10.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 42/1


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/277

ze dne 5. října 2022,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu produktů pro obranné účely v souladu s aktualizovaným Společným vojenským seznamem Evropské unie ze dne 21. února 2022

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (1), a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/43/ES se použije na produkty pro obranné účely, jež jsou uvedeny v příloze. Uvedená příloha musí plně odpovídat Společnému vojenskému seznamu Evropské unie.

(2)

Společný vojenský seznam Evropské unie byl přijat Radou dne 19. března 2007 a byl několikrát aktualizován. Dne 21. února 2022 přijala Rada aktualizovaný Společný vojenský seznam Evropské unie (2). Je proto nezbytné aktualizovat seznam produktů pro obranné účely uvedený v příloze směrnice 2009/43/ES.

(3)

Směrnice 2009/43/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (3) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 2009/43/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. května 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 7. června 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 100, 1.3.2022, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam produktů pro obranné účely

Poznámka 1:

Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy. Viz ‚Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu‘ přiložené k tomuto seznamu.

Poznámka 2:

V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS (Chemical abstract service). Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným strukturním vzorcem (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

ML (1) 1

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

Poznámka

Bod ML1 se nevztahuje na:

a.

palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo a neschopné vystřelit střelu;

b.

palné zbraně, speciálně určené k vypuštění připevněných střel bez nálože trhaviny či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m;

c.

zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které nejsou samočinné;

d.

„znehodnocené palné zbraně“.

Technická poznámka:

A. „Znehodnocená palná zbraň“ je palná zbraň, která byla znehodnocena postupy stanovenými státním orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání tak, že není schopna střelby. Tyto postupy nevratně upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu s národními právními a správními předpisy může být znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno na palné zbrani značkou na některé její základní části.

a.

pušky a kombinované palné zbraně, krátké palné zbraně, kulomety, samopaly a ostatní samočinné palné zbraně;

Poznámka

Bod ML1 a) se nevztahuje na:

a.

pušky a kombinované palné zbraně vyrobené před rokem 1938;

b.

repliky pušek a kombinovaných palných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c.

krátké palné zbraně, palné zbraně střílející dávkami a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky;

d.

pušky nebo krátké střelné zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2;

e.

krátké střelné zbraně speciálně určené k některým z následujících účelů:

1.

porážka domácích zvířat; nebo

2.

narkotizace zvířat.

b.

zbraně s hladkým vývrtem:

1.

zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití;

2.

ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně:

a.

samočinné palné zbraně;

b.

samonabíjecí zbraně nebo zbraně systému pump action (s posuvným předpažbím);

Poznámka

Bod ML1 b) 2 se nevztahuje na zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2.

Poznámka

Bod ML1 b) se nevztahuje na:

a.

zbraně s hladkým vývrtem vyrobené před rokem 1938;

b.

repliky zbraní s hladkým vývrtem, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c.

zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné;

d.

zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:

1.

porážka domácích zvířat;

2.

narkotizace zvířat;

3.

seismické testování;

4.

odpalování průmyslových projektilů nebo

5.

narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED).

POZN.

Disruptory viz bod ML4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.

c.

zbraně využívající beznábojnicové střelivo;

d.

příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech ML1 a), ML1 b) nebo ML1 c):

1.

oddělitelné zásobníky;

2.

tlumiče hluku výstřelu a moderátory;

3.

„zbraňové montáže“;

Technická poznámka:

Pro účely bodu ML 1 d) 3 se „zbraňovými montážemi“ rozumí upínací zařízení určené k upevnění zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo“, plavidlo či strukturu.

4.

tlumiče záblesku;

5.

optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu;

6.

optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské použití.

ML2
Zbraně s hladkým vývrtem a ráží 20 mm nebo více, další zbraně nebo výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení speciálně navržená nebo upravená pro vojenské použití a příslušenství, a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, pušky, bezzákluzové pušky a zbraně s hladkým vývrtem;

Poznámka 1:

Bod ML2 a) zahrnuje vstřikovače, dávkovací zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podle bodu ML2 a).

Poznámka 2:

Bod ML2 a) se nevztahuje na tyto zbraně:

a.

pušky, zbraně s hladkým vývrtem a kombinované palné zbraně vyrobené před rokem 1938;

b.

repliky pušek, zbraní s hladkým vývrtem a kombinovaných palných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c.

děla, houfnice, kanóny a minomety vyrobené před rokem 1890;

d.

zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné;

e.

zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:

1.

porážka domácích zvířat;

2.

narkotizace zvířat;

3.

seismické testování;

4.

odpalování průmyslových projektilů nebo

5.

narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED);

POZN.

Disruptory viz bod ML4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.

f.

ruční odpalovací zařízení speciálně určená k vypuštění připevněných projektilů bez nálože trhaviny či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m.

b.

Vrhací zařízení speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití:

1.

dýmové vrhače;

2.

plynové vrhače;

3.

pyrotechnické vrhače;

Poznámka

Bod ML2 b) se nevztahuje na signální pistole.

c.

příslušenství speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě ML2 a):

1.

zbraňové zaměřovače a montáže zbraňových zaměřovačů speciálně určené pro vojenské použití;

2.

zařízení na potlačení efektů při výstřelu;

3.

úchyty;

4.

odnímatelné zásobníky střeliva;

d.

od roku 2019 se nepoužívají.

ML3
Střelivo a zapalovače a pro ně speciálně určené součásti:

a.

střelivo pro zbraně podle bodů ML1, ML2 a ML12;

b.

zapalovače speciálně určené pro střelivo podle bodu ML3 a).

Poznámka 1:

Součásti se speciálním určením podle bodu ML3 zahrnují:

a.

kovové nebo plastové součástky, jako jsou kovadlinky zápalek, pláště střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;

b.

zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;

c.

energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;

d.

spalitelné nábojnice;

e.

submunice včetně pumiček, malých min a střel s koncovým naváděním.

Poznámka 2:

Bod ML3 a) se nevztahuje na:

a.

cvičné střelivo bez střely;

b.

školní (inertní) střelivo s provrtanou nábojnicí;

c.

další cvičné nebo školní (inertní) střelivo, jež neobsahuje součásti určené pro ostré střelivo; nebo

d.

součásti speciálně určené pro cvičné nebo školní (intertní) střelivo uvedené v písmenech a), b) a c) této poznámky 2.

Poznámka 3:

Bod ML3 a) se nevztahuje na náboje speciálně určené pro účely:

a.

signalizace;

b.

plašení ptactva nebo

c.

zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech.

ML4
Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství a součásti speciálně pro ně určené:

Odkaz 1:

Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

Odkaz 2:

Systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) viz bod ML4 c).

a.

letecké pumy, torpéda, granáty, dýmovnice, rakety, miny, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení, demoliční soupravy, „pyrotechnické“ zařízení, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek), speciálně určené pro vojenské použití;

Poznámka

Bod ML4 a) zahrnuje:

a.

dýmové granáty, osvětlovací pumy, zápalné pumy a výbušná zařízení;

b.

trysky řízených střel nebo raket a přední části návratových modulů.

b.

vybavení, které splňuje vše následující:

1.

je speciálně určeno pro vojenské použití; a

2.

je speciálně určeno pro ‚činnosti‘ související s čímkoli z následujícího:

a.

předměty určené v bodě ML4 a); nebo

b.

improvizovaná výbušná zařízení (IED).

Technická poznámka:

Pro účely položky bodu ML4 b) 2 spočívají „činnosti“ v manipulaci, vypouštění, kladení, ovládání, odpalování, detonaci, aktivaci, napájení jednorázovým provozním výkonem, klamném navádění, rušení, odstraňování, odhalování narušování, nebo likvidaci.

Poznámka 1 :

Bod ML4 b) zahrnuje:

a.

mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1 000 kg nebo více plynu v kapalné podobě;

b.

plovoucí elektrické vodivé kabely vhodné pro odstraňování magnetických min.

Poznámka 2 :

Bod ML4 b) se nevztahuje na příruční a kapesní přístroje, které jsou svým určením omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů.

c.

systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS)

Poznámka

Bod ML4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:

a.

mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů:

1.

pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo

2.

aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;

b.

systémy výmetnic klamných cílů;

c.

infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch; a

d.

AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky:

1.

AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:

a.

civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo

b.

obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

2.

AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení“; a

3.

do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován.

