partnery a veřejné a soukromé subjekty jak z Evropské unie, tak i ze třetích zemí s důrazem na partnerství mezi nimi.

Komise má v úmyslu zapojit třetí země do činností financovaných z tematického programu, aby je přijaly za své. Za tímto účelem budou třetí země informovány prostřednictvím příslušných mechanismů (delegace, smíšené výbory, setkání, pravidelná výměna v rámci dohod o dvoustranné spolupráci atd.) o výzvách k předkládání návrhů a o plánovaných i prováděných opatřeních. I když by se mělo usilovat o formální dohody a o to, aby třetí země přijaly prováděná opatření za svá, tematický program dodá Společenství určitou autonomii a flexibilitu vůči vládám přijímajících zemí: Komise tak bude mít možnost v případech omezené spolupráce nebo v situacích obtížného partnerství financovat činnosti prostřednictvím nevládních organizací a jiných subjektů občanské společnosti i bez souhlasu vlády.

Činnosti v průběhu prvních tří let (2007-2009) budou podrobeny externímu hodnocení, které poskytne podklad pro vypracování druhého tematického strategického dokumentu (2011-2013). Toto hodnocení by mělo, pokud to bude možné, posoudit společné výsledky opatření pro řízení migrace a opatření a činností týkajících se zlepšení vlivu migrace na rozvoj, podpory dobře řízené migrace pracovní síly a zlepšení mezinárodní ochrany. V rámci tohoto hodnocení by rovněž mělo být zohledněno stanovisko partnerů, kteří projekty financované tematickým programem provádějí. Hodnotící zpráva bude předána a projednána v Radě a v Evropském parlamentu.

ANNEX I

Projects selected for co-financing by the European Commission under the 2004 budget for the AENEAS Programme

(financial and technical assistance to third countries in the areas of migration and asylum)

Applicant | Project Title | Location | EC contribution | Actions and objectives |

Direccion General d'immigration de la Coopération pour le Developpement et du Volontariat de la Communauté de Madrid | Accompagnement à l'amélioration des conditions d'accueil et de protection des mineurs de 14 ans regroupés en provenance du territoire de la Communauté de Madrid | Espagne et Maroc | 1.999.999,00 € | Le projet a pour but de résoudre les problèmes qu´éprouvent des mineurs de moins de 14 ans d´origine marocaine, qui se trouvent tout seuls, non accompagnés et en situation irrégulière dans la région de Madrid. Il propose de mettre en place un mécanisme qui garantisse leur protection depuis leur identification et facilite de façon efficace et effective leur retour auprès de leur famille dans leur milieu et pays d´origine. |

UNHCR | Building an Asylum structure in Serbia and Montenegro | Serbia et Montenegro | 698.005,92 € | to assist Serbia and Montenegro in developing the asylum structure. |

ERA | Training Action for the Balkans , Three intensive seminars on Asylum and International Protection for 120 civil servants | Balkans | 512.617,00 € | Three seminars, one week each, will first and foremost give a general overview of all the issues related to the migration and asylum, in particular: legal migration; dialogue on migratory flows; readmission and reintegration of the returnees; illegal immigration. |

Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation of the Hellenic Republic | Building on Mechanism to effectively and sustainably implement readmission agreements between Albania, the EC and third countries | Albanie et Greece | 1.454.768,00 € | The main set of activities will be: capacity building of return and readmission entities in Albania; cooperative approaches to information exchange between administrations in the implementation of readmission agreements; building mechanisms of return to and from Albania including improving the identification of illegal immigrants bound for readmission and the re-integration of returnees. |

Ministry of Interior Italy Across Sahara | Italy, Libya and Niger | 1.567.158,27 € | enhancing cooperation between Libya and Niger in border control and fight against illegal migration, to organise their structures and to consider revision of legislation; training of trainers/officers of staff employed in specific sectors of interest |

IOM | Enhanced Capacity building in Migration Management to Support Effective Return and Sustainable reintegration of refugees in Sri Lanka | Sri Lnaka | 1.873.464,00 € | To enhance the capacity of the Government of Sri Lanka to manage migration with a particular focus on return migration. To enhance measures to assist in the sustainable reintegration of returning migrants |

IOM | Programme de renforcement et de soutien au Dialogue et a la gestion des migrations irrégulières et de Transit au Maghreb en provenance de l'Afrique de l'Ouest | EU, Maghreb, Afrique Sub-Saharien | 1.561.245,56 € | Renforcement du dialogue et des mécanismes de suivi et de coordination Coopération technique en matière de renforcement des capacités institutionnelles des pays de transit et d’origine Campagnes d’information auprès des migrants potentiels au sein des pays émetteurs |

