9.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/56


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/274

ze dne 6. února 2023

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve specializovaném výboru Evropské unie a Spojeného království pro energetiku, zřízeném podle Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o opatření pro obchodování s elektřinou mezi Unií a Spojeným královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. dubna 2021 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2021/689 (1) o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“). Dohoda o obchodu a spolupráci byla prozatímně prováděna ode dne 1. ledna 2021 a v platnost vstoupila dnem 1. května 2021.

(2)

Podle čl. 8 odst. 4 písm. c) dohody o obchodu a spolupráci může specializovaný výbor pro energetiku (dále jen „specializovaný výbor“) přijímat rozhodnutí a doporučení týkající se všech záležitostí, kde tak dohoda o obchodu a spolupráci nebo jakákoli doplňující dohoda stanoví nebo v nichž na něj Rada partnerství přenesla své pravomoci, s ohledem na otázky, které se týkají oblasti jeho působnosti. Podle čl. 10 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci přijímá výbor rozhodnutí a vydává doporučení po vzájemné dohodě.

(3)

Podle čl. 311 odst. 1 dohody o obchodu a spolupráci má každá strana zajistit, aby přidělování kapacity a řízení přetížení v rámci elektrických propojovacích vedení vycházelo z mechanismů trhu a bylo transparentní a nediskriminační. Strany by se měly mimo jiné a podle potřeby zabývat výpočtem kapacity, řízením přetížení a opatřeními pro obchodování pro všechny příslušné časové rámce, včetně časového rámce na následující den. Podle čl. 311 odst. 1 písm. f) ve spojení s čl. 311 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci musí každá strana zajistit, aby přidělování kapacity a řízení přetížení napříč elektrickými propojovacími vedeními mezi sebou koordinovali provozovatelé elektroenergetických přenosových soustav Unie a Spojeného království ve všech příslušných časových rámcích, přičemž tato koordinace nezahrnuje ani neznamená účast provozovatelů přenosových soustav Spojeného království na příslušných postupech Unie.

(4)

Ustanovení čl. 312 odst. 1 dohody o obchodu a spolupráci vyžaduje, aby pro přidělování kapacity a řízení přetížení v režimu na následující den specializovaný výbor přednostně učinil nezbytné kroky v souladu s článkem 317, aby zajistil, že provozovatelé elektroenergetických přenosových soustav vypracují ujednání stanovující technické postupy pro časový rámec na následující den.

(5)

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku a Ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslové strategie vlády Spojeného království vydaly dne 22. ledna 2021, ještě před zahájením práce specializovaného výboru, předběžné doporučení provozovatelům přenosových soustav. Pokud jde o výpočet a přidělování kapacity pro časový rámec na následující den, byli provozovatelé přenosových soustav v předběžném doporučení vyzváni, aby vypracovali model cíle pro následující den založený na koncepci „volného propojení objemů mezi více regiony“ v souladu s čl. 312 odst. 1, čl. 317 odst. 2 a 3 a přílohou 29 dohody o obchodu a spolupráci. Pokud jde o výpočet a přidělování kapacit pro jiné časové rámce než na následující den, byli provozovatelé přenosových soustav smluvních stran v předběžném doporučení vyzváni, aby společně navrhli lhůtu pro vypracování návrhu technických postupů.

(6)

Vzhledem k tomu, že specializovaný výbor zahájil svou činnost v průběhu roku 2021, je vhodné, aby nyní v souladu s čl. 317 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci potvrdil předběžné doporučení vydané dne 22. ledna 2021 stranami provozovatelům přenosových soustav, aby zahájili přípravu technických postupů pro efektivní využívání elektrických propojovacích vedení, jako své doporučení smluvním stranám. Uvedené předběžné doporučení – jakmile bude potvrzeno jako doporučení specializovaného výboru – by mělo být i nadále rámcem pro další práci provozovatelů přenosových soustav v tomto ohledu.