ML5
Vybavení sloužící k řízení palby, pozorovací a varovná zařízení a dále související systémy a testovací a směrovací zařízení a prostředky a zařízení pro protiopatření, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené:

a.

zbraňové zaměřovače, balistické počítače, naváděcí a řídicí systémy zbraní;

b.

ostatní vybavení sloužící k řízení palby, pozorovací a varovná zařízení a související systémy sloužící k:

1.

zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle;

2.

pátrání, rozeznávání a identifikaci;

3.

ke zpracování pořízených dat nebo pro sběr dat ze senzorů;

c.

zařízení pro protiopatření pro položky podléhající bodu ML5 a) nebo ML5 b);

Poznámka

Pro účely ML5 c) zahrnuje zařízení pro protiopatření i zařízení pro pátrání.

d.

polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podle bodů ML5 a), ML5 b) nebo ML5 c).

ML6
Pozemní vozidla a jejich součásti:

POZN.

Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

a.

pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

Poznámka 1 :

Bod ML6 a) zahrnuje:

a.

tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podle bodu ML4;

b.

obrněná vozidla;

c.

obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;

d.

vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku;

e.

přívěsy a návěsy.

Poznámka 2 :

Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití podle bodu ML6 a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Mezi takové součásti patří:

a.

pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné;

b.

pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel);

c.

speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;

d.

vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra.

b.

ostatní pozemní vozidla a jejich součásti:

1.

vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:

a.

byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ (2) 0108.01, září 1985), popř. „srovnatelné standardy“ nebo vyšší;

b.

jejich převodová skříň pohání jak přední, tak zadní nápravu zároveň, včetně vozidel s dalšími nápravami pro nosné účely s pohonem či bez pohonu;

c.

hrubá hmotnost vozidla přesahuje 4 500 kg a

d.

vozidlo je určené nebo upravené pro použití v terénu;

2.

součásti, které splňují všechny tyto podmínky:

a.

jsou určeny speciálně pro vozidla uvedená v bodě ML6 b) 1; a

b.

poskytují balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985), popř. „srovnatelné standardy“ nebo vyšší.

POZN.

Viz také bod ML13 a).

Poznámka 1:

Bod ML6 se nevztahuje na civilní vozidla určená nebo upravená pro převoz peněžní hotovosti nebo cenin.

Poznámka 2:

Bod ML6 se nevztahuje na vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:

a.

byla vyrobena před rokem 1946;

b.

neobsahují položky uvedené v této příloze vyrobené po roce 1945, s výjimkou replik původních součástí nebo příslušenství; a

c.

nenesou zbraně uvedené v bodech ML1, ML2 či ML4, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a nejsou schopny střelby.

ML7
Chemické látky, „biologická agens“, „látky určené pro potlačování nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:

a.

„biologická agens“ nebo radioaktivní materiály, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí:

b.

bojové chemické látky, zahrnující:

1.

bojové nervově paralytické látky:

a.

O-alkyl (≤ C10 včetně O-cykloalkyl)-alkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosfonofluoridáty, např.:

sarin (GB): O-isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8) a

soman (GD):O- (3,3-dimethybutan-2-yl) methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b.

O-alkyl (≤ C10 včetně O-cykloalkyl)- N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosforamidokyanidáty, např.:

tabun (GA): O-ethyl-N,N-dimethylfosforamidokyanidát (CAS 77-81-6);

c.

O-alkyl (H nebo ≤C10 včetně O-cykloalkyl)-S-[2-N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propylamino)ethyl]-alkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosfonothioáty a odpovídající alkylované a protonované soli, například:

VX: O-ethyl S-[2-(diisopropylamino)ethyl]- methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9);

2.

bojové zpuchýřující látky:

a.

sirné yperity, například:

1.

(2-chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);

2.

bis (2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

3.

bis (2-chlorethyl)sulfanyl methan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-chlorethyl)sulfanyl propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-chlorethyl)sulfanyl butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-chlorethyl)sulfanyl pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-chlorethyl)sulfanyl methylether (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethyl ether (CAS 63918-89-8);

b.

lewisity, například:

1.

2-chlorvinyldichlorarsan (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

3.

bis(2-chlorvinyl)chlorarsan (CAS 40334-69-8);

c.

dusíkaté yperity, například:

1.

HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);

3.

bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:

a.

chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

bojové chemické látky – defolianty, například:

a.

butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF);

b.

směs 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (CAS 93-76-5) s 2,4dichlorfenoxyoctovou kyselinou (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9));

c.

binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových chemických látek:

1.

alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonyldifluoridy, například:

DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkyl(H nebo ≤ C10 včetně cykloalkyl)-O-2-N,N- dialkyl(methyl, ethyl, n- propyl nebo i-propyl)aminoethyl-alkyl(methyl, ethyl, npropyl nebo i-propyl)fosfonity a odpovídající alkylované a protonované soli, např.:

QL: O-ethyl- O-2- diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

chlorsarin: O- isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4.

chlorsoman: O- (3;3-dimethylbutan -2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5);

d.

„látky určené pro potlačování nepokojů“, aktivní složky chemických látek a jejich kombinace zahrnující:

1.

α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzylkyanid) (CA) (CAS 579879-8);

2.

[(2-chlorfenyl)methylen] propandinitril (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Poznámka 1:

Bod ML7 d) se nevztahuje na „látky určené pro potlačování nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany.

Poznámka 2:

Bod ML7 d) se nevztahuje na aktivní složky chemických látek a jejich kombinace, označené a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely.

e.

vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, určené nebo přizpůsobené k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:

1.

materiály a látky podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d), nebo

2.

bojové chemické látky vyrobené z prekurzorů podle bodu ML7 c);

f.

ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi:

1.

vybavení určené nebo přizpůsobené pro obranu proti materiálům podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a pro ně speciálně určené součásti;

2.

vybavení určené nebo přizpůsobené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu ML7 a) nebo ML7 b) a pro ně speciálně určené součásti;

3.

chemické směsi speciálně vyvinuté nebo složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu ML7 a) nebo ML7 b);

Poznámka

Bod ML7 f) 1 zahrnuje:

a.

klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro filtraci jaderných, biologických nebo chemických materiálů;

b.

ochranné oděvy.

POZN.

Pro civilní ochranné masky, ochranné a dekontaminační vybavení viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.

g.

vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a součásti pro ně speciálně určené;

Poznámka

Bod ML7 g) se nevztahuje na osobní dozimetry pro měření radiace.

POZN.

Viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.

h.

„biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podle bodu ML7 b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě;

i.

„biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:

1.

„biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podle bodu ML7 b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;

2.

biologické systémy obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podle bodu ML7 i) 1.:

a.

„vektory exprese“;

b.

viry;

c.

buněčné kultury.

Poznámka 1 :

Body ML7 b) a ML7 d) se nevztahují na:

a.

chlorkyan (CAS 506-77-4); viz položku 1C450 a) 5. na seznamu EU zboží dvojího užití;

b.

kyanovodík (CAS 74-90-8);

c.

chlór (CAS 7782-50-5);

d.

karbonylchlorid (fosgen) (CAS 75-44-5); viz položku 1C450 a) 4. na seznamu EU zboží dvojího užití;

e.

difosgen (trichlormethylchlorformiát) (CAS 503-38-8);

f.

nepoužívá se od roku 2004;

g.

xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzylbromid (CAS 100-39-0);

i.

benzyljodid (CAS 620-05-3);

j.

bromaceton (CAS 598-31-2);

k.

bromkyan (CAS 506-68-3);

l.

brommethylethylketon (CAS 816-40-0);

m.

chloraceton (CAS 78-95-5);

n.

ethyljodacetát (CAS 623-48-3);

o.

jodaceton (CAS 3019-04-3);

p.

chloropikrin (CAS 76-06-2); viz položku 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2 :

Buněčné kultury a biologické systémy uvedené v bodech ML7 h) a ML7 i) 2. jsou exkluzivní a uvedené podbody se nevztahují na buněčné kultury a biologické systémy pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství.

ML8
„Energetické materiály“ a příbuzné látky:

Odkaz 1:

Viz též položku 1C011 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2:

Pro zařízení a nálože viz bod ML4 a položku 1A008 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Technické poznámky

1.

Pro účely bodu ML8, s výjimkou bodu ML8 c)11 nebo ML8 c)12, se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech ML8.

2.

Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech ML8 podléhá tomuto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.)

3.

Pro účely bodu ML8 se velikostí částic rozumí střední průměr částice stanovený na základě hmotnosti či objemu. Při pořizování vzorků a určování velikosti částic se použijí mezinárodní normy nebo ekvivalentní normy vnitrostátní.

a.

