27.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/419

ze dne 24. února 2023,

kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (1), a zejména na článek 8a uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2012/642/SZBP (2) Rada rozhodla, že by platnost omezujících opatření v něm stanovených měla být prodloužena do 28. února 2024.

(3)

Měly by být pozměněny položky týkající se 21 fyzických a dvou právnických osob zařazených na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 765/2006 se mění takto:

1)

v tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se položky 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 123, 125 a 179 nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Funkce: bývalý zástupce velitele vnitřních vojsk

Datum narození: 18.3.1967

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce zástupce velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra byl odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra, především vnitřními vojsky pod jeho velením, po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Na základě dekretu Alexandra Lukašenka byl v březnu 2022 převeden do vojenské zálohy. Má právo nosit vojenskou uniformu a insignie.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Funkce: první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu, Minsk; velitel policie pro veřejnou bezpečnost

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu Minsku a jako velitel policie pro veřejnou bezpečnost byl odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto rajónu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu a působí jako první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu, Minsk, a velitel policie pro veřejnou bezpečnost.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Funkce: první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti; velitel policie pro veřejnou bezpečnost

bývalý náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti; velitel policie pro veřejnou bezpečnost; bývalý místopředseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 26.1.1972

Místo narození: Homel, Homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti a jako velitel policie pro veřejnou bezpečnost byl odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti a velitel policie pro veřejnou bezpečnost.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Funkce: bývalý velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) ve Vitebsku

Datum narození: 20.9.1975

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce velitele složek OMON ve Vitebsku byl odpovědný za represe a zastrašování vedené ve Vitebsku složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Funkce: bývalá tajemnice ústřední volební komise

Datum narození: 1.7.1971

Pohlaví: žena

Z titulu své někdejší funkce tajemnice ústřední volební komise byla odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Funkce: bývalá členka ústřední volební komise

Datum narození: 6.8.1959

Místo narození: Podilsk, Oděská oblast, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Z titulu své někdejší funkce členky kolegia ústřední volební komise byla odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Funkce: bývalý člen ústřední volební komise

Datum narození: 19.2.1979

Místo narození: Ljuban, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce člena kolegia ústřední volební komise byl odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Funkce: bývalá členka ústřední volební komise

Datum narození: 26.9.1970

Pohlaví: žena

Z titulu své někdejší funkce členky kolegia ústřední volební komise byla odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2.10.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Funkce: rada vyslanec na běloruském velvyslanectví v Moskvě, Rusko; bývalý první náměstek ministra pro informace

Datum narození: 30.5.1972

Místo narození: Baranavičy, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší vedoucí funkce prvního náměstka ministra pro informace je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím rozhodnutí ministerstva pro informace zablokovat přístup k nezávislým internetovým stránkám a omezit přístup k internetu v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2020 jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako rada vyslanec na běloruském velvyslanectví v Moskvě, Rusko.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Funkce: zástupce vedoucího prezidentské kanceláře, bývalý ministr pro informace

Datum narození: 31.10.1972

Místo narození: Stolin, Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší vedoucí funkce ministra pro informace byl odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím rozhodnutí ministerstva pro informace zablokovat přístup k nezávislým internetovým stránkám a omezit přístup k internetu v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2020 jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako zástupce vedoucího prezidentské kanceláře.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Funkce: zástupce vedoucího lidových milicí při Akademii ministerstva vnitra; plukovník policie, bývalý zástupce ředitele hlavního útvaru a vedoucí útvaru prosazování práva v rámci ministerstva vnitra

Datum narození: 3.10.1974

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší vedoucí funkce zástupce ředitele hlavního útvaru a vedoucího útvaru prosazování práva v rámci ministerstva vnitra byl odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené policejními silami po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako zástupce vedoucího lidových milicí při Akademii ministerstva vnitra a ponechává si hodnost plukovníka policie.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Funkce: zástupce ředitele sekce ochrany práva a pořádku a prevence, bývalý zástupce vedoucího oddělení pro masové akce hlavní správy vnitřních věcí (GUVD) při výkonné radě města Minsku

Datum narození: 26.7.1977

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce zástupce vedoucího oddělení pro masové akce hlavní správy vnitřních věcí (GUVD) při výkonné radě města Minsku byl odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Byla zdokumentována jeho osobní účast na nezákonném zadržování pokojných demonstrantů.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako zástupce ředitele sekce ochrany práva a pořádku a prevence hlavní správy vnitřních věcí (GUVD) při výkonné radě města Minsku.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Funkce: bývalý plukovník policie, náčelník policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku

Datum narození: 23.7.1979

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce náčelníka policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku byl odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místními policejními silami pod jeho velením po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Podle svědků osobně dohlížel na mučení nezákonně zadržovaných demonstrantů a účastnil se ho.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Funkce: předseda soudu Centrálního rajónu v Minsku, bývalý předseda soudu Moskevského rajónu v Minsku

Datum narození: 16.5.1988

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce předsedy soudu Moskevského rajónu v Minsku byl odpovědný za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jeho dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu a byly využívány výpovědi falešných svědků.