(7)

Na základě předběžného doporučení ze dne 22. ledna 2021 předložili provozovatelé přenosových soustav obou stran Komisi analýzu nákladů a přínosů pro jednotlivé možnosti vytvoření volného propojení objemů mezi více regiony stanoveného v příloze 29 dohody o obchodu a spolupráci a hrubé návrhy příslušných technických postupů. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů předložila Komisi své neformální stanovisko k této analýze dne 7. května 2021.

(8)

Komise zvážila výsledek analýzy nákladů a přínosů a stanovisko Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů s ohledem na požadavky dohody o obchodu a spolupráci a informovala Radu o svých předběžných stanoviscích. Došla k závěru, že výsledky získané provozovateli přenosových soustav je třeba upřesnit a že jsou potřebné další informace o všech možnostech, které analyzovali. Spojené království s tímto závěrem souhlasilo na zasedání specializovaného výboru dne 30. března 2022.

(9)

Je proto vhodné podpořit to, aby specializovaný výbor přijal doporučení každé straně týkající se jejich žádosti adresované provozovatelům přenosových soustav o další informace pro doplnění analýzy nákladů a přínosů a hrubých návrhů technických postupů, které by mu pomohly při plnění jeho povinností podle čl. 312 odst. 1 a čl. 317 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci. Je vhodné, aby Unie své provozovatele přenosových soustav požádala, aby tyto další informace poskytli do pěti měsíců ode dne obdržení žádosti.

(10)

Specializovaný výbor má přijmout doporučení každé straně týkající se její výzvy adresované provozovatelům elektroenergetických přenosových soustav, aby co nejdříve vypracovali technické postupy pro efektivní využívání elektrických propojovacích vedení. Specializovaný výbor přijme doporučení buď na svém příštím zasedání, nebo písemným postupem, podle toho, co nastane dříve, poté, co každá strana dokončí své vnitřní postupy.

(11)

Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat ve specializovaném výboru k doporučení každé straně týkající se jejich žádosti adresované provozovatelům elektroenergetických přenosových soustav, neboť doporučení může rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah nebo způsob provádění acquis Unie, zejména nařízení Komise (EU) 2015/1222 (3),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat ve specializovaném výboru pro energetiku, vychází z návrhu doporučení specializovaného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 6. února 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie (Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10.

(3)  Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 24).


NÁVRH

DOPORUČENÍ SPECIALIZOVANÉHO VÝBORU PRO ENERGETIKU ZŘÍZENÉHO PODLE ČL. 8 ODST. 1 PÍSM. l) DOHODY O OBCHODU A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII NA JEDNÉ STRANĚ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA NA STRANĚ DRUHÉ č. .../2023

ze dne ...

určené každé straně ohledně její žádosti adresované provozovatelům elektroenergetických přenosových soustav, aby vypracovali technické postupy pro efektivní využívání elektrických propojovacích vedení

SPECIALIZOVANÝ VÝBOR PRO ENERGETIKU,

s ohledem na Dohodu o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“), a zejména na čl. 311 odst. 1 a 2, čl. 312 odst. 1, čl. 317 odst. 2 a 3 a přílohu 29 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 8 odst. 4 písm. a) dohody o obchodu a spolupráci má specializovaný výbor pro energetiku (dále jen „specializovaný výbor“) pravomoc sledovat a přezkoumávat provádění a zajišťovat řádné fungování dohody o obchodu a spolupráci v oblasti své působnosti. Podle čl. 8 odst. 4 písm. c) má pravomoc přijímat rozhodnutí a doporučení týkající se všech záležitostí, kde tak dohoda o obchodu a spolupráci stanoví nebo v nichž na něj Rada partnerství přenesla své pravomoci podle čl. 7 odst. 4 písm. f). Podle čl. 329 odst. 3 dohody o obchodu a spolupráci vydává doporučení nezbytná k zajištění účinného provádění kapitol hlavy VIII dohody o obchodu a spolupráci, za něž odpovídá.

(2)

S cílem zajistit efektivní využívání elektrických propojovacích vedení a omezit překážky, které brání obchodu mezi stranami, stanoví čl. 311 odst. 1 dohody o obchodu a spolupráci závazky mimo jiné v oblasti přidělování kapacity, řízení přetížení a výpočtu kapacity elektrických propojovacích vedení, jakož i vypracování ujednání k dosažení spolehlivých a efektivních výsledků ve všech příslušných časových rámcích.

(3)

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku a Ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslové strategie vlády Spojeného království vydaly dne 22. ledna 2021 předběžné doporučení (dále jen „předběžné doporučení“) svým provozovatelům elektroenergetických přenosových soustav, v nichž je žádají, aby společně zahájili přípravu technických postupů pro efektivní využívání elektrických propojovacích vedení ještě před započetím práce specializovaného výboru. Vzhledem k tomu, že specializovaný výbor zahájil svou činnost v průběhu roku 2021, je třeba, aby toto předběžné doporučení potvrdil jako doporučení stranám tak, jak ho strany adresovaly provozovatelům přenosových soustav.

(4)

Pokud jde o výpočet a přidělování kapacity pro časový rámec na následující den, v předběžném doporučení byli provozovatelé přenosových soustav vyzváni, aby vypracovali model cíle pro následující den založený na koncepci „volného propojení objemů mezi více regiony“ v souladu s čl. 312 odst. 1, čl. 317 odst. 2 a 3 a přílohou 29 dohody o obchodu a spolupráci.

(5)

Ohledně výpočtu a přidělování kapacit pro jiné časové rámce než na následující den byli provozovatelé přenosových soustav smluvních stran v předběžném doporučení vyzváni, aby společně navrhli lhůtu pro vypracování návrhu technických postupů. Toto předběžné doporučení je i nadále užitečné jako referenční bod a vodítko pro další práci v těchto záležitostech, i když prioritou je obchodování s elektřinou v časovém rámci na následující den.

(6)

Ačkoli nebyla dodržena lhůta stanovená v příloze 29, uvedená v předběžném doporučení, měl by specializovaný výbor přesto splnit své povinnosti podle čl. 312 odst. 1 a čl. 317 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci.

(7)

Provozovatelé přenosových soustav a regulační orgány smluvních stran již zahájili práci v souladu s předběžným doporučením. Ve světle pokroku, kterého provozovatelé přenosových soustav doposud dosáhli, jsou třeba další informace týkající se analýzy nákladů a přínosů a hrubých návrhů technických postupů, aby mohl specializovaný výbor splnit své povinnosti podle čl. 312 odst. 1 a čl. 317 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci.

(8)

Každá smluvní strana by proto měla požádat své provozovatele přenosových soustav, aby tyto další informace poskytli,

PŘIJAL TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Předběžné doporučení vydané dne 22. ledna 2021 Generálním ředitelstvím Evropské komise pro energetiku provozovatelům elektroenergetických přenosových soustav Unie a Ministerstvem obchodu, energetiky a průmyslové strategie vlády Spojeného království provozovatelům elektroenergetických přenosových soustav Spojeného království, kterým jsou tito provozovatelé žádáni, aby zahájili přípravu technických postupů pro efektivní využívání elektrických propojovacích vedení, jak je uvedeno v příloze I tohoto doporučení, se potvrzuje jako doporučení specializovaného výboru pro energetiku stranám.

2.

Specializovaný ýbor doporučuje, aby každá strana požádala své provozovatele elektroenergetických přenosových soustav, aby poskytli další informace uvedené v příloze II tohoto doporučení do pěti měsíců ode dne, kdy o ně každá smluvní strana požádá.

V Bruselu a Londýně dne …

F. ERMACORA

P. KOVACS

Za specializovaný výbor

spolupředsedové

M. SKRINAR