„výbušniny“ a jejich ‚směsi‘:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz také jeho „prekurzory“ pod body ML8 g) 3. a g) 4.);

5.

CP (2-(5-kyanotetrazolát) pentaaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX-7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2‘,4,4‘,6,6’-hexanitrodifenyl) nebo dipikramid (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazany:

a.

DAAOF (DAAF, DAAFox, čili diaminoazoxyfurazan);

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 5.):

a.

HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroaminované analogy HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklický HMX (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoly:

a.

BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);

18.

NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);

19.

polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX a deriváty:

a.

RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen) (CAS 121-82-4);

b.

keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25.

tetrazoly:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 6.);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 2.);

29.

TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9)

31.

triaziny:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoly:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

nepoužívá se od roku 2010;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

„výbušniny“ neuvedené jinde pod bodem ML8 a) s kteroukoli z těchto vlastností:

a.

detonační rychlost převyšující 8 700 m/s při maximální hustotě, nebo

b.

detonační tlak přesahující 34 GPa (340 kbar);

34.

nepoužívá se od roku 2013;

35.

DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7);

36.

TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan);

37.

GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

38.

tetraziny:

a.

BTAT (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-3,6-diaminotetrazin);

b.

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazine-1,4-dioxid);

39.

energetické iontové materiály s teplotou tání mezi 343 K (70 °C) a 373 K (100 °C) a s detonační rychlostí převyšující 6 800 m/s nebo s detonačním tlakem přesahujícím 18 GPa (180 kbar);

40.

BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3);

41.

FTDO (5,6-(3’,4’-furazano)- 1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxid);

42.

EDNA (ethylendinitramin) (CAS 505-71-5);

43.

TKX-50 (dihydroxylamonium) 5,5’-bistetrazol-1,1’-diolát;

Poznámka

Bod ML8 a) se vztahuje na ‚výbušné směsné krystaly (kokrystaly)‘.

Technická poznámka:

‚Výbušný směsný krystal (kokrystal)‘ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více výbušných molekul, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu ML 8 a).

b.

„hnací hmoty“:

1.

veškeré pevné „hnací hmoty“ s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než:

a.

240 sekund pro nehalogenované „hnací hmoty“ bez obsahu kovu;

b.

250 sekund pro halogenované „hnací hmoty“ bez obsahu kovu; nebo

c.

260 sekund pro „hnací hmoty“ s obsahem kovu;

2.

nepoužívá se od roku 2013;

3.

„hnací hmoty“ se silovou konstantou větší než 1 200 kJ/kg,

4.

„hnací hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 Mpa (6,89 bar) a teplotě 294 K (21 °C);

5.

elastomerem upravené lité dvousložkové „hnací hmoty“ (EMCDB) s roztažností při maximálním zatížení větší než 5 % při teplotě 233 K (– 40 °C);

6.

veškeré „hnací hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě ML8 a);

7.

„hnací hmoty“ neuvedené jinde v této příloze a speciálně určené pro vojenské využití;

c.

„pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich ‚směsi‘:

1.

„letecká“ paliva se speciálním složením pro vojenské použití;

Poznámka 1 :

Bod ML8 c) 1. se nevztahuje na tato „letecká“ paliva: JP-4, JP-5 a JP-8.

Poznámka 2 :

„Letecká“ paliva podle bodu ML8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.

2.

alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);

3.

borany a jejich deriváty:

a.

karborany;

b.

homology boranů:

1.

dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);

2.

pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);

3.

pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);

4.

hydrazin a deriváty (viz také deriváty oxidujícího hydrazinu v bodech ML8 d) 8. a d) 9.):

a.

hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b.

monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

c.

symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);

d.

nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);

Poznámka

Bod ML8 c) 4. a) se nevztahuje na hydrazinové ‚směsi‘ se speciálním složením pro potlačení koroze.

5.

kovová paliva, palivové ‚směsi‘ nebo „pyrotechnické“‚směsi‘, s částicemi v kulové, rozprášené, sféroidické, vločkové nebo mleté formě, vyráběné z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:

a.

tyto kovy a jejich ‚směsi‘:

1.

beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 μm;

2.

železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 μm nebo méně vyráběný redukcí oxidu železa vodíkem;

b.

‚směsi‘ obsahující některou z těchto položek:

1.

zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 μm; nebo

2.

bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 μm;

Poznámka 1:

Bod ML8 c) 5. se vztahuje na „výbušniny“ a paliva, bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, hořčíku, zirkoniu nebo berylliu.

Poznámka 2:

Bod ML8 c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva ve formě částic, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření ‚směsi‘ pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých hnacích hmot, pevné „hnací hmoty“ nebo „pyrotechnické“‚směsi‘.

Poznámka 3 :

Bod ML8 c) 5. b) 2. se nevztahuje na bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).

6.

vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro uhlovodíková paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalnou munici, jako kovové stearany (např. oktal (CAS 637-12-7)) nebo palmitáty;

7.

chloristany, chlorečnany a chromany ve směsi s práškovým kovem nebo jinou složkou vysoce výkonných paliv;

8.

kulovitý nebo sféroidální práškový hliník (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 μm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem hliníku;

9.

titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65-1,68.

10.

kapalná paliva s vysokou energetickou hustotou neuvedená v bodě ML8 c) 1:

a.

palivové směsi obsahující pevná i kapalná paliva (např. bórová suspenze) s energetickou hustotou vyjádřenou na základě hmotnosti v hodnotě 40 MJ/kg nebo vyšší;

b.

jiná paliva a palivová aditiva s vysokou energetickou hustotou (např. kuban, iontové roztoky, JP-7, JP-10) s energetickou hustotou vyjádřenou na základě objemu v hodnotě 37,5 GJ/m3 nebo vyšší, měřeno při teplotě 293 K (20 °C) a tlaku jedné atmosféry (101,325 kPa);

Poznámka

Bod ML8 c) 10. b) se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva nebo biopaliva nebo na motorová paliva s osvědčením pro užití v civilním letectví.

11.

„pyrotechnické slože“ a pyroforické materiály:

a.

„pyrotechnické slože“ nebo pyroforické materiály se speciálním složením pro posílení nebo kontrolu výroby energie v podobě záření v jakékoli části infračerveného spektra;

b.

směsi hořčíku, polytetrafluorethylenu (PTFE) a některého kopolymeru vinyliden-hexafluoropropylendifluoridu (např. MTV);

12.

palivové směsi, „pyrotechnické“ směsi nebo „energetické materiály“, které nejsou uvedeny jinde v bodě ML8 a které splňují všechny tyto požadavky:

a.

obsahují více než 0,5 % částic kteréhokoli z následujících prvků:

1.

hliník;

2.

beryllium,

3.

bór;

4.

zirkonium;

5.

hořčík; nebo

6.

titan;

b.

částice uvedené v bodě ML8 c) 12 a) s velikostí částice v kterémkoli směru nižší než 200 nm; a

c.

částice uvedené v bodě ML8 c) 12 a) s obsahem kovu 60 % nebo vyšším;

Poznámka

ML 8 c) 12 zahrnuje termity.

d.

okysličovadla a jejich ‚směsi‘:

1.

ADN (amoniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (chloristan amonný) (CAS 7790-98-9);

3.

sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek:

a.

ostatní halogeny;

b.

kyslík; nebo

c.

dusík;

Poznámka 1:

Bod ML8 d) 3. se nevztahuje na chlortrifluorid (CAS 7790-91-2).

Poznámka 2:

Bod ML8 d) 3. se nevztahuje na fluorid dusitý (CAS 7783-54-2) v plynném skupenství.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (dusičnan hydroxylaminu) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (chloristan hydroxylaminu) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitromravenčan hydrazinu) (CAS 20773-28-8);

8.

dusičnan hydrazinu (CAS 37836-27-4);

9.

chloristan hydrazinu (CAS 27978-54-7);

10.

kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Poznámka :

ML8 d) 10. se nevztahuje na neinhibovanou dýmavou kyselinu dusičnou.

e.

pojiva, plastifikátory, monomery a polymery:

1.

AMMO (azidomethyl methyloxetan a jeho polymery) (CAS 90683-29-7) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem ML8 g) 1.);

2.

BAMO (3,3-bis(azidomethyl)oxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem ML8 g) 1.);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3),

5.

BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 8.),

6.

energetické monomery, plastifikátory nebo polymery se speciálním složením pro vojenské použití a s obsahem jakékoli z těchto látek:

a.

nitro skupiny;

b.

azido skupiny;

c.

nitrát skupiny;

d.

nitraza skupiny; nebo

e.

difluoroamino skupiny;

7.

FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12.

HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s funkčností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 °C menší než 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

poly(epichlorhydrin) s funkčností alkoholových skupin o nízké molekulové hmotnosti (méně než 10 000), takto:

a.

poly(epichlorohydrindiol);

b.

poly(epichlorohydrintriol);

14.

NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran)) (CAS 27814-48-8);

16.

poly-NIMMO (poly-(nitratomethylmethyloxetan), poly-NMMO nebo poly(3-nitratomethyl, 3-methyloxetan)) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroortokarbonáty;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);

19.

4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR);

20.

PNO (poly(3-nitrato-oxetan));

21.

TMETN (trimethylolethan-trinitrát) (CAS 3032-55-1);

f.

„aditiva“

1.

zásaditý salicylát měďnatý (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitriloxid);

4.

ferocenové deriváty:

a.

butacen (CAS 125856-62-4);

b.

katocen (2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-42-1);

c.

kyseliny ferocenkarboxylové a estery kyselin ferocenkarboxylových;

d.

n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e.

ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty, které nejsou uvedeny jinde v bodě ML8 f) 4.;

f.

ethylferocen (CAS 1273-89-8);

g.

propylferocen;

h.

pentylferocen (CAS 1274-00-6);

i.

dicyclopentylferocen;

j.

dicyclohexylferocen;

k.

diethylferocen (CAS 1273-97-8);

l.

dipropylferocen;

m.

dibutylferocen (CAS 1274-08-4);

n.

dihexylferocen (CAS 93894-59-8);

o.

acetylferocen (CAS 1271-55-2)/1,1’-diacetylferocen (CAS 1273-94-5);

5.

beta-resorcylát olovnatý (CAS 20936-32-7) nebo beta-resorcylát měďnatý (CAS 70983-44-7);

6.

citrát olovnatý (CAS 14450-60-3);

7.

olovnato-měďnaté chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4);

8.

maleát olovnatý (CAS 19136-34-6);

9.

salicylát olovnatý (CAS 15748-73-9);

10.

ciničitan (stannát) olovnatý (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylaziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfinoxid) a další deriváty MAPO;

12.

Methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl)methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentandissokyanát (CAS 7406-61-9);

15.

organokovová syntézní činidla:

a.

neopentyl (diallyl) oxy, tri (dioktyl) titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolato, tris (dioktyl) fosfát) (CAS 110438-25-0); nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titanium IV, (2-propenolato-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolato-1, tris(dioktyl)pyrofosfát, nebo KR3538;

c.

titanium IV, (2-propenolato-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolato-1, tris(dioktyl) fosfát;

16.

polykyanodifluoroaminoethylenoxid;

17.

pojiva:

a.

1,1R,1S -trimesoyl-tris[2-ethylaziridin] (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b.

polyfunkční aziridinamidy s isoftalovou trimesinovou isokyanurovou nebo trimethyladipovou strukturou, které mají rovněž 2-methylaziridinovou nebo 2-ethylaziridinovou skupinu;

Poznámka

Bod ML8 f) 17 b) se vztahuje rovněž na:

a.

1,1’- H-Isoftaloyl-bis[2-methylaziridin] (HX-752) (CAS 7652-64-4);

b.

2,4,6-tris(2-ethylaziridin-1-yl)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);

c.

1,1’-trimethyladipoyl-bis(2-ethylaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2);

18.

propylenimin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8);

19.

superjemný oxid železa (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) se specifickým povrchem větším než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší;

20.

TEPAN(tetraethylenpentaaminakrylonitril) (CAS 68412-45-3); kyanoethylované polyaminy a jejich soli;

21.

TEPANOL (tetraethylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylované polyaminy aditované glycidolem a jejich soli;

22.

TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8);

23.

TEPB (tris(ethoxyfenyl)bismut) (CAS 90591-48-3);

g.

„prekurzory“

POZN.

V bodě ML8 g) jsou odkazy na ‚energetické materiály‘, vyráběné z těchto látek.

1.

BCMO (3,3-bis(chlormethyl)oxetan) (CAS 78-71-7)

(viz také bod ML8 e) 1. a e) 2.);

2.

dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz také bod ML8 a) 28.);

3.

deriváty hexaazaisowurtzitanu včetně HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz také bod ML8 a) 4.) a TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (viz také bod ML8 a) 4.);

4.

nepoužívá se od roku 2013;

5.

TAT (1,3,5,7-tetraacetyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz také bod ML8 a) 13.);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz také bod ML8 a) 27.);

7.

1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz také bod ML8 a) 23.);

8.

1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz také bod ML8 e) 5.);

9.

DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraaza-cyclooktan) (viz také bod ML8. a) 13.).

h.

prášek a formy ‚reaktivních materiálů‘:

1.

prášek následujících materiálů s velikostí částice v kterémkoli směru nižší než 250 μm a neuvedený jinde v bodě ML8:

a.

hliník;

b.

niob;

c.

bór;

d.

zirkonium;

e.

hořčík;

f.

titan;

g.

tantal;

h.

wolfram;

i.

molybden nebo

j.

hafnium

2.

Formy neuvedené v bodech ML3, ML4, ML12 nebo ML16 a vyrobené z prášků uvedených v bodě ML8 h) 1.

Technické poznámky

1.

‚Reaktivní materiály‘ jsou speciálně určené k vyvolání exotermické reakce pouze při vysoké smykové rychlosti a k použití jako kumulativní vložky nebo pláště hlavic.

2.

Prášek ‚reaktivních materiálů‘ je vyroben například postupem vysokoenergetického kulového mletí.

3.

Formy ‚reaktivních materiálů‘ jsou vyrobeny například selektivním laserovým slinováním.

Poznámka 1 :

Bod ML8 se nevztahuje na následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle bodu ML8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu ML8 c):

a.

pikrát amonný (CAS 131-74-8);

b.

černý prach;

c.

hexanitrodifenylamin (CAS 131-73-7);

d.

difluoramin (CAS 10405-27-3);

e.

nitroškrob (CAS 9056-38-6);

f.

dusičnan (nitrát) draselný (CAS 7757-79-1);

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroxylen;

k.

N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);

l.

dioktylmaleát (CAS 142-16-5);

m.

ethylhexylakrylát (CAS 103-11-7);

n.

triethylhliník (triethylaluminium, TEA) (CAS 97-93-8), trimethylhliník (trimethylaluminium, TMA) (CAS 75-24-1) a další pyroforické kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o.

nitrocelulóza (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycerin (glyceroltrinitrát, trinitroglycerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

ethylendiamindinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azid olovnatý (CAS 13424-46-9), styfnát olova (CAS 15245-44-0) a zásaditý styfnát olova (CAS 12403-82-6), primární výbušniny nebo zážehové slože obsahující azidy nebo komplexní soli azidů;

u.

triethylenglykoldinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová) (CAS 82-71-3);

w.

diethyldifenyl močovina (CAS 85-98-3); dimethyldifenyl močovina (CAS 611-92-7); methylethyldifenyl močovina (centrality);

x.

N,N-difenyl močovina (nesymetrická difenyl močovina) (CAS 603-54-3);

y.

methyl-N,N-difenyl močovina (methyl nesymetrická difenyl močovina) (CAS 13114-72-2);

z.

ethyl-N,N-difenyl močovina (ethyl nesymetrická difenyl močovina) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidin (CAS 556-88-7) (viz položku 1C011 d) na seznamu EU zboží dvojího užití).

Poznámka 2 :

Bod ML8 se nevztahuje na chloristan amonný (ML8 d) 2), NTO (ML8 a) 18) nebo katocen (ML8 f) 4 b)), splňují-li všechny tyto podmínky:

a.

mají speciální tvar a složení pro využití v civilních zařízeních pro tvorbu plynu;

b.

jedná se o sloučeninu nebo směs s neaktivními termosetovými pojivy či plastifikátory a hmotnost nepřesahuje 250 gramů;

c.

maximální množství chloristanu amonného (ML8 d) 2) nepřesahuje 80 % hmotnosti aktivního materiálu;

d.

množství NTO (ML8 a) 18) činí 4 g nebo méně; a

e.

množství katocenu (ML8 f) 4 b)) činí 1 gram nebo méně.

ML9
Válečná plavidla (hladinová i podmořská), speciální námořní výzbroj a výstroj, příslušenství, součásti a jiná hladinová plavidla:

POZN.

Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

a.

plavidla a součásti:

1.

plavidla (hladinová a podmořská) zvláště určená nebo upravená pro vojenské použití, bez ohledu na to, jaký je jejich současný stav údržby nebo provozuschopnosti a zda jsou vybavena nosiči zbraní nebo obrněna, dále trupy nebo části trupů takových plavidel a příslušné součásti speciálně určené pro vojenské použití;

Poznámka

ML9 a) 1 zahrnuje plavidla zvláště určená nebo upravená pro transport potápěčů.

2.

hladinová plavidla neuvedená v bodě ML9 a) 1, je-li k plavidlu připevněna nebo tvoří-li jeho součást kterákoli z těchto položek:

a.

samočinné zbraně s ráží 12,7 mm nebo větší, uvedené v bodě ML1, nebo zbraně uvedené v bodech ML2, ML4, ML12 nebo ML19, nebo ‚úchyty‘ či místa upevnění pro takové zbraně;

Technická poznámka:

‚Úchytem‘ se rozumí úchyt či zesílení konstrukce pro účely instalace zbraní.

b.

systémy řízení střelby uvedené v bodě ML5;

c.

obě tyto položky:

1.

‚ochrana CBRN‘ (ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním) a

2.

‚oplachovací či mycí systém‘ určený pro dekontaminaci nebo

Technické poznámky

1.

‚Ochrana CBRN‘ je oddělený vnitřní prostor obsahující např. přetlakování, izolaci ventilačních systémů, omezené výstupy ventilace s filtry CBRN a omezené vchody pro posádku obsahující dekontaminační komoru.

2.

‚Oplachovací či mycí systém‘ je systém rozstřikující mořskou vodu schopný pokropit současně vnější nástavbu a paluby plavidla.

d.

aktivní systémy zbraňových protiopatření uvedené v bodech ML4 b), ML5 c) nebo ML11 a) mající kteroukoli z následujících vlastností:

1.

‚ochrana CBRN‘;

2.

trup a nástavba navržené speciálně ke snížení profilu zachytitelného radarem;

3.

prostředky na redukci termální stopy (např. chladicí systém výfukových plynů), s výjimkou těch, jež jsou speciálně určeny ke zvýšení celkového výkonu energetické centrály nebo ke snížení dopadu na životní prostředí; nebo

4.

demagnetizační systém, jehož účelem je omezit magnetickou stopu celého plavidla;

b.

motory a pohonné systémy určené speciálně pro vojenské účely a součásti určené speciálně pro vojenské účely:

1.

vznětové motory speciálně určené pro ponorky;

2.

elektrické motory speciálně určené pro ponorky, mající všechny tyto vlastnosti:

a.

výkon vyšší než 0,75 MW (1 000 k);

b.

rychlé reverzování chodu;

c.

chlazení kapalinou; a

d.

zcela uzavřený plášť;

3.

vznětové motory mající obě tyto vlastnosti:

a.

výkon 37,3 kW (50 k) nebo vyšší; a

b.

‚nemagnetický‘ obsah přesahující 75 % celkové hmoty;

Technická poznámka:

Pro účely bodu ML 9 b) 3 se ‚nemagnetickým‘ rozumí relativní propustnost nižší než 2.

4.

‚na vzduchu nezávislé pohonné systémy‘ (AIP) zvláště určené pro ponorky;

Technická poznámka:

‚Na vzduchu nezávislý pohonný systém‘ (AIP) umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely bodu ML9 b) 4. AIP nezahrnuje pohon využívající jadernou energii.

c.

podvodní detekční zařízení určená speciálně pro vojenské účely, jejich ovládací systémy a součásti speciálně určené pro vojenské účely;

d.

protiponorkové a protitorpédové sítě speciálně určené pro vojenské účely;

e.

nepoužívá se od roku 2003;

f.

penetrátory a konektory trupu určené speciálně pro vojenské účely, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla, a součásti určené speciálně pro vojenské účely;

Poznámka

Bod ML9 f) zahrnuje konektory pro plavidla, které jsou jednovodičového, mnohovodičového, koaxiálního nebo vlnovodného typu, a trupové penetrátory pro plavidla, jsou-li uvedené konektory a penetrátory schopny odolat prosakování z venku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m; dále konektory z optických vláken a optické penetrátory trupu, určené speciálně pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku. Bod ML9 f) se nevztahuje na běžné pohonné hřídele a hydrodynamické penetrátory trupu s kontrolní tyčí.

g.

tichá ložiska mající kteroukoli z následujících vlastností, jejich součásti a výzbroj a výstroj obsahující taková ložiska, speciálně určené pro vojenské použití:

1.

plynová nebo magnetická suspenze;

2.

aktivní systémy kontroly stopy; nebo

3.

kontrolní systémy na potlačení vibrací;

h.

vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy určené speciálně pro plavidla uvedená v bodě ML 9 a) a jejich součásti speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití.

Technická poznámka:

Pro účely bodu ML 9 h) se slovem ‚upravený‘ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.

Poznámka

ML 9 h) zahrnuje „jaderné reaktory“.

ML10
„Letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, „bezpilotní vzdušné prostředky“ („UAV“), letecké motory a výzbroj a výstroj „letadel“, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:

POZN.

Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

a.

„letadla“ s posádkou a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a pro ně speciálně určené součásti;

b.

nepoužívá se od roku 2011;

c.

bezpilotní „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, jejich vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

1.

„UAV“, dálkově pilotované vzdušné prostředky (RPV) a autonomní programovatelné prostředky a bezpilotní „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“;

2.

startovací zařízení, návratové vybavení a pozemní vybavení;

3.

vybavení určené pro řídicí a kontrolní účely;

d.

hnací letecké motory a pro ně speciálně určené součásti;

e.

vybavení pro tankování ve vzduchu speciálně určené nebo upravené pro následující dopravní prostředky a součásti speciálně určené pro toto vybavení:

1.

„letadla“ uvedená v bodě ML10 a); nebo

2.

bezpilotní „letadla“ uvedená v bodě ML10 c);

f.

pozemní vybavení speciálně určené pro „letadla“ uvedená v bodě ML10 a) nebo letecké motory uvedené v bodě ML10 d);

Poznámka :

Bod ML10 f) zahrnuje zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech včetně zařízení umístěných na palubě lodi.

g.

záchranné systémy pro letecké posádky, bezpečnostní vybavení pro letecké posádky a další zařízení pro nouzový únik, které není uvedeno v bodě ML10 a), určené pro „letadla“ uvedená v bodě ML10 a);

Poznámka

Bod ML10 g) nezahrnuje přilby pro letecké posádky, které nemají zabudovány ani nejsou vybaveny závěskami či úchytkami pro vybavení uvedené v této příloze.

POZN.

Přilby viz rovněž bod ML13 c).

h.

padáky, paraglidy a příslušné vybavení uvedené níže a pro ně speciálně určené součásti:

1.

padáky neuvedené jinde v této příloze;

2.

paraglidy;

3.

vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce (např. obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení);

i.

řízené otevírací vybavení nebo automatické pilotní systémy určené pro náklady shazované padákem.

Poznámka 1 :

Bod ML10 a) se nevztahuje na „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ nebo na varianty „letadel“ speciálně určené pro vojenské použití, které splňují všechny následující požadavky:

a.

nejedná se o bojová „letadla“;

b.

nejsou konfigurovány pro vojenské použití a nejsou vybaveny výstrojí či výzbrojí nebo doplňky speciálně určenými nebo upravenými pro vojenské použití a

c.

byly úřady civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářských zemí Wassenaarského ujednání schváleny k civilnímu provozu.

Poznámka 2 :

Bod ML10 d) se nevztahuje na:

a.

letecké motory určené nebo upravené k vojenským účelům, které byly úřady civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářských zemí Wassenaarského ujednání schváleny pro použití v „civilních letadlech“, nebo pro ně speciálně určené součásti;

b.

pístové motory nebo pro ně speciálně určené součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně určeny pro „UAV“.

Poznámka 3:

Pro účely bodů ML10 a) a ML10 d) zahrnují součásti se speciálním určením a příslušné vybavení pro nevojenská „letadla“ nebo letecké motory upravené pro vojenské použití pouze takové vojenské součásti a příslušné vojenské vybavení, které jsou potřebné pro úpravy na vojenské použití.

Poznámka 4:

Pro účely bodu ML10 a) vojenské použití zahrnuje: boj, vojenský průzkum, útok, vojenský výcvik, logistickou podporu a přepravu a výsadku nebo shoz vojenské výzbroje či výstroje.

