25.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 127/1


SPOLEČNÝ VOJENSKÝ SEZNAM EVROPSKÉ UNIE

(vybavení, na které se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní) přijatý Radou dne 25. dubna 2005

(kterým se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 17. listopadu 2003)

(2005/C 127/01)

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K CHEMICKÝM LÁTKÁM

Chemické látky jsou v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů) podléhají kontrole, bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování, zda konkrétní chemikálie nebo směs podléhá kontrole, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, jelikož některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

ML1   Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

a)

Pušky, karabiny, revolvery, pistole, samopaly a kulomety.

Poznámka

Kontrole podle bodu ML1 a) nepodléhají:

1.

muškety, pušky a karabiny vyrobené před rokem 1938,

2.

repliky mušket, pušek a karabin, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890,

3.

revolvery, pistole a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky;

b)

Zbraně s hladkým vývrtem:

1.

zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití;

2.

ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně:

a)

samočinné,

b)

samonabíjecí nebo systému pump action (s posuvným předpažbím).

c)

Zbraně využívající beznábojnicové střelivo.

d)

Tlumiče, speciální zbraňové podpěry, příchytky, zbraňová mířidla a tlumiče plamene pro kontrolované zbraně podle bodů ML1 a), ML1 b) a ML1 c).

Poznámka 1

Kontrole podle bodu ML1 nepodléhají zbraně s hladným vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí umožňovat více než jeden výstřel na jedno stisknutí spouště.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML1 nepodléhají střelné zbraně konstruované pro atrapy střeliva a zbraně neschopné střelby s žádným střelivem podléhajícím kontrole.

Poznámka 3

Kontrole podle bodu ML1 nepodléhají zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které neumožňují více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

ML2   Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

a)

Děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, bezzákluzové pušky a jejich speciálně konstruované součásti.

Poznámka

Bod ML2 a) zahrnuje vstřikovače, měřicí zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podléhajících kontrole podle bodu ML2 a).

b)

Vojenská zařízení k vrhání nebo výrobě kouře, plynu nebo pyrotechnických produktů.

Poznámka

Kontrole podle bodu ML2 b) nepodléhají signální pistole.

c)

Zbraňová mířidla.

ML3   Střelivo a zařízení k zážehu rozněcovačů a pro ně speciálně určené součásti:

a)

Střelivo pro zbraně podléhající kontrole podle bodů ML1, ML2 a ML12.

b)

Zařízení k zážehu rozněcovačů speciálně určená pro střelivo kontrolované podle bodu ML3 a).

Poznámka 1

Součásti se speciálním určením zahrnují:

a)

kovové nebo plastové kovadlinky iniciátorů, držáky střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;

b)

zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;

c)

energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;

d)

spalovací pláště náloží;

e)

submunice včetně pumiček, malých min a projektilů s koncovým naváděním.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML3 a) nepodléhá znehodnocené střelivo bez střely a atrapy nábojů s provrtanou komorou na střelný prach.

Poznámka 3

Odstavec ML3 a) nestanoví kontrolu nábojů speciálně určených pro účely:

a)

signalizace;

b)

plašení ptactva; nebo

c)

zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech.

ML4   Bomby, torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství, speciálně určené pro vojenské použití a součásti speciálně pro ně určené:

Odkaz

Naváděcí a navigační zařízení, viz bod ML11, pozn. 7.

a)

Bomby, torpéda, granáty, kouřové zásobníky, rakety, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení a demoliční soupravy, signální střelivo, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek).

Poznámka

Bod ML4 a) zahrnuje:

1.

kouřové granáty, ohňové bomby, zápalné bomby a výbušná zařízení;

2.

trysky raketových střel a špiček návratových modulů.

b)

Vybavení speciálně určené pro zacházení, kontrolu, aktivaci, napájení proudem s vysokým jednorázovým provozním výkonem, vypouštění, kladení, odstraňování, odpalování, odlákání, rušení, detonaci nebo zjištění předmětů podléhajících kontrole podle bodu ML4 a).

Poznámka

Bod ML4 b) zahrnuje:

1.

mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1 000 kg a více plynu v kapalné podobě;

2.

plovoucí elektrické vodicí kabely vhodné pro odstraňování magnetických min.

Technická poznámka

Příruční a kapesní přístroje, které jsou svým určením omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů, nejsou pokládány za přístroje speciálně určené k detekci položek kontrolovaných podle bodu ML4 a).

ML5   Vybavení sloužící k řízení střelby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a vybavení pro testování, směrování a protiopatření, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené:

a)

Zbraňová mířidla, bombardovací zaměřovače, vybavení k zaměřování a zbraňové řídicí systémy.

b)

Systémy sloužící ke zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, skládání pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů.

c)

Zařízení pro protiopatření pro položky podléhající kontrole podle bodů ML5 a) nebo ML5 b).

d)

Polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podléhající kontrole podle bodů ML5 a) nebo ML5 b).

ML6   Pozemní vozidla a jejich součásti:

Odkaz

Naváděcí a navigační zařízení, viz bod ML11, pozn. 7.

a)

Pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

Technická poznámka

Pro účely bodu ML6 a) zahrnuje označení „pozemní vozidla“ přívěsy a návěsy.

b)

Vozidla s náhonem na všechna kola, schopná použití v terénu, která byla vyrobena nebo vystrojena materiály tak, aby poskytovala balistickou ochranu až do úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší.

Odkaz

Viz rovněž bod ML13 a).

Poznámka 1

Bod ML6 a) zahrnuje:

a)

tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podléhajícího kontrole podle bodu ML4;

b)

obrněná vozidla;

c)

obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;

d)

vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku.