IOM | An integrated approach to promoting legal migration through national capacity building | South Caucasus | 777.397,00 € | to prevent illegal immigration, facilitate discussions on conclusion of bilateral readmission agreements based on the EU-standard, enable improved reintegration, and promote legal migration within each South Caucasus country and bilaterally with targeted receiving EU member states through dialogue and capacity building. |

UNHCR | Strengthening protection and durable solutions for asylum seekers and refugees in Egypt | Egypt | 524.058,00 € | Strengthening Protection and Durable Solutions for Asylum-Seekers and Refugees in Egypt |

UNHCR | The cross border cooperation process | Belarus , Moldova, Ukraine | 1.307.898,40 € | develop a coordinating mechanism to effectively respond to asylum, migration and border management challenges in Belarus, Moldova and Ukraine, and in the region at large in close cooperation with Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania Poland, Romania, Slovakia. |

ILO | ILO/UNIFEM/EC Asian Programme of the Governance of Labour Migration | countries of the Mekong region China Korea Japan and South Asia countries | 1.955.335,00 € | contribute to the promotion of rights and gender-based governance of labour migration and the protection of Asian migrant workers from exploitative and abusive treatment |

IOM | TRIM | Libya | 2.000.000,00 € | the Action will strengthen Libya's capacities to address illegal transit immigration in a humane and orderly manner |

IOM | Regional Dialogue and Program on facilitating managed and legal migration between Asia and the EU | Asia | 848.583,00 € | develop legal migration and enhance regional dialogue and cooperation in facilitating managed migration from Asia to the EU |

CISP - Comitato Internazioanale per lo Sviluppo dei popoli | Projet réseau Afrique/Migration | Maghreb et Libye | 1.307.131,00 € | Le projet vise à renforcer l’engagement opérationnel et la collaboration régionale des acteurs de la société civile en matière de gestion des flux migratoires, en particulier l’immigration illégale et le trafic des êtres humains, par la mise en place et la livraison d’un ensemble de services en faveur des immigrés illégaux, par la croissance de la perception et des informations de l’opinion publique et des autorités locales maghrébines sur la réalité de la migration et, enfin, par le renforcement et l’élargissement du réseau Afrique Migration. |

Comune di Roma | W.A.R.M. | Albania | 1.215.196,00 € | Reintegration of Albanian returnees through their insertion on labour market and through micro-enterprises creation. |

Euro- Mediterranean Human Rights Network -EMHRN | Enhancing civil society participation in human rights management of migration | Libie et Maghreb | 535.598,00 € | Enhancing civil society participation in human rights management of migration and asylum in the Southern Mediterranean and Middle East |

Mairie de Cartaya | Programme de gestion integral de l'immigration seasonniere | Maroc Espagne | 1.196.000,00 € | Gestion intégrale de l´immigration saisonnière de travailleurs marocains vers un groupe de municipalités agricoles espagnoles. |

Guardia Civil Ministry of Interior | Project Seahorse | Maroc Mauritanie | 2.000.000,00 € | Establish and develop Maghreb- Sub Saharan African relations and dialogue on migration questions. |

MLAL - Progettomondo | Promotion d'une migration responsable | Maroc | 868.214,40 € | Promouvoir une migration responsable dans la région de Tadla Azilal en encourageant la conscientisation des jeunes sur les risques de l’émigration clandestine. |

World Bank | International migration from Middles East and North Africa | Middle East and North Africa | 733.570,00 € | identify and support the implementation of projects, policies, regional arrangements, and institutional reforms that will maximise the benefits of international migration flows and reduce their costs |

Croatian Law Centre | Protection of Asylum seekers in the Republic of Croatia and Region | Croatia and region | 1.000.000,00 € | Strengthening the protection in CRO and region (BH, SMN) by developing asylum system consistent with international standards. |

European Council on Refugees ,and Exiles - ECRE | The protection of refugees asylum seekers and forced migrants | Belarius, Moldova, Russia, Ukraine | 529.705,00 € | Improve the implementation in Belarus, Molodva, Ukraine and European Russia of national and international refugee and human rights instruments – leading to increased security and protection for refugees. |

