12.4.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/745

ze dne 3. dubna 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze tohoto nařízení se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Klasifikace (Kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. sada na víno) sestávající z:

„číšnického otvíráku“ z obecných kovů, který se skládá z nožíku na fólie, vývrtky a pákového mechanismu na vytažení zátky kombinovaného s otvírákem na láhve,

odkapávacího kroužku z obecných kovů, který je lemovaný netkanou textilií,

kónické zátky z obecných kovů s kulatou hlavicí, která je opatřena dvěma kroužky pro utěsnění láhve,

skleněného teploměru s rukojetí z obecných kovů k měření teploty vína.

Souprava (sada) je předkládána k drobnému prodeji v dřevěné krabičce s vložkou obsahující prohlubně o přesných rozměrech výrobků.

(Viz obrázek)  (*1)

8205 51 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b), 5 a) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8205 a 8205 51 00 .

Zboží je upraveno jako souprava (sada) v balení pro drobný prodej ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) pro výklad. Souprava se skládá nejméně ze dvou různých výrobků, které lze zařadit do různých čísel, např. do čísla 8205 (podle vysvětlivek k harmonizovanému systému (HS) k číslu 8205 bod E odst. 1 se do čísla 8205 řadí otvíráky na láhve a vývrtky jako ruční nástroje a nářadí) nebo do čísla 9025 (teploměr).

Zboží je předkládáno v dřevěné krabičce vhodné k přímému prodeji konečným uživatelům bez přebalení. Zboží je předkládáno společně k provádění určité činnosti, konkrétně k podávání vína. Viz vysvětlivky k HS ke všeobecnému pravidlu 3 b) a bod X pro výklad.

„Číšnický otvírák“, který se skládá z nožíku na fólie, vývrtky a pákového mechanismu na vytažení zátky kombinovaného s otvírákem na láhve, dodává soupravě (sadě) její podstatný charakter, protože při podávání vína je nejdůležitější otevření láhve, bez něhož všechny ostatní výrobky v soupravě (sadě) neplní svou úlohu.

Dřevěná krabička je speciálně upravena pro ukládání určitých výrobků tvořících soupravu (sadu). Jelikož je vyrobena z pevného dřeva, je vhodná k dlouhodobému používání jako schránka na výrobky, které jsou v ní předkládány. Tento typ schránek je obvykle prodáván s tímto druhem souprav (sad) a nedává výrobku jeho podstatný charakter. Proto je třeba dřevěnou krabičku zařadit společně se soupravou (sadou) ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 5 a).

Sadu na víno je proto třeba zařadit do kódu KN 8205 51 00 jako nástroje a nářadí používané v domácnosti.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.