3.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 195/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1591

ze dne 3. srpna 2023,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a k jeho zapojení do agrese Ruska vůči Ukrajině by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006, mělo být zařazeno 38 osob a tři subjekty.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

V tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Funkce: bývalý velitel trestanecké kolonie IK-17 Škloŭ, podplukovník vnitřní služby

Současná funkce: rajónní inspektor, odbor pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Sluckého rajónu

Datum narození: 9.1.1979

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce velitele trestanecké kolonie IK-17 ve městě Škloŭ je Aljaksandr Karnijenka odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni političtí vězni a další občané zadržovaní v uvedené trestanecké kolonii po prezidentských volbách konaných v roce 2020 a během následných pokojných protestů. Velitelem uvedené trestanecké kolonie byl i v době úmrtí politického vězně Vitolda Ašuraka, jenž v kolonii zemřel dne 21. května 2021 za neobjasněných okolností.

Aljaksandr Karnijenka je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Funkce: bývalý velitel nápravné kolonie č. 1 v Navapolacku

Datum narození: 3.3.1981

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce velitele nápravné kolonie č. 1 v Navapolacku je Andrej Palčik odpovědný za systematické mučení a špatné zacházení a za zneužívání trestů včetně dlouhodobého a opakovaného používání samovazby, jimž byli vystaveni političtí vězni a další občané zadržovaní v uvedené trestanecké kolonii po prezidentských volbách konaných v roce 2020 a během následných pokojných protestů, a na uvedených praktikách se podílel. Jakožto velitel trestanecké kolonie není Andrej Palčik odpovědný jen za vydávání rozkazů k uvedenému zacházení a za dohled nad ním; existují záznamy o jeho osobní účasti na mučení vězňů a na násilných činech vůči nim. V období od roku 2017 do března 2023, kdy Andrej Palčik vykonával svou funkci, nápravná kolonie č. 1 v Navapolacku nechvalně proslula mimořádně tvrdými vazebními podmínkami a špatným zacházením s vězni, z nichž mnozí jsou přední političtí aktivisté a zástupci občanské společnosti zadržení z důvodu nesouhlasu s režimem prezidenta Lukašenka. Poté, co byl z trestanecké kolonie IK-1 převelen, zastává Andrej Palčik vysokou aktivní pozici v jiném vazebním zařízení, a i nadále tak slouží represivnímu systému.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KOROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Funkce: seniorní prokurátor generální prokuratury

Datum narození: 28.6.1992

Místo narození: Babrujsk, Mohylevská oblast, Běloruská republika

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 3280692M019PB8

Z titulu své funkce seniorního prokurátora běloruské generální prokuratury je Aljaksandr Karol odpovědný za řadu politicky motivovaných trestních řízení vedených proti běloruským obráncům lidských práv. Je zejména zapojen do politicky motivovaného stíhání zástupců běloruské organizace pro lidská práva Vjasna, včetně předsedy Vjasny Alese Bjaljackého, místopředsedy Valjancina Stefanoviče, právníka Uladzimira Labkoviče, koordinátorky sítě dobrovolníků Vjasny Marfy Rabkové, vedoucího kanceláře Vjasny v Homelu Leanida Sudalenky, dobrovolníka Andreje Čapjuka, jakož i dobrovolnice Tacjany Lasicové, která byla dne 24. září 2022 propuštěna z trestanecké kolonie v Homelu.

Aljaksandr Karol je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Funkce: bývalý náměstek vedoucího městského odboru vnitřních věcí v Žodzině, velitel policie pro veřejnou bezpečnost první náměstek vedoucího rajónního odboru pro vnitřní věci v Barysavě, ode dne 29. října 2021 velitel policie pro veřejnou bezpečnost

Datum narození: 8.9.1989

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Jako někdejší velitel policie pro veřejnou bezpečnost v Žodzině Michail Muraškin vydal rozkaz policejním jednotkám a pořádkové policii OMON, aby brutálně zakročily proti pokojným protestům po prezidentských volbách konaných v roce 2020, přičemž protestující byli zbiti a vystaveni násilí. Rovněž je zapojen do nezákonného opakovaného zadržování nezávislých novinářů, kteří informovali o protestech před prezidentskými volbami.

Michail Muraškin je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku. Nadále zastává obdobně vysokou pozici v odboru pro vnitřní věci.

3.8.2023

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Funkce: zástupce velitele milicí pro veřejnou bezpečnost, ředitelství pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Minské oblasti

Datum narození: 25.2.1977

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Adresa: Minsk, ul. Janki Brylja 21, byt 224;

Minsk, ul. Kalesnikava 32, byt 3

Osobní identifikační č.: 3250277M077PB2

Jako zástupce velitele milicí pro veřejnou bezpečnost, ředitelství pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Minské oblasti je Mikalaj Maksimavič odpovědný za brutální zásahy proti pokojným protestům před prezidentskými volbami v srpnu 2020 a v následujícím období. Osobně vydal rozkaz pořádkové policii OMON, aby násilně potlačovala demonstrace, zadržovala protestující i nezávislé novináře, kteří o těchto událostech informovali, a vystavila je tvrdým vazebním podmínkám.

