4.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/893

ze dne 21. dubna 2023,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 50, článek 53, čl. 62 odst. 14 a 15 a čl. 72 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2015/340 (2) stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu.

(2)

Omezená flexibilita a dostupnost zdrojů řídících letového provozu v Unii omezuje kapacitu evropského systému uspořádání letového provozu. Proto je třeba upravit regulační rámec týkající se udělování průkazů způsobilosti a kvalifikace řídících letového provozu.

(3)

Vzhledem k rychlému vývoji leteckého průmyslu je třeba nařízení (EU) 2015/340 aktualizovat, aby bylo zajištěno, že bude odpovídat svému účelu, bude nákladově efektivní a v souladu s celosvětově platnými normami a postupy. Je důležité zavést hladce fungující systém kvalifikací bez jakéhokoli překrývání. Aktualizace osnov vstupního výcviku by měla zajistit odpovídající sladění s regulačním rámcem a provozními potřebami.

(4)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) je toho názoru, že výcvik vojenských řídících letového provozu poskytovaný v současné době v členských státech by mohl zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a je srovnatelný s požadavky na výcvik civilních řídících letového provozu stanovenými v nařízení (EU) 2015/340. Vnitrostátní výcvik vojenských řídících letového provozu by proto měl být zohledněn při vydávání průkazů způsobilosti řídících letového provozu Unie.

(5)

Na základě žádosti o vnitrostátní převod průkazu způsobilosti vojenského řídícího letového provozu lze vydat průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka za předpokladu, že vojenský vstupní výcvik v praxi žadatele splňuje požadavky na vstupní výcvik stanovené v nařízení (EU) 2015/340 na základě hlášení o vnitrostátním převodu a po absolvování případného dalšího výcviku vyplývajícího z analýzy nedostatků obsažené v tomto hlášení.

(6)

Pro účely tohoto převodu by měla být vnitrostátní osvědčení potvrzující splnění příslušných vnitrostátních vojenských požadavků považována za rovnocenná vnitrostátním průkazům způsobilosti vojenských řídících letového provozu.

(7)

Dříve získaná praxe podle ustanovení o vojenském řízení letového provozu by měla být zohledněna při stanovení kurzu pro získání místní doložky pro žadatele v souladu s bodem ATCO.D.055 písm. b) bodem 7 přílohy I.

(8)

Příslušné vnitrostátní úřady a vojenské úřady členských států by měly spolupracovat s cílem zajistit účinné provádění převodu vnitrostátních průkazů způsobilosti vojenských řídících letového provozu na průkazy způsobilosti řídících letového provozu-žáků.

(9)

Požadavky vztahující se na úřady stanovené v nařízení (EU) 2015/340 by měly být aktualizovány s ohledem na technický pokrok. Kromě toho by měl být zajištěn soulad mezi požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2015/340 a požadavky stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/373 (3), jakož i v nařízeních Komise (EU) č. 965/2012 (4), (EU) č. 1178/2011 (5) a (EU) č. 139/2014 (6), neboť ve většině případů je úřadem odpovědným za dohled nad řídícími letového provozu („ATCO“) a organizacemi pro výcvik stejný orgán pro více než jednu oblast letectví. Toto nařízení tedy stanoví „celkový systémový přístup“, který by měl obnášet logický a technologicky jednotný přístup ve všech oblastech letectví.

(10)

Sladění nařízení (EU) 2015/340 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (7) o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních by mělo zvýšit právní jistotu a podpořit zavádění účinných systémů hlášení událostí jako součásti řízení bezpečnosti organizací.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/340 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pravidel a postupů pro vydávání, zachování, změny, omezení, pozastavení platnosti nebo zrušení průkazů způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka a s nimi souvisejících kvalifikací a doložek, včetně pravidel a postupů pro převod vnitrostátních průkazů způsobilosti řídícího letového provozu získaných během vojenské služby na průkazy způsobilosti řídícího letového provozu Unie, a práv a povinností držitelů těchto průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek;“;

2)

v čl. 1 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

řídící letového provozu-žáky a řídící letového provozu vykonávající své úkoly v rámci oblasti působnosti nařízení (EU) 2018/1139;“;

3)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Poskytování služeb řízení letového provozu

1.   Služby řízení letového provozu smějí poskytovat pouze řídící letového provozu, kteří jsou kvalifikovaní a jimž byl vydán průkaz způsobilosti v souladu s tímto nařízením.

2.   Členské státy mohou toto nařízení uplatňovat na svůj vojenský personál poskytující služby veřejnosti.“

;

4)

článek 4 se mění takto:

a)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2)

„přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty;“;

b)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5)

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumí způsoby prokazování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, které představují alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby prokazování souladu, které agentura dosud nezařadila mezi přijatelné způsoby průkazu;“;

c)

vkládají se nové body 7a a 7b, které znějí:

„7a)

„zápočtem“ se rozumí uznání výcviku, který řídící letového provozu absolvoval během své vojenské služby, pro účely žádosti o vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka v souladu s tímto nařízením;

7b)

„hlášením o vnitrostátním převodu“ se rozumí hlášení, na jehož základě může příslušný úřad, kterému je předložena žádost o vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka, uznat předchozí výcvik řídícího letového provozu;“;

d)

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11)

„poradenským materiálem (GM)“ se rozumí nezávazný materiál vydaný agenturou, který napomáhá objasnit význam aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a používá se k podpoře uplatňování nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;“;

e)

vkládá se nový bod 14a, který zní:

„14a)

„doložkou průkazu způsobilosti“ se rozumí oprávnění zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, které popisuje zvláštní kvalifikaci držitele průkazu způsobilosti. Jedná se o obecný termín, který se používá k uvedení doložek instruktora pro provozní výcvik, instruktora syntetických výcvikových zařízení, hodnotitele a jazykových znalostí.“;

f)

bod 19 se nahrazuje tímto:

„19)

„dočasnou nezpůsobilostí“ se rozumí dočasný stav, který brání držiteli průkazu způsobilosti vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti, přičemž jeho kvalifikace, doložky a osvědčení zdravotní způsobilosti jsou platné;“;

g)

vkládá se nový bod 20a, který zní:

„20a)

„kvalifikací“ se rozumí oprávnění zapsané či připojené k průkazu způsobilosti, jehož je součástí, ve kterém jsou uvedeny zvláštní podmínky, práva nebo omezení spojená s tímto průkazem způsobilosti;“;

h)

bod 31 se nahrazuje tímto:

„31)

„ověřením platnosti“ se rozumí postup, na základě kterého po úspěšném absolvování kurzu pro získání místní doložky související s určitou kvalifikací nebo doložkou ke kvalifikaci může držitel začít vykonávat práva vyplývající z této kvalifikace nebo doložky ke kvalifikaci.“;

5)

článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Přechodná ustanovení

1.   Průkazy způsobilosti, kvalifikace a doložky vydané v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátních předpisů založených na směrnici 2006/23/ES a průkazy způsobilosti, kvalifikace a doložky vydané v souladu s ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 805/2011 se považují za vydané v souladu s tímto nařízením.

2.   Držitelé kvalifikace vizuálního letištního řízení (ADV), kteří nejsou držiteli kvalifikace přístrojového letištního řízení (ADI), jsou i nadále oprávněni poskytovat službu řízení letového provozu pro letištní provoz na letišti, které nemá vydané postupy pro přiblížení či odlety za použití navigačních přístrojů, pokud je zachována platnost místní doložky vztahující se ke kvalifikaci vizuálního letištního řízení (ADV).“

;

6)

článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změny kvalifikací a doložek ke kvalifikacím

1.   Příslušné úřady změní název kvalifikace přístrojového letištního řízení (ADI) vydané před 4. srpnem 2024 na letištního řízení (ADC) nejpozději do 4. srpna 2027 způsobem stanoveným příslušným úřadem.

2.   Příslušné úřady nevydají průkazy způsobilosti zahrnující kvalifikaci vizuálního letištního řízení (ADV) po 4. srpnu 2024, s výjimkou řídících letového provozu uvedených v čl. 7 odst. 2.

3.   Příslušné úřady po 4. srpnu 2024 nevydají průkazy způsobilosti zahrnující doložky ke kvalifikacím řízení za letu (AIR), řízení pozemního pohybu (GMC), řízení z řídící věže (TWR), přehledového systému pozemního pohybu (GMS), radarového letištního řízení (RAD) a terminálního řízení (TCL).

4.   Práva spojená s doložkami ke kvalifikacím řízení za letu (AIR), řízení pozemního pohybu (GMC) a řízení z řídící věže (TWR) vydanými před 4. srpnem 2024 se stávají součástí práv spojených s kvalifikací letištního řízení (ADC). Je-li výkon práv držitele omezen pouze na řízení za letu nebo pozemní řízení, uvede se tato skutečnost v místní doložce v souladu s bodem ATCO.B.020 písm. d) přílohy I při změně názvu kvalifikace přístrojového letištního řízení (ADI) na letištního řízení (ADC) v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

5.   Práva spojená s doložkou ke kvalifikaci přehledového systému pozemního pohybu (GMS) vydané před 4. srpnem 2024 se stávají součástí práv spojených s místní doložkou, která je spojena s kvalifikací letištního řízení.

6.   Příslušné úřady změní název doložky ke kvalifikaci radarového letištního řízení (RAD) vydané před 4. srpnem 2024 na doložku ke kvalifikaci přehledového letištního řízení (SUR) v okamžiku změny názvu kvalifikace přístrojového letištního řízení (ADI) na letištního řízení (ADC) v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

7.   Práva spojená s doložkou ke kvalifikaci terminálního řízení (TCL) vydané před 4. srpnem 2024 se stávají součástí práv spojených s místní doložkou, která je spojena s kvalifikací přehledového přibližovacího řízení (APS) nebo přehledového oblastního řízení (ACS).“

;

7)

vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Převod vnitrostátních průkazů způsobilosti vojenských řídících letového provozu na průkazy způsobilosti řídících letového provozu-žáků

1.   Držitel vnitrostátního průkazu způsobilosti vojenského řídícího letového provozu vydaného členským státem může požádat o převod tohoto průkazu na průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka uvedený v bodě ATCO.B.001. Žádost o převod průkazu způsobilosti se podává příslušnému úřadu členského státu, v jehož ozbrojených silách žadatel sloužil.