Poznámka 2

Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití kontrolované podle bodu ML6 a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Mezi takové součásti patří:

a)

pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné nebo schopné další jízdy i po úniku tlaku;

b)

systémy řízení tlaku v pneumatikách, ovládané z interiéru jedoucího vozidla;

c)

pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel);

d)

speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;

e)

vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra.

Poznámka 3

Bodu ML6 nepodléhají civilní automobily nebo nákladní vozy konstruované nebo upravené pro převoz peněz nebo cenných předmětů, které jsou pancéřovány nebo neprůstřelně chráněny.

ML7   Chemické nebo biologické toxické látky, „látky k potlačení nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:

a)

Biologické látky a radioaktivní materiály „přizpůsobené pro válečné použití“ tak, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech, znehodnocovaly výzbroj a výstroj nebo poškozovaly úrodu či životní prostředí, a dále bojové chemické látky:

1.

bojové nervově paralytické látky:

a)

o-alkyl (C1–C10 včetně cycloalkylu), alkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) – fosfonofluoridáty, například:

 

sarin (GB): O-Isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8); a

 

soman (GD): (3,3-Dimethybutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b)

o-alkyl (C1–C10, včetně cykloalkylu), N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) (fosforamido)kyanidáty, například:

 

tabun (GA):O-Ethyl-(dimethylfosforamido)kyanidát (CAS 77-81-6);

c)

o-alkyl (H, nebo C1–C10, včetně cycloalkylu)-S-[2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)-amino)ethyl-alkylfosfonothioáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli, například:

 

VX: S-[2-(diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9);

2.

bojové puchýřotvorné látky:

a)

Sirné yperity, například:

1.

(2-Chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);

2.

bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

3.

bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]methan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]methylether (CAS 63918-90-1);

9.

bis2-[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethyl ether (CAS 63918-89-8);

b)

lewisity, například:

1.

dichlor(2-chlorvinyl)arsan (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

3.

chlorbis(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-69-8);

c)

dusíkaté yperity, například:

1.

HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);

3.

bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:

a)

chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 6581-06-2);

4.

bojové látky – defolianty, například:

a)

butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF),

b)

2,4,5-trichlorfenoxyacetátová kyselina smíšená s 2,4-dichlorfenoxyacetátovou kyselinou (Agent Orange).

b)

Binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových látek:

1.

alkylfosfonoyldifluoridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, například: DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2.

alkyl(H, nebo C1–C10)- nebo cykloalkyl (C1–C10)- 2 – (dialkylamino) ethylalkylfosfonity, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovidající alkylované a protonované soli, například: QL: 2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

chlorsarin: isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4.

chlorsoman: (3;3-Dimethylbutan-2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5).

c)

„Látky k potlačení nepokojů“, aktivní složky chemikálií a jejich kombinace včetně:

1.

α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

o-chlorbenzylidenemalononitril (o-chlorbenzalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8).

Poznámka 1

Kontrole podle bodu ML7 c) nepodléhají „látky k potlačení nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML7 c) nepodléhají aktivní složky chemikálií a jejich kombinace identifikované a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely.

d)

Vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:

1.

materiály a látky podléhající kontrole podle bodu ML7 a) nebo c); nebo

2.

bojové látky vyrobené z prekurzorů podléhajících kontrole podle bodu ML7 b).

e)

Ochranné a dekontaminační vybavení, pro ně speciálně určené součásti, a dále chemické směsi se speciálním složením:

1.

vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro obranu před materiály podléhající kontrole podle bodu ML7 a) nebo c) a pro ně speciálně určené součásti;

2.

vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podléhající kontrole podle bodu ML7 a) a pro ně speciálně určené součásti;

3.

chemické směsi speciálně vyvinuté/složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podléhajícími kontrole podle bodu ML7 a).

Poznámka

Bod ML7 e)1. zahrnuje:

a)

klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro jadernou, biologickou nebo chemickou filtraci;

b)

ochranné oděvy.

Odkaz

Civilní plynové masky, ochranné a dekontaminační vybavení jsou též předmětem položky 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

f)

Vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro detekci nebo identifikaci materiálů podléhajících kontrole podle bodu ML7 a) nebo c) a součásti pro ně speciálně určené.

Poznámka

Kontrole podle bodu ML7 f) nepodléhají osobní dozimetry pro sledování radiace.

Odkaz

Viz též položku 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

g)

„Biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podléhajících kontrole podle bodu ML7 a) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě.

h)

„Biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:

1.

„biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podléhajících kontrole podle bodu ML7 a), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;

2.

biologické systémy: „vektory exprese“, viry nebo buněčné kultury obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podléhajících kontrole podle bodu ML7 h) l.

Poznámka 1

Kontrole podle bodů ML7 a) a ML7 c) nepodléhají:

a)

chlorkyan (CAS 506-77-4). Viz položku 1C450 a) 5. seznamu EU zboží dvojího užití;

b)

kyanovodík (CAS 74-90-8);

c)

chlór (CAS 7782-50-5);

d)

karbonyldichlorid (fosgen) (CAS 75-44-5), viz položku 1C450 a) 4. seznamu EU zboží dvojího užití;

e)

difosgen (trichlormethy chloroformat) (CAS 503-38-8);

f)

zrušeno;

g)

xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h)

benzylbromid (CAS 100-39-0);

i)

benzyljodid (CAS 620-05-3);)

j)

bromaceton (CAS 598-31-2);

k)

bromkyan (CAS 506-68-3);

l)

brommethylethylketon (CAS 816-40-0);

m)

chloaceton (CAS 78-95-5);

n)

ethyljodacetát (CAS 623-48-3);

o)

jodaceton (CAS 3019-04-3);

p)

chlorpikrin (CAS 76-06-2), viz položku 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2

Buněčné kultury a biologické systémy vyjmenované v bodech ML7 g) a ML7 h) 2. jsou exkluzivní a uvedené podbody nestanovují kontrolu buněčných kultur a biologických systémů pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmaceutiky, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství.

