6.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/181


Oprava nařízení Rady (EU) 2023/427 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

( Úřední věstník Evropské unie L 59I ze dne 25. února 2023 )

Strana 11, čl. 1 bod 8 – nový čl. 5a odst. 4a návětí:

místo:

„4a.   Bez ohledu na příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství poskytnou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, včetně Evropské centrální banky, národních centrálních bank, subjektů finančního sektoru ve smyslu článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (1)*, pojišťoven a zajišťoven ve smyslu článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (2)*, centrálních depozitářů cenných papírů ve smyslu článku 2 nařízení (EU) č. 909/2014 a ústředních protistran ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3)*, nejpozději dva týdny po dni 26. února 2023 příslušnému orgánu členského státu, v němž mají bydliště nebo sídlo, a současně Komisi informace o aktivech a rezervách uvedených v odstavci 4 tohoto článku, které drží nebo kontrolují nebo jichž jsou protistranou. Tyto informace se aktualizují každé tři měsíce a zahrnují alespoň:“,

má být:

„4a.   Bez ohledu na příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství poskytnou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, včetně Evropské centrální banky, národních centrálních bank, subjektů finančního sektoru ve smyslu článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (1)*, pojišťoven a zajišťoven ve smyslu článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (2)*, centrálních depozitářů cenných papírů ve smyslu článku 2 nařízení (EU) č. 909/2014 a ústředních protistran ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3)*, nejpozději dva týdny po dni 27. dubna 2023 příslušnému orgánu členského státu, v němž mají bydliště nebo sídlo, a současně Komisi informace o aktivech a rezervách uvedených v odstavci 4 tohoto článku, které drží nebo kontrolují nebo jichž jsou protistranou. Tyto informace se aktualizují každé tři měsíce a zahrnují alespoň:“.