Hrál důležitou úlohu při pokutování a zadržování demonstrantů, novinářů a vůdců opozice po prezidentských volbách v roce 2020.

Je tudíž odpovědný za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako předseda soudu Centrálního rajónu v Minsku.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Funkce: právnička v kanceláři právní pomoci Kastryčnického rajónu v Minsku, bývalá soudkyně soudu Centrálního rajónu v Minsku

Datum narození: 14.1.1984

Pohlaví: žena

Z titulu své někdejší funkce soudkyně soudu Centrálního rajónu v Minsku byla odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům, zahrnujících zejména odsouzení opozičního prezidentského kandidáta Viktara Babaryky. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako právnička v kanceláři právní pomoci Kastryčnického rajónu v Minsku.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Funkce: podnikatel, předseda představenstva holdingu Amkodor, akcionář společností SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Tsentr, OOO Iskamed, OOO PMI Inzhiniring

Datum narození: 12.1.1959

Místo narození: Bolšoje Babino, Oršský rajón, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Je jedním z předních podnikatelů působících v Bělorusku s obchodními zájmy v odvětví stavebnictví, strojírenství, zemědělství, jakož i v dalších odvětvích.

Podle dostupných informací je jednou z osob, která měla během Lukašenkova prezidentského mandátu největší prospěch z privatizace. Je také bývalým členem předsednictva veřejného sdružení „Belaja Rus“ (Bílá Rus), které podporuje Alexandra Lukašenka, a bývalým členem Rady pro rozvoj podnikání Běloruské republiky.

V červenci 2020 ve svých veřejných komentářích odsoudil opoziční protesty v Bělorusku, čímž podpořil represivní politiku Lukašenkova režimu vůči pokojným demonstrantům, demokratické opozici a občanské společnosti.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Udržuje obchodní zájmy v Bělorusku.

17.12.2020

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Funkce: soudkyně městského soudu v Minsku, bývalá soudkyně soudu Frunzenského rajónu v Minsku

Datum narození: 19.12.1989

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce soudkyně soudu Frunzenského rajónu v Minsku byla Natallia Buhuk odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům a demonstrantům, mimo jiné za odsouzení novinářek Kaciaryny Bachvalavové (Andrejevové) a Darji Čulcové. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako soudkyně městského soudu v Minsku.

21.6.2021

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Funkce: prokurátorka městské prokuratury v Minsku, bývalá zástupkyně prokurátora při soudu pro Frunzenský rajón v Minsku

Datum narození: 12.3.1998

Místo narození:

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce zástupkyně prokurátora soudu Frunzenského rajónu v Minsku zastupovala Alina Kasjančyk Lukašenkův režim v politicky motivovaných řízeních proti novinářům, aktivistům a demonstrantům. Konkrétně stojí za stíháním novinářek Kaciaryny Bachvalavové (Andrejevové) a Darji Čulcové za to, že pořizovaly záznam pokojných protestů, přičemž stíhání vycházelo z nepodložených obvinění ze „zločinného spolčení“ a „narušování veřejného pořádku“. Stíhala rovněž členy běloruské občanské společnosti, například za účast na pokojných protestech a za uctění památky zavražděného demonstranta Aljaksandra Tarajkouského. U soudu systematicky navrhovala dlouhodobé tresty odnětí svobody.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako prokurátorka městské prokuratury v Minsku.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Funkce: místopředseda soudu Leninského rajónu v Brestu, bývalý soudce soudu Leninského rajónu v Brestu

Datum narození: 24.1.1979

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudce soudu Leninského rajónu v Brestu je Andrej Hruško odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení aktivistů, kteří byli uznáni jako političtí vězni, a nezletilých.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

V současné době zastává funkci místopředsedy soudu Leninského rajónu v Brestu.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Funkce: podnikatel, akcionář a někdejší ředitel společnosti Synesis LLC

Datum narození: 9.11.1978

Místo narození: bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská, běloruská

Osobní identifikační č.: 3091178A002VF5

Z titulu své někdejší funkce ředitele a někdejšího většinového akcionáře společnosti Synesis LLC byl Alexandr Šatrov odpovědný za to, že se tato společnost rozhodla poskytnout běloruským orgánům platformu Kipod pro účely sledování, která prohledává a analyzuje videozáznamy a používá software pro rozpoznávání obličeje. Přispívá tudíž k represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici ze strany státního aparátu. Synesis tvrdí, že přestala běloruským orgánům platformu Kipod poskytovat, ale podle zpráv sdružení ByPOL ji státní bezpečnostní orgány stále využívají.