2.   Příslušný úřad, který obdržel žádost uvedenou v odstavci 1, započte žadateli pro účely prokázání splnění příslušných požadavků přílohy I (část ATCO) v souladu s hlášením o vnitrostátním převodu vypracovaným příslušným úřadem dotyčného členského státu.

3.   Hlášení o vnitrostátním převodu oznámí příslušný úřad dotčeného členského státu agentuře a

a)

uvede vnitrostátní požadavky, na jejichž základě jsou v daném členském státě vydávány průkazy způsobilosti vojenských řídících letového provozu;

b)

uvede rozsah práv spojených s průkazy způsobilosti vojenských řídících letového provozu uvedených v písmenu a);

c)

uvede, které požadavky přílohy I (část ATCO) se započtou;

d)

určí další výcvik, včetně požadovaných zkoušek a hodnocení, který musí žadatelé absolvovat; požadované zkoušky a hodnocení provádí organizace pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a která je oprávněna poskytovat vstupní výcvik pro účely vydávání průkazů způsobilosti řídících letového provozu-žáků v souladu s tímto nařízením;

e)

přiloží prohlášení potvrzující, že splnění požadavků na výcvik, zkoušky a hodnocení popsaných v hlášení o vnitrostátním převodu žadatelem lze považovat za rovnocenné úspěšnému absolvování vstupního výcviku požadovaného podle tohoto nařízení pro účely vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka;

f)

přiloží kopie všech příslušných podpůrných dokumentů, včetně kopií příslušných vnitrostátních požadavků a postupů, které prokazují, jak příslušný úřad členského státu stanovil prvky uvedené v písmenech a) až e) výše.“

;

8)

přílohy I až IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 4. srpna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).


PŘÍLOHA I

Příloha I (ČÁST ATCO) nařízení (EU) 2015/340 se mění takto:

1.

část ATCO.A.010 se nahrazuje tímto:

ATCO.A.010   Žádost o změnu příslušného úřadu

a)

Jestliže má držitel průkazu způsobilosti vykonávat svá práva spojená s místní doložkou v členském státě, jehož příslušný úřad není příslušným úřadem, který průkaz způsobilosti vydal, požádá držitel průkazu způsobilosti o změnu příslušného úřadu na příslušný úřad členského státu, v němž mají být tato práva vykonávána, v souladu s postupem, který stanoví tento úřad. Pro tento účel příslušné úřady sdílejí všechny příslušné informace nutné k provedení změny příslušného úřadu a výměny průkazu způsobilosti v souladu s postupy uvedenými v části ATCO.AR.B.001 písm. c) a části ATCO.AR.D.003.

b)

Odchylně od výše uvedeného písmene a) se změna příslušného úřadu nevyžaduje, pokud jsou v prostředí syntetického výcvikového zařízení vykonávána pouze práva instruktora syntetických výcvikových zařízení nebo hodnotitele nebo pokud jsou vykonávána práva spojená s průkazem způsobilosti řídícího letového provozu-žáka.

c)

Pro účely výkonu práv vyplývajících z průkazu způsobilosti v jiném členském státě, než je stát, ve kterém byl průkaz způsobilosti vydán, musí držitel průkazu způsobilosti splnit požadavky na jazykové znalosti uvedené v části ATCO.B.030 stanovené členským státem, ve kterém mají být práva vykonávána.“;

2.

část ATCO.A.015 se nahrazuje tímto:

ATCO.A.015   Výkon práv vyplývajících z průkazů způsobilosti a dočasná nezpůsobilost

a)

Výkon práv udělených průkazy způsobilosti závisí na kvalifikacích a doložkách ke kvalifikacím, platnosti místní doložky a doložek k průkazu způsobilosti a na osvědčení zdravotní způsobilosti, pokud se osvědčení zdravotní způsobilosti nevyžaduje v souladu s písmenem b).

b)

Osvědčení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje při výkonu práv instruktora nebo hodnotitele v prostředí syntetického výcvikového zařízení.

c)

Držitelé průkazu způsobilosti nevykonávají práva vyplývající z jejich průkazu způsobilosti v případě jakýchkoli pochybností o tom, zda jsou schopni tato práva bezpečně vykonávat, a v takových případech neprodleně oznámí příslušnému poskytovateli letových navigačních služeb, že jsou dočasně nezpůsobilí vykonávat práva vyplývající z jejich průkazu způsobilosti.

d)

Poskytovatelé letových navigačních služeb mohou stanovit dočasnou nezpůsobilost držitele průkazu způsobilosti, mají-li jakoukoli pochybnost ohledně způsobilosti držitele průkazu způsobilosti bezpečně vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti.

e)

Poskytovatelé letových navigačních služeb vypracují a provádějí objektivní, transparentní a nediskriminační postupy s cílem umožnit držitelům průkazu způsobilosti oznámit v souladu s písmenem c) svou dočasnou nezpůsobilost k výkonu práv vyplývajících z jejich průkazu způsobilosti, oznámit v souladu s písmenem d) dočasnou nezpůsobilost držitele průkazu způsobilosti a informovat příslušný úřad způsobem stanoveným v uvedeném postupu.

f)

Postupy uvedené v písmeni e) jsou obsaženy v místním systému odborné způsobilosti podle části ATCO.B.025 písm. a) bodu 13.“;

3.

část ATCO.B.001 se nahrazuje tímto:

ATCO.B.001   Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka

a)

Držitelé průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka jsou oprávněni poskytovat služby řízení letového provozu v souladu s kvalifikací (kvalifikacemi) a doložkou ke kvalifikaci (doložkami ke kvalifikaci), jež jsou v jejich průkazu způsobilosti uvedeny, pod dozorem instruktora pro provozní výcvik a absolvovat výcvik pro získání další doložky (dalších doložek) ke kvalifikaci a místní doložky (místních doložek).

b)

Žadatelé o průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka:

1)

dosáhli věku alespoň 18 let;

2)

ve dvanácti měsících předcházejících podání žádosti úspěšně absolvovali vstupní výcvik v organizaci pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR), odpovídající kvalifikaci či případně doložce ke kvalifikaci, jak je stanoveno v části ATCO hlavě D oddílu 2;

3)

jsou držiteli osvědčení zdravotní způsobilosti;

4)

prokázali přiměřenou úroveň jazykových znalostí v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO.B.030.

c)

Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka obsahuje doložku (doložky) jazykových znalostí a alespoň jednu kvalifikaci či případně jednu doložku ke kvalifikaci.

d)

Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka, který nezačal vykonávat práva vyplývající z tohoto průkazu způsobilosti do jednoho roku ode dne jeho vydání nebo přerušil výkon těchto práv na dobu delší než jeden rok, může zahájit provozní výcvik v této kvalifikaci nebo v něm pokračovat pouze:

1)

pokud organizace pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a má osvědčení k poskytování vstupního výcviku příslušného pro danou kvalifikaci, provedla posouzení předchozí způsobilosti, zda držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nadále splňuje požadavky příslušné pro danou kvalifikaci, a

2)

po splnění všech požadavků na výcvik vyplývajících z posouzení uvedeného výše v písmeni d) bodě 1.“;

4.

v části ATCO.B.005 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, který nezačal vykonávat práva pro určitou kvalifikaci do jednoho roku ode dne jeho vydání, může zahájit provozní výcvik v této kvalifikaci pouze:

1)

pokud organizace pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a má osvědčení k poskytování vstupního výcviku pro danou kvalifikaci, provedla posouzení předchozí způsobilosti, zda předchozí způsobilost držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu nadále splňuje požadavky pro danou kvalifikaci, a

2)

po splnění všech požadavků na výcvik vyplývajících z posouzení uvedeného v písmeni e) bodě 1.“;

5.

část ATCO.B.010 se nahrazuje tímto:

ATCO.B.010   Kvalifikace řídícího letového provozu

a)

Pro označení druhu služby, k jejímuž poskytování je držitel průkazu způsobilosti oprávněn, je na průkazu způsobilosti uvedena jedna nebo více z těchto kvalifikací:

1)

kvalifikace letištního řízení (ADC), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je způsobilý poskytovat službu řízení letového provozu pro letištní provoz;

2)

kvalifikace procedurálního přibližovacího řízení (APP), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro přistávající, odlétající či přelétající letadlo bez použití přehledového zařízení;

3)

kvalifikace přehledového přibližovacího řízení (APS), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro přistávající, odlétající či přelétající letadlo za pomoci přehledového zařízení;

4)

kvalifikace procedurálního oblastního řízení (ACP), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro letadlo bez použití přehledového zařízení;

5)

kvalifikace přehledového oblastního řízení (ACS), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro letadlo za pomoci přehledového zařízení.

b)

Držitel kvalifikace, který přerušil výkon práv spojených s touto kvalifikací na dobu čtyř nebo více bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích let, může zahájit provozní výcvik v této kvalifikaci pouze:

1)

pokud organizace pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a je oprávněna poskytovat výcvik odpovídající této kvalifikaci, provedla posouzení předchozí způsobilosti, zda držitel kvalifikace nadále splňuje podmínky této kvalifikace, a;

2)

po splnění všech požadavků na výcvik vyplývajících z posouzení uvedeného v písmeni b) bodě 1 výše.“;

6.

část ATCO.B.015 se nahrazuje tímto:

ATCO.B.015   Doložky ke kvalifikaci

a)

Kvalifikace letištního řízení (ADC) může být opatřena doložkou přehledového letištního řízení (SUR), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je způsobilý zajišťovat řízení letišť pomocí přehledových systémů.

b)

S kvalifikací přehledového přibližovacího řízení (APS) může být spojena jedna nebo více z těchto doložek:

1)

doložka přesného přibližovacího radaru (PAR), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn provádět přesná přiblížení řízená ze země za použití přesného přibližovacího radaru letadlům ve fázi konečného přiblížení na dráhu;

2)

doložka přiblížení přehledovým radarem (SRA), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn provádět nepřesná přístrojová přiblížení řízená ze země za použití přehledového zařízení letadlům ve fázi konečného přiblížení na dráhu.

c)

S kvalifikací procedurálního oblastního řízení (ACP) může být spojena doložka oceánského řízení (OCN), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat služby řízení letového provozu letadlům pohybujícím se v oceánské řízené oblasti.

d)

S kvalifikací přehledového oblastního řízení (ACS) může být spojena doložka oceánského řízení (OCN), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat služby řízení letového provozu letadlům pohybujícím se v oceánské řízené oblasti.“;

7.