Poznámka 5 :

Bod ML10 a) se nevztahuje na „letadla“ nebo „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, které splňují všechny tyto podmínky:

a.

byly poprvé vyrobeny před rokem 1946;

b.

neobsahují položky uvedené v této příloze, ledaže jsou takové položky nezbytné pro bezpečnost nebo letovou způsobilost a jsou požadovány úřady civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářských zemí Wassenaarského ujednání; a

c.

nenesou zbraně uvedené v této příloze, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a není možno je znovu uvést do provozuschopného stavu.

Poznámka 6 :

Bod ML10 d) se nevztahuje na hnací letecké motory, které byly poprvé vyrobeny před rokem 1946.

ML11
Elektronické vybavení, „kosmické lodě“ a součásti nepodléhající kontrole podle jiných bodů této přílohy:

a.

elektronické vybavení speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené součásti pro toto vybavení;

Poznámka

Bod ML11 a) zahrnuje:

a.

zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů včetně jejich vybavení realizujícího protiopatření) včetně rušicích a protirušicích zařízení;

b.

kmitočtové agilní elektronky;

c.

elektronické systémy nebo vybavení určené buď pro stálý přehled a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu nebo pro účely bezpečnosti nebo pro maření takového pozorování a monitorování;

d.

podvodní protiopatření zahrnující akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání chybových nebo klamných signálů do zvukových přijímačů;

e.

zařízení pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, zařízení pro zajištění bezpečnosti dat a zařízení pro zajištění a kontrolu bezpečnosti přenosových linek využívající šifrovacích procesů;

f.

vybavení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů;

g.

naváděcí a navigační vybavení;

h.

digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu;

i.

digitální demodulátory zvláště určené pro elektronický průzkum;

j.

„automatizované systémy velení a řízení“;

POZN.

Pro „programové vybavení“ související s vojenským softwarově definovaným přijímačem (SDR) viz ML 21.

b.

zařízení rušicí „družicové navigační systémy“ a speciálně určené součásti pro toto vybavení;

c.

„kosmické lodě“ speciálně určené nebo upravené pro vojenské využití a součásti pro „kosmické lodě“ speciálně určené pro vojenské využití.

ML12
Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

a.

zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované speciálně pro ničení nebo znemožnění zničení cíle;

b.

speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám střel a systémů využívajících kinetickou energii.

POZN.

Pokud jde o zbraňové systémy používající podrážové (podkaliberní) střelivo nebo využívající pouze chemický pohon a pokud jde o pro ně určené střelivo, viz body ML1 až ML4.

Poznámka 1 :

bod ML12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a.

odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé i rychlé palby;

b.

vybavení k výrobě prvotní energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie (např. vysokokapacitní kondenzátory), k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním děla a dalších pohonů ve střelecké věži;

POZN.

Pokud jde o vysokokapacitní kondenzátory, viz rovněž položku 3A001 e) 2 seznamu EU zboží dvojího užití.

c.

systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby nebo vyhodnocení způsobených škod;

d.

pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel.

Poznámka 2 :

bod ML12 se vztahuje na zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu:

a.

elektromagnetická;

b.

elektrotermální;

c.

plazmová;

d.

lehký plyn; nebo

e.

chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených).

ML13
Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce, součásti a příslušenství:

a.

kovové nebo nekovové pancéřové pláty, které jsou:

1.

vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo

2.

vhodné pro vojenské použití.

POZN.

Pancéřové pláty pro osobní ochranu, viz bod ML13 d) 2.

b.

konstrukce z kovových nebo nekovových materiálů nebo jejich kombinací, speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a pro ně speciálně určené součásti;

c.

přilby a pro ně speciálně určené součásti a příslušenství:

1.

přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem;

2.

skořepiny, vnitřní vystýlky nebo vycpávky speciálně určené pro přilby uvedené v bodě ML13 c) 1;

3.

prvky přídavné balistické ochrany speciálně určené pro přilby uvedené v bodě ML13 c) 1.

POZN.

Jiné součásti či příslušenství vojenských přileb viz příslušný bod v této příloze.

d.

pancéřové pláty pro osobní ochranu nebo ochranné obleky a jejich součásti:

1.

měkké pancéřované brnění nebo ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

Poznámka

Pro účely bodu ML13 d) 1. vojenské standardy nebo specifikace zahrnují přinejmenším specifikace ochrany proti střepinám.

2.

pevné pancéřové pláty pro osobní ochranu poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo vyšší, popř. „srovnatelné standardy“.

Poznámka 1 :

Bod ML13 b) zahrnuje materiály konstruované speciálně tak, aby vznikl reaktivní pancíř, a ke stavbě vojenských krytů.

Poznámka 2 :

Bod ML13 c) se nevztahuje na přilby, které splňují všechny tyto podmínky:

a)

byly poprvé vyrobeny před rokem 1970 a

b)

nejsou konstruovány ani upraveny tak, aby mohly nést položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU nebo jimi byly přímo vybaveny.

Poznámka 3:

Bod ML13 c) a d) se nevztahuje na přilby, pancéřové pláty ani ochranné oděvy, pokud svému uživateli slouží pro jeho vlastní osobní ochranu.

Poznámka 4:

Jediné přilby zvláště určené pro osoby pověřené zneškodňováním nevybuchlých bomb podle bodu ML13 c), jsou přilby zvláště určené pro vojenské použití.

Odkaz 1:

Viz též položku 1A005 seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2:

Pokud jde o „vláknité materiály“ používané k výrobě ochranných oděvů a přileb, viz položku 1C010 na seznamu EU zboží dvojího užití.

ML14
‚Specializované vybavení pro vojenský výcvik‘ nebo pro simulaci vojenských taktických situací, simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podle bodů ML1 nebo ML2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky.

Technická poznámka:

Pojem ‚specializované vybavení pro vojenský výcvik‘ zahrnuje vojenské typy trenažérů pro vedení útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů pro radiolokační průzkum, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování řízených střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních „letadel“, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních „letadel“, mobilní výcvikové jednotky a výcviková zařízení pro pozemní vojenské operace.

Poznámka 1:

Bod ML14 zahrnuje systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití.

Poznámka 2:

Bod ML14 se nevztahuje na vybavení určené speciálně pro výcvik v používání loveckých a sportovních zbraní.

ML15
Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro ochranu proti průzkumu, konstruované speciálně pro vojenské účely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství:

a.

nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu;

b.

kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů;

c.

zesilovače jasu obrazu;

d.

infračervené nebo tepelné zobrazovací vybavení;

e.

zobrazovací radarové senzorové vybavení;

f.

vybavení sloužící k ochraně proti průzkumu a k rušení prostředků průzkumu, pro vybavení podle bodů ML15 a) až ML15 e).

Poznámka :

Bod ML15 f) zahrnuje vybavení určené ke znehodnocování provozu nebo efektivnosti vojenských zobrazovacích systémů nebo k minimalizaci takových znehodnocujících účinků.

Poznámka :

Bod ML15 se nevztahuje na „zesilovače jasu obrazu první generace“ nebo na vybavení speciálně určené pro osazení „zesilovače jasu obrazu první generace“.

POZN.

Klasifikace zbraňových zaměřovačů využívajících „zesilovače jasu obrazu první generace“ viz body ML1, ML2 a ML5 a).

POZN.

Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití.

ML16
Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, které jsou speciálně určeny pro položky podle bodů ML1 až ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 nebo ML19.

Poznámka

Bod ML16 se týká nedokončených výrobků, jsou-li rozpoznatelné podle složení materiálu, geometrie nebo funkce.

ML17
Různé vybavení, materiály a „knihovny“ a pro ně speciálně určené součásti:

a.

přístroje pro potápění a podvodní plavání speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:

1.

samostatné potápěcí přístroje recyklující vzduch s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem;

2.

podvodní plovací přístroj speciálně určený pro použití s potápěcím přístrojem uvedeným v bodě ML17 a) 1.;

POZN.

Viz rovněž položku 8A002 q) seznamu EU zboží dvojího užití.

b.

stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití;

c.

instalační prvky, nátěry, povlaky a úpravy sloužící k potlačení signatury určené speciálně pro vojenské použití;

d.

polní ženijní vybavení určené speciálně pro použití v bojovém pásmu;

e.

„roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností:

1.

jsou speciálně určeny pro vojenské použití;

2.

obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému střepinami (např. samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 °C); nebo

3.

jsou speciálně určené nebo vyčleněné k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů;

Technická poznámka:

Elektromagnetickým impulsem se nerozumí neúmyslná interference způsobená elektromagnetickým zářením z nedalekého zařízení (např. stroje, přístroje či elektronické vybavení) nebo bleskem.

f.

