6.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 410/1


Usnesení Rady Evropské unie a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o kulturním rozměru udržitelného rozvoje

(2019/C 410/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

BEROUCE NA VĚDOMÍ spolupráci v oblasti kulturní politiky v Evropské unii do roku 2019: Rada od roku 2002 provádí pracovní plány pro kulturu a Evropská komise provedla evropský program pro kulturu (2007) a Novou evropskou agendu pro kulturu (2018). Rada i Komise se ve své práci zaměřily v první řadě na prosazování kulturní rozmanitosti, jakož i na ekonomické a sociální aspekty kultury a na její aspekty týkající se vnějších vztahů. Díky spolupráci v rámci pracovních plánů a agend došlo k rozvoji politiky v členských státech, zejména prostřednictvím otevřené metody koordinace (OMC) a v podobě několika konkrétních opatření. Přestože tento rozvoj a tato opatření nade vší pochybnost přispívají k dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, bylo by přínosné zaměřit práci konkrétně na plnění těchto cílů.

PŘIPOMÍNAJÍCE naléhavou potřebu zintenzivnit opatření k dosažení udržitelného rozvoje a závazek nové Komise plnit cíle udržitelného rozvoje, přičemž záměrem tohoto usnesení je posílit přínos kultury k dosahování udržitelného rozvoje zahájením procesu, který povede na úrovni EU k vytvoření akčního plánu pro kulturní rozměr udržitelného rozvoje. Tento akční plán by měl zajistit na úrovni EU soudržnost opatření a přístupů v oblasti kultury a souvisejících s kulturou a doplnil by v tomto ohledu práci členských států. V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii toto usnesení nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1.

klimatická krize a velké vymírání druhů představují existenciální hrozby;

2.

udržitelnost je a musí být pro všechny absolutní prioritou;

3.

tři rozměry udržitelnosti (ekonomický, sociální a environmentální) jsou integrované a nedělitelné a kultura je nedílnou součástí všech těchto tří rozměrů;

4.

s cílem zastavit změnu klimatu a vymírání druhů a zajistit ochranu demokracie, lidských práv, míru, bezpečnosti a inkluzivního růstu a prosperity a získat pro EU postavení světového lídra při dosahování udržitelného rozvoje, jsou zapotřebí soudržné, komplexní a důsledně prováděné strategie pro udržitelný rozvoj;

5.

politiky na místní, celostátní, evropské a mezinárodní úrovni a příslušná opatření, včetně opatření v oblasti kultury, mohou pomoci zajistit spravedlivý přechod a podpořit aktivní občanství a globální odpovědnost;

6.

každá země je odpovědná v první řadě za svůj vlastní hospodářský a sociální rozvoj, jak připomíná akční program z Addis Abeby;

7.

činnost na úrovni EU v oblasti udržitelného rozvoje je však nezbytná z hlediska podpory, koordinace a doplňování činnosti členských států za účelem dosažení co nejlepších výsledků;

8.

ve strategické agendě na období 2019–2024 jsou inkluzivnost a udržitelnost strategickými stavebními kameny a vedoucí představitelé EU se zavázali investovat do kultury a kulturního dědictví, jež jsou základem evropské identity;

9.

cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a související dílčí cíle tvoří všeobecně dohodnutý rámec pro podporu udržitelnosti;

10.

cíle udržitelného rozvoje neodkazují na všechny politiky a všechna opatření, jichž lze v zájmu dosažení udržitelnosti využít, avšak všechny politiky a všechna opatření včetně politik a opatření v oblasti kultury lze a je třeba pro dosažení cílů udržitelného rozvoje aktivně využívat;

11.

kulturu, jakožto odvětví činnosti, lze chápat jako samostatně stojící pilíř v rámci udržitelného rozvoje;

12.

kultura, jakožto systém sdílených významů v rámci určitého společenství, má dopad na to, jakým způsobem toto společenství posuzuje otázky udržitelného rozvoje, a proto je také hnací silou tohoto rozvoje, která může sloužit jako spojovací článek mezi jednotlivými environmentálními, sociálními a ekonomickými otázkami;

13.