ML8   „Energetické materiály“ a příbuzné látky:

Odkaz

Viz položku 1C011 seznamu EU zboží dvojího užití.

Technické poznámky

1.

Pro účely této položky se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech ML8.

2.

Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech ML8 podléhá kontrole podle tohoto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.)

a)

„Výbušniny“ a jejich směsi:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP(cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz též jeho „prekurzory“ pod ML8 g) 3. a g) 4.);

5.

CP (2-(5-kyanotetrazolát) pentaminkobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7);

7.

DATB (diamonotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazine);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxide, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (diaminohexanitrodifenyl) (CAS17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU, čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazany:

a)

DAAOF (diaminoazoxyfurazan);

b)

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod ML8 g) 5.):

a)

HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b)

difluoroaminované analogy HMX;

c)

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoly:

a)

BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b)

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c)

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d)

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e)

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);

18.

NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5) (CAS 932-64-9);

19.

polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX a deriváty:

a)

RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen or hexogene) (CAS 121-82-4);

b)

keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25.

tetrazoly:

a)

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 6.;

28.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 97645-24-4) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 2.);

29.

TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9);

31.

triaziny:

a)

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b)

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoly:

a)

5-azido-2-nitrotriazol;

b)

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid);

c)

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d)

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e)

DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f)

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g)

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

h)

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i)

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol);

j)

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

veškeré jinde pod bodem ML8 a) neuvedené výbušniny s detonační rychlostí převyšující 8700 m/s při maximální hustotě či detonačním tlaku přesahujícím 34 GP a (340kbar);

34.

další organické výbušniny neuvedené jinde pod bodem ML8 a) uvolňující detonační tlaky minimálně 25 GPa (250 kbar), které si uchovávají stabilitu při teplotách 523 K (250 °C) a vyšších po dobu minimálně 5 minut.

b)

„Pohonné hmoty“:

1.

veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.1 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 250 sekund pro nekovové směsi, nebo více než 270 sekund pro hliníkové směsi;

2.

veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.3 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 230 sekund pro nehalogenované, 250 sekund pro nekovové, nebo více než 266 sekund pro kovové směsi;

3.

„pohonné hmoty“ se silovou konstantou větší než 1 200 kJ/kg;

4.

„pohonné hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 Mpa (6,89 bar) a teplotě 294 K (21 °C);

5.

elastomerem upravené, slévané „pohonné hmoty“ na dvojité bázi (EMCDB) s rozpínavostí při maximálním zatížení větším než 5 % při teplotě 233 K (–40 °C);

6.

veškeré „pohonné hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě ML8 a).

c)

„Pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich směsi:

1.

letecká paliva se speciálním složením pro vojenské použití;

2.

alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);

3.

karborany; dekarboran (CAS 17702-41-9); pentaborany (CAS 19624-22-7 a 18433-84-6) a jejich deriváty;

4.

hydrazin a deriváty (viz též deriváty oxidujícího hydrazinu v bodě ML8 d) 8. a d) 9):

a)

hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b)

monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

c)

symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);

d)

nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);

5.

kovová paliva s částicemi v kulové, rozprášené, kuličkové, vločkové nebo mleté formě, vyráběná z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:

a)

kovy a jejich směsi:

1.

beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 μm;

2.

železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 μm a méně vyráběný redukcí oxidu železa s vodíkem;

b)

směsi obsahující některou z těchto položek:

1.

zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 μm;

2.

bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 μm;

6.

vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro hydrokarbonová paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalné munice, jako kovové stearany nebo palmitáty (oktal) (CAS 637-12-7) a M1, M2, M3 zahušťovadla;

7.

perchlorečnany, chlorečnany a chromany složené s použitím práškového kovu nebo jiných složek vysoce výkonných paliv;

8.

kuličkový prášek hliníku (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 μm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem hliníku;

9.

titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n= 0,65-1,68.

Poznámka 1

Letecká paliva podléhající kontrole podle bodu ML8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML8 c) 4. a) nepodléhají hydrazinové směsi se speciálním složením pro potlačení koroze.

Poznámka 3

Výbušniny a paliva s obsahem kovů a slitin vyjmenované v bodě ML c) 5. podléhají kontrole bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, magnéziu, zirkoniu nebo berylliu.

Poznámka 4

Kontrole podle bodu ML8 c) 5. b) 2. nepodléhají bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).

d)

Okysličovadla a jejich směsi:

1.

ADN (moniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amoniumperchlorečnan) (CAS 7790-98-9);

3.

sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek:

a)

ostatní halogeny;

b)

kyslík; nebo

c)

dusík;

Poznámka 1

Kontrole podle bodu ML8 d) 3. nepodléhá chlortrifluorid. Viz položku 1C238 seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML8 d) 3. nepodléhá fluorid dusitý v plynném skupenství.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hydroxylamoniumnitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hydroxylamoniumperchlorečnan) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hydrazin nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

nydrazinnitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hydrazinnitrat (CAS 27978-54-7);

10.

kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

Poznámka

Kontrole podle bodu ML8 d)10 nepodléhá neinhibitovaná dýmavá kyselina dusičná.

e)

Pojiva, plastifikátory, monomery, polymery:

1.