část ATCO.B.020 se nahrazuje tímto:

„ATCO.B.020   Místní doložky

a)

Místní doložka opravňuje držitele průkazu způsobilosti k poskytování služeb řízení letového provozu pro určitý sektor, skupinu sektorů a/nebo provozní pracoviště v rámci odpovědnosti stanoviště letových provozních služeb.

b)

Žadatelé o místní doložku musí mít úspěšně absolvovaný kurz pro získání místní doložky v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO hlavě D oddíle 3.

c)

Výjimkou z písmene b) je, že fáze provozního výcviku podle části ATCO hlavy D oddílu 3 nemusí být vyžadována, je-li místní doložka vydána v souvislosti s vydáním dočasného oprávnění instruktora pro provozní výcvik pro stejné stanoviště.

d)

Omezení výkonu práv vyplývajících z kvalifikace letištního řízení (ADC) musí být uvedena v místní doložce.

e)

Žadatelé o místní doložku, kteří mění svůj příslušný úřad, jak je uvedeno v části ATCO.A.010, musí kromě požadavků stanovených v části ATCO.B.020 písm. b) splňovat požadavky uvedené v části ATCO.D.060 písm. f).

f)

Řídícím letového provozu, kteří poskytují služby řízení letového provozu letadlům provádějícím letové zkoušky, může příslušný úřad kromě požadavků stanovených v písmeni b) uložit splnění dodatečných požadavků.

g)

Místní doložky jsou platné po dobu stanovenou v místním systému odborné způsobilosti. Tato doba nesmí přesáhnout 3 roky.

h)

Doba platnosti místních doložek při prvním vydání a obnově začíná nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.

i)

Platnost místních doložek se prodlouží, pokud:

1)

žadatel vykonává práva vyplývající z průkazu způsobilosti po minimální počet hodin, který je stanoven v místním systému odborné způsobilosti;

2)

žadatel v době platnosti místní doložky podstoupil udržovací výcvik v souladu s místním systémem odborné způsobilosti;

3)

žadatelova odborná způsobilost byla posouzena v souladu s místním systémem odborné způsobilosti nejdříve tři měsíce před datem ukončení platnosti místní doložky.

j)

Platnost místních doložek se prodlouží, jsou-li během tří měsíců bezprostředně předcházejících datu ukončení jejich platnosti splněny požadavky stanovené v písmeni i). V takových případech se doba platnosti počítá od uvedeného data ukončení platnosti.

k)

Je-li platnost místní doložky prodloužena dříve, než je doba stanovená v písmeni j), její doba platnosti začne nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení, jsou-li splněny rovněž požadavky stanovené v písm. i) bodech 1 a 2.

l)

Po skončení platnosti místní doložky musí držitel průkazu způsobilosti úspěšně absolvovat kurz pro získání místní doložky v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO hlavě D oddíle 3, aby mu byla doložka obnovena.“;

8.

část ATCO.B.025 se nahrazuje tímto:

ATCO.B.025   Místní systém odborné způsobilosti

a)

Místní systém (systémy) odborné způsobilosti vytváří poskytovatel letových navigačních služeb a schvaluje je příslušný úřad. Místní systém odborné způsobilost obsahuje alespoň tyto prvky:

1)

platnost místní doložky (místních doložek) v souladu s částí ATCO.B.020 písm. g);

2)

maximální nepřetržitou dobu, po kterou během platnosti místní doložky nejsou vykonávána práva s ní spojená. Tato doba nepřesahuje 90 kalendářních dnů;

3)

minimální počet hodin, v případě doložek ke kvalifikaci pro přiblížení přehledovým radarem (SRA) a přesným přibližovacím radarem (PAR) minimální počet přiblížení, při výkonu práv spojených s místní doložkou za určenou dobu, která nepřesahuje dvanáct měsíců, za účelem uvedeným v části ATCO.B.020 písm. i) bodu 1. V případě instruktorů pro provozní výcvik vykonávajících práva spojená s doložkou OJTI se čas strávený poskytováním výcviku započítá maximálně do výše 50 % hodin požadovaných k prodloužení platnosti místní doložky;

4)

postupy pro případy, kdy držitel průkazu způsobilosti nesplňuje požadavky stanovené v písm. a) bodech 2 a 3;

5)

postupy pro hodnocení odborné způsobilosti, včetně hodnocení předmětů udržovacího výcviku podle části ATCO.D.080 písm. d);

6)

postupy při zkouškách z teoretických znalostí a jejich pochopení, které jsou nezbytné pro výkon práv spojených s kvalifikacemi a doložkami;

7)

postupy pro určení témat a podtémat, cílů a výcvikových metod průběžného výcviku;

8)

minimální délku a četnost udržovacího výcviku;

9)

postupy při zkouškách z teoretických znalostí a/nebo hodnocení praktických dovedností získaných při přeškolovacím výcviku, včetně požadovaných minim pro absolvování zkoušek;

10)

postupy v případě neúspěchu při zkoušce či hodnocení, včetně odvolacích postupů;

11)

kvalifikace, úlohy a povinnosti osob provádějících výcvik;

12)

postup zajišťující, že v rámci postupů určených pro poskytování výcviku v souladu s částmi ATCO.C.010 písm. b) bodem 3 a ATCO.C.030 písm. b) bodem 3 uplatňují instruktoři pro praktický výcvik výcvikové metody;

13)

postupy pro oznamování a řízení případů dočasné nezpůsobilosti vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti, jakož i pro informování příslušného úřadu v souladu s částí ATCO.A.015 písm. e);

14)

určení konkrétních záznamů o průběžném výcviku a hodnoceních, které mají být vedeny v souladu s částí ATCO.OR.C.020;

15)

postup a důvody pro provedení přezkumu a změn místního systému odborné způsobilosti a jeho předložení příslušnému úřadu. Přezkum místního systému odborné způsobilosti se provádí nejméně každé tři roky.

b)

Za účelem splnění požadavku stanoveného v písm. a) bodě 3 vedou poskytovatelé letových navigačních služeb záznamy o hodinách, ve kterých každý držitel průkazu způsobilosti vykonává práva vyplývající z jeho průkazu způsobilosti při práci v sektorech, skupinách sektorů a/nebo na pracovištích v rámci daného stanoviště ATC a tyto údaje poskytují na vyžádání příslušným úřadům a držiteli průkazu způsobilosti.

c)

Při tvorbě postupů uvedených v písm. a) bodech 4 a 13 poskytovatelé letových navigačních služeb zajistí uplatňování mechanismů zaručujících spravedlivé zacházení s držiteli průkazů způsobilosti v případě, že platnost jejich doložek nelze prodloužit.“;

9.

v části ATCO.B.040 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Prokázání jazykových znalostí se provádí hodnotící metodou, kterou schválí některý příslušný úřad a která musí obsahovat:

1)

postup, kterým se hodnocení provádí;

2)

kvalifikaci hodnotitelů;

3)

odvolací postup.“;

10.

část ATCO.C.015 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.015   Žádost o doložku instruktora pro provozní výcvik

Žadatelé o vydání doložky instruktora pro provozní výcvik:

a)

jsou držiteli průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s platnou místní doložkou;

b)

vykonávali práva vyplývající z průkazu způsobilosti řídícího letového provozu po dobu nejméně dvou let bezprostředně předcházejících žádosti. Tuto dobu může příslušný úřad na žádost organizace pro výcvik zkrátit, avšak nesmí být kratší než jeden rok; a

c)

ve dvanácti měsících předcházejících podání žádosti úspěšně absolvovali kurz praktických dovedností v oblasti poskytování výcviku, ve kterém se vyučuje požadovaným znalostem a pedagogickým dovednostem, a byli náležitě hodnoceni.“;

11.

část ATCO.C.020 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.020   Platnost doložky instruktora pro provozní výcvik

a)

Doložka instruktora pro provozní výcvik platí tři roky.

b)

Platnost doložky instruktora pro provozní výcvik lze v době platnosti doložky prodloužit na základě úspěšného absolvování udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku za předpokladu, že je splněn požadavek uvedený v části ATCO.C.015 písm. a).

c)

Pokud platnost doložky instruktora pro provozní výcvik skončila a je splněn požadavek části ATCO.C.015 písm. a), lze ji obnovit, pokud držitel doložky instruktora pro provozní výcvik během dvanácti měsíců předcházejících žádosti o obnovení:

1)

podstoupil udržovací výcvik v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku a

2)

úspěšně absolvoval hodnocení odborné způsobilosti instruktora praktického výcviku.

d)

V případě prvního vydání a obnovy začíná doba platnosti doložky instruktora pro provozní výcvik nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.

e)

Pokud požadavek uvedený v části ATCO.C.015 písm. a) není splněn, lze doložku instruktora pro provozní výcvik nahradit doložkou instruktora syntetických výcvikových zařízení za předpokladu, že je zajištěn soulad s požadavky uvedenými v části ATCO.C.040 písm. b) a c).“;

12.

část ATCO.C.030 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.030   Práva instruktora syntetických výcvikových zařízení (STDI)

a)

Držitelé doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení jsou oprávněni poskytovat praktický výcvik na syntetických výcvikových zařízeních:

1)

v předmětech praktické povahy během vstupního výcviku;

2)

v rámci jiného místního výcviku, než je provozní výcvik; a

3)

v rámci průběžného výcviku.

