52005AP0256

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství (KOM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

Úřední věstník 133 E , 08/06/2006 S. 0116 - 0131


P6_TA(2005)0256

Přístup k vnější pomoci Společenství ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0313) [1],

- s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 179 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0032/2004),

- s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6-0182/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby záležitost opět postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi

[1] Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

--------------------------------------------------