AMMO (azidomethyl methyloxetan a jeho polymery) (CAS 90683-29-7) (viz též jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem ML8 g) 1.;

2.

BAMO (bisazidomethyloxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz též jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem ML8 g) 1.;

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 8.);

6.

energetické monomery, plastifikátory a polymery s obsahem nitro, azido, nitrát, nitraza nebo difluoroamino skupin, se speciálním složením pro vojenské použití;

7.

FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12.

HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s účinností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 °C menší než 47 (CAS 69102-90-5);

13.

poly(epichlorhydrin) nízké molekulární váhy (méně než 10 000) s fungujícími alkoholovými skupinami, poly(epichlorhydrindiol) a triol;

14.

NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polyglicidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran) (CAS 27814-48-8);

16.

poly-NIMMO (poly-nitratomethylmethyloxetan) nebo poly-NMMO (poly [3-nitratomethyl, 3-methyloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroortokarbonáty;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, čili tris vinoxy propan adduct) CAS 53159-39-0).

f)

Aditiva:

1.

základní měděný salicylát (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitriloxid) (CAS 9003-18-3);

4.

ferocenové deriváty:

a)

butacen (CAS 125856-62-4);

b)

katocen ((2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-42-1);

c)

kyseliny ferocenkarbonové;

d)

n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e)

ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty;

5.

beta-resorcyklát olova (CAS 20936-32-7);

6.

citrát olova (CAS 14450-60-3);

7.

olovo-měděné chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4);

8.

maleát olova (CAS 19136-34-6);

9.

salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10.

stannát olova (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylfosfinoxid) )(CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylatiridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfinoxid) a další MAPO deriváty;

12.

Methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl) methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentandissokyanát (CAS 7406-61-9);

15.

organicko-kovové spojovací látky:

a)

neopentyl (diallyl) oxy, tri (dioktyl) titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolat, tris (dioctyl) fosfát) (CAS 110438-25-0); nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b)

titanium IV, (2-propenolat-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl)pyrofosfát, nebo KR 3538;

c)

titanium IV, ((2-propenolato-1)methyl, n-propanolatomethyl) butanolato-1, tris(dioktyl)fosfát;

16.

polykyanodifluoroaminoethylenoxid;

17.

polyfunkční aziridinamidy s isophtal- trimesin- butylenimintrimesamidisokyanur- (BITA) nebo trimethyladipinové vodicí struktury a 2-methyl nebo 2-ethylové substituce na aziridinovém prstenci;

18.

propylenmin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8);

19.

supertenký oxid železa (Fe2O3 hematit) se specifickou povrchovou plochou větší než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší;

20.

TEPAN (tetraethylenepentaamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); kyanoethylové polyaminy a jejich soli;

21.

TEPANOL (tetraethylenpentaminakrylonitrileglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylové polyaminy aditované gylcidolem a jeho solemi;

22.

TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8).

g)

„Prekurzory“:

Odkaz

V bodě ML8 g) jsou odkazy na kontrolované „energetické materiály“, vyráběné z těchto látek.

1.

BCMO (bischloromethyloxetan) (CAS 142173-26-0) (viz též bod ML8 e) 1. and e)2.);

2.

dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz též bod ML8 a) 28.);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz též ML8 a) 4.);

4.

TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (viz též bod ML8 a) 4.);

5.

TAT (1,3,5,7-tetraacethyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz též bod ML8 a) 13);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz též bod ML8 a) 27.);

7.

1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz též bod ML8 a) 23.);

8.

1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz též bod ML8 e) 5).

Poznámka 5

Náplně a zařízení viz bod ML4.

Poznámka 6

Kontrole podle bodu ML8 nepodléhají následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ uvedeným v bodě ML8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu ML8 c):

a)

amoniumpikrát;

b)

černý prach;

c)

hexanitrodifenylamin;

d)

difluoramin;

e)

nitroškrob;

f)

nitrát draselný;

g)

tetranitronaftalin;

h)

trinitroanisol;

i)

trinitroanftalin;

j)

trinitrooxylen;

k)

N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon;

l)

dioktylmaleát;

m)

etylhexylakrylát;

n)

triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) a další pyroforové kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o)

nitrocelulóza;

p)

nitroglycerin (nebo glyceroltrinitrát) (NG);

q)

2,4,6-trinitrotoluene (TNT);

r)

ethylendiamindinitrát (EDDN);)

s)

pentaerytritoltetranitrát (PETN);

t)

azid olovnatý, běžný a základní styfnát olova, primární výbušniny nebo rozbušné kompozice obsahující azidy nebo sloučeniny s azidy;

u)

triethylenglykoldinitrát (TEGDN);

v)

2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová);

w)

diethyldifenyl urea; diethyldifenyl urea; methylethyldifenyl urea (centrality);

x)

N,N-difenylurea (nesymetrická difenyl urea);

y)

methyl-N,N-difenylurea (methyl nesymetrická defenylurea);

z)

ethyl-N,N-difenylurea (ethyl nesymetrická difenylurea);

aa)

2-nitrodifenylamin (2-NDPA);

bb)

4-nitrodifenylamin (4-NDPA);

cc)

2,2-dinitropropanol;

dd)

Nitroguanidin (viz položku 1C011 d) seznamu EU zboží dvojího užití).