„knihovny“ speciálně určené nebo uzpůsobené pro vojenské použití se systémy, vybavením, nebo součástmi podle této přílohy;

g.

vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy neuvedené jinde, určené speciálně k vojenskému použití a jejich součásti speciálně určené nebo ‚upravené‘ k vojenskému použití;

Poznámka

Bod ML17 g) zahrnuje „jaderné reaktory“.

h.

zařízení nebo materiály potažené nebo jinak upravené k potlačení signatury, určené speciálně pro vojenské použití, neuvedené jinde v této příloze;

i.

simulátory speciálně určené pro vojenské „jaderné reaktory“;

j.

mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro opravu a údržbu vojenské výstroje a výzbroje;

k.

polní generátory speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití;

l.

kombinované kontejnery ISO nebo výměnné nástavby vozidel (swap bodies) speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití;

m.

trajekty, neuvedené jinde v této příloze, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití;

n.

testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ položek uvedených v bodech ML4, ML6, ML9 nebo ML10;

o.

ochranné vybavení proti „laserům“ (např. ochrana očí nebo senzorů) speciálně určené pro vojenské použití;

p.

„palivové články“ neuvedené jinde v této příloze, speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití.

Technické poznámky

1.

Od roku 2014 se nepoužívají.

2.

Pro účely bodu ML17 se slovem ‚upravený‘ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.

ML18
‚Výrobní‘ zařízení, zařízení pro testování vlivů prostředí a součásti:

a.

speciálně určené nebo upravené ‚výrobní‘ zařízení sloužící k ‚výrobě‘ výrobků uvedených v této příloze a pro ně speciálně určených součástí;

b.

speciálně určená zařízení pro testování vlivů prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, neuvedené jinde, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků uvedených v této příloze.

Technická poznámka:

Pro účely bodu ML18 zahrnuje pojem ‚výroba‘ konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu.

Poznámka

Body ML18 a) a ML18 b) zahrnují následující vybavení:

a.

kontinuální nitrátory;

b.

odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností:

1.

pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298 kW (400 k);

2.

schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo

3.

schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;

c.

dehydratační lisy;

d.

šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských „výbušnin“;

e.

řezací stroje ke kalibraci slisovaných „hnacích hmot“;

f.

dražovací bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g.

kontinuální mísiče pevných „hnacích hmot“;

h.

fluidní mlýny pro mletí a drcení složek vojenských „výbušnin“;

i.

zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 8.;

j.

konvekční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 3.

ML19
Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná vybavení, vybavení pro protiopatření a testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti:

a.

„laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

b.

systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

c.

vysokovýkonné radiofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

d.

vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů podle bodů ML19 a) až ML19 c) nebo pro ochranu před nimi;

e.

modely fyzického testování systémů, vybavení a součástek podle bodu ML19;

f.

„laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Poznámka 1 :

Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podle bodu ML19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného použití:

a.

„laserů“ s dostatečným výkonem ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu;

b.

urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic;

c.

radiofrekvenčních vysílačů s vysokým impulsním nebo průměrným výkonem, které vytvářejí pole dostatečně silná ke zneschopnění elektronických obvodů vzdáleného cíle.

Poznámka 2 :

Bod ML19 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie:

a.

vybavení k výrobě primární energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem;

b.

systémy pro zaměření a sledování cíle;

c.

systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo znemožnění zničení cíle;

d.

vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování;

e.

vybavení umožňující rychlé směrování paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů;

f.

adaptivní optika a zařízení pro fázové sdružovače;

g.

proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;

h.

součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“;

i.

vybavení k zaostřování paprsků záporných iontů;

j.

vybavení pro řízení a směrování vysokoenergetického paprsku iontů;

k.

fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu“, které slouží k neutralizaci paprsků se zápornými ionty vodíku.

ML20
Kryogenní a „supravodivé“ vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky:

a.

vybavení speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické nasazení, které je schopné provozu za pohybu a je schopné vytvářet nebo udržovat teploty nižší než 103 K (– 170 °C);

Poznámka

Bod ML20 a) zahrnuje mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají.

b.

„supravodivé“ elektrické vybavení (rotační stroje nebo transformátory) speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické použití, a které je schopno provozu za pohybu.

Poznámka

Bod ML20 b) se nevztahuje na hybridní homopolární stejnosměrné generátory, které mají jednopólové armatury z běžného kovu, jež rotují v magnetickém poli vytvářeném supravodivými cívkami, za předpokladu, že tyto cívky jsou jedinými supravodivými součástmi v generátoru.

ML21
„Programové vybavení“:

a.

„programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů:

1.

„vývoj“, „výrobu“, provoz nebo údržbu zařízení podle této přílohy;

2.

„vývoj“ nebo „výrobu“ materiálů podle této přílohy, nebo

3.

„vývoj“, „výrobu“, provoz nebo údržbu „programového vybavení“ podle této přílohy;

b.

specifické „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě ML21 a):

1.

„programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně vytvořené pro modelování, simulaci nebo vyhodnocování vojenských zbraňových systémů;

2.

„programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro modelování nebo simulaci operačních vojenských scénářů;

3.

„programové vybavení“ speciálně určené pro stanovení účinků konvenčních, jaderných, chemických a biologických zbraní;

4.

„programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I);

5.

„programové vybavení“ speciálně navržené nebo upravené pro provádění vojenských útočných kybernetických operací;

Poznámka 1:

Bod ML21 b) 5. zahrnuje „programové vybavení“ určené k likvidaci, poškození, znehodnocení či narušení systémů, vybavení nebo „programového vybavení“ uvedených v této příloze, „programového vybavení“ pro kybernetický průzkum a kybernetické velení a řízení.

Poznámka 2:

Bod ML21 b) 5 se nevztahuje na „zveřejňování informací o zranitelnostech“ ani na „reakci na kybernetický bezpečnostní incident“, pokud jsou omezeny na nevojenskou obrannou připravenost nebo reakci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

c.

„programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě ML21 a) nebo ML21 b), speciálně určené nebo upravené tak, aby vybavení, jež není uvedeno v této příloze, mohlo plnit vojenské funkce, jaké plní vybavení podle této přílohy.

POZN.

Viz systémy, zařízení nebo součásti uvedené v této příloze pro „digitální počítače“ pro všeobecné účely s nainstalovaným programovým vybavením podle bodu ML21 c).

ML22
Technologie“:

a.

„technologie“ výslovně neuvedená v bodě ML22 b), která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“, provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu položek uvedených v této příloze;

b.

„technologie“:

1.

„technologie“„potřebná“ pro konstrukci, montáž součástek, provoz, údržbu a opravu reprodukčních instalačních celků pro položky uvedené v této příloze, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení nejsou uvedeny;

2.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“ a „výrobu“ ručních palných zbraní, a to i pokud je využívána k výrobě replik starožitných ručních palných zbraní;

3.

nepoužívá se od roku 2013;

POZN.

„Technologie“ dříve vymezené v bodě ML22 b) 3, viz bod ML22 a).

4.

nepoužívá se od roku 2013;

POZN.

„Technologie“ dříve vymezené v bodě ML22 b) 4, viz bod ML22 a).

5.

„technologie“„potřebná“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podle bodu ML7 i) 1. do vojenských nosných látek nebo vojenského materiálu.

Poznámka 1 :

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“,“výrobu“, provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu položek uvedených v této příloze zůstávají pod kontrolou i v případě, když se použijí pro některou z položek neuvedených v této příloze.

Poznámka 2 :

Bod ML22 se nevztahuje na:

a.

„technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu položek nepodléhajících kontrole nebo takových, jejichž vývoz byl povolen;

b.

„technologii“, která je „ve veřejném užívání“, představuje „základní vědecký výzkum“ či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů;

c.

„technologii“ pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení.

VYMEZENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO SEZNAMU

Následuje vymezení pojmů používaných v tomto seznamu seřazených podle abecedy:

Poznámka 1:

Vymezené pojmy se používají v celém seznamu. Odkazy jsou čistě informativní a nemají žádný vliv na obecnou platnost vymezených pojmů v celém seznamu.

Poznámka 2:

Slova a pojmy uvedené v tomto seznamu vymezených pojmů nabývají vymezeného významu, pouze jsou-li označeny „dvojitými uvozovkami“. Definice termínů uváděných v ‚jednoduchých uvozovkách‘ jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce. Jinak mají slova a pojmy svůj běžně používaný (slovníkový) význam.