Institut Universitaire Europeén | Action collective dee soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur pays d'origine | Algerie Maroc Tunisie | 1.076.000,00 € | soutenir la réintégration durable des personnes en retour en Algérie, au Maroc et en Tunisie (Construction d’une base de données sur les personnes en retour, production de rapports sur le retour et la réintégration, rencontres sur le thème de la réintégration, présentation de propositions |

COOPI - Cooperazione Internazionale | ALBAMAR | Albanie et Maroc | 1.334.572,00 € | definition and implementation of an integrated support to Moroccan and Albanian migrants forcedly or voluntarily repatriated from Italy that are highly exposed to the risks of illegal migration and criminal activities |

VASA PRAVA - BiH | Strengthening the protection of asylum seekers | BiH | 616.562,98 € | ensuring a maximum protection and access to justice for asylum seekers, recognized refugees and other categories of persons under international protection in BiH, and victims of human trafficking, ensuring the full access to their rights via the provision of free legal aid and information campaigns |

Cabinet of Secretary for Security of the Macao Special Administrative Region | 2005/2006 MIGRAMACAO | Macao , China | 500.904,80 € | The aim of the MIGRAMACAU action is to ensure entities of Macao more effective management in all aspects of migration flows, including the prevention and combating of illegal immigration and trafficking in human beings through the cooperation with regional countries and the coordination with the EC |

29.993.983,33 € |

ANNEX II

AENEAS ANNUAL WORKPROGRAMME 2005

Regions |Regions and countries |Areas |Article |Objectives |Types of activities (indicative) |Indicative amounts (million €) |AWP | | All regions |Countries concerned by readmission negotiations | Readmission |Art. 2 § 1 e |Support implementation of readmission agreement with the EC, once initialled, signed or concluded. |Develop the exchange of information between the administrations concerned, improve the identification and the documentation of returnees, improve the infrastructure of reception and develop capacity of reception of non-national returnees before transfer to their country of origin. |3.35 |2005 | |North Africa |Countries of the region to be determined |Management of Migration+ Asylum and International Protection+ Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 c & d |1. Improve conditions of reception of refugees in the region.2. Improve international protection, complying with international conventions and reinforce legal structures in the regions. Promote regional cooperation in the field of management of migration flows, especially transit migration, illegal migration and trafficking in human beings. |1. Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country.2. Development of a regional dialogue on asylum and strengthening of the legislative capacities and of the expertise available in the region.3. Development of exchange of expertise and advice with the EU.4. Development of the training of the administrations concerned. Development of the transnational coordination of the central services for fight against illegal immigration in view of encouraging coordination, dialogue, exchange of experience and information between the specialised services of the national administrations.5. Development and setting up of a protocol defining short and medium term immediate responsibility for the victims of shipwreck and clandestine passage. Setting-up of an entity for legal assistance and support to the investigators allowing to reconcile the humanitarian responsibility and the research of the authors of the most serious offences of trafficking of the human beings'.6. Development of a network of liaison officers for harbour and airport control of migration in order to improve the fight against illegal migration. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region and Russia in particular |Legal migration |Art. 2 § 1 a & b |1. Improve the protection and the treatment of migrants.2. Improve the policies related to the management of immigration for labour purposes |1. Development of the training of staff and exchange of information and experience, creation of a network for information concerning migration for economic purposes.2. Support of actions for fight against racism and xenophobia towards migrants.3. Capacity building of regional and national authorities in order to evaluate the needs and perspectives for foreign workforce and putting in place of appropriate strategies and pilot projects. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Facilitate the use of remittances in favour of the macroeconomic development of the countries concerned. |Support initiatives in view of using remittances for productive goals. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Russia, Ukraine, Moldova and Belarus |Asylum and international protection. |Art. 2. § 1 c |Improve international protection |Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of their asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region of Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Fight against trafficking and smuggling of human beings |1. Promotion of cooperation and of information exchange at the regional level, management of transit migration and fight against false documents.2. Development of the capacities to persecute traffickers and of protection and reintegration of victims.3.Development of information and awareness-raising of candidates for migration.4. Staff training for detection of false documents. |5,0 |2005 | |Balkans |Region as a whole |Management of Migration |Art. 2 § 1 |Support the development of national policies according to a unified approach in the fields of migration and asylum and visa |Improve the management capacity of the institutions involved in the fields of asylum, migration and visa. |4,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Asylum and international protection. |Art. 2 § 1 c |Reinforce asylum systems |Improve the necessary reception conditions and the capacity in the field of registration and documentation of asylum seekers and refugees as well as their integration in the host country. |1,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Increase the fight against illegal migration |Contribute to the implementation of the action plan for fight against illegal immigration |1,0 |2005 | |Asia |China |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Improve the cooperation EU/RPC in the field of the fight against illegal migration and smuggling of human beings. |Development of exchange of information, of cooperation and recognition of respective knowledge of systems between administrations of the RPC and the EU, especially in the field of return, false documents and biometrics. |4,0 |2005 | |Latin America |Region as a whole (and in particular the countries of the Andean Community Argentina and Uruguay). |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Support the development of the interregional dialogue EU/LAC |1. Promote a more efficient use of remittances in the macro-economic development of the country.2. Establish and/or develop systems for data collection and treatment in the field of migration flows. |3,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |All the countries of the region. |Migration and development + Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b & d | Support improvement of laws, policies and management structures in the field of migration especially through actions of regional character. |1. Reinforce the link between migration and development (notably by improving transfer systems for remittances, enhancing the role of diasporas, limiting 'brain drain', favouring "brain circulation" and starting experiences at intra-regional level).2. Facilitation and circulation of legal migrants.3. Fight against smuggling of human beings and illegal immigration.4. Develop the capacity of authorities and responsible organisations to collect and analyse data on migrants and to manage the questions related to migration. |5,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |Countries receiving important quantities of refugees (with a priority for Tanzania) |Asylum and International Protection |Art. 2. § 1 c |Develop sustainable solutions in favour of refugees |Reinforce the capacity of protection in the host regions especially in order to 1) support the management capacity of the national authorities 2) develop registration and documentation systems for refugees et 3) tackle the problems concerning their integration in the host regions |4,0 |2005 | | | | | | | |40,350,000 | | |

