11.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/89


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ

ze dne 5. prosince 2007

o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství

(2007/811/ES, Euratom)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 223 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 139 této smlouvy,

vzhledem k tomuto důvodu:

V souladu s články 5 a 7 Protokolu o statutu Soudního dvora je po odstoupení pana Romaina SCHINTGENA třeba přistoupit ke jmenování soudce na zbývající část jeho funkčního období, tedy do 6. října 2009,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Pan Jean-Jacques KASEL je jmenován soudcem Soudního dvora Evropských společenství na dobu ode dne složení svého slibu do 6. října 2009.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. prosince 2007.

předseda

A. MENDONÇA E MOURA