ML9   Válečná plavidla, speciální námořní výzbroj a výstroj a příslušenství, jejich součásti určené speciálně pro vojenské použití:

Odkaz

Naváděcí a navigační zařízení, viz bod ML11, pozn. 7.

a)

Bojová plavidla a plavidla (hladinová a podmořská) zvláště určená nebo upravená pro útočné a obranné operace, přičemž nerozhoduje, zda jsou upravena pro nevojenské účely, jaký je jejich současný stav údržby nebo provozuschopnosti, a zda jsou vybavena systémy pro dopravu nebo pancéřováním, dále trupy nebo části trupů takových plavidel.

b)

Motory:

1.

zážehové motory speciálně určené pro ponorky, splňující tyto dvě vlastnosti:

a)

výkon 1,12 MW (1 500 k) a vyšší a

b)

rychlost otáčení 700 ot./min. a vyšší;

2.

elektrické motory speciálně určené pro ponorky, splňující všechny tyto vlastnosti:

a)

výkon vyšší než 0,75 MW (1 000 k);

b)

rychlé reverzování chodu;

c)

chlazení kapalinou a

d)

zcela uzavřený plášť;

3.

nemagnetické zážehové motory speciálně určené pro vojenské účely s výkonem 37,3 kW (50 k) a vyšším a s nemagnetickým obsahem přesahujícím 75 % celkové hmoty.

c)

Podvodní detekční zařízení určená speciálně pro vojenské účely a jejich ovládací systémy.

d)

Protiponorkové a protitorpédové sítě.

e)

Nepoužívá se.

f)

Penetrátory a konektory trupu určené speciálně pro vojenské účely, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla.

Poznámka

Bod ML9 f) zahrnuje konektory pro plavidla jednovodičová, mnohovodičová, koaxiální nebo vlnovodná, dále zařízení pro vnikání do trupu, která jsou obojí schopná odolat prosakování z venku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m; dále konektory z optických vláken a optická zařízení pro vnikání do trupu, určená speciálně pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku. Uvedený bod nestanoví kontrolu běžných penetrátorů (pohonných hřídelí apod.).

g)

Tichá ložiska s magnetickým nebo plynovým závěsem, aktivní kontrolní systémy potlačení vibrací a maskování, a vybavení obsahující tato ložiska, určené speciálně pro vojenské účely.

ML10   „Letadla“, bezpilotní vzdušné prostředky, letecké motory a výzbroj a výstroj letadel, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:

Odkaz

Naváděcí a navigační zařízení, viz bod ML11, pozn. 7.

a)

Bojová „letadla“ a pro ně speciálně určené součásti.

b)

Ostatní „letadla“ speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití, včetně vojenského průzkumu, útoku, vojenského výcviku, přepravy a výsadku vojsk nebo shozu vojenské výbavy či výstroje, logistické podpory a pro ně speciálně určené součásti.

c)

Bezpilotní vzdušné prostředky a příslušné vybavení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití a pro ně speciálně určené součásti:

1.

bezpilotní vzdušné prostředky včetně dálkově pilotovaných vzdušných prostředků a autonomních programovatelných prostředků a prostředků „lehčích vzduchu“;

2.

příslušná startovací zařízení a pozemní vybavení;

3.

příslušné řídící a kontrolní vybavení;

d)

Letecké motory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití a pro ně speciálně určené součásti.

e)

Vybavení letadel, včetně palubního tankovacího vybavení, určené speciálně pro „letadla“ podléhající kontrole podle bodů ML10 a) a ML10 b), nebo letecké motory podléhající kontrole podle bodu ML10 d) a pro ně speciálně určené součásti.

f)

Tlakové nádrže pro doplňování paliva a tlakové tankovací zařízení, vybavení speciálně určené k usnadnění operací v omezených prostorech a pozemní vybavení speciálně vyvinuté pro „letadla“ podléhající kontrole podle bodů ML10 a) a ML10 b), nebo letecké motory podléhající kontrole podle bodu ML10 d).

g)

Vojenské ochranné přilby a ochranné masky a pro ně speciálně určené součásti, tlakové dýchací přístroje a částečně tlakové obleky pro použití v „letadlech“, anti-g obleky, konvektory kapalného kyslíku používané v „letadlech“ nebo raketových střelách, katapulty a odpalovací zařízení sloužící k nouzovému úniku osob z „letadla“.

h)

Padáky a příslušné vybavení používané pro bojové mužstvo, shoz nákladu nebo zpomalení „letadla“ a pro ně speciálně určené součásti:

1.

padáky pro:

a)

přesné výsadky příslušníků jednotek zvláštního určení,

b)

výsadky parašutistů;

2.

nákladní padáky;

3.

paraglidy, brzdicí padáky, stabilizační padáky sloužící ke stabilizaci a řízení letové polohy shazovaných předmětů za letu (např. záchranných vzduchotěsných vystřelovacích kabin, vystřelovacích sedaček, bomb);

4.

stabilizační padáky pro použití s katapultážními systémy sedaček, které slouží k řízení rozvinutí a nafouknutí nouzových padáků;

5.

záchranné/návratové padáky pro řízené raketové střely, bezpilotní a vesmírné prostředky;

6.

přibližovací padáky a přistávací brzdicí padáky;

7.

ostatní vojenské padáky;

8.

vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce, (např. obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení).

i)

Automatické pilotní systémy pro náklady shazované padákem; vybavení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití při řízených úvodních seskocích z libovolné výšky, včetně kyslíkových přístrojů.

Poznámka 1

Kontrole podle bodu ML10 b) nepodléhají „letadla“ nebo varianty „letadel“ speciálně určené pro vojenské využití, které:

a)

nejsou konfigurovány pro vojenské použití a nejsou vybaveny výstrojí či výzbrojí nebo doplňky speciálně určenými pro vojenské použití a

b)

byly úřadem civilního letectví signatářské země Wassenaarské dohody schváleny k civilnímu provozu.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML10 d) nepodléhají:

a)

letecké motory určené nebo upravené k vojenským účelům, které byly úřadem civilního letectví signatářské země Wassernaarské dohody schváleny pro použití v „civilních letadlech“, nebo pro ně speciálně určené součásti;

b)

pístové motory nebo pro ně speciálně určené součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně určeny pro bezpilotní letecké prostředky.

