8.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/22


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ

ze dne 6. března 2013

o jmenování jednoho soudce Tribunálu

(2013/120/EU)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 19 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 254 a 255 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 160a odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s články 5 a 7 Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a poté, co odstoupil pan Nils WAHL, je třeba přistoupit ke jmenování jednoho soudce Tribunálu na zbývající část funkčního období pana Nilse WAHLA, tedy do 31. srpna 2013.

(2)

Na uvolněné místo byl navržen pan Carl WETTER.

(3)

Výbor zřízený článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie vydal stanovisko k otázce vhodnosti pana Carla WETTERA pro výkon funkce soudce Tribunálu,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Carl WETTER je jmenován soudcem Tribunálu na období od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost do 31. srpna 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. března 2013.

předseda

R. MONTGOMERY