14.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/12


Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017

2014/C 183/03

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

I.   ÚVOD

1.

PŘIPOMÍNAJÍ pravomoci svěřené Evropské unii, zejména podle článků 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž sport představuje oblast, v níž by činnosti na úrovni EU měly podporovat, koordinovat a doplňovat opatření členských států;

2.

PŘIPOMÍNAJÍ usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–2014 (1);

3.

VÍTAJÍ zprávu Komise o provádění pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–2014 (2);

4.

UZNÁVAJÍ, že sport může přispět ke splnění cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

5.

PŘIPOMÍNAJÍ usnesení Rady ze dne 18. listopadu 2010, v jehož rámci se Rada dohodla, že bude pravidelně, zpravidla při zasedání Rady, pořádat neformální setkání předních zástupců veřejných orgánů EU a sportovního hnutí za účelem výměny názorů na otázky v oblasti sportu v EU (3);

6.

SOUHLASÍ s dalším rozvojem rámce evropské spolupráce v oblasti sportu prostřednictvím vytvoření druhého tříletého pracovního plánu EU v oblasti sportu týkajícího se činností členských států a Komise;

7.

SOUHLASÍ s tím, že činnosti prováděné v oblasti sportu na úrovni EU by se měly zaměřit na prioritní okruhy, klíčová témata, výstupy a pracovní metody a struktury uvedené v pracovním plánu, a jak je stanoveno v příloze I;

8.

BEROU NA VĚDOMÍ průzkum Eurobarometru z roku 2013 zaměřený na sport a pohybovou aktivitu a uznávají, že mezi členskými státy existují významné rozdíly, mimo jiné pokud jde o výsledky dobrovolnické činnosti a sedavý způsob života.

II.   DALŠÍ ROZVOJ EVROPSKÉHO ROZMĚRU V OBLASTI SPORTU VYTVOŘENÍM PRACOVNÍHO PLÁNU EU

9.

DOMNÍVAJÍ SE, že tříletý pracovní plán EU v oblasti sportu by se měl řídit těmito základními zásadami:

prosazovat kooperativní a jednotný přístup členských států a Komise, pokud jde o generování přidané hodnoty v oblasti sportu na úrovni EU v dlouhodobějším horizontu;

řešit nadnárodní výzvy prostřednictvím koordinovaného přístupu na úrovni EU;

zohledňovat specifickou povahu sportu;

odrážet potřebu začlenění sportu do ostatních politik EU;

vytvářet fakticky podloženou politiku v oblasti sportu;

přispívat k obecnějším prioritám EU v oblasti hospodářské a sociální politiky, zejména ke strategii Evropa 2020;

stavět na výsledcích prvního pracovního plánu EU v oblasti sportu;

doplňovat a posilovat dopad činností zahájených v rámci programu Erasmus+ v oblasti sportu.

10.

ZDŮRAZŇUJÍ, že tento pracovní plán EU by měl představovat flexibilní rámec schopný reagovat podle potřeby na vývoj v oblasti sportu;

11.

SOUHLASÍ s tím, aby pro období, na něž se vztahuje stávající pracovní plán, členské státy a Komise dávaly přednost níže uvedeným okruhům a klíčovým tématům. Každé předsednictví může tyto okruhy a klíčová témata s ohledem na případný nový vývoj doplnit:

1)

integrita sportu, zejména boj proti dopingu a manipulacím s výsledky zápasů, ochrana nezletilých osob, řádná správa a rovnost žen a mužů;

2)

hospodářský rozměr sportu, zejména pak jeho udržitelné financování, odkaz velkých sportovních akcí, hospodářský přínos sportu a inovace;

3)

sport a společnost, zejména zdraví prospěšná pohybová aktivita, dobrovolnická činnost, pracovní místa v oblasti sportu, jakož i vzdělávání a odborná příprava ve sportu.

12.

SOUHLASÍ s tím, že Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě mohou pracovní plán revidovat s ohledem na dosažené výsledky a změny v příslušné politice na úrovni EU.

III.   PRACOVNÍ METODY A STRUKTURY

13.

UZNÁVAJÍ, že:

je v oblasti sportu v kontextu EU nutno pokračovat ve spolupráci zavedené po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a to na základě hlavních zásad uvedených v části II tohoto pracovního plánu;

rovněž je zapotřebí, aby EU úzce spolupracovala se sportovním hnutím a s příslušnými organizacemi na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni, například s Radou Evropy a Světovou antidopingovou agenturou, zejména prostřednictvím strukturovaného dialogu.