Synesis je jedním z rezidentů „Hi-Tech parku“, který svým výnosem zřídil Alexandr Lukašenko, a jako takový požívá řady výhod, včetně osvobození od daně z příjmu, DPH, offshore poplatků, cla a dalších poplatků.

Synesis LLC a její dceřiná společnost Panoptes mají prospěch z účasti na státním bezpečnostním monitorovacím systému. I další společnosti, jež byly vlastněné či spoluvlastněné Šatrovem, například BelBet a Synesis Sport, mají prospěch ze státních zakázek.

Šatrov veřejně kritizoval osoby protestující proti Lukašenkovu režimu a relativizoval absenci demokracie v Bělorusku. Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

I nadále je akcionářem společnosti Synesis LLC.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Funkce: podnikatel, akcionář a předseda představenstva společnosti Slavkali předseda představenstva a akcionář společnosti JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad

člen představenstva a akcionář společnosti JSC NKNeftisa

Datum narození: 9.5.1958

Místo narození: Akmolinsk, bývalý SSSR (nyní Kazachstán)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Michail Guceriev je přední ruský podnikatel s obchodními zájmy v Bělorusku v odvětví energetiky, potaše, pohostinství a dalších. Již dlouho patří mezi osoby blízké Alexandru Lukašenkovi a díky této vazbě nashromáždil značné bohatství a získal významný vliv mezi politickou elitou v Bělorusku. Společnost Safmar, jež byla ovládána Gucerievem, byla jedinou ruskou ropnou společností, která nadále zajišťovala dodávky ropy běloruským rafinériím v průběhu energetické krize mezi Běloruskem a Ruskem na počátku roku 2020.

Guceriev rovněž podpořil Lukašenka ve sporu s Ruskem ohledně dodávek ropy. Guceriev byl předsedou představenstva a akcionářem společnosti Slavkali, která buduje závod na těžbu a zpracování chloridu draselného Nezhinsky (Nežinskij) na Starobinském nalezišti potaše v blízkosti města Ljubaň. Jedná se o největší investici v Bělorusku v celkovém objemu 2 miliardy amerických dolarů. Lukašenko přislíbil na počest podnikatele přejmenovat město Ljubaň na „Gucerievsk“.

Mezi jeho další podniky v Bělorusku patřily čerpací stanice a úložiště nafty či hotel, obchodní centrum a letištní terminál v Minsku. Poté, co bylo proti Gucerievovi v Rusku zahájeno trestní řízení, vystupoval Lukašenko na jeho obranu. Lukašenko také Gucerievovi poděkoval za jeho finanční příspěvky na dobročinné účely a za investice v Bělorusku v objemu miliard dolarů. Podle dostupných informací Guceriev daroval Lukašenkovi luxusní dary.

Rovněž prohlásil, že je majitelem rezidence, která de facto patří Lukašenkovi, čímž jej kryl, když novináři začali vyšetřovat Lukašenkův majetek. Guceriev se zúčastnil tajné inaugurace Lukašenka dne 23. září 2020. V říjnu 2020 se Lukašenko i Guceriev objevili na slavnostním otevření ortodoxního kostela, jehož výstavbu Guceriev sponzoroval.

Když byli v srpnu 2020 propuštěni stávkující zaměstnanci běloruských státních sdělovacích prostředků, byli podle informací z médií do Běloruska letadly patřícími Gucerievovi přepraveni ruští pracovníci sdělovacích prostředků, aby propuštěné pracovníky nahradili, a byli ubytováni v hotelu Minsk Renaissance patřícím Gucerievovi. Guceriev pomáhal během krize COVID-19 s pořízením výpočetních tomografů pro Bělorusko. Michail Guceriev má tudíž prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

21.6.2021

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Funkce: vedoucí odboru pro ideologickou práci a personální podporu Ministerstva vnitra Běloruska, bývalý zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, byl Aleh Beliakou odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako vedoucí odboru pro ideologickou práci a personální podporu Ministerstva vnitra Běloruska.

21.6.2021

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Funkce: vedoucí odboru pro týlovou podporu ministerstva vnitra Běloruska, bývalý zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození: 1.7.1974

Místo narození:

Číslo pasu: KH2133825

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své někdejší funkce zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, byl Andrej Dailida odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení. Za činnost ve funkci zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra obdržel v prosinci 2020 prezidentské vyznamenání – řád za službu vlasti, a měl tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako vedoucí odboru pro týlovou podporu ministerstva vnitra Běloruska.