Mikalaj Maksimavič je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Funkce: soudce městského soudu v Minsku

Datum narození: 6.4.1967

Místo narození: Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 3040667A088PB0

Adresa: Minsk, ul. Šaranhoviča 78, byt 60

Z titulu své funkce soudce městského soudu v Minsku zastupoval Pjotr Arloŭ Lukašenkův režim v řadě politicky motivovaných soudních řízení a je odpovědný za rozsudky obnášející dlouhé tresty odnětí svobody vynesené v nepřítomnosti nad několika členy demokratické opozice; jsou to Svjatlana Cichanoŭská (15 let), Pavel Latuška (18 let), Volha Kavalková, Maryja Marozová a Sjarhej Dyleŭski (všichni tři 12 let).

Pjotr Arloŭ je rovněž odpovědný za politicky motivované vedení soudního řízení a vynesení rozsudků proti bloggerovi Eduardu Palčysovi (13 let odnětí svobody) a novinářce Kacjaryně Andrejevové (2 roky). Tyto rozsudky jsou součástí systematického potlačování a trestání výkonu svobody projevu, jehož se dopouštějí běloruské orgány. Arlovovy rozsudky jsou příkladem systematické represe vůči disentu.

Pjotr Arloŭ je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv, represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici a za činnosti, jež závažně oslabují demokracii a právní stát v Bělorusku.

3.8.2023

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Funkce: bývalý zástupce velitele trestanecké kolonie č. 1; stávající velitel trestanecké kolonie č. 1

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce zástupce velitele a své stávající funkce velitele trestanecké kolonie č. 1 je Ruslan Mašadzeŭ odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni političtí vězni a další občané zadržovaní v uvedené trestanecké kolonii po prezidentských volbách konaných v roce 2020 a během následných pokojných protestů. Velitelem uvedené trestanecké kolonie byl i v době úmrtí politického vězně Vitolda Ašuraka, jenž v této kolonii zemřel dne 21. května 2021 za neobjasněných okolností.

Ruslan Mašadzeŭ je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Funkce: major, vedoucí odboru režimu trestanecké kolonie č. 17 ve městě Škloŭ

Datum narození: 15.6.1983

Adresa: ul. Facina 6, byt 100, Mohylev, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 3150683MO74PB5

Z titulu své funkce vedoucího odboru režimu trestanecké kolonie č. 17 ve městě Škloŭ je Sjarhej Karčeŭski přímo odpovědný za nelidské vazební podmínky v kolonii, za používání násilí a za špatné zacházení s vězni, a to zejména s vězni politickými. Osobně se podílel na bití a dalších extrémně násilných činech, jimž byli vězni vystaveni, a má přímý podíl na úmrtí politického vězně Vitolda Ašuraka, jenž v trestanecké kolonii zemřel dne 21. května 2021, a nese za jeho úmrtí přímou odpovědnost.

Sjarhej Karčeŭski je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Funkce: velící plukovník vnitřní služby ve výchovné kolonii č. 2 v Babrujsku

Místo narození: Škloŭ, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Předpokládaná adresa: Babrujsk

Z titulu své funkce velícího plukovníka vnitřní služby ve výchovné kolonii č. 2 v Babrujsku je Sjarhej Masljukoŭ odpovědný za nelidské a ponižující zacházení s nezletilými. Je odpovědný za skutečnost, že jsou děti vystavovány hladu, mučení, nucené práci a různým formám fyzického násilí a psychického týrání. Je rovněž odpovědný za to, že je nezletilým odsouzeným osobám odpírána lékařská péče.

Sjarhej Masljukoŭ je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Funkce: soudkyně soudu Moskevského rajónu města Minsku

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně Moskevského rajónu města Minsku je Svjatlana Bandarenková odpovědná za řadu politicky motivovaných rozsudků. Odsoudila několik běloruských občanů za účast na protestech a zveřejnění protivládních komentářů na platformě Telegram. Odsoudila rovněž novinářku Kacjarinu Barisjevičovou a lékaře nemocniční pohotovosti Artěma Sorokina za zveřejnění lékařského tajemství ohledně Ramana Bandarenka, kterého bezpečnostní síly ubily k smrti.

Svjatlana Bandarenková je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Funkce: velitelka ženské trestanecké kolonie č. 4 v Homelu

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Předpokládaná adresa: Homel

Z titulu své funkce velitelky ženské trestanecké kolonie č. 4 v Homelu je Svjatlana Pachodavová odpovědná za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž jsou v uvedené ženské trestanecké kolonii vystaveny politické vězeňkyně a další občanky. Velitelkou trestanecké kolonie byla již v době trestního stíhání politické vězeňkyně Maryje Kalesnikavové, jež byla odsouzena k trestu odnětí svobody v této kolonii v trvání 11 let za účast na protestech proti autoritářské vládě Alexandra Lukašenka. Maryja Kalesnikavová byla zbavena všech práv vězněných osob včetně práva na konzultaci s právníkem.