14.

SOUHLASÍ S TÍM, že:

je třeba stanovit jednotlivé pracovní struktury a metody za účelem navázání na výsledky prvního pracovního plánu EU a pro dosahování nových výsledků v souladu s prioritními okruhy a klíčovými tématy, jak jsou stanoveny v oddíle II výše;

Bude proto ustaveno pět odborných skupin sestávajících z odborníků jmenovaných členskými státy, které se budou zabývat těmito tématy: manipulace s výsledky zápasů, řádná správa, hospodářský rozměr, zdraví prospěšná pohybová aktivita a rozvoj lidských zdrojů ve sportu. Zásady týkající se členství v těchto skupinách a jejich fungování jsou uvedeny v příloze II;

Vedle těchto odborných skupin mohou být dalšími strukturami a pracovními metodami např. konference pořádané předsednictvím, zasedání ministrů a ředitelů pro sport, studie vypracované a konference pořádané Komisí a platformy pro zveřejňování závazků (4).

Provádění stávajícího pracovního plánu vyhodnotí Rada v průběhu první poloviny roku 2017 na základě zprávy, kterou vypracuje Komise do listopadu 2016.

IV.   DALŠÍ KROKY

15.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, ABY:

spolupracovaly s Komisí a používaly pracovní struktury a metody uvedené v tomto usnesení a

současně dodržovaly zásadu subsidiarity a respektovaly autonomii řídicích struktur v oblasti sportu a při vytváření politiky na vnitrostátní úrovni řádně zohledňovaly tento pracovní plán;

pravidelně informovaly a případně konzultovaly zúčastněné strany v oblasti sportu o pokroku při provádění pracovního plánu EU s cílem zajistit význam a zviditelnění daných činností.

16.

VYZÝVAJÍ JEDNOTLIVÁ PŘEDSEDNICTVÍ RADY, ABY:

při vypracovávání svého programu v rámci týmového předsednictví zohlednila prioritní témata pracovního plánu EU, podávala zprávy o jeho uskutečňování a vycházela z dosažených výsledků;

informovala členské státy o probíhající nebo plánované činnosti jiných složení Rady, které mají dopad na sport;

po uplynutí tříletého období, na něž se toto usnesení vztahuje, a na základě zprávy vypracované Komisí případně navrhla nový pracovní plán pro další období.

17.

VYZÝVAJÍ KOMISI, ABY:

spolupracovala se členskými státy na provádění tohoto pracovního plánu, zejména pokud jde o výstupy uvedené v příloze I;

informovala členské státy o probíhajících nebo plánovaných iniciativách v dalších oblastech politik EU majících dopad na oblast sportu a o příslušném vývoji v Komisi;

podporovala členské státy a jiné příslušné aktéry při spolupráci prováděné v rámci stanoveném tímto usnesením, především:

zkoumáním způsobů, jak usnadnit co nejširší účast členských států a odborníků a přizvat zástupce sportovního hnutí a dalších subjektů k působení v pracovních strukturách uvedených v příloze I, což zajistí vysokou a soudržnou úroveň zástupců;

případným zřízením skupin odborníků, které zajistí vysokou úroveň příslušné odbornosti, jakož i zajištěním jiných forem podpory výměny názorů a vzájemného učení a podpory budování znalostní základny (např. studiemi);

zprostředkovala strukturovaný dialog o sportu, včetně každoročního pořádání sportovního fóra EU, kde by se scházely klíčové zúčastněné subjekty na různých úrovních sportu;

využívala finančních zdrojů programu Erasmus+ a dalších příslušných programů EU na podporu prioritních okruhů a odpovídajících klíčových témat stanovených tímto pracovním plánem;

na základě dobrovolných příspěvků členských států přijala do listopadu roku 2016 zprávu o provádění a významu pracovního plánu. Tato zpráva poslouží během první poloviny roku 2017 jako podklad pro vypracování případného pracovního plánu EU;

tam, kde je to vhodné, zveřejnila výstupy dosažené na úrovni pracovních struktur.