kultury, jakožto určující prvky lidské společnosti, ztělesňují v celé své rozmanitosti a bohatosti hodnoty a jsou zdrojem identity, takže kultura jako taková může být díky vytváření udržitelnosti nositelkou změny, prosazujíce udržitelné způsoby života a fungování společnosti a současně zlepšujíce kvalitu života;

14.

hlavní cíle evropské politiky v oblasti kultury, k nimž patří podpora identity, začleňování, účasti, kreativity a rozmanitosti, jsou v souladu s několika cíli udržitelného rozvoje, a proto politiky a opatření v oblasti kultury k plnění cílů udržitelného rozvoje významně přispívají;

15.

přínos politik a opatření v oblasti kultury k udržitelnosti ještě není zcela doceněn, posouzen a využit, a to navzdory důkazům o jejich přínosu pro udržitelný rozvoj;

16.

politiky a opatření v oblasti kultury je třeba systematicky využívat jako doplněk ke stávajícím opatřením uplatňovaným v zájmu dosahování udržitelnosti, aby se zvýšila účinnost strategií pro udržitelný rozvoj na úrovni jednotlivých členských států i napříč EU;

S OHLEDEM NA

1.

výzvy Evropské rady a Rady učené Komisi týkající se vypracování soudržné a komplexní unijní strategie provádění Agendy 2030, která se bude vztahovat na všechny vnitřní i vnější politiky;

2.

politické okolnosti stanovené v dokumentech uvedených v příloze II;

3.

důležitou práci organizace UNESCO zaměřenou na využívání přínosu kultury k Agendě 2030, zejména sladěním provádění všech kulturních úmluv s cíli udržitelného rozvoje, a na ochotu členských států EU podílet se na této práci, ale i na jiných procesech v oblasti udržitelného rozvoje uskutečňovaných na úrovni OSN;

UZNÁVAJÍ,

1.

že základními principy jsou podstata a vnitřní hodnota kultury, jakož i nezávislost kulturního odvětví a svoboda uměleckého projevu;

2.

že řada členských států usiluje o zahrnutí politik v oblasti kultury a kulturních hledisek do svých vnitrostátních strategií pro udržitelný rozvoj a souvisejících přístupů;

3.

že EU a její členské státy provádějí obdivuhodný počet politik a opatření v oblasti kultury a souvisejících s kulturou, jež přímo nebo nepřímo přispívají k udržitelnosti a plnění cílů udržitelného rozvoje;

4.

usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2017 o úsilí EU v oblasti udržitelnosti a usnesení ze dne 14. března 2019 týkající se výroční strategické zprávy o plnění cílů udržitelného rozvoje, zejména žádost Evropského parlamentu o partnerství mezi Komisí, Radou a Parlamentem, a výzvu k provedení podrobné analýzy nedostatků stávajících politik a jejich provádění s cílem stanovit kritické oblasti synergií a nesoudržností mezi nimi;

5.

že existuje významný potenciál zvýšit efektivnost a účinnost politik a opatření v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím větší politické soudržnosti v zájmu udržitelného rozvoje;

6.

významnou práci započatou v této oblasti na celosvětové úrovni, a to například v rámci Úmluvy UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví z roku 2003 a Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005;

POTVRZUJÍ

1.

závazek ohledně udržitelnosti a odhodlání, pokud jde o úplné a rychlé provedení Agendy 2030;

SOUHLASÍ s tím, že

1.

zintenzivní úsilí o prosazování kulturního rozměru při dosahování udržitelného rozvoje;

2.

budou nadále usilovat o zahrnutí politik v oblasti kultury a kulturních hledisek do vnitrostátních strategií pro udržitelný rozvoj;

3.

přezkoumají politiky a opatření v oblasti kultury a související s kulturou za účelem maximálního zvýšení jejich přínosu k udržitelnosti;

4.

v duchu vzájemného učení budou pokračovat ve výměnách informací a osvědčených postupů ohledně zkušeností získaných na úrovni členských států;

5.

zváží zahrnutí kultury do zpráv o mechanismu dobrovolného vnitrostátního přezkumu určených pro politické fórum OSN na vysoké úrovni;

6.

se budou zabývat participativními, mnohostrannými a integrovanými způsoby správy v oblasti kultury a udržitelného rozvoje, mimo jiné podporou iniciativ kulturních a kreativních odvětví vycházejících zdola a aktivním zapojováním občanů, zejména dětí a mládeže;