Svjatlana Pachodavová je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Funkce: soudkyně soudu Moskevského rajónu města Minsku

Datum narození: 8.1.1987

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 4010887M019PB2

Ve funkci soudkyně Moskevského rajónu města Minsku vynesla Taccjana Pirožnikavová politicky motivované rozsudky nad několika běloruskými občany, mimo jiné za jejich účast na protestech a za zveřejnění protivládních komentářů na platformě Telegram. Je zaznamenáno, že v některých případech ukládá přísnější tresty, než jaké požaduje prokuratura.

Taccjana Pirožnikavová je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Funkce: seniorní prokurátorka prokuratury pro Minskou oblast s pověřením pro dohled nad dodržováním zákona o soudních rozhodnutích v trestních věcech, juniorní justiční poradkyně

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Taccjana Grakunová je běloruská prokurátorka působící na prokuratuře pro Minskou oblast. Z této funkce zastupovala Lukašenkův režim v politicky motivovaných řízeních s novináři. Zejména stíhala Marynu Zolatavovou, šéfredaktorku portálu TUT.BY, jež byla odsouzena k 12 letům odnětí svobody, a Ljudmilu Čekinovou, generální ředitelku TUT.BY, jež byla v březnu 2023 odsouzena rovněž k 12 letům odnětí svobody, a to na základě nepodložených obvinění z „poškozování národní bezpečnosti Běloruské republiky“.

Taccjana Grakunová je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Funkce: soudkyně, soudní kolegium pro trestní věci, městský soud v Minsku

Datum narození: 8.1.1969

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Valjancina Zjankevičová je běloruská soudkyně působící v soudním kolegiu pro trestní věci v rámci městského soudu v Minsku. Vynesla politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. Z politických důvodů odsoudila nejméně sedm běloruských občanů, mimo jiné Marynu Zolatavovou, šéfredaktorku portálu TUT.BY, jež byla odsouzena k 12 letům odnětí svobody, a Ljudmilu Čekinovou, generální ředitelku TUT.BY, jež byla v březnu 2023 odsouzena rovněž k 12 letům odnětí svobody. Přehled politicky motivovaných rozsudků, které vynesla proti oponentům běloruských orgánů od roku 2022, je zdokumentován.

Valjancina Zjankevičová je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Funkce: velitel trestanecké kolonie č. 2, podplukovník vnitřní služby

Datum narození: 3.6.1979

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Adresa: Babrujsk, ul. Kovzana 60, apartment 42;

Babrujsk, ul. Kovzana 5/485;

Babrujsk, ul. Internacyjanalnaja 66B, byt 31

Ze své funkce velitele restanecké kolonie č. 2 v Babrujsku je Jaŭhen Bubič odpovědný za skutečnost, že jsou vězni vystavování nelidskému a ponižujícímu zacházení včetně mučení, nucené práce, fyzického násilí a psychického týrání.

Jaŭhen Bubič je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Funkce: velitel trestanecké kolonie č. 14 v Navasadech

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce velitele trestanecké kolonie č. 14 je Jury Vasilevič odpovědný za špatné zacházení s odsouzenými osobami vězněnými v rámci jeho jurisdikce a za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž jsou v uvedené trestanecké kolonii vystaveni političtí vězni a další občané.

Jury Vasilevič je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Funkce: prokurátor

Datum narození: 25.3.1986

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Osobní identifikační č.: 3250386H012PB7

Adresa: Minsk, 30 tř. Mašerava, byt 25

Z titulu své funkce prokurátora u městského soudu v Minsku zastupoval Raman Bizjuk Lukašenkův režim v řadě politicky motivovaných soudních procesů, zejména s Marfou Rabkovovou a Andrejem Čapjukem, kteří dostali výjimečně dlouhé tresty odnětí svobody (Rabkovová 15 let, Čapjuk 6 let), a s jejich spoluobžalovanými, kteří byli potrestáni odnětím svobody v délce od 5 do 17 let.

Marfa Rabkovová byla uvězněna na základě politicky motivovaných obvinění z „výcviku osob k účasti na masových nepokojích nebo financování takových činností“, neboť koordinovala dobrovolnickou službu v mezinárodně uznávané organizaci pro lidská práva Vjasna a organizovala monitorování voleb konaných v srpnu 2020. Rovněž zdokumentovala případy mučení a dalšího špatného zacházení, jemuž byli vystaveni zadržení protestující. Marfa Rabkovová patřila mezi první členy Vjasny, na něž se po protestech ze srpna 2020 zaměřily běloruské orgány s politicky motivovanými obviněními z trestné činnosti.

