3.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/51


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/458

ze dne 1. března 2023

o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví v příloze II seznam kombinací účinné látky a typu přípravku zařazených do programu přezkumu stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích.

(2)

U řady kombinací účinné látky a typu přípravku zařazených na uvedený seznam všichni účastníci z účasti na podpoře včas odstoupili nebo se má za to, že včas odstoupili.

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky otevřenou výzvu k převzetí role účastníka pro ty kombinace účinné látky a typu přípravku, u nichž předtím nebyla úloha účastníka převzata. V případě uvedených kombinací nebylo Evropské agentuře pro chemické látky předloženo žádné oznámení ve lhůtě stanovené v čl. 14 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014. Uvedené kombinace účinné látky a typu přípravku by proto v souladu s čl. 20 prvním pododstavcem písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 neměly být schváleny pro použití v biocidních přípravcích.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účinné látky uvedené v příloze se neschvalují pro typy přípravků, které jsou v ní uvedeny.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Neschválené kombinace účinné látky a typu přípravku:

Číslo položky v příloze II nařízení (EU) č. 1062/2014

Název látky

Členský stát zpravodaj

Číslo ES

Číslo CAS

Typ(y) přípravku

1022

chlorid-pentahydroxid dihlinitý

NL

234-933-1

12042-91-0

2

691

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát

AT

274-357-8

70161-44-3

6

459

reakční směs oxidu titaničitého a chloridu stříbrného

SE

není k dispozici

není k dispozici

1, 2, 6, 7, 9, 10, 11

531

(benzyloxy)methanol

AT

238-588-8

14548-60-8

13

1016

chlorid stříbrný

SE

232-033-3

7783-90-6

1

444

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

6, 13

797

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan chlorid (CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

6, 13

368

methenamin-3-chlorallylchlorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

6, 12, 13