24.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 75/14


STANOVISKO RADY GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. března 2005

k doporučení Rady Evropské unie o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

(CON/2005/6)

(2005/C 75/07)

1.

Dopisem ze dne 8. března 2005 požádalo předsednictví Rady Evropské unie Radu guvernérů Evropské centrální banky (ECB) o stanovisko k doporučení Rady 2005/207/ES ze dne 8. března 2005 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (1).

2.

Výše uvedené doporučení, které bude po konzultaci s Radou guvernérů ECB a Evropským parlamentem předloženo k rozhodnutí hlavám států nebo předsedům vlád členských států, které přijaly euro, doporučuje jmenovat pana Lorenza Biniho Smaghiho členem Výkonné rady ECB na osmileté funkční období s účinkem od 1. června 2005.

3.

Rada guvernérů ECB se domnívá, že navržený kandidát je uznávanou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 112 odst. 2 písm. b) Smlouvy o založení Evropského společenství.

4.

Rada guvernérů ECB nemá proti doporučení Rady o jmenování navrženého kandidáta členem Výkonné rady ECB žádné námitky.

5.

Rada guvernérů ECB přijala toto stanovisko v souladu s čl. 112 odst. 2 písm. b) Smlouvy a s články 11.2 a 43.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. března 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 40.