18.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, KOMISI A PŘEDSEDNICTVÍ, ABY V RÁMCI SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH PRAVOMOCÍ A S NÁLEŽITÝM ZOHLEDNĚNÍM ZÁSADY SUBSIDIARITY:

v souladu s přílohami I a II tohoto usnesení nadále úzce spolupracovaly;

zohledňovaly oblast sportu při určování, uskutečňování a hodnocení politik a činností v dalších oblastech politik, se zvláštním důrazem na zajištění jejího včasného a účinného zařazení do procesu vytváření politik;

podpořily větší uznání příspěvku sportu k celkovým cílům strategie Evropa 2020 vzhledem k vysokému potenciálu tohoto odvětví přispívat k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a k vytváření nových pracovních míst a s přihlédnutím k jeho pozitivním účinkům na sociální začleňování, vzdělávání a odbornou přípravu, jakož i na veřejné zdraví a aktivní stárnutí;

podporovaly spolupráci s třetími zeměmi, zejména se zeměmi, které jsou kandidáty nebo potenciálními kandidáty na přistoupení k EU, a příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti sportu, včetně Rady Evropy.


(1)  Úř. věst. C 162, 1.6.2011, s. 1.

(2)  5842/14.

(3)  Úř. věst. C 322, 27.11.2010, s. 1.

(4)  Platforma pro zveřejňování závazků: nástroj, jehož prostřednictvím mohou zejména sportovní organizace dobrovolně zveřejňovat své závazky ohledně určitých otázek, například zásad řádné správy nebo cílů v oblasti rovnosti žen a mužů (viz příloha I). Komise předloží Pracovní skupině pro sport návrh týkající se zřizování a fungování uvedených platforem v druhé polovině roku 2014.


PŘÍLOHA I

Klíčová témata (bod 11), požadované výstupy a příslušné pracovní struktury

Klíčové téma

Výstup a lhůta

Pracovní struktura

Integrita sportu

Boj proti dopingu (1)

Doporučení odborné skupiny týkající se dopingu v rekreačním sportu a předcházení dopingu: výměna osvědčených postupů a vzájemné učení (druhá polovina roku 2015)

Vrchní ředitelé pro sport

Manipulace s výsledky zápasů

Výměna osvědčených postupů týkajících se boje proti manipulaci s výsledky zápasů, zejména pokud jde o případné doporučení Komise týkající se osvědčených postupů v oblasti předcházení manipulaci s výsledky zápasů v souvislosti se sportovními sázkami a boje proti němu, a navazující zprávu o současném stavu (1. polovina roku 2016)

Odborná skupina zabývající se manipulací s výsledky zápasů

Ochrana nezletilých osob a respektování jejich práv

Vypracování doporučení odborné skupiny týkajících se ochrany mladých sportovců a respektování práv dětí ve sportu (1. polovina roku 2016)

Odborná skupina zabývající se řádnou správou

Řádná správa

Vypracování hlavních zásad týkajících se demokracie, lidských práv a pracovních práv, zejména v souvislosti s rozhodováním o přidělení pořadatelství významných sportovních akci, a případná navazující platforma pro zveřejňování závazků (2. polovina roku 2015)

Prosazování stávajících zásad řádné správy a případná navazující platforma pro zveřejňování závazků (1. polovina roku 2016)

 

Rovnost žen a mužů

Vypracování doporučení nebo pokynů odborné skupiny týkajících se rovnosti žen a mužů ve sportu a případná navazující platforma pro zveřejňování závazků (2. polovina roku 2015)

 

Hospodářský rozměr sportu

Hospodářský přínos sportu

Vypracování doporučení odborné skupiny týkajících se přesného stanovení hospodářského přínosu sportu v EU na základě probíhající činnosti na podporu vytváření satelitních účtů pro sport ve členských státech (2. polovina roku 2015)

Odborná skupina zabývající se hospodářským rozměrem

Odkaz významných sportovních akcí

Vypracování doporučení odborné skupiny týkajících se významných sportovních akcí, zejména pak pokud jde o jejich odkaz, se zvláštním důrazem na sociální, hospodářskou a environmentální udržitelnost (2. polovina roku 2015)

 

Udržitelné financování sportu

Vypracování praktických pokynů, jak stimulovat transparentní a dlouhodobé investování do sportu, včetně financování ze strany EU, vycházejících mimo jiné z doporučení z roku 2012 týkajících se udržitelného financování sportu, včetně státních dotací (1. polovina roku 2016)

 

Sport a společnost

Zdraví prospěšná pohybová aktivita

Vypracování doporučení odborné skupiny s cílem podpořit tělesnou výchovu ve školách, včetně rozvoje motorických schopností v raném věku, a vytvořit cenné vazby se sportovním odvětvím, místními orgány a soukromým sektorem (1. polovina roku 2015)

Koordinace provádění doporučení Rady týkající se zdraví prospěšné pohybové aktivity (2. polovina roku 2016)