Andej Čapjuk byl obviněn mimo jiné z účasti na zločinném spolčení a podněcování k nenávisti, neboť se ve skupině Vjasna angažoval jako dobrovolník.

Na žádost prokurátora Ramana Bizjuka a po souhlasu soudce Sjarheje Chrypače proběhlo soudní řízení za zavřenými dveřmi, a to z důvodu údajné existence „materiálů extremistické povahy“ pojících se k případu.

Raman Bizjuk je také odpovědný za politicky motivované stíhání spoluobžalovaných v témže procesu, jimiž byli Akihiro Haeŭski-Hanada, Aljaksandr Frantaskjevič, Aljkaksej Galauko, Aljaksandr Kazljanka, Pavel Špetny, Mikita Dranec, Andrej Marač and Danijil Čul. Dále je odpovědný za politicky motivovaná obvinění, jimž čelí Andrej Linnik a Anton Bjalenski, jakož i Dzmitry Kanapelka, Vitalij Kavalenka, Cimur Pipija, Dzjanis Boltuc, Vital Šišloŭ a Emil Husejnaŭ.

Raman Bizjuk je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv, represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici a za činnosti, jež závažně oslabují demokracii či právní stát v Bělorusku.

3.8.2023

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Funkce: soudce městského soudu v Minsku

Datum narození: 16.4.1966

Místo narození: Minsk, Bělorusko

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Osobní identifikační č.: 3160466A077PB2

Adresa: Minsk, ul. Adzincova 105, byt 206

Z titulu své funkce soudce u městského soudu v Minsku zastupoval Sjarhej Chrypač Lukašenkův režim v řadě politicky motivovaných soudních procesů, zejména s Marfou Rabkovovou a Andrejem Čapjukem, kteří dostali výjimečně dlouhé tresty odnětí svobody (Rabkovová 15 let, Čapjuk 6 let), a s jejich spoluobžalovanými, kteří byli potrestáni odnětím svobody v délce od 5 do 17 let.

Marfa Rabkovová byla uvězněna na základě politicky motivovaných obvinění z „výcviku osob k účasti na masových nepokojích nebo financování takových činností“, neboť koordinovala dobrovolnickou službu v mezinárodně uznávané organizaci pro lidská práva Vjasna a organizovala monitorování voleb konaných v srpnu 2020. Rovněž zdokumentovala případy mučení a dalšího špatného zacházení, jemuž byli vystaveni zadržení protestující. Marfa Rabkovová patřila mezi první členy Vjasny, na něž se po protestech ze srpna 2020 zaměřily běloruské orgány s politicky motivovanými obviněními z trestné činnosti.

Andej Čapjuk byl obviněn mimo jiné z účasti na zločinném spolčení a podněcování k nenávisti, neboť se ve skupině Vjasna angažoval jako dobrovolník.

Na žádost prokurátora Ramana Bizjuka a po souhlasu soudce Sjarheje Chrypače proběhlo soudní řízení za zavřenými dveřmi, a to z důvodu údajné existence „materiálů extremistické povahy“ pojících se k případu.

Sjarhej Chrypač je také odpovědný za politicky motivované vedení soudního řízení a vynesení rozsudků nad spoluobžalovanými v témže procesu, jimiž byli Akihiro Haeŭski-Hanada, Aljaksandr Frantaskjevič, Aljkaksej Galauko, Aljaksandr Kazljanka, Pavel Špetny, Mikita Dranec, Andrej Marač and Danijil Čul.

Sjarhej Chrypač je kromě toho odpovědný za politicky motivovaný rozsudek nad Jehorem Dudnikovem, vynesený v květnu 2021.

Sjarhej Chrypač je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv, represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici a za činnosti, jež závažně oslabují demokracii či právní stát v Bělorusku.

3.8.2023

214.

Vadzim Frantzavich HIHIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Funkce: ředitel běloruské Národní knihovny, dřívější předseda běloruské vládní společnosti „Znalosti“ a děkan Fakulty filosofie a společenských věd běloruské Státní univerzity, kandidát věd v oblasti historie

Datum narození: 21.10.1977

Místo narození: Minsk, bývalá Běloruská SSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vadzim Hihin je jedním z nejhlasitějších a nejvlivnějších členů systému běloruské státní propagandy. Systematicky podporuje Lukašenkův režim a často prezentuje své názory ve státní televizní stanici ONT a Belarus 1. Vadzim Hihin podporuje a ospravedlňuje potlačování demokratické opozice, občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků, a činil tak zejména po prezidentských volbách konaných v srpnu 2020. Vadzim Hihin šíří propagandistické narativy o „nacistickém režimu na Ukrajině“, usiluje o diskreditaci Západu a ospravedlňuje útočnou válku Ruska proti Ukrajině.