21.6.2021

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Funkce: ředitel jednotného státního podniku „Brestské středisko pro normalizaci, metrologii a certifikaci“, bývalý náměstek ředitele odboru finančního vyšetřování při Výboru pro státní kontrolu Běloruské republiky

plukovník finanční policie

Datum narození: 22.7.1973

Místo narození: Kobryn, Brestská oblast, Bělorusko

Adresa: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, oblast Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 3220773C061PB1

Z titulu své někdejší funkce náměstka ředitele odboru finančního vyšetřování při Výboru pro státní kontrolu Běloruské republiky byl Andrei Prakapuk odpovědný za politicky motivované kampaně vedené tímto oddělením proti novinářům a nezávislým běloruským médiím. Osobně schválil rozhodnutí o prohlídce prostor nezávislého média TUT.by a vydal podnět k zahájení soudního řízení proti TUT.by a novinářům, které pro toto médium pracují, a rovněž zablokoval přístup na internetovou stránku TUT.by.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici i za závažné oslabování právního státu.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako ředitel jednotného státního podniku „Brestské středisko pro normalizaci, metrologii a certifikaci“.

2.12.2021

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Funkce: generální ředitel otevřené akciové společnosti „Belaruskali“, předseda dozorčí rady společnosti JSC Belarussian Potash Company.

člen stálého výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost Rady republiky Národního shromáždění Běloruska

Datum narození: 15.6.1976

Místo narození: osada Pogost, Salihorský rajón, Minská oblast, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ivan Galavaty je generálním ředitelem státem vlastněného podniku Belaruskali, jenž pro Lukašenkův režim představuje významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Je členem Rady republiky Národního shromáždění, kromě toho v Bělorusku zastává řadu dalších významných funkcí. Dále je předsedou dozorčí rady společnosti JSC Belarussian Potash Company. V průběhu své kariéry obdržel řadu státních vyznamenání, včetně vyznamenání udělených přímo Alexandrem Lukašenkem. Má úzké vazby na Lukašenka a členy jeho rodiny. Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnancům společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, nebyly vyplaceny prémie a později byli tito zaměstnanci propuštěni ze zaměstnání. Alexandr Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Ivan Galavaty je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti.

3.6.2022“;

2)

v tabulce „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1“ se položky 5 a 29 nahrazují tímto:

 

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„5.

SYNESIS LLC

ООО „Синезис“

Adresa: 220005, Minsk, Platonova 20B, Bělorusko; Mantulinskaja 24, Moskva 123100, Rusko.

Registrační číslo (УНН/ИНН): 190950894 (Bělorusko); 7704734000/

770301001 (Rusko).

Internetové stránky: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 (17) 240-36-50

E-mail: yuriy.serbenkov@synesis.by

Společnost Synesis LLC poskytovala běloruským orgánům platformu Kipod pro účely sledování, která dokáže prohledávat a analyzovat videozáznamy a používat software pro rozpoznávání obličeje, čímž společnost nese odpovědnost za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici ze strany státního aparátu v Bělorusku. Mezi uživatele systému vytvořeného společností Synesis patřily běloruský Výbor státní bezpečnosti (KGB) a ministerstvo vnitra.

Synesis tvrdí, že přestala běloruským orgánům platformu Kipod poskytovat, ale podle zpráv sdružení ByPOL ji státní bezpečnostní orgány stále využívají.

Synesis je jedním z rezidentů „Hi-Tech parku“, který svým výnosem zřídil Alexandr Lukašenko, a jako taková požívá řady výhod, včetně osvobození od daně z příjmu, DPH, cla a dalších poplatků.

Společnost tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

17.12.2020

29.

Akciová společnost „Belarusian Potash Company“

ААТ „Беларуская калiйная кампанiя“

ОАО Белорусская калийная компания

Adresa: 35 Masherova ave., 220002, Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 13.9.2013

Registrační číslo: 192050251

Tel.: +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30

E-mail: info@belpc.by

Společnost JSC „Belarusian Potash Company“ je součástí běloruským státem vlastněného výrobce potaše „Belaruskali“, která zajišťuje vývoz. Společnost „Belaruskali“ je pro Lukašenkův režim jedním z největších zdrojů příjmů. Dodávky od společnosti „Belarusian Potash Company“ představují 20 % celosvětového vývozu potaše.

Stát společnosti „Belarusian Potash Company“ zaručil monopol na vývoz draselných hnojiv. Díky preferenčnímu zacházení ze strany státních orgánů dosahuje tato společnost značných příjmů. Společnost „Belarusian Potash Company“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022“.