22.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 233/2


Potvrzení o přijetí stížnosti č. 2005/4313 – SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Evropská komise zaevidovala stížnost týkající se překročení 24-hodinového limitu hodnoty drobných částic (PM 10) ve výši 50 μg/m3 v oblasti „Höhenstraße“ ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu po více než 35 dní v roce 2005 jako stížnost pod číslem jednacím 2005/4313.

2.

Komise obdržela více než 30 stížností tohoto typu. Proto s cílem rychle odpovědět a informovat zúčastněné strany a zároveň hospodárně využít své správní zdroje zveřejňuje toto potvrzení o přijetí stížnosti v Úředním věstníku Evropské unie a na internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Stížnost bude přezkoumána Komisí z hlediska platných právních předpisů Společenství. Stěžovatelé budou informováni všemi prostředky, včetně případného zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a/nebo na internetové stránce, o výsledcích tohoto přezkoumání a o jakémkoli následném opatření, jež se Komise případně rozhodne přijmout.

4.

Komise bude usilovat o to, aby ve věci rozhodla (zahájila řízení o porušení povinnosti, anebo případ uzavřela) do dvanácti měsíců od data zaevidování stížnosti na generálním sekretariátu.

5.

Bude-li třeba, aby Komise kontaktovala německé úřady, učiní tak, aniž uvede totožnost stěžovatelů, s cílem chránit jejich práva. Stěžovatelé však mohou Komisi zmocnit k uvedení své totožnosti v jakékoli komunikaci s německými orgány.