Do června 2023 Vadzim Hihin stál v čele běloruské společnosti „Znalosti“, jež je známa jako státem podporovaná nevládní organizace propagující Lukašenka a jeho režim. Lukašenko v září 2021 uznal Hihinovo přispění k běloruskému režimu a předal mu medaili „Za pracovní zásluhy“. Vadzim Hihin byl kromě toho v únoru 2023 jmenován členem komise posuzující odvolání běloruských občanů v zahraničí týkající se nezákonných činů, jež spáchali; v čele této komise stojí běloruský generální prokurátor Andrej Šved.

Vadzim Hihin má tudíž prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.8.2023

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Funkce: propagandistka, pracovnice státního televizního kanálu Belarus 1 a Běloruské tiskové agentury

Datum narození: 12.12.1987

Místo narození: Mohylev, bývalá Běloruská SSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Ksenija Lebedzevová patří mezi čelné propagandisty Lukašenkova režimu a má těsné vazby na zpravodajské prostředky, které tento režim ovládá. Je běloruskou televizní moderátorkou státního televizního kanálu Belarus 1. Od července 2021 uvádí ve státním televizním kanále Belarus 1 informační a analytický pořad „To je něco jiného“. V rámci tohoto pořadu a v reportážích pro televizní kanál Belarus 1 podporuje ruskou propagandu o útočné válce Ruska proti Ukrajině“ a běloruskou státní propagandu namířenou proti opozici a sousedním zemím. Ksenija Lebedzevová podporuje myšlenku, že Ukrajina spolu s NATO od roku 2020 vede proti Bělorusku zvláštní informační a psychologické operace, a Lukašenkovo tvrzení, podle něhož jsou zástupci opozice financováni západními zeměmi.

Dne 16. ledna 2021 obdržela Ksenija Lebedzevová od prezidenta Lukašenka ocenění za „významný přínos k provádění státní informační politiky, vysokou profesionalitu, objektivní a komplexní pokrytí událostí sociálně-politického a společensko-kulturního života země“.

Ksenija Lebedzevová má tudíž prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.8.2023

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABOLAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Funkce: soudkyně městského soudu v Navapolacku

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně městského soudu v Navapolacku je Zinajida Balabalavová odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení odborové předačky Volhy Bycikavové a aktivistů Hanny Tukavové a Andreje Halavyryna. Ukládá pokuty a dává podněty k zatýkání v případech osob, jež zveřejňují protiválečné symboly nebo podávají nezávislé zprávy o soudních řízeních.

Zinajida Balabalavová je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Funkce: soudkyně soudu Mazyrského rajónu

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Mazyrského rajónu je Halina Knižonaková odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí pro pokojným demonstrantům, zejména za rozsudky nad Hlebem Kojpišem, Uladzislavem Hančarovem, Aljaksandrem Cimašenkem a Danijilem Skipalským. Vynáší rozsudky obnášející trest odnětí svobody nad osobami účastnícími se pokojných protestů proti Lukašenkovu režimu.

Halina Knižonaková je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Funkce: soudkyně soudu Leninského rajónu města Hrodna

Datum narození: 7.10.1973

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Adresa: Hrodno, ul. Saveckich Pahraničnikaŭ 120, byt 47

Osobní identifikační č.: 4071073K000PB2

Z titulu své funkce soudkyně soudu Leninského rajónu města Hrodna je Hanna Ljavusiková odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení Aljaksandra Tělegy. Hanna Ljavusiková odsoudila konkrétní osoby k pokutám a trestům odnětí svobody za vystupování proti násilí a represím.

Hanna Ljavusiková je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Funkce: soudce soudu Ivanaŭského rajónu

Datum narození: 5.5.1973

Místo narození: Cerabličy, Stolinský rajón, bývalá Běloruská SSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce soudce soudu Ivanaŭského rajónu je Henadz Kudlasevič odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení Juryje Holika. Henadz Kudlasevič odsoudil osoby k trestům odnětí svobody, domácímu vězení a pokutám za protestování proti vládě nebo a za nezávislé zpravodajství.

Henadz Kudlasevič je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Funkce: soudkyně soudu Baranavičského rajónu

Datum narození: 29.7.1975

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Adresa: Baranavičy, ul. Mikolskaja 32

Osobní identifikační č.: 4290775C016PB9

Z titulu své funkce soudkyně soudu Baranavičského rajónu je Ina Paŭloŭskaja odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení Vitalyje Korsaka a Anatolyje Pugače. Ina Paŭloŭskaja odsoudila konkrétní osoby k trestům odnětí svobody a pokutám za kritizování prezidenta Lukašenka a protesty proti výsledkům prezidentských voleb v roce 2020.