Pokud instruktor syntetických výcvikových zařízení poskytuje předprovozní výcvik, musí být v současnosti nebo v minulosti držitelem příslušné místní doložky.

b)

Držitelé doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení vykonávají práva spojená s touto doložkou, pouze pokud:

1)

mají nejméně dvouleté zkušenosti v oblasti kvalifikace, pro kterou budou poskytovat výcvik;

2)

prokázali znalost platných provozních postupů;

3)

uplatňovali dovednosti v oblasti poskytování výcviku v postupech, ve kterých je poskytnut výcvik.

c)

Odchylně od písmene b) bodu 1

1)

může příslušný úřad dobu dvou let na žádost organizace pro výcvik zkrátit, avšak nesmí být kratší než jeden rok;

2)

je pro účely základního výcviku vhodná jakákoli kvalifikace, jejíž je daná osoba držitelem;

3)

může být výcvik specifických a vybraných provozních úkolů pro účely výcviku pro udělení kvalifikace poskytován instruktorem syntetických výcvikových zařízení, který je držitelem relevantní kvalifikace pro daný specifický a vybraný provozní úkol.“;

13.

část ATCO.C.035 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.035   Žádost o doložku instruktora syntetických výcvikových zařízení

Žadatelé o vydání doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení:

a)

vykonávali práva vyplývající z průkazu způsobilosti řídícího letového provozu v jakékoli kvalifikaci nejméně dva roky. Tuto dobu může příslušný úřad na žádost organizace pro výcvik zkrátit, avšak nesmí být kratší než jeden rok; a

b)

ve dvanácti měsících předcházejících podání žádosti úspěšně absolvovali kurz praktických dovedností v oblasti poskytování výcviku, ve kterém se vyučuje požadovaným znalostem a pedagogickým dovednostem pomocí teoretických a praktických metod, a byli náležitě hodnoceni.“;

14.

část ATCO.C.040 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.040   Platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení

a)

Doložka instruktora syntetických výcvikových zařízení platí tři roky.

b)

Platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení lze v době platnosti doložky prodloužit na základě úspěšného absolvování udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku a v platných provozních postupech.

c)

Pokud platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení skončila, lze ji obnovit, pokud držitel doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení během dvanácti měsíců před podáním žádosti o obnovení:

1)

podstoupil udržovací výcvik v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku a platných provozních postupech a

2)

úspěšně absolvoval hodnocení odborné způsobilosti instruktora praktického výcviku.

d)

V případě prvního vydání a obnovy začíná doba platnosti doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.“;

15.

část ATCO.C.045 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.045   Práva hodnotitelů

a)

Hodnocení může provádět pouze osoba, která je držitelem doložky hodnotitele.

b)

Držitelé doložky hodnotitele jsou oprávněni provádět hodnocení:

1)

během vstupního výcviku pro vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo pro vydání nové kvalifikace a/nebo případně doložky ke kvalifikaci;

2)

předchozí odborné způsobilosti za účelem uvedeným v částech ATCO.B.001 písm. d), ATCO.B.005 písm. e) a ATCO.B.010 písm. b);

3)

řídících letového provozu-žáků pro vydání místní doložky a případně doložky (doložek) ke kvalifikaci;

4)

řídících letového provozu pro vydání místní doložky a případně doložky (doložek) ke kvalifikaci, jakož i pro prodloužení platnosti a obnovy místní doložky;

5)

žadatelů o doložku instruktora praktického výcviku nebo žadatelů o doložku hodnotitele, pokud je zajištěno splnění příslušných požadavků uvedených v písm. d) bodech 2 až 4.

c)

Držitelé doložky hodnotitele vykonávají práva spojená s touto doložkou, pouze pokud:

1)

mají nejméně dvouleté zkušenosti v oblasti kvalifikace a doložky (doložek) ke kvalifikaci, které budou hodnotit; a

2)

prokázali znalost platných provozních postupů.

d)

Kromě požadavků stanovených v písmeni c) vykonávají držitelé doložky hodnotitele práva spojená s doložkou pouze:

1)

za účelem hodnocení, jež vedou k vydání, prodloužení platnosti a obnově místní doložky, jsou-li rovněž držiteli místní doložky spojené s hodnocením nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně předcházejícího;

2)

za účelem hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání nebo obnovu doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení, jsou-li držiteli doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení nebo doložky instruktora pro provozní výcvik a vykonávali práva spojená s uvedenou doložkou nejméně tři roky;

3)

za účelem hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání nebo obnovu doložky instruktora pro provozní výcvik, jsou-li držiteli doložky instruktora pro provozní výcvik a vykonávali práva spojená s uvedenou doložkou nejméně tři roky;

4)

za účelem hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání nebo obnovu doložky hodnotitele, pokud vykonávali práva spojená s doložkou hodnotitele nejméně tři roky.

e)

Je-li hodnocení prováděno za účelem vydání nebo obnovy místní doložky a za účelem zajištění dozoru na provozním pracovišti, musí být hodnotitel také držitelem doložky instruktora pro provozní výcvik nebo musí být přítomen instruktor pro provozní výcvik, který je držitelem platné místní doložky spojené s hodnocením.“;

16.

část ATCO.C.055 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.055   Žádost o doložku hodnotitele

Žadatelé o vydání doložky hodnotitele:

a)

vykonávali práva vyplývající z průkazu způsobilosti řídícího letového provozu nejméně dva roky a

b)

ve dvanácti měsících předcházejících podání žádosti úspěšně absolvovali kurz pro hodnotitele, ve kterém se vyučuje požadovaným znalostem a dovednostem pomocí teoretických a praktických metod, a byli náležitě hodnoceni.“;

17.

část ATCO.C.060 se nahrazuje tímto:

ATCO.C.060   Platnost doložky hodnotitele

a)

Doložka hodnotitele platí po dobu tří let.

b)

Platnost doložky hodnotitele lze v době její platnosti prodloužit na základě úspěšného absolvování udržovacího výcviku dovedností v oblasti hodnocení a platných provozních postupů.

c)

Pokud platnost doložky hodnotitele skončila, lze ji obnovit, pokud držitel doložky hodnotitele během dvanácti měsíců před podáním žádosti o obnovení:

1)

podstoupil udržovací výcvik dovedností v oblasti hodnocení a platných provozních postupů a

2)

úspěšně absolvoval hodnocení odborné způsobilosti hodnotitele

d)

V případě prvního vydání a obnovy začíná doba platnosti doložky hodnotitele nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.“;

18.

část ATCO.D.010 se nahrazuje tímto:

ATCO.D.010   Skladba vstupního výcviku

a)

Vstupní výcvik, který je určen pro žadatele o průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo pro vydání další kvalifikace a/nebo případně doložky ke kvalifikaci, zahrnuje:

1)

základní výcvik zahrnující všechny předměty, témata a podtémata, které obsahuje dodatek 2 přílohy I; a

2)

výcvik pro udělení kvalifikace zahrnující předměty, témata a podtémata alespoň jedné z následujících kvalifikací:

i)

kvalifikace letištního řízení – ADC, definovaná v dodatku 3 přílohy I;

ii)

kvalifikace procedurálního přibližovacího řízení – APP, definovaná v dodatku 4 přílohy I;

iii)

kvalifikace procedurálního oblastního řízení – ACP, definovaná v dodatku 5 přílohy I;

iv)

kvalifikace přehledového přibližovacího řízení – APS, definovaná v dodatku 6 přílohy I;

v)

kvalifikace přehledového oblastního řízení – ACS, definovaná v dodatku 7 přílohy I.

b)

Výcvik určený pro vydání další kvalifikace zahrnuje předměty, témata a podtémata vztahující se alespoň k jedné z kvalifikací stanovených v písm. a) bodě 2.

c)

Výcvik určený pro potvrzení platnosti kvalifikace po neúspěšném hodnocení předchozí odborné způsobilosti podle části ATCO.B.010 písm. b) se uzpůsobí podle výsledků uvedeného hodnocení.

d)

Výcvik určený pro získání doložky ke kvalifikaci zahrnuje předměty, témata a podtémata, které vypracovává organizace pro výcvik a které jsou schváleny v rámci výcvikového kurzu.

e)

Základní výcvik a/nebo výcvik pro udělení kvalifikace může být doplněn o předměty, témata a podtémata, která jsou doplňující nebo specifická pro daný funkční blok vzdušného prostoru nebo pro vnitrostátní prostředí.“;

19.

v části ATCO.D.025 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Ve zkoušce (zkouškách) z teoretických znalostí uspěje kandidát, který za tuto zkoušku získá minimálně 75 % bodů.“;

20.

v části ATCO.D.025 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

V hodnocení (hodnoceních) uspěje kandidát, který soustavně prokazuje požadovanou výkonnost uvedenou v části ATCO.D.030 a chování požadované pro zajištění bezpečného poskytování služby řízení letového provozu.“;

21.

v části ATCO.D.035 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

V hodnocení (hodnoceních) uspěje žadatel, který soustavně prokazuje požadovanou výkonnost popsanou v části ATCO.D.040 a chování požadované pro zajištění bezpečného poskytování služby řízení letového provozu.“;

22.

část ATCO.D.040 se nahrazuje tímto:

ATCO.D.040   Výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace

a)

Pro každý kurz výcviku pro udělení kvalifikace se stanoví výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace a úkoly k dosažení výkonnostních cílů.

b)

Výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace vyžadují, aby žadatel:

1)

prokázal schopnost uspořádat letový provoz způsobem zajišťujícím bezpečné, řádné a plynulé poskytování služeb a

2)

řešil situace se složitým a hustým letovým provozem.

c)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace letištního řízení (ADC) zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za letištní řízení a

2)

uplatňovali techniky letištního řízení a provozní postupy v letištním provozu.

d)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace procedurálního přibližovacího řízení (APP) zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za přibližovací řízení a

2)

uplatňovali procedurální řízení přibližování, plánovací techniky a provozní postupy pro provoz s přilétajícími, vyčkávajícími, odlétajícími a přelétajícími letadly.

e)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace přehledového přibližovacího řízení (APS) zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za přibližovací řízení a

2)

uplatňovali přehledové řízení přibližování, plánovací techniky a provozní postupy v provozu s přilétajícími, vyčkávajícími, odlétajícími a přelétajícími letadly.

f)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace procedurálního oblastního řízení (ACP) zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za oblastní řízení a

2)

uplatňovali procedurální oblastní řízení, plánovací techniky a provozní postupy v oblastním provozu.

g)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace přehledového oblastního řízení (ACS) zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za oblastní řízení a

2)

uplatňovali přehledové oblastní řízení, plánovací techniky a provozní postupy v oblastním provozu.“;

23.

