15.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 158/3


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 24. května 2004

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách

(KOM(2003) 823 v konečném znění)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Dne 30. dubna 2004 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách (dále jen „navrhované nařízení“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s článkem 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Účelem navrhovaného nařízení je zlepšit konjunkturální statistiku podnikání na úrovni Evropské unie (EU). Navrhované nařízení zejména vyžaduje, aby byl pro průmyslové výrobky vytvářen index dovozních cen a aby byl pro služby vytvářen index výrobních cen. Současně vyžaduje, aby určité významné hospodářské ukazatele byly sestavovány s vyšší frekvencí a předávány v kratších lhůtách.

A.

Všeobecné poznámky

4.

ECB vymezila konjunkturální statistiky, které vyžaduje pro účely provádění měnové politiky (1). Navrhované nařízení vyplývá z Akčního plánu pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie (HMU) (dále jen „akční plán HMU“), vytvořeného na žádost Rady ve složení pro hospodářství a finance (Ecofin) Evropskou komisí (Eurostat) v úzké spolupráci s ECB. Akční plán HMU vyzval ke zlepšení statistiky, jež je upravena v nařízení (ES) č. 1165/98. Navrhované nařízení je rovněž významné s ohledem na hlavní evropské hospodářské ukazatele, které byly přijaty Radou Ecofin dne 18. února 2003 a které zahrnují osm ukazatelů obsažených v navrhovaném nařízení. ECB vítá stávající „gentlemanskou dohodu“ mezi národními statistickými úřady a Eurostatem, jejímž cílem je zajistit, aby hlavní evropské hospodářské ukazatele obsažené v navrhovaném nařízení byly zveřejňovány v souladu s termíny stanovenými pro hlavní evropské hospodářské ukazatele bez ohledu na to, kdy bude navrhované nařízení přijato.

5.

ECB důrazně podporuje navrhované nařízení, které obsahuje ukazatele nejvyššího významu pro posouzení hospodářského cyklu a pro provádění měnové politiky. Kromě toho je navrhované nařízení důležitým krokem k zavedení nezbytné měsíční a čtvrtletní statistiky obratu a výrobních cen v sektoru služeb. Navrhované nařízení odráží společné návrhy Výboru pro statistické programy a Výboru pro měnovou a finanční statistiku a pro statistiku platební bilance z února 2003.

6.

ECB zejména vítá vyšší frekvenci a kratší lhůty pro předávání mnoha ukazatelů. Pro posouzení hospodářské situace ze strany ECB jsou včas agregované ukazatele důležitější než detailní členění.

7.

ECB je rovněž pro to, aby bylo v navrhovaném nařízení zavedeno členění nových objednávek a cen podle jejich původu, tj. uvnitř eurozóny nebo mimo eurozónu. ECB tato členění potřebuje, aby mohla rozlišit mezi hospodářským vývojem uvnitř eurozóny a hospodářským vývojem mimo eurozónu. ECB souhlasí, že toto členění by měly vypracovávat pouze členské státy, které přijaly euro. Je však důležité, aby členské státy, které euro přijmou v budoucnu, byly v okamžiku přijetí eura též schopny poskytnout dostatečně dlouhé řady údajů za předcházející období.

8.

ECB vítá možnost uvedenou v navrhovaném nařízení, která spočívá v sestavování určitých ukazatelů eurozóny pomocí tzv. „schémat evropských vzorků“. S ohledem na omezené zdroje a potřebu stanovení priorit napomáhá tato možnost zlepšit statistiku eurozóny a současně může snížit zdroje vyžadované na vnitrostátní úrovni. ECB z téhož důvodu podporuje skutečnost, že navrhované nařízení podstatně snižuje požadavky na předávání údajů pro malé země EU, a umožňuje tak těmto zemím soustředit se na sestavování hlavních agregátů.

9.

Je třeba vyvinout další úsilí ke zlepšení srovnatelnosti stávající statistiky, jež je upravena v nařízení (ES) č. 1165/98. Ačkoli od roku 1998 bylo dosaženo značného pokroku, existují různé faktory, které stále omezují kvalitu agregátů eurozóny a srovnatelnost národních údajů (jako např. různé vnitrostátní postupy pro očišťování od vlivu počtu pracovních dnů a o sezónní vlivy a pro revize).

B.

Konkrétní poznámky

10.

ECB je pro to, aby nová proměnná dovozní ceny (příloha, část A) byla sestavována od roku 2005, a souhlasí s plánovanou lhůtou pro předávání této proměnné. Tato proměnná poskytne důležité dodatečné informace pro cenovou analýzu eurozóny. ECB tuto proměnnou vyžaduje pro účely určení cen průmyslových dovozů do eurozóny jakožto celku ze zemí mimo eurozónu.

11.

U údajů o zaměstnanosti, odpracovaných hodinách a hrubých mzdách a platech vyžaduje navrhované nařízení čtvrtletní údaje, přičemž lhůta pro předání údajů je tři měsíce (dva měsíce u údajů o zaměstnanosti). Pro účely ECB je tato čtvrtletní frekvence v kombinaci s dlouhými lhůtami pro předání neuspokojivá. V případě hlavních agregátů eurozóny by tyto údaje měly být k dispozici s měsíční frekvencí a se lhůtou pro předání v délce nejvýše jednoho měsíce.

12.

ECB s potěšením bere v úvahu zkrácenou lhůtu pro předávání a posun od čtvrtletní k měsíční frekvenci statistiky o výrobě v sektoru stavebnictví (příloha, část B).

13.

ECB vítá plánovanou studii proveditelnosti, pokud jde o vytvoření proměnné výrobních cen ve stavebnictví. Tato proměnná by měla doplnit současnou proměnnou stavebních nákladů – která je indexem cen vstupů – neboť index výrobních cen je pro cenovou analýzu vhodnější.

14.

ECB vítá podstatná zlepšení, jež se plánují v případě statistiky služeb, zejména zavedení indexu výrobních cen. Tento index bude hodnotnou složkou cenové analýzy eurozóny a také pomůže zlepšit kvalitu odhadů růstu v národních účtech. Vzhledem k tomu, že termín zveřejnění hlavních evropských hospodářských ukazatelů je v případě indexu výrobních cen nejpozději dva měsíce po vykazovaném čtvrtletí, navrhuje ECB sjednocení lhůty vyžadované pro předání v navrhovaném nařízení (tři měsíce) s vhodnějším termínem zveřejnění hlavních evropských hospodářských ukazatelů. Navrhované nařízení kromě toho stanoví den, do kterého lze měnit seznam činností v oblasti služeb, jež pokrývá statistika výrobních cen (příloha, část D). Vzhledem k tomu, že se tvoří zcela nová statistika, může být toto omezení kontraproduktivní. Pokrytí statistiky výrobních cen služeb by mělo být možné změnit v případě potřeby podle toho, jak se změní požadavky na informace. ECB by proto navrhovala lhůtu vypustit.

15.

Pokud se týká proměnné obratu služeb, zkracuje navrhované nařízení lhůtu pro předávání této proměnné ze tří na dva měsíce, což ECB vítá. ECB rovněž podporuje plánované studie proveditelnosti, pokud jde o sestavování proměnných obratu služeb s měsíční frekvencí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. května 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Statistické požadavky Evropské centrální banky v oblasti všeobecné hospodářské statistiky), Evropská centrální banka, srpen 2000. Viz též stanovisko Evropského měnového institutu k návrhu nařízení Rady o konjunkturálních statistikách (CON/97/19).