7.

budou úzce spolupracovat s dalšími orgány EU, jakož i s dalšími zúčastněnými subjekty, na uvolnění plného potenciálu kultury v zájmu udržitelnosti, a to zejména s Komisí, při vypracování akčního plánu pro kulturní rozměr udržitelného rozvoje;

8.

co nejdříve vytvoří pracovní skupinu pro otevřenou metodu koordinace zaměřenou na kulturní rozměr udržitelného rozvoje;

VYZÝVAJÍ KOMISI, ABY

1.

v koordinaci s členskými státy vypracovala akční plán pro kulturní rozměr udržitelného rozvoje na úrovni EU a zahrnula tento akční plán do unijní strategie provádění Agendy 2030.

Tento akční plán by mohl:

a.

zajistit plnění cílů udržitelného rozvoje v oblasti kultury, prosazovat soudržnost politik ve prospěch udržitelného rozvoje a uvolnit plný potenciál kultury za účelem podpory udržitelnosti;

b.

vycházet ze stávajících činností prováděných v rámci pracovního plánu Rady pro oblast kultury, zejména z činností prováděných zvláštní skupinou pro otevřenou metodu koordinace a z Nové evropské agendy pro kulturu;

c.

zajistit soudržnost unijních opatření a přístupů v oblasti kultury a souvisejících s kulturou za účelem maximálního zvýšení přínosu kulturního rozměru k plnění cílů udržitelného rozvoje;

d.

navrhnout změny ve stávající činnosti nebo se případně zapojit do nové činnosti v oblasti kultury a udržitelnosti;

e.

ve vhodných případech uplatňovat zásadu vytváření fakticky podložených politik.


PŘÍLOHA

Relevantní dokumenty týkající se příslušné politiky

Evropská rada

Nová strategická agenda na období 2019–2024 (přijatá Evropskou radou dne 20. června 2019)

Závěry Evropské rady ze dne 18. října 2018 (EUCO 13/18)

Závěry Rady

Závěry Rady o strategickém přístupu EU k mezinárodním kulturním vztahům a rámci pro činnost (Úř. věst. C 192, 7.6.2019, s. 6).

Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: Společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019 – závěry Rady (10997/19)

Směřování ke stále udržitelnější Unii do roku 2030 – závěry Rady (8286/19)

Závěry Rady o pracovním plánu pro kulturu (2019–2022) (Úř. věst. C 460, 21.12.2018, s. 12).

Závěry Rady o potřebě prosazovat otázku kulturního dědictví napříč politikami EU (Úř. věst. C 196, 8.6.2018, s. 20).

Závěry Rady o strategickém přístupu EU k mezinárodním kulturním vztahům

(Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 38).

Udržitelná budoucnost Evropy: Reakce EU na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 – závěry Rady (10370/17)

Závěry Rady o kultuře ve vnějších vztazích EU se zaměřením na kulturu v rozvojové spolupráci (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 41).

Závěry Rady ze dne 21. května 2014 o kulturním dědictví jako strategickém zdroji pro udržitelný rozvoj Evropy (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 36).

Závěry Rady o participativní správě kulturního dědictví (Úř. věst. C 463, 23.12.2014, s. 1).

Závěry Rady o přínosu kultury k provádění strategie Evropa 2020 (Úř. věst. C 175, 15.6.2011, s. 1).

Závěry Rady o architektuře: přínos kultury pro udržitelný rozvoj (Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 13).

Usnesení Evropského parlamentu

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje ze dne 14. března 2019 (A8-0160/2019)

Úsilí EU v oblasti udržitelnosti, usnesení ze dne 6. července 2017 (A8-0239/2017)

Společná sdělení Evropské komise/vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (JOIN(2016) 29 final)

Sdělení Komise

Sdělení Komise Nová evropská agenda pro kulturu (COM(2018) 267)

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise

Nový Evropský konsensus o rozvoji „Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“ (Úř. věst. C 210, 30.6.2017, s. 1).

Mezinárodní úmluvy

Akční program z Addis Abeby ze třetí mezinárodní konference o financování rozvoje (OSN, 2015)

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO, 2005)

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, 2003)

Zprávy a výzkum

Globální posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), květen 2019

Hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)