Ina Paŭloŭskaja je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Funkce: soudce soudu Škloŭského rajónu, Mohylevská oblast

Datum narození: 19.5.1965

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Aljaksandr Tarakanaŭ je běloruským soudcem působícím u soudu Škloŭského rajónu v Mohylevské oblasti. Soudcem jej na dobu neurčitou jmenoval Alexandr Lukašenko v roce 2017. Aljaksandr Tarakanaŭ vynesl především rozsudky, jimiž byly zvýšeny tresty politických oponentů běloruských orgánů, zejména v souvislosti se změnou uložených trestů na doživotní odnětí svobody nebo na přísnější režim výkonu trestu. Takové rozhodnutí bylo přijato v případě filozofa a novináře Uladzimira Mackijeviče spojovaného s nezávislou televizní stanicí Belsat. Aljaksandr Tarakanaŭ je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

222.

Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Funkce: soudce oblastního soudu v Hrodně

Datum narození: 15.7.1985

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dzmitryj Bubenčyk je běloruským soudcem působícím u oblastního soudu v Hrodně. Soudcem jej jmenoval Alexandr Lukašenko. Dzmitryj Bubenčyk vynesl politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. Dne 8. února 2023 odsoudil Andrzeje Poczobuta, nezávislého novináře a aktivistu polské menšiny vyjadřujícího se kriticky o vládě Běloruské republiky, k osmi letům odnětí svobody.

Dzmitryj Bubenčyk je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Funkce: soudce oblastního soudu v Homelu

Datum narození: 22.5.1977

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Aleh Choroška je běloruským soudcem působícím u oblastního soudu v Homelu. Soudcem jej jmenoval Alexandr Lukašenko. Vynesl politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů, včetně novinářky nezávislé televizní stanice Belsat Kacijaryny Andrejevové (8 let a 3 měsíce v trestanecké kolonii).

Aleh Choroška je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

224.

Anastastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзimipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Funkce: vedoucí oddělení publicistiky agentury TV News v rámci státního televizního kanálu Belarus 1 TV

Datum narození: 31.10.1992

Místo narození: Ašmjany, Bělorusko

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Anastasija Benedzisjuková je jednou z vůdčích tváří propagandy Lukašenkova režimu a vedoucí oddělení publicistiky agentury TV News, které připravuje reportáže pro televizní kanál Belarus 1.

Moderuje informační pořad „Plán B“ vysílaný státním televizním kanálem Belarus 1. V rámci tohoto pořadu a v reportážích pro televizní kanál Belarus 1 šíří narativy ruské propagandy o „nacistickém režimu na Ukrajině“ a ukrajinských ozbrojených silách a propagandu prezidenta Lukašenka namířenou proti běloruské opozici a pluku Kaustuse Kalinoŭského. Rovněž tak šíří propagandu namířenou proti západním sankcím.

V roce 2023 obdržela Anastasija Benedzisjuková od prezidenta Lukašenka oficiální ocenění za její „významný přínos k provádění státní informační politiky, vysokou profesionalitu, objektivní a komplexní pokrytí událostí sociálně-politického a společensko-kulturního života země“.

Anastasija Benedzisjuková má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.8.2023

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Funkce: běloruský propagandista a provozovatel vysílání

Datum narození: 29.2.1984

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Jaŭhen Pustavy je běloruský propagandista pracující pro Stoličnoje Těleviděnije, jeden ze tří státních televizních kanálů v Bělorusku, a pro Minskaja Praŭda, státní noviny. Je odpovědný za šíření propagandy na podporu Lukašenkovy politiky a za ospravedlňování útočné války Ruska proti Ukrajině. Prezident Lukašenko jej odměnil za zásluhy v oblasti rozvoje státní informační politiky. Jaŭhen Pustavy je také členem státní komise určené k prověřování politických uprchlíků, kteří se chtějí vrátit do Běloruska. Tuto komisi zřídil prezident Lukašenko s politickým cílem vykreslit uprchlíky vracející se do Běloruska jako osoby, jež litují svých činů proti Lukašenkovu režimu.

Jaŭhen Pustavy má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.8.2023

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Funkce: soudkyně soudu Babrujského rajónu a městského soudu v Babrujsku

Datum narození: 10.9.1967

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Alena Hormašová je běloruskou soudkyní působící u soudu Babrujského rajónu a městského soudu v Babrujsku. Vynesla politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. Odsoudila na politickém základě šest příznivců a aktivistů opozice. Přehled politicky motivovaných rozsudků, které vynesla proti oponentům běloruských orgánů od roku 2020, je zdokumentován.

Alena Hormašová je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Funkce: soudce soudu Hlybokajského rajónu

Datum narození: 10.11.1974

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Andrej Tarasevič je běloruským soudcem působícím u soudu Hlybokajského rajónu. Vynesl politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. Odsoudil z politických důvodů nejméně třináct běloruských občanů. Přehled politicky motivovaných rozsudků, které vynesl proti oponentům běloruských orgánů v období let 2017 až 2023, je zdokumentován.

