1.6.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 142/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1058

ze dne 30. května 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi pět ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže v provinciích Quebec (4) a Britská Kolumbie (1), která byla dne 18. dubna 2023 a dne 6. května 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené království dále oznámilo Komisi jedno ohnisko HPAI u drůbeže v hrabství Lincolnshire v Anglii, které bylo dne 16. května 2023 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska HPAI veterinární orgány Kanady a Spojeného království vymezily uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(8)

Kanada a Spojené království předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svých územích a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady a Spojeného království v důsledku nedávných ohnisek HPAI.

(9)

Kanada navíc předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti se šesti ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v provinciích Britská Kolumbie (4) a Quebec (2), která byla potvrzena mezi 25. listopadem 2022 a 2. únorem 2023.

(10)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s jedním ohniskem HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v hrabství Devon v Anglii ve Spojeném království, které bylo potvrzeno dne 31. března 2023.

(11)

Spojené státy navíc předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti se 25 ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Aljaška (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pensylvánie (3), Jižní Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) a Wisconsin (1), která byla potvrzena mezi 12. červencem 2022 a 5. dubnem 2023.

(12)

Kromě toho Kanada, Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. V návaznosti na uvedená ohniska zmíněné nákazy Kanada, Spojené království a Spojené státy zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(13)

Komise informace předložené Kanadou, Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Kanady, Spojeného království a Spojených států, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(14)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI v Kanadě, Spojeném království a Spojených státech.

(15)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a Spojených státech, pokud jde o HPAI, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.158 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.160 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.165 a CA-2.166 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.172 a CA-2.173 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.185 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.186 až CA-2.190, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023“;

 

vi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.297 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023“;

vii)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.302 doplňuje nový řádek pro oblast GB-2.303, který zní:

GB

Spojené království

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023“;

 

viii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.231 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023“;

ix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.233 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023“;

x)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.235 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023“;

xi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.311 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023“;

xii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.333 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.339 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.350 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023“;

xv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.352 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023“;

xvi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.361 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023“;

xvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.365 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023“;

xviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.375 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

14.5.2023“;

xix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.384 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023“;

xx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.387 a US-2.388 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023“;

xxi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.393 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.395 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023“;

xxiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.402 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023“;

xxiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.405 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023“;

xxv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.407 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023“;

xxvi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.412 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023“;

xxvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.420 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.431 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.446 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.449 a US-2.450 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023“;

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za popis oblasti CA-2.185 doplňují nové popisy oblastí CA-2.186 až CA-2.190, které znějí:

„Kanada

CA-2.186

Quebec- Latitude 45.71, Longitude -72.71

The municipalities involved are:

3 km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10 km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec- Latitude 45.41, Longitude -73.32

The municipalities involved are:

3 km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10 km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec- Latitude 45.81, Longitude -72.79

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia- Latitude 49.09, Longitude -122.03

The municipalities involved are:

3 km PZ: Yarrow and Barrowtown

10 km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec- Latitude 45.8, Longitude -72.78

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville“;

ii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.302 doplňuje nový popis oblasti GB-2.303, který zní:

„Spojené království

GB-2.303

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.158 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

16.5.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.160 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

16.5.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.165 a CA-2.166 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.5.2023“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.172 a CA-2.173 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

2.2.2023

16.5.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.185 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.186 až CA-2.190, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

 

GBM

P1

 

6.5.2023“;

 

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.297 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023

GBM

P1

 

31.3.2023

17.5.2023“;

vii)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.302 doplňují nové řádky pro oblast GB-2.303, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

 

GBM

P1

 

16.5.2023“;

 

viii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.231 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

12.7.2022

20.4.2023“;

ix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.233 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

15.7.2022

20.4.2023“;

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.235 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

20.4.2023“;

xi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.311 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

15.4.2023“;

xii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.333 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

20.4.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.339 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

7.11.2022

21.4.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.350 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023“;

xv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.352 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

24.4.2023“;

xvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.361 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

24.4.2023“;

xvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.365 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

6.5.2023“;

xviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.375 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

14.4.2023“;

xix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.384 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

20.4.2023“;

xx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.387 a US-2.388 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

29.4.2023“;

xxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.393 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

29.4.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.395 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

28.12.2022

29.4.2023“;

xxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.402 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

19.1.2023

10.5.2023“;

xxiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.405 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

25.1.2023

10.5.2023“;

xxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.407 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

20.4.2023“;

xxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.412 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

20.4.2023“;

xxvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.420 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

24.4.2023“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.431 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

20.4.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.446 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023

GBM

P1

 

21.3.2023

28.4.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.449 a US-2.450 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

5.4.2023

7.5.2023“.