30.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1435

ze dne 26. srpna 2022,

kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, cyprodinil a hydrogenuhličitan draselný v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro cyprodinil byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Uhličitan vápenatý, oxid uhličitý a hydrogenuhličitan draselný jsou zařazeny do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Dne 14. prosince 2021 přijala Komise pro Codex Alimentarius nový maximální limit reziduí stanovený Codexem (CXL) pro cyprodinil v sójových bobech (2).

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) platí, že pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva v úvahu, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy by tyto normy zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná v Unii za odpovídající. Kromě toho má Unie v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení podporovat soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťovat, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil CXL navržený pro cyprodinil v sójových bobech a dospěl k závěru, že je bezpečný pro spotřebitele v Unii (4) a Unie k tomuto návrhu CXL nevznesla výhrady (5) , (6) Výboru Codexu pro rezidua pesticidů.

(5)

Je proto vhodné zařadit tento CXL do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR.

(6)

Uhličitan vápenatý, oxid uhličitý a hydrogenuhličitan draselný byly dočasně zařazeny do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005, než bude dokončeno jejich hodnocení buď podle směrnice Rady 91/414/EHS (7), nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (8), a než bude dokončen jejich přezkum podle článku 12 nařízení (EU) č. 396/2005. V souvislosti s žádostmi o obnovení schválení těchto látek podle nařízení (ES) č. 1107/2009 vydal úřad závěry o vzájemném přezkumu hodnocení rizik uhličitanu vápenatého (9), oxidu uhličitého (10) a hydrogenuhličitanu draselného (11) z hlediska pesticidů. Na základě uvedených závěrů úřadu se MLR pro uhličitan vápenatý, oxid uhličitý a hydrogenuhličitan draselný nevyžadují. Je proto vhodné, aby uvedené látky zůstaly zařazeny v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 (12).

(7)

Na základě vědecké zprávy a závěrů úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Report of the 44th Session of the Codex Alimentarius Commission (REP21/CAC) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2021;19(8):6766.

(5)  Připomínky Evropské unie ke Codexu CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.

(6)  Report of the 52nd session of the Codex Committee on Pesticide Residues REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.

(7)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(9)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbonate. EFSA Journal 2021;19(4):6500.

(10)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2021. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide. EFSA Journal 2021;19(6):6605.

(11)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate. EFSA Journal 2021;19(5):6593.

(12)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2022. Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022; 20(01):7061.


PŘÍLOHA

Přílohy II a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupec pro cyprodinil nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Cyprodinil (R) (F)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,02  (*1)

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

0,02  (*1)(+)

0120020

Para ořechy

0,04

0120030

Kešu ořechy

0,04

0120040

Kaštany jedlé

0,04

0120050

Kokosové ořechy

0,04

0120060

Lískové ořechy

0,04

0120070

Makadamové ořechy

0,04

0120080

Pekanové ořechy

0,04

0120090

Piniové oříšky

0,04

0120100

Pistácie

0,02  (*1)

0120110

Vlašské ořechy

0,04

0120990

Ostatní (2)

0,04

0130000

Jádrové ovoce

2

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

2

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

3

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

5

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

3

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,02  (*1)

0153030

Maliny (červené a žluté)

3

0153990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

8

0154020

Klikvy

8

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

8

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

8

0154050

Šípky

3

0154060

Moruše (bílé a černé)

3

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

3

0154080

Bez černý / bezinky

3

0154990

Ostatní (2)

3

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,02  (*1)

0161020

Fíky

0,02  (*1)

0161030

Stolní olivy

0,02  (*1)

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,02  (*1)

0161050

Karamboly

0,02  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

2

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,02  (*1)

0161990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,02  (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

1

0163020

Banány

0,02  (*1)

0163030

Mango

0,02  (*1)

0163040

Papája

0,02  (*1)

0163050

Granátová jablka

5

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,02  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

1,5

0163080

Ananas

0,02  (*1)

0163090

Chlebovník

0,02  (*1)

0163100

Durian cibetkový

0,02  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,02  (*1)

0163990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

brambory

0,02  (*1)