část ATCO.D.050 se nahrazuje tímto:

ATCO.D.050   Předpoklady místního výcviku

Za předpokladu, že jsou splněny požadavky stanovené v částech ATCO.B.001 písm. d), ATCO.B.005 písm. e) a ATCO.B.010 písm. b):

a)

místní výcvik mohou zahájit pouze osoby, které úspěšně absolvovaly vstupní výcvik odpovídající dané kvalifikaci a případně doložce ke kvalifikaci;

b)

fázi provozního výcviku v rámci místního výcviku mohou zahájit pouze osoby, které jsou držiteli průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s příslušnou kvalifikací a případně doložkou ke kvalifikaci.“;

24.

v části ATCO.D.060 se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

Výcvik určený pro získání doložky ke kvalifikaci zahrnuje předměty, témata a podtémata, které vypracovává organizace pro výcvik a které jsou schváleny v rámci výcvikového kurzu.

f)

Kurzy pro získání místní doložky, které absolvují řídící letového provozu-žáci nebo řídící letového provozu v členském státě, jehož příslušný úřad není stejný jako úřad, který vydal průkaz způsobilosti, se upraví tak, aby zahrnovaly prvky vstupního výcviku, které jsou specifické pro daný funkční blok vzdušného prostoru nebo pro vnitrostátní prostředí. Stejný požadavek platí pro případy, kdy žadatel o průkaz způsobilosti žáka absolvoval vstupní výcvik v jiném členském státě, než je členský stát, který průkaz způsobilosti vydá.“;

25.

dodatek 2 přílohy I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 2 přílohy I

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

(Reference: Příloha I (část ATCO) hlava D oddíl 2 část ATCO.D.010 písm. a) bod 1)

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTRB 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTRB 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTRB 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTRB 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTRB 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTRB 2.1 –

Náplň, metodika a organizace kurzu

Podtéma INTRB 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTRB 2.3 –

Způsob hodnocení

TÉMA INTRB 3 –   ÚVOD DO BUDOUCNOSTI ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma INTRB 3.1 –

Možnosti pracovního uplatnění

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAWB 1 –   ÚVOD DO LETECKÉHO PRÁVA

Podtéma LAWB 1.1 –

Relevantnost leteckého práva

TÉMA LAWB 2 –   MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Podtéma LAWB 2.1 –

ICAO

Podtéma LAWB 2.2 –

Evropské a další agentury

Podtéma LAWB 2.3 –

Letecké asociace

TÉMA LAWB 3 –   VNITROSTÁTNÍ ORGANIZACE

Podtéma LAWB 3.1 –

Vnitrostátní úřady

Podtéma LAWB 3.2 –

Vnitrostátní legislativní postupy

Podtéma LAWB 3.3 –

Příslušný úřad

Podtéma LAWB 3.4 –

Vnitrostátní letecké asociace

TÉMA LAWB 4 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAWB 4.1 –

Bezpečnostní právní předpisy

Podtéma LAWB 4.2 –

Systém řízení bezpečnosti

TÉMA LAWB 5 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAWB 5.1 –

Měrné jednotky

Podtéma LAWB 5.2 –

Vydávání průkazů způsobilosti/osvědčení řídících letového provozu

Podtéma LAWB 5.3 –

Přehled služeb ANS

Podtéma LAWB 5.4 –

Přehled služeb ATS

Podtéma LAWB 5.5 –

Přehled služeb správy leteckých informací (AIM)

Podtéma LAWB 5.6 –

Pravidla létání

Podtéma LAWB 5.7 –

Vzdušný prostor a tratě ATS

Podtéma LAWB 5.8 –

Letový plán

Podtéma LAWB 5.9 –

Letiště

Podtéma LAWB 5.10 –

Postupy vyčkávání pro lety IFR

Podtéma LAWB 5.11 –

Postupy vyčkávání pro lety VFR

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATMB 1 –   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma ATMB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma ATMB 1.2 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATMB 1.3 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATMB 1.4 –

Pohotovostní služba

Podtéma ATMB 1.5 –

Letová poradní služba

Podtéma ATMB 1.6 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATMB 1.7 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATMB 2 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATMB 2.1 –

Měření výšky

Podtéma ATMB 2.2 –

Převodní hladina

Podtéma ATMB 2.3 –

Přidělování letových hladin

TÉMA ATMB 3 –   RADIOTELEFONIE (RTF)

Podtéma ATMB 3.1 –

Obecné provozní postupy RTF

TÉMA ATMB 4 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATMB 4.1 –

Druhy a obsah povolení ATC

Podtéma ATMB 4.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATMB 5 –   KOORDINACE

Podtéma ATMB 5.1 –

Zásady, druhy a obsah koordinace

Podtéma ATMB 5.2 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATMB 5.3 –

Koordinační prostředky

TÉMA ATMB 6 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATMB 6.1 –

Získávání dat

Podtéma ATMB 6.2 –

Správa dat

TÉMA ATMB 7 –   ROZSTUPY

Podtéma ATMB 7.1 –

Vertikální rozstup a postupy

Podtéma ATMB 7.2 –

Horizontální rozstup a postupy

Podtéma ATMB 7.3 –

Vizuální rozstup

Podtéma ATMB 7.4 –

Rozstupy v blízkosti letišť a postupy

Podtéma ATMB 7.5 –

Rozstupy podle přehledových systémů ATS

Podtéma ATMB 7.6 –

Rozstup při turbulenci v úplavu

TÉMA ATMB 8 –   PALUBNÍ A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATMB 8.1 –

Palubní bezpečnostní funkce (safety nets)

Podtéma ATMB 8.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATMB 9 –   ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

Podtéma ATMB 9.1 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATMB 9.2 –

Základní praktické dovednosti pro všechny kvalifikace

Podtéma ATMB 9.3 –

Základní praktické dovednosti pro letiště

Podtéma ATMB 9.4 –

Základní praktické dovednosti pro přehledové činnosti

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA METB 1 –   ÚVOD DO METEOROLOGIE

Podtéma METB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma METB 1.2 –

Letectví a meteorologie

Podtéma METB 1.3 –

Organizace meteorologických služeb

TÉMA METB 2 –   ATMOSFÉRA

Podtéma METB 2.1 –

Složení a struktura

Podtéma METB 2.2 –

Standardní atmosféra

Podtéma METB 2.3 –

Teplo a teplota

Podtéma METB 2.4 –

Voda v atmosféře

Podtéma METB 2.5 –

Tlak vzduchu

TÉMA METB 3 –   ATMOSFÉRICKÁ CIRKULACE

Podtéma METB 3.1 –

Všeobecná cirkulace atmosféry

Podtéma METB 3.2 –

Vzduchové hmoty a frontální systémy

Podtéma METB 3.3 –

Mezoměřítkové systémy

Podtéma METB 3.4 –

Vítr

TÉMA METB 4 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma METB 4.1 –

Oblačnost

Podtéma METB 4.2 –

Druhy srážek

Podtéma METB 4.3 –

Dohlednost

Podtéma METB 4.4 –

Nebezpečné meteorologické jevy

TÉMA METB 5 –   LETECKÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE

Podtéma METB 5.1 –

Zprávy a hlášení

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAVB 1 –   ÚVOD DO NAVIGACE

Podtéma NAVB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma NAVB 1.2 –

Účel a použití navigace

TÉMA NAVB 2 –   ZEMĚ

Podtéma NAVB 2.1 –

Poloha a pohyb Země

Podtéma NAVB 2.2 –

Soustava souřadnic, směr a vzdálenost

Podtéma NAVB 2.3 –

Magnetické pole

TÉMA NAVB 3 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAVB 3.1 –

Mapy používané pro navigaci

TÉMA NAVB 4 –   ZÁKLADY NAVIGACE

Podtéma NAVB 4.1 –

Vliv větru

Podtéma NAVB 4.2 –

Rychlost

Podtéma NAVB 4.3 –

Vizuální navigace

Podtéma NAVB 4.4 –

Navigační aspekty plánování letu

TÉMA NAVB 5 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAVB 5.1 –

Pozemní systémy

Podtéma NAVB 5.2 –

Inerciální navigační systémy

Podtéma NAVB 5.3 –

Satelitní systémy

Podtéma NAVB 5.4 –

Postupy přiblížení podle přístrojů

TÉMA NAVB 6 –   NAVIGACE ZALOŽENÁ NA VÝKONNOSTI

Podtéma NAVB 6.1 –

Principy a výhody prostorové navigace

Podtéma NAVB 6.2 –

Úvod do navigace založené na výkonnosti (PBN)

Podtéma NAVB 6.3 –

Využití PBN

TÉMA NAVB 7 –   VÝVOJ V OBLASTI NAVIGACE

Podtéma NAVB 7.1 –

Budoucí vývoj

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFTB 1 –   ÚVOD DO LETADLA

Podtéma ACFTB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma ACFTB 1.2 –

Letectví a letadla

TÉMA ACFTB 2 –   PRINCIPY LETU

Podtéma ACFTB 2.1 –

Síly působící na letadlo

Podtéma ACFTB 2.2 –

Konstrukční prvky a řízení letadla

Podtéma ACFTB 2.3 –

Letová obálka

TÉMA ACFTB 3 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFTB 3.1 –

Kategorie letadel

Podtéma ACFTB 3.2 –

Kategorie turbulencí v úplavu

Podtéma ACFTB 3.3 –

Kategorie přiblížení podle ICAO

Podtéma ACFTB 3.4 –

Environmentální kategorie

TÉMA ACFTB 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFTB 4.1 –

Rozpoznání letadla

Podtéma ACFTB 4.2 –

Údaje o výkonnosti

TÉMA ACFTB 5 –   LETECKÉ MOTORY

Podtéma ACFTB 5.1 –

Pístové motory

Podtéma ACFTB 5.2 –

Tryskové motory

Podtéma ACFTB 5.3 –

Turbovrtulové motory

Podtéma ACFTB 5.4 –

Elektrické motory

Podtéma ACFTB 5.5 –

Zdroje energie v letectví

TÉMA ACFTB 6 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE A SYSTÉMY

Podtéma ACFTB 6.1 –

Letové přístroje

Podtéma ACFTB 6.2 –

Navigační přístroje

Podtéma ACFTB 6.3 –

Přístroje motoru

Podtéma ACFTB 6.4 –

Palubní prvky a systémy

TÉMA ACFTB 7 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFTB 7.1 –

Vzletové faktory

Podtéma ACFTB 7.2 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFTB 7.3 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFTB 7.4 –

