18.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/19


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ,

ze dne 30. května 2005

o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)

(2005/446/ES)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1),

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě, o financování a správě pomoci Společenství v rámci finančního protokolu k dohodě o partnerství (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedené vnitřní dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bod 5 přílohy I (finanční protokol) dohody o partnerství stanoví, že celková částka finančního protokolu, doplněná zůstatky převedenými z předchozích fondů ERF, bude krýt období 2000–2007.

(2)

Bod 7 stejné přílohy a čl. 2 odst. 3 vnitřní dohody stanoví, že má být provedeno zhodnocení stupně realizace závazků a plateb jako základu pro zhodnocení potřeby nových zdrojů po skončení platnosti stávajícího finančního protokolu.

(3)

Prohlášení EU o finančním protokolu, přiložené k dohodě o partnerství jako prohlášení XVIII, uvádí, že při hodnocení potřeby nových zdrojů by se také mělo v plné míře přihlédnout k datu, které může být případně přezkoumáno a po kterém již nebudou prostředky z 9. ERF poskytovány.

(4)

Proto je nezbytné, v souladu s čl. 2 odst. 4 vnitřní dohody, stanovit před skončením 9. ERF datum, po kterém již prostředky 9. ERF nebudou poskytovány,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Datum, po kterém již nebudou poskytovány prostředky z 9. ERF spravované Komisí, úrokové příspěvky spravované Evropskou investiční bankou (EIB) a úrokové výnosy z uvedených přídělů, se stanoví na 31. prosince 2007. Toto datum může být případně přezkoumáno.

Článek 2

Částka určená k financování investičního nástroje spravovaného EIB jako revolvingový fond není tímto rozhodnutím dotčena.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. května 2005.

Za vlády členských států

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Rady ministrů AKT-ES č. 2/2004 (Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 18).

(2)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.