26.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1029

ze dne 25. května 2023,

kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosmet v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro fosmet byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR pro fosmet v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Pro účely prosazování navrhl změnit definici rezidua z „fosmet a fosmet oxon, vyjádřeno jako fosmet“ na „fosmet“. V souvislosti s nařízením (ES) č. 396/2005 považuje Komise tuto novou definici rezidua za vhodnou.

(3)

Ve svém odůvodněném stanovisku k přezkumu stávajících MLR pro fosmet v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 úřad zjistil riziko pro spotřebitele, pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, kokosové ořechy, jablka, hrušky, kdoule, mišpuli obecnou/německou, mišpuli japonskou/lokvát, meruňky, broskve, hrozny stolní, hrozny moštové, brusnice/borůvky, klikvy, kumquaty/kumkváty a brambory. Kromě toho v souvislosti s rozhodnutím o neobnovení schválení účinné látky fosmet (3) zveřejnil úřad závěr (4) o přezkumu posouzení rizik účinné látky fosmet z hlediska pesticidů, v němž vysvětluje, že posouzení rizik fosmetu z dietárního příjmu pro spotřebitele nemohlo být dokončeno, protože údaje zahrnující rovněž toxikologický profil a genotoxický potenciál metabolitu fosmet oxon byly neúplné. Vzhledem k těmto nedostatkům v údajích nemohl úřad vyloučit škodlivé účinky na lidské zdraví u stávajících MLR pro fosmet ve všech produktech. Žádný ze stávajících MLR pro fosmet, včetně MLR založených na maximálních limitech reziduí stanovených Codexem (CXL), proto nelze potvrdit jako bezpečný pro spotřebitele. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné zrušit MLR stanovené pro fosmet v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro fosmet ve všech produktech by měly být stanoveny na mezích stanovitelnosti specifických pro každý produkt a bezpečných pro spotřebitele, jež by měly být uvedeny v příloze V nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(4)

Úřad a jeden členský stát dále zjistily, že standardní hodnota 0,01* mg/kg pro pomeranče, brambory, jablka, hrušky, ananasy, melouny cukrové, melouny vodní, řepu cukrovku (kořen) a mléko (kravské) neposkytuje dostatečnou úroveň ochrany pro spotřebitele. Meze stanovitelnosti pro tyto produkty by proto měly být stanoveny na nižší a dosažitelné úrovni 0,005* mg/kg, která je pro spotřebitele bezpečná.

(5)

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů. Zmíněné laboratoře navrhly meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt, které jsou analyticky dosažitelné.

(6)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Před tím, než se nové MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní přizpůsobit se požadavkům, které ze změny MLR vyplývají.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. září 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for phosmet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(7):7448.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/94 ze dne 24. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fosmet a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 16, 25.1.2022, s. 33).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet, EFSA Journal 2021;19(3):6237.


PŘÍLOHA

Přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v části A přílohy III se zrušuje sloupec pro fosmet;

2)

v příloze V se vkládá nový sloupec pro fosmet, který zní:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Fosmet

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

0,01  ((*))

0110020

Pomeranče

0,005  ((*))

0110030

Citrony

0,01  ((*))

0110040

Kyselé lajmy

0,01  ((*))

0110050

Mandarinky

0,01  ((*))

0110990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  ((*))

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

0,005  ((*))

0130020

Hrušky

0,005  ((*))

0130030

Kdoule

0,01  ((*))

0130040

Mišpule obecná/německá

0,01  ((*))

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,01  ((*))

0130990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

0140000

Peckové ovoce

0,01  ((*))

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01  ((*))

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní (2)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

0,01  ((*))

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní (2)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  ((*))

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

0,01  ((*))

0163020

Banány

0,01  ((*))

0163030

Mango

0,01  ((*))

0163040

Papája

0,01  ((*))

0163050

Granátová jablka

0,01  ((*))

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01  ((*))

0163070

Kvajáva hrušková

0,01  ((*))

0163080

Ananas

0,005  ((*))

0163090

Chlebovník

0,01  ((*))

0163100

Durian cibetkový

0,01  ((*))

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01  ((*))

0163990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

brambory

0,005  ((*))

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  ((*))

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,01  ((*))

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  ((*))

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

0,01  ((*))

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní (2)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,01  ((*))

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

0,005  ((*))

0233020

Dýně

0,01  ((*))

0233030

Melouny vodní

0,005  ((*))

0233990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  ((*))

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  ((*))

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  ((*))

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  ((*))

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  ((*))

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  ((*))

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  ((*))

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  ((*))

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  ((*))

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  ((*))

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  ((*))

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  ((*))

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  ((*))

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  ((*))

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  ((*))

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

0,01  ((*))

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0610000

Čaje

0,01  ((*))

0620000

Kávová zrna

0,05  ((*))

0630000

Bylinné čaje z

0,05  ((*))

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

0,05  ((*))

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05  ((*))

0700000

CHMEL

0,05  ((*))

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  ((*))

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,05  ((*))

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,05  ((*))

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  ((*))

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  ((*))

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  ((*))

0850000

Pupeny

0,05  ((*))

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  ((*))

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05  ((*))

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,005  ((*))

0900020

Cukrová třtina

0,01  ((*))

0900030

Kořen čekanky

0,01  ((*))

0900990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

0,01  ((*))

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuk

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní (2)

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní (2)

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní (2)

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuk

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní (2)

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní (2)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní (2)

 

1020000

Mléko

 

1020010

Kravské

0,005  ((*))

1020020

Ovčí

0,01  ((*))

1020030

Kozí

0,01  ((*))

1020040

Kobylí

0,01  ((*))

1020990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

1030000

Ptačí vejce

0,01  ((*))

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  ((*))

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  ((*))

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  ((*))

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  ((*))

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 


((*))  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.“