Faktory ovlivňující klesání a počáteční přiblížení

Podtéma ACFTB 7.5 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFTB 7.6 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFTB 7.7 –

Environmentální faktory

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUMB 1 –   ÚVOD DO LIDSKÉ VÝKONNOSTI

Podtéma HUMB 1.1 –

Význam lidských činitelů pro ATC

TÉMA HUMB 2 –   ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

Podtéma HUMB 2.1 –

Způsobilost k službě

Podtéma HUMB 2.2 –

Stres a únava

Podtéma HUMB 2.3 –

Užívání návykových látek a odpovědnost

TÉMA HUMB 3 –   LIDSKÁ VÝKONNOST

Podtéma HUMB 3.1 –

Chování jednotlivců

Podtéma HUMB 3.2 –

Kultura bezpečnosti a profesionální chování

TÉMA HUMB 4 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUMB 4.1 –

Definice selhání lidského činitele

Podtéma HUMB 4.2 –

Klasifikace selhání lidského činitele

TÉMA HUMB 5 –   TÝMOVÁ PRÁCE

Podtéma HUMB 5.1 –

Týmová práce a role v týmu

TÉMA HUMB 6 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUMB 6.1 –

Komunikace v ATC

Podtéma HUMB 6.2 –

Způsoby komunikace

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPSB 1 –   ZAŘÍZENÍ ATC

Podtéma EQPSB 1.1 –

Základní druhy zařízení ATC

TÉMA EQPSB 2 –   RÁDIOVÉ SYSTÉMY

Podtéma EQPSB 2.1 –

Teorie

Podtéma EQPSB 2.2 –

Zaměřování

TÉMA EQPSB 3 –   KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Podtéma EQPSB 3.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPSB 3.2 –

Hlasová komunikace mezi stanovišti/pracovišti ATS a ostatními.

Podtéma EQPSB 3.3 –

Komunikace datovým spojením

Podtéma EQPSB 3.4 –

Komunikace leteckých společností

TÉMA EQPSB 4 –   ÚVOD DO PŘEHLEDOVÝCH SYSTÉMŮ

Podtéma EQPSB 4.1 –

Pojetí přehledu v ATS

TÉMA EQPSB 5 –   RADAR

Podtéma EQPSB 5.1 –

Princip fungování radaru

Podtéma EQPSB 5.2 –

Primární radar

Podtéma EQPSB 5.3 –

Sekundární radar

Podtéma EQPSB 5.4 –

Použití radaru

TÉMA EQPSB 6 –   AUTOMATICKÝ ZÁVISLÝ PŘEHLEDOVÝ SYSTÉM

Podtéma EQPSB 6.1 –

Princip fungování automatického závislého přehledového systému

Podtéma EQPSB 6.2 –

Použití automatického závislého přehledového systému

TÉMA EQPSB 7 –   MULTILATERACE

Podtéma EQPSB 7.1 –

Princip fungování multilaterace

Podtéma EQPSB 7.2 –

Použití multilaterace

TÉMA EQPSB 8 –   ZPRACOVÁNÍ DAT

Podtéma EQPSB 8.1 –

Předávání přehledových dat

Podtéma EQPSB 8.2 –

Principy fungování předávání přehledových dat

Podtéma EQPSB 8.3 –

Zpracování letových údajů

TÉMA EQPSB 9 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPSB 9.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPSB 10 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPSB 10.1 –

Principy automatizace

Podtéma EQPSB 10.2 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPSB 10.3 –

Výměna dat on-line

Podtéma EQPSB 10.4 –

Systémy používané k automatickému šíření dat

TÉMA EQPSB 11 –   PRACOVIŠTĚ

Podtéma EQPSB 11.1 –

Vybavení pracoviště

Podtéma EQPSB 11.2 –

Letištní řízení

Podtéma EQPSB 11.3 –

Přibližovací řízení

Podtéma EQPSB 11.4 –

Oblastní řízení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PENB 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PENB 1.1 –

ATS a letištní zařízení

TÉMA PENB 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PENB 2.1 –

Civilní letectví

Podtéma PENB 2.2 –

Vojenské letectví

Podtéma PENB 2.3 –

Očekávání a požadavky pilotů

TÉMA PENB 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PENB 3.1 –

ATS jako poskytovatel služeb

TÉMA PENB 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PENB 4.1 –

Ochrana životního prostředí
“;

26.

dodatek 3 přílohy I se zrušuje;

27.

dodatek 4 přílohy I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 3 přílohy I

KVALIFIKACE LETIŠTNÍHO ŘÍZENÍ (ADC)

(Reference: Příloha I (ČÁST ATCO) hlava D oddíl 2 část ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod i))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Letištní služba řízení

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Rozstupy mezi odlétajícími letadly

Podtéma ATM 6.2 –

Rozstupy mezi odlétajícím a přilétajícím letadlem

Podtéma ATM 6.3 –

Rozstupy mezi přistávajícím letadlem a předchozím přistávajícím nebo odlétajícím letadlem

Podtéma ATM 6.4 –

Podélný časový rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.5 –

Snížená minima rozstupu

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní bezpečnostní funkce (safety nets)

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ LETIŠTNÍCH SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost za poskytování služeb

Podtéma ATM 10.2 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.3 –

Letecká pozemní návěstidla

Podtéma ATM 10.4 –

Informace předávané letadlům letištní řídící věží

Podtéma ATM 10.5 –

Řízení letištního provozu

Podtéma ATM 10.6 –

Řízení letového provozu

Podtéma ATM 10.7 –

Používaná dráha

Podtéma ATM 10.8 –

Odlétající letadla

Podtéma ATM 10.9 –

Přilétající letadla

Podtéma ATM 10.10 –

Zvláštní pravidla letu za viditelnosti (VFR)

Podtéma ATM 10.11 –

Provoz za podmínek nízké dohlednosti

Podtéma ATM 10.12 –

Letištní služby řízení s podporou pokročilého systému

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Meteorologické přístroje

Podtéma MET 2.2 –

Další zdroje meteorologických dat

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 2 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a přílety za použití navigačních přístrojů

Podtéma NAV 2.4 –

Satelitní systémy

Podtéma NAV 2.5 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

Podtéma ACFT 2.2 –

Použití kategorií přiblížení podle ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Vzletové faktory

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Rozpoznání typu letadla

Podtéma ACFT 4.2 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Podtéma HUM 1.1 –

Poznávání a faktory, které ho ovlivňují

Podtéma HUM 1.2 –

Přehled o situaci

Podtéma HUM 1.3 –

Rozhodování

TÉMA HUM 2 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Stres

TÉMA HUM 3 –   ZVLÁDÁNÍ HROZEB A CHYB

Podtéma HUM 3.1 –

Rámec pro zvládání hrozeb a chyb

Podtéma HUM 3.2 –

Aplikované zvládání hrozeb a chyb

TÉMA HUM 4 –   TÝMOVÁ PRÁCE

Podtéma HUM 4.1 –

Přínosy týmové práce

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání konfliktů

TÉMA HUM 5 –   SYSTÉM

Podtéma HUM 5.1 –

Pojetí systémů ve službách ATM/ANS

TÉMA HUM 6 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUM 6.1 –

Efektivní komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Efektivní zpětná vazba

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva letiště

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch–země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Narušení dráhy

Podtéma ABES 3.6 –

Zakročování proti civilním letadlům

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění
“;

28.

dodatek 5 přílohy I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 4 přílohy I

KVALIFIKACE PROCEDURÁLNÍHO PŘIBLIŽOVACÍHO ŘÍZENÍ (APP)

(Reference: Příloha I (ČÁST ATCO) hlava D oddíl 2 část ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod ii))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma

INTR 1.3 – Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Horizontální rozstupy

Podtéma ATM 6.3 –

Zajišťování rozstupů

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Přibližovací řízení

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Přibližující se letadla

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 2 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a přílety za použití navigačních přístrojů

Podtéma NAV 2.4 –

Navigační asistence

Podtéma NAV 2.5 –

Satelitní systémy

Podtéma NAV 2.6 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

Podtéma ACFT 2.2 –

Použití kategorií přiblížení podle ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání a počáteční přiblížení

Podtéma ACFT 3.4 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.5 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.6 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Podtéma HUM 1.1 –

Poznávání a faktory, které ho ovlivňují

Podtéma HUM 1.2 –

Přehled o situaci

Podtéma HUM 1.3 –

Rozhodování

TÉMA HUM 2 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Stres

TÉMA HUM 3 –   ZVLÁDÁNÍ HROZEB A CHYB

Podtéma HUM 3.1 –

Rámec pro zvládání hrozeb a chyb

Podtéma HUM 3.2 –

Aplikované zvládání hrozeb a chyb

TÉMA HUM 4 –   TÝMOVÁ PRÁCE

Podtéma HUM 4.1 –

Přínosy týmové práce

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání konfliktů

TÉMA HUM 5 –   SYSTÉM

Podtéma HUM 5.1 –

Pojetí systémů ve službách ATM/ANS

TÉMA HUM 6 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUM 6.1 –

Efektivní komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Efektivní zpětná vazba

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva přibližovacího stanoviště řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Podtéma ABES 3.6 –

Zakročování proti civilním letadlům

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění
“;

29.

dodatek 6 přílohy I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 5 přílohy I

KVALIFIKACE PROCEDURÁLNÍHO OBLASTNÍHO ŘÍZENÍ (ACP)

(Reference: Příloha I (ČÁST ATCO) hlava D oddíl 2 část ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod iii))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Horizontální rozstupy

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Oblastní řízení

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Vyčkávající letadlo

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 2 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Navigační asistence

Podtéma NAV 2.3 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Podtéma HUM 1.1 –