Poznámka 3

Kontrola podle bodů ML10 b) a ML10 d) ve vztahu k součástem se speciálním určením a příslušnému vybavení pro nevojenská „letadla“ nebo letecké motory upravené pro vojenské použití platí pouze pro takové vojenské součásti a příslušné vojenské vybavení, které jsou potřebné pro úpravy na vojenské použití.

ML11   Elektronické vybavení a speciálně určené součásti nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU:

a)

Elektronické vybavení speciálně určené pro vojenské použití a pro ně speciálně určené součásti.

Poznámka

Bod ML11 zahrnuje:

1.

vybavení pro elektronická protiopatření a elektronická následná protiopatření (tj. vybavení, které slouží k vysílání cizích a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů včetně jejich protiopatřovacího vybavení) včetně rušicích a protirušicích zařízení;

2.

rychlofrekvenční trubice;

3.

elektronické systémy nebo vybavení určené buď pro stálé pozorování a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu nebo pro účely bezpečnosti nebo pro maření takového pozorování a monitorování;

4.

podvodní protiopatření zahrnující akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání cizích nebo klamných signálů do zvukových přijímačů;

5.

šifrovací vybavení pro zabezpečení zpracování dat, informací a přenosových a signalizačních kabelů;

6.

vybavení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů;

7.

naváděcí a navigační vybavení.

b)

Rušicí zařízení globálních družicových navigačních systémů.

ML12   Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

a)

Zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované speciálně pro ničení nebo přerušení úkolu ničení cíle.

b)

Speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám projektilů a systémů využívajících kinetickou energii.

Odkaz

Pokud jde o zbraňové systémy používající malorážní střelivo nebo využívající pouze chemický pohon a pokud jde o pro ně určené střelivo, viz body ML1 až ML4.

Poznámka 1

Bod ML12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a)

odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé i rychlé palby;

b)

vybavení k výrobě prvotní energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie, k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním střelných zbraní a dalších pohonů ve střelecké věži;

c)

systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby a vyhodnocení způsobených škod;

d)

pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML12 podléhají zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu:

a)

elektromagnetická;

b)

elektrotermální;

c)

plazmová;

d)

lehký plyn; nebo

e)

chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených).

ML13   pancéřové a ochranné vybavení, konstrukce a součásti:

a)

Pancéřové pláty:

1.

vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo

2.

vhodné pro vojenské použití.

b)

Konstrukce z kovových a nekovových materiálů a jejich kombinací, speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a pro ně speciálně určené součásti.

c)

Vojenské přilby.

d)

Pancéřované a ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo mající stejné vlastnosti a pro ně speciálně určené součásti.

Odkaz

Pokud jde o „vláknité materiály“ používané pro výrobu ochranných oděvů, viz položku 1C010 seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 1

Bod ML13 b) zahrnuje materiály konstruované speciálně tak, aby vznikl reaktivní pancíř, a ke stavbě vojenských krytů.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML13 c) nepodléhají konvenční ocelové přilby, neupravené ani nekonstruované tak, aby mohly nést některý druh doplňkových zařízení nebo jím byly přímo vybaveny.

Poznámka 3

Kontrole podle bodu ML13 d) nepodléhají pancéřované ani ochranné oděvy, pokud svému uživateli slouží pro jeho vlastní osobní ochranu.

Odkaz

Viz též položku 1A005 seznamu EU zboží dvojího užití.

ML14   Specializované vybavení pro vojenský výcvik nebo pro simulaci vojenských operací, simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podléhající kontrole podle ML1 nebo ML2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky.

Technická poznámka

Pojem „specializované vybavení pro vojenský výcvik“ zahrnuje vojenské typy trenažérů útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů radarových cílů, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování raketových střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních „letadel“, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních „letadel“, mobilní výcvikové jednotky a výcviková zařízení pro pozemní vojenské operace.

Poznámka 1

Bod ML14 zahrnuje systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určeny pro vojenské použití.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML14 nepodléhá vybavení určené speciálně pro výcvik v používání loveckých a sportovních zbraní.

ML15   Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro protiopatření, určené speciálně pro vojenské účely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství:

a)

Nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu.

b)

Kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů.

c)

Vybavení k zesilování obrazu.

d)

Infračervené nebo tepelné zobrazovací vybavení.

e)

Zobrazovací radarové senzorové vybavení.

f)

Vybavení sloužící k protiopatření a proti-protiopatření pro vybavení podléhající kontrole podle bodů ML15 a) až ML15 e).

Poznámka

Bod ML15 f) zahrnuje vybavení určené ke znehodnocování provozu nebo efektivnosti vojenských zobrazovacích systémů nebo k minimalizaci takových znehodnocujících účinků.

Poznámka 1

Označení „speciálně určené součásti“ zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určeny k vojenskému použití:

a)

trubice (elektronky, klíčové prvky) konvertorů infračervených zobrazení;

b)

trubice zesilovače obrazu (jiné než první generace);

c)

desky s mikrokanály;

d)

trubice televizních kamer pro slabé osvětlení;

e)

sady detektorů (včetně elektronických propojovacích a čtecích systémů);

f)

trubice pyroeletrických televizních kamer;

g)

chladicí systémy pro zobrazovací systémy;

h)

fotochromité nebo elektrooptické elektricky spouštěné závěrky s rychlostí závěrky menší než 100 μs, s výjimkou závěrek, které tvoří základní součást vysokorychlostních kamer;

i)

obrazové invertory z optických vláken;

j)

složené polovodičové fotokatody.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML15 nepodléhají „trubice zesilovače obrazu první generace“ ani vybavení speciálně určené pro osazení „trubicemi zesilovače obrazu první generace“.