Andrej Tarasevič je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Funkce: soudkyně soudu Babrujského rajónu a městského soudu v Babrujsku

Datum narození: 7.12.1982

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Hanna Asipenková je běloruskou soudkyní působící u soudu Babrujského rajónu a městského soudu v Babrujsku. Vynesla politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. V letech 2020 až 2023 se aktivně podílela na odsouzení politických oponentů režimu. Během tohoto období vynesla nejméně třináct odsuzujících rozsudků, mimo jiné i v případech dvou novinářů nezávislých sdělovacích prostředků.

Hanna Asipenková je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Funkce: prokurátorka

Datum narození: 22.9.1972

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Iryna Padkavyravová je běloruskou prokurátorkou. S prokuraturou je spojována přinejmenším od roku 2009, kdy pracovala jako vrchní prokurátorka v Homelské oblasti. V roce 2022 se jako prokurátorka účastnila soudního řízení s nezávislou novinářkou přidruženou k TVP a Belsat TV. Navrhla tehdy pro tuto novinářku čytřletý trest odnětí svobody. Podílela se rovněž na přezkumu odvolání proti rozsudkům vyneseným za zveřejnění informací nepříznivých pro vládu a její úředníky v běloruských sociálních médiích. Jako prokurátorka tyto tresty podpořila a považovala je za odpovídající a spravedlivé.

Iryna Padkavyravová je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Funkce: soudkyně soudu Hlybokajského rajónu

Datum narození: 22.9.1972

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: žena

Ljudmila Vaščanková je běloruskou soudkyní působící u soudu Hlybokajského rajónu. Vynesla politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. Přehled politicky motivovaných rozsudků, které vynesla proti oponentům běloruských orgánů v období let 2007 až 2023, je zdokumentován. Během tohoto období odsoudila na politickém základě nejméně devět běloruských občanů, včetně příznivců a aktivistů opozice.

Ljudmila Vaščanková je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Funkce: soudce Nejvyššího soudu Běloruska

Datum narození: 11.4.1967

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Uladzimir Davydaŭ je běloruským soudcem působícím u Nejvyššího soudu Běloruska. Soudcem jej na dobu neurčitou jmenoval Alexandr Lukašenko v roce 2014. Soudce Davydaŭ rozhodoval především o odvoláních proti rozsudkům týkajícím se trestů odnětí svobody pro politické aktivisty a novináře. Uvedené tresty ponechal beze změn. Takové rozhodnutí bylo vydáno například v případě novináře televizní stanice Belsat Pavla Vinahradava.

Uladzimir Davydaŭ je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Funkce: soudce soudu Dokšického rajónu

Datum narození: 10.4.1979

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vjačaslaŭ Jelisejenka je běloruským soudcem působícím u soudu Dokšického rajónu. Vynesl politicky motivované rozsudky proti oponentům běloruských orgánů. Odsoudil z politických důvodů deset běloruských občanů. Přehled politicky motivovaných rozsudků, které vynesl proti oponentům běloruských orgánů od roku 2018, je zdokumentován.

Vjačaslaŭ Jelisejenka je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Funkce: hlavní vyšetřovatel – vyšetřovatel mimořádně závažných případů Hlavního odboru pro vyšetřování trestné činnosti v oblasti organizované trestné činnosti a korupce Ústředního orgánu vyšetřovací komise, vrchní komisař

Datum narození: 2.10.1989

Místo narození: Minsk, Běloruská republika

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Anton Kaljaha je vyšetřovatelem Hlavního odboru pro vyšetřování trestné činnosti v oblasti organizované trestné činnosti a korupce Ústředního orgánu vyšetřovací komise Běloruské republiky a vedl trestní řízení v případě členů skupiny Vjasna. Soudní řízení proti Alesi Bjaljackému, Valjanstinu Stefanoviči a Uladzimiru Labkoviči se vyznačovalo řadou pochybení a doba vyšetřování byla úřady uměle prodlužována ve snaze vykonstruovat důkazy, čímž byla překročena lhůta stanovená běloruským právem a mezinárodními standardy upravujícími právo na spravedlivý proces. Vyšetřování a soudní řízení ve věci Vjasna nebyly v souladu se zásadami právního státu.

Anton Kaljaha je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

3.8.2023“

2)

V tabulce „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1“ se doplňují tyto položky:

 

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„36.

Open Joint Stock Company „MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV“ (Minský elektrotechnický závod V. I. Kozlova, otevřená a. s.)