Poznávání a faktory, které ho ovlivňují

Podtéma HUM 1.2 –

Přehled o situaci

Podtéma HUM 1.3 –

Rozhodování

TÉMA HUM 2 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Stres

TÉMA HUM 3 –   ZVLÁDÁNÍ HROZEB A CHYB

Podtéma HUM 3.1 –

Rámec pro zvládání hrozeb a chyb

Podtéma HUM 3.2 –

Aplikované zvládání hrozeb a chyb

TÉMA HUM 4 –   TÝMOVÁ PRÁCE

Podtéma HUM 4.1 –

Přínosy týmové práce

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání konfliktů

TÉMA HUM 5 –   SYSTÉM

Podtéma HUM 5.1 –

Pojetí systémů ve službách ATM/ANS

TÉMA HUM 6 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUM 6.1 –

Efektivní komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Efektivní zpětná vazba

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva oblastního střediska řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch–země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Podtéma ABES 3.6 –

Zakročování proti civilním letadlům
“;

30.

dodatek 7 přílohy I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 6 přílohy I

KVALIFIKACE PŘEHLEDOVÉHO PŘIBLIŽOVACÍHO ŘÍZENÍ (APS)

(Reference: Příloha I (ČÁST ATCO) hlava D oddíl 2 část ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod iv))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Podélné rozstupy v přehledovém prostředí

Podtéma ATM 6.3 –

Zajišťování rozstupů

Podtéma ATM 6.4 –

Vzdálenostní rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.5 –

Rozstupy podle přehledových systémů ATS

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní bezpečnostní funkce (safety nets)

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Přehledový systém ATS

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

Podtéma ATM 10.5 –

Služby řízení s podporou pokročilého systému

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Přibližující se letadla

Podtéma ATM 11.3 –

Vyčkávání v přehledovém prostředí

TÉMA ATM 12 –   IDENTIFIKACE

Podtéma ATM 12.1 –

Identifikace

Podtéma ATM 12.2 –

Udržování identifikace

Podtéma ATM 12.3 –

Ztráta identifikace

Podtéma ATM 12.4 –

Informace o poloze

Podtéma ATM 12.5 –

Předání identifikace

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 2 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a přílety za použití navigačních přístrojů

Podtéma NAV 2.4 –

Navigační asistence

Podtéma NAV 2.5 –

Satelitní systémy

Podtéma NAV 2.6 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

Podtéma ACFT 2.2 –

Použití kategorií přiblížení podle ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání a počáteční přiblížení

Podtéma ACFT 3.4 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.5 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.6 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Podtéma HUM 1.1 –

Poznávání a faktory, které ho ovlivňují

Podtéma HUM 1.2 –

Přehled o situaci

Podtéma HUM 1.3 –

Rozhodování

TÉMA HUM 2 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Stres

TÉMA HUM 3 –   ZVLÁDÁNÍ HROZEB A CHYB

Podtéma HUM 3.1 –

Rámec pro zvládání hrozeb a chyb

Podtéma HUM 3.2 –

Aplikované zvládání hrozeb a chyb

TÉMA HUM 4 –   TÝMOVÁ PRÁCE

Podtéma HUM 4.1 –

Přínosy týmové práce

Podtéma HUM 4.2-

Zvládání konfliktů

TÉMA HUM 5 –   SYSTÉM

Podtéma HUM 5.1 –

Pojetí systémů ve službách ATM/ANS

TÉMA HUM 6 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUM 6.1 –

Efektivní komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Efektivní zpětná vazba

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

Podtéma EQPS 3.4 –

Použití přehledového systému ATS

Podtéma EQPS 3.5 –

Pokročilé systémy

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

Podtéma EQPS 5.4 –

Degradace přehledového vybavení

Podtéma EQPS 5.5 –

Degradace systému ATC

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva přibližovacího stanoviště řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Podtéma ABES 3.6 –

Selhání odpovídače

Podtéma ABES 3.7 –

Zakročování proti civilním letadlům

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění
“;

31.

dodatek 8 přílohy I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 7 přílohy I

KVALIFIKACE PŘEHLEDOVÉHO OBLASTNÍHO ŘÍZENÍ (ACS)

(Reference: Příloha I (ČÁST ATCO) hlava D oddíl 2 část ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod v))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Podélné rozstupy v přehledovém prostředí

Podtéma ATM 6.3 –

Vzdálenostní rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.4 –

Rozstupy podle přehledových systémů ATS

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní bezpečnostní funkce (safety nets)

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Přehledový systém ATS

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

Podtéma ATM 10.5 –

Služby řízení s podporou pokročilého systému

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Vyčkávající letadlo

Podtéma ATM 11.3 –

Vyčkávání v přehledovém prostředí

TÉMA ATM 12 –   IDENTIFIKACE

Podtéma ATM 12.1 –

Identifikace

Podtéma ATM 12.2 –

Udržování identifikace

Podtéma ATM 12.3 –

Ztráta identifikace

Podtéma ATM 12.4 –

Informace o poloze

Podtéma ATM 12.5 –

Předání identifikace

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 2 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Navigační asistence

Podtéma NAV 2.3 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Podtéma HUM 1.1 –

Poznávání a faktory, které ho ovlivňují

Podtéma HUM 1.2 –

Přehled o situaci

Podtéma HUM 1.3 –

Rozhodování

TÉMA HUM 2 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Stres

TÉMA HUM 3 –   ZVLÁDÁNÍ HROZEB A CHYB

Podtéma HUM 3.1 –

Rámec pro zvládání hrozeb a chyb

Podtéma HUM 3.2 –

Aplikované zvládání hrozeb a chyb

TÉMA HUM 4 –   TÝMOVÁ PRÁCE

Podtéma HUM 4.1 –

Přínosy týmové práce

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání konfliktů

TÉMA HUM 5 –   SYSTÉM

Podtéma HUM 5.1 –

Pojetí systémů ve službách ATM/ANS

TÉMA HUM 6 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUM 6.1 –

Efektivní komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Efektivní zpětná vazba

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

Podtéma EQPS 3.4 –

Použití přehledového systému ATS

Podtéma EQPS 3.5 –

Pokročilé systémy

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

Podtéma EQPS 5.4 –

Degradace přehledového vybavení

Podtéma EQPS 5.5 –

Degradace systému ATC

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva oblastního střediska řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Podtéma ABES 3.6 –

Selhání odpovídače

Podtéma ABES 3.7 –

Zakročování proti civilním letadlům
“.

PŘÍLOHA II

Příloha II (ČÁST ATCO.AR) nařízení (EU) 2015/340 se mění takto:

1.

část ATCO.AR.A.005 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.A.005   Personál

a)

Příslušné úřady vypracují a každé dva roky aktualizují posouzení lidských zdrojů potřebných k provádění svých funkcí dozoru, založené na analýze procesů, jež vyžaduje toto nařízení.

b)

Personál pověřený příslušným úřadem prováděním úkolů spojených s osvědčováním nebo dozorem nebo obojím je zmocněn přinejmenším k vykonávání těchto úkolů:

1)

zkoumat dokumenty, včetně průkazů způsobilosti, osvědčení, záznamů, údajů, postupů a jakéhokoli dalšího materiálu významného z hlediska plnění jim uložených úkolů;

2)

pořizovat kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a dalších materiálů;

3)

požadovat vysvětlení;

4)

vstupovat do veškerých dotčených objektů a provozních míst;

5)

provádět audity a kontroly, včetně neohlášených kontrol;

6)

přijímat nebo iniciovat potřebná donucovací opatření.“;

2.

část ATCO.AR.A.010 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.A.010   Úkoly příslušných úřadů

Úkoly příslušných úřadů mimo jiné zahrnují:

a)

vydávání, pozastavení a zrušení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení zdravotní způsobilosti;

b)

vydávání dočasných oprávnění instruktora pro provozní výcvik v souladu s částí ATCO.C.025;

c)

vydávání dočasných oprávnění hodnotitele v souladu s částí ATCO.C.065;

d)

prodlužování platnosti a obnovu doložek;

e)

prodlužování platnosti, obnovu a omezení osvědčení zdravotní způsobilosti poté, co jim je leteckým lékařem nebo leteckým zdravotním střediskem postoupeno posouzení způsobilosti;

f)

vydávání, prodlužování, obnovu, pozastavení, zrušení, omezení a změnu platnosti osvědčení leteckého lékaře;

g)

vydávání, pozastavení, zrušení a omezení platnosti osvědčení organizací pro výcvik a osvědčení leteckých zdravotních středisek;

h)

schvalování výcvikových kurzů, plánů výcviku a místních systémů odborné způsobilosti, jakož i metod hodnocení;

i)

schvalování metody hodnocení pro prokazování jazykových znalostí a stanovení požadavků pro subjekty provádějící hodnocení jazykových znalostí podle části ATCO.B.040;

j)

schvalování požadavků na absolvování rozšířené úrovně (úroveň 5) jazykových znalostí v souladu s částí ATCO.B.030 písm. d);

k)

dohled nad organizacemi pro výcvik, včetně jejich výcvikových kurzů a plánů výcviku;

l)

schvalování místních systémů odborné způsobilosti a dohled nad nimi;

m)

vytvoření příslušných odvolacích postupů a oznamovacích mechanismů;

n)

usnadňovat uznávání a výměnu průkazů způsobilosti, včetně předávání záznamů o řídících letového provozu a vrácení starého průkazu způsobilosti příslušnému úřadu, který ho vydal, v souladu s částí ATCO.AR.D.003;

o)

usnadňovat uznávání osvědčení organizací pro výcvik a schvalování kurzů, jakož i schvalování způsobu hodnocení prokazování jazykových znalostí.“;

3.

část ATCO.AR.A.015 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.A.015   Způsoby průkazu

a)

Agentura vypracuje přijatelné způsoby průkazu, které lze používat k prokázání souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

b)

K prokazování shody s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušný úřad informuje agenturu o veškerých alternativních způsobech průkazu, které organizace pod jeho dohledem nebo úřad sám používá k prokazování souladu s tímto nařízením.“;

4.

část ATCO.AR.A.020 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.A.020   Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě do 30 dnů od okamžiku, kdy se příslušný úřad o těchto problémech dozvěděl.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, poskytne příslušný úřad agentuře co nejdříve informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z hlášení událostí uložených v souladu s čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 376/2014 ve své vnitrostátní databázi.“;

5.