Odkaz

Status mířidel zbraní využívajících „trubic zesilovače obrazu první generace“, viz body ML1, ML2, a ML5 a).

Odkaz

Viz též položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) seznamu EU zboží dvojího užití.

ML16   Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, jejichž použití v kontrolovaném výrobku je možné zjistit podle složení materiálu, geometrie nebo funkce a které jsou speciálně určeny pro některý z produktů podléhajících kontrole podle bodů ML1 až ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 nebo ML19.

ML17   Různé vybavení, materiály a knihovny a pro ně speciálně určené součásti:

a)

Samostatné přístroje pro potápění a podvodní plavání:

1.

přístroje s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem (recyklující vzduch) určené speciálně pro vojenské použití (např. konstruované speciálně jako nemagnetické);

2.

součásti určené speciálně pro použití při přestavbě přístroje s otevřeným okruhem pro vojenské použití;

3.

předměty určené výhradně pro vojenské použití se samostatným potápěcím a podvodním plovacím přístrojem.

b)

Stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití.

c)

Příslušenství, povlaky (nátěry) povrchů a úpravy sloužící k maskování určené speciálně pro vojenské použití.

d)

Polní ženijní vybavení určené speciálně pro použití v bojovém pásmu.

e)

„Roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností:

1.

jsou speciálně určeny pro vojenské použití;

2.

obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému úlomky střel (např. samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 °C); nebo

3.

jsou speciálně určeny nebo vyčleněny k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů.

f)

Knihovny (parametrické odborné databáze) určené speciálně pro vojenské použití s vybavením podléhajícím kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

g)

Vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy, včetně „jaderných reaktorů“, určené speciálně k vojenskému použití a jejich součásti speciálně určené nebo upravené k vojenskému použití.

h)

Vybavení nebo materiál s potaženým povrchem nebo úpravou pro maskování, určený speciálně pro vojenské použití, jiný než podléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU.

i)

Simulátory speciálně určené pro vojenské „jaderné reaktory“.

j)

Mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo upravené pro opravy a údržbu vojenské výstroje a výzbroje.

k)

Polní generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

l)

Kontejnery speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

m)

Trajekty nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití.

n)

Testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ položek podléhajících kontrole podle bodů ML4, ML6, ML9 nebo ML10.

Technické poznámky

1.

Pro účely bodu ML17 se slovem „knihovna“ (parametrická odborná databáze) rozumí sbírka odborných informací vojenské povahy, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon vojenského vybavení nebo systémů.

2.

Pro účely bodu ML17 se slovem „upravený“ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.

ML18   Vybavení a technologie k výrobě výrobků, které jsou uvedeny ve Společném vojenském seznamu EU:

a)

Speciálně určené nebo upravené výrobní zařízení sloužící k výrobě výrobků zahrnutých v seznamu a pro ně speciálně určených součástí.

b)

Speciálně určená zařízení pro testy prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků podléhajících kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

Technická poznámka

Pro účely bodu ML18 zahrnuje slovo „výroba“ konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu.

Poznámka 1

Body ML18 a) a ML18 b) zahrnují následující vybavení:

a)

průběžné nitrátory;

b)

odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností:

1.

pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298 kW (400 k);

2.

schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo

3.

schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;

c)

dehydratační lisy;

d)

šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských výbušnin;

e)

řezací stroje ke kalibraci slisovaných pohonných hmot;

f)

čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g)

průběžné míchače pevných pohonných hmot;

h)

kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek vojenských výbušnin;

i)

zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 8.;

j)

konverenční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 3.

Poznámka 2

a)

Označení „výrobky zařazené do Společného vojenského seznamu EU“ zahrnuje:

1.

výrobky nepodléhající kontrole, pokud jsou jejich koncentrace nižší než stanovené:

a)

hydrazin (viz bod ML8 c) 4.);

b)

„výbušniny“ (viz bod ML8);

2.

výrobky nepodléhající kontrole, pokud jsou jejich objemy nižší než stanovené technické limity (tj. „supravodivé“ materiály nepodléhající kontrole podle položky 1C005 seznamu EU zboží dvojího užití; „supravodivé“ elektromagnety nepodléhající kontrole podle položky 3A001 e) 3. seznamu EU zboží dvojího užití; „supravodivé“ elektrické vybavení vyňaté z kontroly podle bodu ML20 b);

3.

kovová paliva a okysličovadla skladovaná od plynné fáze v laminární formě (viz bod ML8 c) 5.).

b)

Označení „výrobky zařazené do Společného vojenského seznamu EU“ nezahrnuje:

1.

signální pistole (viz bod ML2 b));

2.

látky vyňaté z kontroly podle poznámky 3 k bodu ML7;

3.

osobní dozimetry pro sledování radiace (viz bod ML7 f)) a masky na ochranu proti konkrétním pracovním rizikům, viz též seznam EU zboží dvojího užití;

4.

difluoroamin a práškový nitrát draselný (viz poznámka 6 k bodu ML8);

5.

letecké motory vyňaté z kontroly podle ML10;

6.

konvenční ocelové přilby nevybavené žádným druhem doplňkových zařízení, ani neupravené a nekonstruované tak, aby je mohly nést (viz poznámka 2 k bodu ML13);

7.

zařízení vybavená průmyslovými stroji, které nepodléhají kontrole, např. potahovací/nátěrové stroje, které nejsou specifikovány jinde, a zařízení pro odlévání umělých hmot;

8.

muškety, pušky a karabiny vyrobené před rokem 1938, repliky mušket, pušek a karabin datovaných před rokem 1890, revolvery, pistole a kulomety datované před rokem 1890 a jejich repliky.