ML8
„Aditiva“

látky používané ve výbušných směsích za účelem zlepšení jejich vlastností.

ML8, 10, 14
„Letadlo“

Letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, měnitelnou geometrií křídel, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

ML11
„Automatizované systémy velení a řízení“

Elektronické systémy, jejichž prostřednictvím dochází k vložení, zpracování a předávání informací nezbytných pro účinné velení uskupením, hlavním i taktickým formacím, jednotkám, plavidlům, nebo zbraním spadajícím pod příslušné velení. Pro uvedené účely se využívá počítačů a dalšího specializovaného technického vybavení určeného na podporu funkcí kontroly uspořádání vojenského velení a organizace. Hlavní funkce automatizovaného systému velení a řízení jsou: účinný automatizovaný sběr, shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací; znázornění situace a okolností majících dopad na přípravu a výkon bojových operací; operační a taktické výpočty pro účely přidělení zdrojů mezi bojová uskupení nebo mezi složky operačního bojového rozkazu či rozkazu k bojovému nasazení, v závislosti na cíli či fázi operace; příprava údajů pro vyhodnocení situace a rozhodování v kterémkoli okamžiku během operace nebo bitvy; počítačové simulace operací.

ML22
„Základní vědecký výzkum“

Experimentální nebo teoretická práce vynakládaná především za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není zaměřena v prvé řadě na specifický praktický záměr nebo cíl.

ML7, 22
„Biokatalyzátory“

‚Enzymy‘ pro specifické chemické nebo biochemické reakce nebo jiné biologické sloučeniny, které se váží na bojové chemické látky a urychlují jejich odbourávání.

Technická poznámka:

‚Enzymy‘ se rozumí „biokatalyzátory“ pro specifické chemické a biochemické reakce.

ML7
„Biologická agens“

Patogeny či toxiny, které byly vybrány nebo upraveny (např. úpravou čistoty, doby skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem působit ztráty na lidech nebo zvířatech, poškození techniky nebo škody na úrodě či životním prostředí.

ML7
„Biopolymery“

Tyto biologické makromolekuly:

a.

enzymy pro specifické chemické a biochemické reakce;

b.

‚anti-idiotypové‘, ‚monoklonální‘ nebo ‚polyklonální‘‚protilátky‘;

c.

speciálně určené nebo speciálně zpracované ‚receptory‘.

Technické poznámky

1.

‚Anti-idiotypovými protilátkami‘ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2.

‚Monoklonálními protilátkami‘ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo pro antigeny a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3.

‚Polyklonálními protilátkami‘ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4.

‚Receptory‘ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.

ML4, 10
„Civilní letadlo“

„Letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářských zemí Wassenaarského ujednání, jako ‚letadlo‘ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako ‚letadlo‘ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely.

ML21
„Reakce na kybernetický bezpečnostní incident“

Proces výměny nezbytných informací o kybernetickém bezpečnostním incidentu s jednotlivci nebo organizacemi odpovědnými za provedení nebo koordinaci nápravy pro řešení kybernetického bezpečnostního incidentu.

ML17, 21, 22
„Vývoj“

Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

ML21
„Digitální počítač“

Zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:

a.

přijímat data;

b.

ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení;

c.

zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat, a

d.

poskytovat výstup dat.

Technická poznámka:

Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.

ML17
„Koncové efektory“

Upínače, ‚aktivní nástrojové jednotky‘ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

Technická poznámka:

‚Aktivními nástrojovými jednotkami‘ se rozumějí zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

ML8
„Energetické materiály“

Látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro jejich zamýšlené použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „hnací hmoty“ jsou podtřídy energetických materiálů.

ML6, 13
„Srovnatelné standardy“

Srovnatelné vnitrostátní nebo mezinárodní standardy uznané jedním nebo více členskými státy EU nebo signatářskými zeměmi Wassenaarského ujednání a použitelné pro příslušnou položku.

ML8, 18
„Výbušniny“

Látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici i pro jiná použití.

ML7
„Vektory exprese“

Nosiče (např. plasmid nebo virus) používaný ke vnesení genetického materiálu do hostitelských buněk.

ML13
„Vláknité materiály“

Zahrnují:

a.

souvislá elementární vlákna;

b.

souvislé příze a přásty;

c.

pásky, tkaniny, plsti a šňůry;

d.

sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e.

monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f.

vlákninu z aromatického polyamidu.

ML15
„Zesilovače jasu obrazu první generace“

Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.

ML17
„Palivový článek“

Elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii přímo ve stejnoměrný elektrický proud tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje.

ML22
„Ve veřejném užívání“

„Technologie“ nebo „programové vybavení“, které jsou zpřístupněny bez omezení k dalšímu šíření.

Poznámka :

Autorská práva nebrání tomu, aby „technologie“ a „programové vybavení“ byly „ve veřejném užívání“.

ML9, 19
„Laser“

Zařízení, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.

ML17
„Knihovna“ (parametrická odborná databáze)

Sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušných systémů, vybavení nebo součástí.

ML10
„Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“

Balony a „vzducholodě“, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

Technická poznámka:

„Vzducholoď“

poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.

ML17
„Jaderný reaktor“

Zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

ML8
„Prekurzory“

Speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin.

ML 21, 22
„Výroba“

Znamená všechny stupně výroby, jako jsou: příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

ML8
„Hnací hmoty“

Látky nebo směsi, jejichž chemickou reakcí kontrolovatelně vznikají velké objemy horkých plynů využitelných k provádění mechanické práce.

ML4, 8
„Pyrotechnické (slože)“

Mechanické směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechnických (složí), jež neobsahují žádná oxidační činidla, ale u nichž dojde k samovznícení při kontaktu se vzduchem.

ML22
„Potřebný“

V případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, vlastností nebo funkcí. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být pro různé druhy zboží společné.

ML7
„Látky určené pro potlačování nepokojů“

Látky, které za předpokládaných podmínek použití pro potlačování nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové dráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice. (Slzné plyny jsou podskupinou „látek určených pro potlačování nepokojů“.)

ML17
„Robot“

Manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a.

je vícefunkční;

b.

je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c.

má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory, a

d.

je vybaven ‚uživatelskou programovatelností‘ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

‚Uživatelskou programovatelností‘ se rozumí možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a.

fyzickou změnou v zapojení nebo propojení, nebo

b.

nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

Poznámka

Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1.

manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2.

manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3.

mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změny nebo modifikace naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4.

manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5.

stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

ML11
„Družicový navigační systém“

Systém sestávající z pozemních stanic, konstelace družic a přijímačů, který pomocí signálů získaných z družic umožňuje vypočítat polohu přijímače. Zahrnuje globální družicové navigační systémy a regionální družicové navigační systémy.

ML4, 11, 21
„Programové vybavení“

Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

Technická poznámka 1:

„Program“

sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.

Technická poznámka 2:

„Mikroprogram“

sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

ML11
„Kosmické lodě“

Aktivní a pasivní družice a kosmické sondy.

ML19
„Způsobilé pro nasazení v kosmu“

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka

Určení, že konkrétní položka je „způsobilá pro nasazení v kosmu“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „způsobilé pro nasazení v kosmu“, nejsou-li jednotlivě testovány.

ML20
„Supravodivý“

Odkazuje na materiál (tj. kov, slitiny nebo sloučeniny), který může ztratit veškerý elektrický odpor (tj. může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu).

„Kritickou teplotou“ (někdy označovanou jako přechodová teplota) se v případě konkrétního „supravodivého“ materiálu rozumí teplota, při níž dotyčný materiál začíná vykazovat nulový odpor vůči stejnosměrnému elektrickému proudu.

Technická poznámka:

„Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován ‚kritickou teplotou‘, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

ML22
„Technologie“

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“. Tyto informace mají formu ‚technických údajů‘ nebo ‚technické pomoci‘. „Technologie“ uvedená v této příloze je vymezena v bodě ML22.

Technické poznámky

1.

‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2.

‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.

ML10
„Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“)

Jakékoli „letadlo“ schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

ML21
„Zveřejňování informaci o zranitelnostech“

Proces odhalování, hlášení nebo sdělování zranitelností nebo analyzování zranitelností s jednotlivci nebo organizacemi odpovědnými za provedení nebo koordinaci nápravy pro řešení zranitelností.“


(1)  Vojenský seznam.

(2)  Národní institut spravedlnosti (USA) odpovědný za standardní kategorizaci.