Адкрытае акцыянернае таварыства „МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА“

Открытое акционерное общество „МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА“/ОАО „МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА“

Adresa: míst. 502, ul. Uralskaja 4, Minsk 220037, Běloruská republika

Typ subjektu: státem vlastněná společnost

Místo registrace: ul. Uralskaja 4,

Minsk 220037,

Běloruská republika

Datum registrace: 1.3.1994

Registrační číslo: 100211261(УНП)

Hlavní místo obchodní činnosti: Bělorusko

Internetové stránky společnosti: www.metz.by

E-mail společnosti: urist@metz.by

Telefonní číslo společnosti: 8017 230 11 22

Veřejná akciová společnost „Minský elektrotechnický závod V. I. Kazlova“ je státem vlastněný podnik, jeden z největších výrobců elektrického zařízení v Evropě a jeden z průmyslových gigantů Běloruska. Jako taková tato společnost představuje značný zdroj příjmů pro Lukašenkův režim. Zaměstnancům veřejné akciové společnosti „Minský elektrotechnický závod V. I. Kazlova“, kteří se účastnili pokojných protestů a stávek po podvodných volbách konaných v srpnu 2020 v Bělorusku, bylo vyhrožováno propuštěním a tito zaměstnanci byli vedením společnosti zastrašováni. Pracovníci byli později kvůli účasti na stávkách propuštěni.

Veřejná akciová společnost „Minský elektrotechnický závod V. I. Kazlova“ má tedy z Lukašenkova režimu prospěch a tento režim podporuje. Veřejná akciová společnost „Minský elektrotechnický závod V. I. Kazlova“ je dále odpovědná za represi vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

37.

OJSC „Byelorussian Steel Works – management company of „Byelorusssian Metallurgical Company“ holding“, také známa jako OJSC „BSW (BMZ) – management company of „BMC“ holding“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу „Беларуская металургiчная кампанiя“ a.k.a. ААТ „БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу „БМК“

Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга „Белорусская металлургическая компания“ také známa jako ОАО „БМЗ- управляющая компания холдинга „БМК“

Adresa: ul. Pramyslovaja 37, Žlobin, Homelská oblast, Bělorusko, 247210

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: Žlobin, Homelská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 24.4.1991 jako „БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД“

11.9.1996 jako „Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод“,

1.12.1997 jako „Белорусский металлургический завод“,

3.11.1999 jako „Республиканское унитарное предприятие „Белорусский металлургический завод“ “,

1.1.2012 jako „Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод“ “.

Registrační číslo: 400074854

Hlavní místo obchodní činnosti: Žlobin, Homelská oblast, Bělorusko

Veřejná akciová společnost „BSW – správcovská společnost holdingu „BMC“ “ je jedinečným státním podnikem metalurgického průmyslu v Bělorusku a patří k největším podnikům v zemi. Jako taková tato společnost představuje značný zdroj příjmů pro Lukašenkův režim. Ze zisků veřejné akciové společnosti „BSW – správcovské společnosti holdingu „BMC“ “ má běloruský stát přímý prospěch. Společnosti jsou navíc udělovány velké vládní granty a od Lukašenkova režimu se jí dostává politické podpory. Generální ředitel veřejné akciové společnosti „BSW – správcovské společnosti holdingu „BMC“ “ byl jmenován osobně prezidentem Lukašenkem.

Zaměstnanci veřejné akciové společnosti „BSW – správcovské společnosti holdingu „BMC“ “, kteří protestovali a stávkovali po prezidentských volbách v Bělorusku konaných v roce 2020, byli propuštěni. Společnost od té doby nadále přijímá opatření proti zaměstnancům, kteří se pokoušejí organizovat stávky, prostřednictvím výhrůžek a propouštění. Veřejná akciová společnost „BSW – správcovská společnost holdingu „BMC“ “ má tedy z Lukašenkova režimu prospěch a tento režim podporuje. Je dále odpovědná za represi vůči občanské společnosti v Bělorusku.

3.8.2023

38.

Belneftekhim – Belarusian State Concern for Oil and Chemistry

Белнафтахiм — Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Adresa: ul. Dzjaržynskaha 73, Minsk, 220116

Typ subjektu: státní koncern

Místo registrace: ul. Dzjaržynskaha 73 Minsk, 220116

Datum registrace: 21.7.1997

Registrační číslo: 101272253

Hlavní místo obchodní činnosti: Minsk, Bělorusko

Běloruský státní ropný a chemický koncern (Belnaftachim) je jedním z největších průmyslových komplexů Běloruské republiky a sestává z několika dalších státem vlastněných společností založených v roce 1997. Alexandr Lukašenko pokládá Belnaftachim za jeden z nejdůležitějších a nejstrategičtějších koncernů v Bělorusku. Belnaftachim má zejména zásadní přínos pro běloruské hospodářství a zahraniční politiku, zejména pokud jde o spolupráci mezi Ruskem a Běloruskem při rozvoji společného ropného trhu. Mezi koncernem a prezidentem Lukašenkem probíhají pravidelné konzultace. Belnaftachim má prospěch z podpory poskytované Lukašenkovým režimem, zejména pokud jde o účinky západních sankcí. Belnaftachim má tedy z Lukašenkova režimu prospěch a tento režim podporuje.

3.8.2023“