část ATCO.AR.A.025 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.A.025   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné náležitě analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně členským státům a Komisi poskytovat jakékoli informace, včetně doporučení nebo nápravných opatření, která je nutno přijmout a jež jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se výrobků, letadlových částí, zařízení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenech a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému.

d)

O opatřeních přijatých podle písmene c) se neprodleně vyrozumí všechny osoby a organizace, které se podle nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů mají těmito opatřeními řídit. Příslušný úřad tato opatření oznámí rovněž agentuře a v případě, že se na jejich realizaci musí podílet více členských států, oznámí je i ostatním dotčeným členským státům.“;

6.

část ATCO.AR.B.001 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.B.001   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a spravuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1)

zdokumentované politiky a postupy, z nichž je patrná jeho organizace a jeho způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2)

dostatečné množství personálu, včetně inspektorů podílejících se na udělování průkazů způsobilosti a osvědčení, aby mohl vykonávat své úkoly a plnit své povinnosti. Tento personál má kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a má nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní, provozní a udržovací výcvik, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Zaveden je rovněž systém pro plánování dostupnosti personálu, aby bylo možné zajistit řádné plnění všech souvisejících úkolů;

3)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání stanovených úkolů;

4)

funkci pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření; a

5)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování souladu.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, ať už z členského státu nebo v jiných členských státech, včetně výměny těchto informací:

1)

příslušných nálezů a následných opatření přijatých v důsledku dohledu nad osobami a organizacemi, které působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury, a

2)

informací vyplývajících z povinného a dobrovolného hlášení událostí podle části ATCO.OR.B.040.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem standardizace dává k dispozici agentuře.“;

7.

v části ATCO.AR.B.005 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Zadává-li příslušný úřad úkoly související se získáním prvního osvědčení nebo s vykonáváním průběžného dozoru nad osobami či organizacemi podle nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, mohou být tyto zadány pouze kvalifikovaným subjektům. Při zadávání úkolů se příslušný úřad postará o to, aby měl:

1)

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, zda kvalifikovaný subjekt dodržuje přílohu VI nařízení (EU) 2018/1139.

Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2)

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu dokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné řídící úrovni, ve které jsou jasně vymezeny:

i)

stanovené úkoly;

ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy;

iii)

technické podmínky, které musí být při realizaci těchto úkolů splněny;

iv)

související míra odpovědnosti a

v)

ochrana údajů získaných v souvislosti s prováděním těchto úkolů.“;

8.

část ATCO.AR.B.010 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.B.010   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v jeho aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech. To umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby tento systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktům v přenesené pravomoci a prováděcím aktům, a tím bylo zajištěno efektivní uplatňování jeho systému řízení.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech.“;

9.

část ATCO.AR.B.015 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.B.015   Vedení záznamů

a)

Příslušné úřady vedou seznam všech osvědčení vydaných organizacím a průkazů způsobilosti a osvědčení vydaných personálu.

b)

Příslušný úřad zavede systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

1)

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2)

výcviku personálu, jeho kvalifikace a oprávnění, která mu byla udělena;

3)

stanovení úkolů, které musí zahrnovat požadavky vyplývající z části ATCO.AR.B.005 a podrobné údaje o stanovených úkolech;

4)

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad organizacemi, jímž bylo vydáno osvědčení;

5)

podrobností o kurzech, jež poskytují organizace pro výcvik;

6)

postupů pro vydávání průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení a postupů uplatňovaných v rámci průběžného dozoru nad držiteli těchto průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení;

7)

průběžného dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, avšak osvědčení jim vydal příslušný úřad jiného členského státu na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;

8)

nálezů, nápravných opatření a data uzavření těchto opatření;

9)

přijatých donucovacích opatření;

10)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření;

11)

uplatňování opatření pro zvýšení pružnosti v souladu s článkem 71 nařízení (EU) 2018/1139 a

12)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených organizacemi a jejich oznámení agentuře a posouzení alternativních způsobů průkazu souladu používaných samotným příslušným úřadem.

c)

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu pěti let a záznamy související s průkazy způsobilosti personálu nejméně po dobu deseti let od skončení platnosti poslední doložky uvedené na průkazu způsobilosti v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů.“;

10.

v části ATCO.AR.C.001 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Příslušný úřad ověřuje:

1)

před vydáním osvědčení organizace nebo průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace či doložky personálu dodržování požadavků vztahujících se na organizace nebo osoby;

2)

průběžné dodržování příslušných požadavků a podmínek připojených k osvědčení organizace pro výcvik, jakož i příslušných požadavků na výcvikové kurzy, plány výcviku a místní systémy odborné způsobilosti, které schválil, a požadavků vztahujících se na personál;

3)

provádění náležitých bezpečnostních opatření z pověření příslušného úřadu v souladu s částí ATCO.AR.A.025 písm. c) a d).“;

11.

vkládá se nová část ATCO.AR.D.003, která zní:

ATCO.AR.D.003   Změna příslušného úřadu

a)

Po obdržení žádosti držitele průkazu způsobilosti o změnu příslušného úřadu požádá přijímající příslušný úřad bez zbytečného odkladu příslušný úřad držitele průkazu způsobilosti, aby bez zbytečného odkladu převedl všechny následující údaje:

(1)

ověření průkazu způsobilosti;

(2)

kopie lékařských záznamů držitele průkazu vedených tímto příslušným úřadem. Zdravotní záznamy se předávají důvěrným způsobem v souladu s částí ATCO.MED.A.015 přílohy IV (část ATCO.MED) a obsahují souhrn příslušné anamnézy žadatele, ověřený a podepsaný nebo elektronicky ověřený posuzujícím lékařem.

b)

Předávající příslušný úřad uchovává originály průkazu způsobilosti a lékařských záznamů držitele průkazu způsobilosti.

c)

Příslušný úřad vymění bez zbytečného prodlení průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti, pokud obdržel veškeré dokumenty uvedené v písmeni a) a zpracoval je. Po výměně průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti přijímající příslušný úřad okamžitě požádá držitele průkazu, aby průkaz způsobilosti vydaný předávajícím příslušným úřadem a související osvědčení zdravotní způsobilosti odevzdal.

d)

Nový průkaz způsobilosti musí obsahovat kvalifikace, doložky ke kvalifikaci, doložky průkazu způsobilosti a všechny platné místní doložky uvedené v průkazu způsobilosti, včetně data jejich prvního vydání, popřípadě data ukončení jejich platnosti.

e)

Jakmile přijímající příslušný úřad vymění průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti a držitel průkazu odevzdá průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti v souladu s písmenem c), přijímající příslušný úřad ihned uvědomí předávající příslušný úřad. Dokud předávající příslušný úřad neobdrží toto oznámení, je i nadále odpovědný za průkaz způsobilosti a osvědčení lékařské způsobilosti původně vydané tomuto držiteli průkazu.“;

12.

část ATCO.AR.D.005 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.D.005   Zrušení a pozastavení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek

a)

Pro účely části ATCO.A.020 stanoví příslušný úřad správní postupy pro zrušení a pozastavení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek.

b)

Příslušný úřad může pozastavit platnost průkazu způsobilosti v případě, že není ukončena dočasná nezpůsobilost v souladu s postupy uvedenými v části ATCO.A.015 písm. e).

c)

Příslušný úřad pozastaví platnost průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo doložky nebo je zruší v souladu s částí ATCO.AR.C.010 zejména za těchto okolností:

1)

práva vyplývající z průkazu způsobilosti jsou vykonávána, ačkoli jeho držitel již nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení;

2)

průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo průkaz způsobilosti řídícího letového provozu, kvalifikace, doložka nebo osvědčení byly získány paděláním předložených dokladů;

3)

v případě padělání záznamů v průkazu způsobilosti nebo osvědčení;

4)

práva vyplývající z průkazu způsobilosti, kvalifikace (kvalifikací) či doložky (doložek) vykonával jeho (jejich) držitel pod vlivem psychoaktivních látek.

d)

V případě pozastavení platnosti nebo zrušení průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek příslušný úřad písemně oznámí toto rozhodnutí držiteli průkazu způsobilosti a příslušnému poskytovateli letových navigačních služeb a informuje držitele průkazu způsobilosti o jeho právu na odvolání v souladu s postupy stanovenými v části ATCO.AR.A.010 písm. m).

e)

Příslušný úřad může rovněž pozastavit platnost průkazu způsobilosti, kvalifikace či doložky nebo je zrušit na písemnou žádost držitele tohoto průkazu způsobilosti.“;

13.

část ATCO.AR.E.001 se nahrazuje tímto:

ATCO.AR.E.001   Postup udělování osvědčení organizacím pro výcvik a vydání osvědčení

a)

Po obdržení žádosti o vydání osvědčení organizace pro výcvik příslušný úřad ověří, zda organizace pro výcvik splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

b)

Před vydáním osvědčení může příslušný úřad vyžadovat provedení auditů, inspekcí nebo posouzení organizace pro výcvik, jež považuje za nezbytné.

c)

Pokud organizace pro výcvik, která podává žádost, splňuje příslušné požadavky, vydá jí příslušný úřad osvědčení ve formátu uvedeném v dodatku 2 přílohy II.

d)

Osvědčení se vydává na neomezenou dobu. Činnosti, k jejichž provádění je organizace pro výcvik oprávněna, jsou uvedeny v příloze k osvědčení.

e)

Osvědčení se nevydá, pokud nález úrovně 1 zůstává otevřený. Za mimořádných okolností organizace pro výcvik posoudí a podle potřeby zmírní nález (nálezy) kromě nálezů úrovně 1 a příslušný úřad před vydáním osvědčení schválí plán nápravných opatření pro uzavření nálezu (nálezů).

f)

Aby dotyčná organizace mohla provádět změny bez předchozího souhlasu příslušného úřadu v souladu s částmi ATCO.OR.B.015 a ATCO.AR.E.010 písm. c), schválí příslušný úřad postup navržený dotyčnou organizací pro výcvik, v němž je vymezen rozsah těchto změn a popsán způsob jejich řízení a oznamování.“;

14.

v části ATCO.AR.E.005 se písmeno b) nahrazuje tímto: