17.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/46


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/590

ze dne 12. ledna 2023,

kterým se opravuje lotyšské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5, čl. 87 odst. 3, čl. 94 odst. 3, čl. 97 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 1, čl. 118 odst. 1 a 2, čl. 119 odst. 1, čl. 122 odst. 2, čl. 271 odst. 2 a čl. 279 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lotyšské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (2) obsahuje chyby v názvu a v 1. bodě odůvodnění, pokud jde o pravidla pro zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhně, ve 2. bodě odůvodnění, pokud jde o schvalování líhní, a v 11. bodě odůvodnění, pokud jde o líhně ptáků chovaných v zajetí a líhně drůbeže. Uvedené nařízení obsahuje rovněž několik chyb, které ovlivňují oblast působnosti těchto ustanovení: v čl. 1 odst. 3, pokud jde o líhně ptáků chovaných v zajetí; v čl. 1 odst. 3 druhém pododstavci písm. b), pokud jde o násadová vejce z líhní; v čl. 1 odst. 6 písm. b), pokud jde o požadavky na informace týkající se příslušného orgánu, pokud jde o registry líhní; v čl. 1 odst. 9, pokud jde o registrované nebo schválené líhně; v části II hlavě I název kapitoly 2, pokud jde o líhně; v článku 7 název a úvodní věta, pokud jde o požadavky na udělení schválení líhní, z nichž mají být násadová vejce drůbeže nebo jednodenní kuřata přemísťována do jiného členského státu; v článku 18 název a úvodní věta, pokud jde o registry zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhně; v části II hlavě III název kapitoly 2, pokud jde o líhně; v článku 33 název, úvodní věta a písmeno a), pokud jde o povinnosti týkající se vedení záznamů pro provozovatele líhní; v příloze I části 3 název, pokud jde o požadavky na udělení schválení líhním; v příloze I části 3 bodě 1 návětí a písmena a) a b), pokud jde o požadavky ohledně izolace a opatření biologické bezpečnosti týkající se líhní; v příloze I části 3 bodě 2 návětí a písmeno b), pokud jde o požadavky ohledně dozoru týkající se líhní; v příloze I části 3 bodě 3 návětí a písmena a), c) a f), pokud jde o požadavky ohledně zařízení a vybavení týkající se líhní; v příloze I části 3 bodě 5 návětí a písm. a) podbod i), pokud jde o požadavky ohledně dohledu ze strany příslušného orgánu týkající se líhní; v příloze I části 4 bodě 1 písm. a) podbod ii), pokud jde o požadavky ohledně izolace a opatření biologické bezpečnosti týkající se zařízení, v nichž je chována drůbež; v příloze I části 4 bod 2 písm. b), pokud jde o požadavky ohledně dozoru týkající se zařízení, v nichž je chována drůbež; v příloze I části 4 bod 3 písm. b) podbod iii) a bod 3 písm. e), pokud jde o požadavky ohledně zařízení a vybavení týkající se zařízení, v nichž je chována drůbež; v příloze II název, pokud jde o program mikrobiologické kontroly v líhních a program dozoru nad nákazami v zařízeních, v nichž je chována drůbež, a v líhních; v příloze II části 1 název, pokud jde o program mikrobiologické kontroly v líhních; v příloze II části 2 název, pokud jde o program dozoru nad nákazami v líhních a v zařízeních, v nichž je chována drůbež; v příloze II části 2 bod 2.4 písm. b) návětí a podbod iv), pokud jde o požadavky ohledně vzorkování; v příloze II části 2 bod 2.5 písm. b) první věta a podbody i) a ii), pokud jde o požadavky ohledně harmonogramu a četnosti odběru vzorků.

(2)

Lotyšské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).