22.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 325/2


Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES – Prodloužení lhůty

Žádost členského státu

(2005/C 325/02)

Dne 8. listopadu 2005 Komise obdržela žádost podle čl. 30 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1).

Žádost, kterou podalo Spojené království, se týká výroby elektřiny v této zemi, s výjimkou Severního Irska (týká se tedy výroby elektřiny v Anglii, Skotsku a Walesu). Žádost byla zveřejněna v Úředním věstníku C 305/19 dne 2.12.2005. Původní lhůta uplyne dne 9. února 2006.

Jelikož je potřeba, aby útvary Komise obdržely a posoudily dodatečné informace, a v souladu s čl. 30 odst. 6 třetí větou se lhůta, jíž Komise disponuje pro přijetí rozhodnutí týkajícího se této žádosti, prodlužuje o jeden měsíc.

Lhůta tedy uplyne dne 10. března 2006.


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.