Poznámka 3

Poznámka 2 b) 8. k bodu ML18 nezprošťuje kontroly výrobní zařízení pro nestarožitné ruční zbraně, a to i pokud jsou využívána k výrobě replik starožitných ručních zbraní.

ML19   Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná protiopatřovací vybavení a testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti:

a)

„Laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

b)

Systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

c)

Vysokovýkonné radiofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

d)

Vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů, nebo pro obranu před systémy podléhajícími kontrole podle bodu ML19 a) až ML19 c).

e)

Modely fyzického testování a příslušné výsledky testů systémů, vybavení a součástek, které podléhají kontrole podle této položky.

f)

„Laserové“ systémy na bázi kontinuálních vln a impulzní „laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Poznámka 1

Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podléhající kontrole podle bodu ML19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného uplatňování:

a)

„laserů“ s dostatečným výkonem kontinuálních vln nebo impulzů ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu;

b)

urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic;

c)

vysokofrekvenční vysílače vysoce impulzní energie nebo vysoce průměrné energie, které vytvářejí dostatečně silná pole schopná zneškodnit elektronické okruhy vzdáleného cíle.

Poznámka 2

Bod ML19 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie:

a)

vybavení k výrobě prvotní energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem;

b)

systémy pro zaměření a sledování cíle;

c)

systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo zrušení úkolu;

d)

vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování;

e)

vybavení umožňující rychlé obracení paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů;

f)

adaptivní optika a zařízení pro fázový posun;

g)

proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;

h)

součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“;

i)

vybavení k zužování paprsků záporných iontů;

j)

vybavení pro řízení a obracení vysokoenergetického paprsku iontů;

k)

fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu,“ které slouží k neutralizaci paprsků se zápornými izotopy vodíku.

ML20   Kryogenické a „supravodivé“ vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky:

a)

Vybavení speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické nasazení, které je schopné provozu za pohybu a je schopné vytvářet nebo udržovat teploty nižší než 103 K (-170 °C).

Poznámka

Bod ML20 a) zahrnuje mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty, případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají.

b)

„Supravodivé“ elektrické vybavení (otáčivé stroje a transformátory) speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické použití, které je schopno provozu za pohybu.

Poznámka

Kontrole podle bodu ML20 b) nepodléhají hybridní homopolární stejnosměrné generátory, které mají jednopólové armatury z běžného kovu, jež rotují v magnetickém poli vytvářeném supravodivými cívkami, za předpokladu, že tyto cívky jsou jedinou supravodivou součástí v generátoru.

ML21   „Programové vybavení“:

a)

„Programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ zařízení nebo látek podléhajících kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

b)

Specifické „programové vybavení“:

1.

„programové vybavení“ speciálně určené pro:

a)

modelování, simulaci a vyhodnocování vojenských zbraňových systémů;

b)

„vývoj“, sledování, údržbu nebo aktualizaci „programového vybavení“ zabudovaného do vojenských zbraňových systémů;

c)

modelování a simulaci scénářů vojenských operací, nepodléhající kontrole podle bodu ML14;

d)

aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) a Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I);

2.

„programové vybavení“ pro stanovení účinků konvenčních, nukleárních, chemických a biologických válečných zbraní;

3.

„programové vybavení“ nepodléhající kontrole podle bodů ML21 a), b) 1. nebo b) 2. speciálně určené nebo upravené tak, aby vybavení nepodléhajícímu kontrole podle Společného vojenského seznamu EU umožňovalo plnit vojenské funkce, jaké plní vybavení podléhající kontrole podle bodů ML5, ML7 f), ML9 c), ML9 e), ML10 e), ML11, ML14, ML15, ML17 i) a ML18.

ML22   „Technologie“:

a)

„Technologie“ výslovně neuvedená v bodu ML22 b), která je „určená“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ položek podléhajících kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

b)

„Technologie“:

1.

„technologie“„určená“ pro konstrukci, montáž součástek, provoz, údržbu a opravy reprodukčních instalačních celků pro položky podléhající kontrole na základě Společného vojenského seznamu EU, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení kontrole nepodléhají;

2.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“ a „výrobu“ ručních zbraní, a to i pokud je využívána k výrobě replik starožitných ručních zbraní;

3.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ toxikologických prostředků, příslušných zařízení nebo součástek podléhajících kontrole podle bodů ML7 a) až ML7 f);

4.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“„biopolymerů“ nebo specifických buněčných kultur podléhajících kontrole podle bodu ML7 g);

5.

„Technologie“„určené“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podléhajících kontrole podle bodu ML7 h) 1. do vojenských nosných látek nebo vojenského materiálu.

Poznámka 1

„Technologie“„určené“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ položek podléhajících kontrole na základě seznamu bojových prostředků zůstávají pod kontrolou i v případě, kdy se použijí pro nějakou položku nepodléhající kontrole.

Poznámka 2

Kontrole podle bodu ML22 nepodléhá technologie:

a)

která je minimálně nutná pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravy položek nepodléhajících kontrole nebo takových, jejichž vývoz byl povolen;

b)

která je „ve veřejném užívání“, představuje „základní vědecký výzkum“ či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů;

c)

pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení.