28.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2073

ze dne 27. října 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být vypuštěny položky týkající se sedmi osob a informace týkající se jejich práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

V oddílech A a B přílohy I nařízení (EU) č. 101/2011 se vypouští položky týkající se těchto osob:

„4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI“;

„36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ“;

„43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

„44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“.