[1] Viz sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o „Opatřeních v oblasti vnějších vztahů pomocí tematických programů v rámci budoucích finančních výhledů na období 2007 – 2013“ [KOM(2005) 324 v konečném znění] ze dne 3. srpna 2005.

[2] 14292/1/04 REV 1, Závěry předsednictví – Brusel, 8. prosince 2004, kap. 1.6.1.

[3] KOM (2005) 621.

[4] Jméno „Aeneas“ bylo převzato od hrdiny ve Vergiliově Aeneidě.

[5] 30 milionů EUR na rok 2004, 45 milionů EUR na rok 2005, 45 milionů EUR na rok 2006, 60 milionů EUR na rok 2007 a 70 milionů EUR na rok 2008 (roční orientační rozdělení).

[6] To rovněž vysvětluje, proč se pro rok 2006 již dále nebude realizovat Revidovaná verze referenčního dokumentu programu AENEAS na období 2004-2006, která musela naplánovat činnosti programu na rozpočtové roky pro období 2007-8 a byla zahrnuta (bod 2.7. písm. b) do akčního plánu, kterým se provádí Haagský program schválený Radou dne 10. června 2005.

[7] Společenství bude spolufinancovat 26 projektů v severní Africe, na Balkánu, ve východní Evropě, v jižní a východní Asii až do celkové výše 30 milionů EUR. Viz příloha I.

[8] Tento pracovní program umožní Společenství spolufinancovat projekty jak v severní, tak v subsaharanské Africe, na Středním východě, ve východní Evropě, ve střední Asii, na Balkánu, v Turecku, Číně, Latinské Americe, Karibských ostrovech až do výše 45 milionů EUR. Viz příloha II.

[9] V současné době jakýkoli grant poskytnutý prostřednictvím výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Aeneas spadá do rozmezí minimální částky 500 000 EUR a maximální částky 2 000 000 EUR; grant nesmí překročit 80 % celkových způsobilých nákladů na akci a nesmí být nižší než 50 %.

[10] Pokud jde o kandidátské země, včetně států západního Balkánu, spolupráce v oblasti migrace a azylu bude nadále financována v rámci nástroje předvstupní pomoci (IPA) jako nedílná součást vnitrostátních programů.

[11] Název semináře organizovaného v roce 2005 Mezinárodním centrem pro rozvoj migračních politik (ICMPD).

[12] KOM (2002) 703.

[13] O tomto tématu viz závěry Rady o migraci a rozvoji z května 2003.

[14] KOM (2005) 390

[15] KOM (2003) 336

[16] KOM (2004) 811

[17] KOM(2004) 669

[18] KOM(2005) 642

[19] Viz závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu ze dne 15. a 16. prosince 2005. Příloha I - Obecný přístup k otázce migrace.