Odborná skupina zabývající se zdraví prospěšnou pohybovou aktivitou

Vzdělávání, odborná příprava, zaměstnanost a dobrovolnická činnost

Vypracování doporučení odborné skupiny s cílem podpořit dobrovolnickou činnost ve sportu, včetně osvědčených postupů týkajících se právních a daňových mechanismů (2. polovina roku 2015 nebo 2. polovina roku 2014)

Výměna osvědčených postupů a zpráva o současném stavu ohledně začleňování kvalifikace v oblasti sportu do vnitrostátních rámců kvalifikací s odkazem na evropský rámec kvalifikací (2. polovina roku 2016)

Vypracování doporučení odborné skupiny týkajících se příspěvku sportu k pracovnímu uplatnění mladých lidí, včetně mladých profesionálních sportovců, a vytváření pracovních míst ve sportu a na pracovním trhu s vazbou na sport. (2. polovina roku 2016)

Vypracování praktických pokynů ohledně souladu vnitrostátních kvalifikací s mezinárodními kvalifikačními standardy vypracovanými mezinárodní sportovní federací (2. polovina roku 2015)

Příprava zprávy o současném stavu provádění pokynů EU týkajících se dvojí kariéry (1. polovina roku 2017)

Odborná skupina zabývající se řízením lidských zdrojů ve sportu


(1)  Rada (Pracovní skupina pro sport/Coreper) bude nadále koordinovat postoje členských států EU s ohledem na budoucí zasedání Světové antidopingové agentury.


PŘÍLOHA II

Zásady týkající se členství v pěti odborných skupinách zřízených členskými státy a Komisí v rámci druhého pracovního plánu EU na období let 2014 až 2017 a fungování těchto skupin

Členství

Účast členských států na práci těchto skupin je dobrovolná a členské státy se k nim mohou kdykoli připojit.

Členské státy mající zájem o účast na práci skupin jmenují odborníky jako členy příslušných skupin. Členské státy zajistí, aby jmenovaní odborníci měli v příslušné oblasti odpovídající zkušenosti na vnitrostátní úrovni, a zajistí účinnou komunikaci s příslušnými vnitrostátními orgány. Komise bude proces jmenování odborníků koordinovat.

Každá odborná skupina se může rozhodnout pozvat další účastníky – nezávislé odborníky, zástupce sportovního hnutí a další zúčastněné strany i zástupce evropských zemí, které nejsou členy EU. Každá odborná skupina může navrhnout zapojení dalších subjektů po dobu celého pracovního cyklu za podmínky, že odborná skupina jejich členství jednomyslně odsouhlasí.

Pracovní postupy

V zájmu provádění tohoto pracovního plánu bude každá odborná skupina odpovědná za to, že na prvním zasedání odborné skupiny po přijetí pracovního plánu jmenuje svého předsedu nebo spolupředsedy. Předsedové budou zvoleni otevřeným a transparentním způsobem a za koordinace Komise, která zajišťuje služby sekretariátu odborných skupin.

Každá odborná skupina připraví harmonogram činností v souladu s tímto pracovním plánem a zaměří se na dosahování konkrétních a využitelných výstupů v souladu s přílohou I.

Aby byly zaručeny žádoucí výsledky a plnění harmonogramu, jakož i koordinace práce odborných skupin, budou mít členské státy možnost vydávat těmto skupinám pokyny.

Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě rozhodnou, zda je vhodné navrhnout pro odborné skupiny nové činnosti.

Komise bude poskytovat odborné znalosti a pro práci skupin zajistí také podporu z hlediska logistiky a sekretariátu. V maximální možné míře skupiny podpoří dalšími vhodnými prostředky (včetně studií významných z hlediska oblasti jejich činnosti).

Odborné skupiny budou zasedat zpravidla v Bruselu, avšak na pozvání členského státu mohou svolat mimořádná zasedání mimo Brusel.

Odborné skupiny budou zasedat zpravidla dvakrát do roka, v případě potřeby však mohou přijmout jiný časový rozvrh.

Vypracování zpráv a informace

Předsedové odborných skupin budou Pracovní skupině pro sport předkládat zprávy o pokroku v činnosti příslušných odborných skupin a prezentovat jejich výstupy.

Pořady jednání a zprávy o jednáních všech skupin budou k dispozici všem členským státům bez ohledu na míru jejich zapojení v dané oblasti. Výstupy činnosti skupin budou zveřejňovány.

Výstupy z odborných skupin budou podkladem pro zprávu Komise o provádění pracovního plánu.