8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/38


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2116

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 12 odst. 16 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo, že opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti uvedený v čl. 12 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) 2020/1503 jsou v rámci Unie řádně harmonizovány, měla by být stanovena opatření a postupy tohoto plánu.

(2)

V zájmu řádného řešení rizik spojených s ukončením poskytování kritických služeb by měl plán kontinuity činnosti zajistit, aby byly kritické služby, včetně těch, které jsou zajišťovány externě, nadále poskytovány navzdory selhání poskytovatele služeb skupinového financování nebo třetí strany, jíž byly kritické služby zadány jako externímu dodavateli.

(3)

Vzhledem k řadě událostí, které mohou mít nepříznivý dopad na výkonnost kritických služeb, by se plán kontinuity činnosti měl zabývat situacemi, který vyvolávají významnou závadu nebo selhání při poskytování kritických služeb.

(4)

Aby byl plán kontinuity činnosti účinný, je vhodné stanovit minimální obsah opatření a postupů pro plán kontinuity činnosti.

(5)

Je vhodné objasnit omezený počet odborných pojmů. Tyto technické definice jsou nezbytné k zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení, a tudíž přispívají k vytvoření jednotného souboru pravidel pro poskytovatele služeb skupinového financování v Unii. Tyto definice slouží pouze pro účely stanovení povinností poskytovatelů služeb skupinového financování a měly by se striktně omezit na pochopení tohoto nařízení.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(7)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„kritickými službami“ provozní a obchodní služby, jejichž vada nebo selhání výkonnosti by podstatně narušily trvalý soulad poskytovatele služeb skupinového financování s nařízením (EU) 2020/1503 nebo jeho finanční výkonnost nebo spolehlivost či kontinuitu jeho služeb skupinového financování a činností, zejména ve vztahu k jeho klientům;

b)

„selháním“ se rozumí jakékoli insolvenční nebo předinsolvenční řízení použitelné podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo jakékoli významné přerušení podnikatelské činnosti;

c)

„významným přerušením činnosti“ se rozumí významná vada nebo selhání, které podstatně narušují výkon kritických služeb.

Článek 2

Minimální obsah plánu kontinuity činnosti

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování vypracují podrobný plán kontinuity činnosti, který řeší rizika spojená s jejich selháním (dále jen „plán kontinuity činnosti“).

2.   Do plánu kontinuity činnosti patří:

a)

opatření a postupy k zajištění kontinuity poskytování kritických služeb souvisejících se stávajícími investicemi;

b)

opatření a postupy k zajištění řádné správy dohod mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty a řádné správy kritických obchodních údajů.

Článek 3

Kontinuita poskytování kritických služeb

1.   Plán kontinuity činnosti zajistí, aby byly kritické služby, včetně těch, které jsou externě zajišťovány třetími stranami, nadále poskytovány navzdory selhání poskytovatele služeb skupinového financování nebo třetí strany, jíž byly kritické služby zadány jako externímu dodavateli.

2.   Opatření obsažená v plánu kontinuity činnosti jsou přizpůsobena obchodnímu modelu poskytovatele služeb skupinového financování a zahrnují ujednání, která zajišťují kontinuitu kritických služeb prostřednictvím zadání některých nebo všech těchto kritických služeb třetí straně jako externímu dodavateli.

3.   Plán kontinuity činnosti obsahuje ustanovení týkající se:

a)

informování zákazníka o výskytu případu selhání;

b)

přístupu zákazníků k informacím týkajícím se jejich investic;

c)

případně pokračující obslužnosti nesplacených úvěrů;

d)

případně pokračování platebních služeb uvedených v článku 10 nařízení (EU) 2020/1503, včetně opatření uvedených v odstavci 5 uvedeného článku;

e)

případně předání ujednání o úschově aktiv podle článku 10 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 4

Řádná správa dohod

1.   S přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti poskytovatele služeb skupinového financování, jakož i jeho obchodnímu modelu, stanoví plán kontinuity činnosti podrobná opatření, která je třeba přijmout k zajištění řádné správy dohod mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty.

2.   Kroky uvedené v odstavci 1 se použijí na:

a)

dohody mezi poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty, včetně informací, které mají zásadní význam pro řádnou správu dohod;

b)

výsledky vstupního testu znalostí uvedeného v článku 21 nařízení (EU) 2020/1503;

c)

další kritické obchodní údaje.

3.   Kroky uvedené v odstavci 1 zahrnují:

a)

uchování dohod uvedených v odst. 2 písm. a) na bezpečném místě, pokud je originál k dispozici pouze v papírové podobě;

b)

příslušné zálohování dokumentů a informací uvedených v odstavci 2.

4.   Informace a dohody umožňující vysledovat platby provedené investory a vlastníky projektů se pro účely odst. 2 písm. c) považují za kritické obchodní údaje.

Článek 5

Postupy

1.   Postupy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) se přizpůsobí obchodnímu modelu poskytovatele služeb skupinového financování a zahrnují:

a)

sestavení seznamu kontaktních údajů osob nebo oddělení odpovědných za selhání poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

určení tří nejpravděpodobnějších scénářů selhání a popis opatření, která mají být přijata ke zmírnění jejich dopadu na kontinuitu kritických služeb;

c)

ustanovení týkající se přístupu zaměstnanců poskytovatele služeb skupinového financování do pracovního prostoru a sítě společností;

d)

ustanovení týkající se přístupu k informacím o klientovi a případně k aktivům klientů;

e)

identifikaci provozních a finančních rizik, jakož i opatření ke snížení jejich výskytu;

f)

určení zásadních obchodních systémů a nouzových opatření k zajištění jejich kontinuity;

g)

určení zásadních obchodních vztahů, včetně externě zajišťovaných funkcí;

h)

postupy k zajištění kontinuity komunikace mezi poskytovatelem služeb skupinového financování, jeho klienty, obchodními partnery, zaměstnanci a příslušnými orgány.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).