21.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1621

ze dne 20. září 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 224/2014 (2) s cílem uvést v účinnost některá opatření stanovená v rozhodnutí 2013/798/SZBP.

(2)

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala dne 29. července 2022 rezoluci č. 2648 (2022). Uvedenou rezolucí se prodlužují dotčená opatření a mění výjimky ze zbrojního embarga.

(3)

Dne 20. září 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/1626 (3), kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2648 (2022).

(4)

Některé z těchto změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provedení nezbytné regulační opatření na úrovni Unie spolu s technickými úpravami s ohledem na předchozí rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

(5)

Nařízení (EU) č. 224/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 224/2014 se článek 3 nahrazuje tímto:

„Článek 3

Odchylně od článku 2 se zákazy stanovené v uvedeném článku nepoužijí na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci či zprostředkovatelských služeb:

a)

určených výhradně k podpoře nebo pro potřeby Vícerozměrné integrované mise OSN pro stabilizaci ve Středoafrické republice (MINUSCA), misí Unie a francouzských sil nasazených ve Středoafrické republice, jakož i sil jiných členských států OSN poskytujících výcvik a pomoc, jak byly oznámeny v souladu s písmenem b);

b)

spojených s dodávkami nesmrtícího vybavení a poskytováním pomoci, včetně operačního a neoperačního výcviku, bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních institucí pro vymáhání občanského práva, určenými výlučně k podpoře nebo použití v rámci procesu reformy bezpečnostního sektoru Středoafrické republiky, v koordinaci s misí MINUSCA, pokud bylo poskytnutí pomoci a služeb předem oznámeno Výboru pro sankce;

c)

spojených s dodávkami nesmrtícího vojenského vybavení a poskytováním pomoci určenými výlučně pro humanitární nebo ochranné účely, pokud bylo poskytnutí uvedené pomoci nebo služeb předem oznámeno Výboru pro sankce;

d)

spojených s ochrannými oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Středoafrické republiky zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

e)

spojených s dodávkami zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů, pokud jsou tyto zbraně, střelivo, vozidla nebo vybavení určeny výhradně k podpoře nebo použití v rámci procesu reformy bezpečnostního sektoru Středoafrické republiky, za předpokladu, že poskytnutí této pomoci nebo služeb bylo předem oznámeno Výboru pro sankce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1626 ze dne 20. září 2022, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (Úř. věst. L 244, 21.9.2022, s. 17).