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,02  (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

1,5

0213020

Mrkev/karotka

1,5

0213030

Celer bulvový

0,3

0213040

Křen

1,5

0213050

Topinambury

0,02  (*1)

0213060

Pastinák

1,5

0213070

Petržel kořenová

1,5

0213080

Ředkve

0,3

0213090

Kozí brada

1,5

0213100

Brukev řepka tuřín

0,02  (*1)

0213110

Brukev řepák vodnice

0,02  (*1)

0213990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0220000

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

0,07

0220020

Cibule kuchyňská

0,3

0220030

Šalotka

0,07

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0,8

0220990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

1,5

0231020

Paprika setá

1,5

0231030

Lilek/baklažán

1,5

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,02  (*1)

0231990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,5

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,6

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,02  (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,02  (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

2

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

0,02  (*1)

0242020

Zelí hlávkové

0,7

0242990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

0,02  (*1)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

0,02  (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

15

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

15

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,02  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,02  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,06

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

40

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

 

0260010

Fazolové lusky

2

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,08

0260030

Hrachové lusky

2

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,08

0260050

Čočka

0,2

0260990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0270010

Chřest

0,02  (*1)

0270020

Kardy

0,02  (*1)

0270030

Celer řapíkatý

30

0270040

Fenykl obecný sladký

4

0270050

Artyčoky

4

0270060

Pór

0,02  (*1)

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

2

0270080

Bambusové výhonky

0,02  (*1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,02  (*1)

0270990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,02  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,02  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

 

0300010

Fazole

0,2

0300020

Čočka

0,02  (*1)

0300030

Hrách

0,1

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

0,1

0300990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

0,02  (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,02  (*1)

0401030

Maková semena

0,02  (*1)

0401040

Sezamová semena

0,02  (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,02  (*1)

0401060

Semena řepky olejky

0,02

0401070

Sójové boby

0,3

0401080

Hořčičná semena

0,02  (*1)

0401090

Bavlníková semena

0,02  (*1)

0401100

Dýňová semena

0,02  (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,02  (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,02  (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,02  (*1)

0401140

Konopná semena

0,02  (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,02  (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0402000

Olejnaté plody

0,02  (*1)

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

4

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,02  (*1)

0500030

Kukuřice

0,02  (*1)

0500040

Proso

0,02  (*1)

0500050

Oves

4

0500060

Rýže

0,02  (*1)

0500070

Žito

0,5

0500080

Čirok

0,02  (*1)

0500090

Pšenice

0,5

0500990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0610000

Čaje

0,1  (*1)

0620000

Kávová zrna

0,1  (*1)

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

0,1  (*1)

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,1  (*1)

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

1,5 (+)

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

(+)

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

(+)

0633990

Ostatní (2)

(+)

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,1  (*1)

0640000

Kakaové boby

0,1  (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,1  (*1)

0700000

CHMEL

0,1  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,1  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,1  (*1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,1  (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

1,5 (+)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

1,5 (+)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

1,5 (+)

0850000

Pupeny

0,1  (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,1  (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,1  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,02  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

(+)

1011000

a)

prasat

0,02  (*1)(+)

1011010

Svalovina

(+)

1011020

Tuk

(+)

1011030

Játra

(+)

1011040

Ledviny

(+)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

1011990

Ostatní (2)

(+)

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

0,02  (*1)(+)

1012020

Tuk

0,02  (*1)(+)

1012030

Játra

0,05 (+)

1012040

Ledviny

0,05 (+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)(+)

1012990

Ostatní (2)

0,02  (*1)(+)

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

0,02  (*1)(+)

1013020

Tuk

0,02  (*1)(+)

1013030

Játra

0,05 (+)

1013040

Ledviny

0,05 (+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)(+)

1013990

Ostatní (2)

0,02  (*1)(+)

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

0,02  (*1)(+)

1014020

Tuk

0,02  (*1)(+)

1014030

Játra

0,05 (+)

1014040

Ledviny

0,05 (+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)(+)

1014990

Ostatní (2)

0,02  (*1)(+)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

0,02  (*1)(+)

1015020

Tuk

0,02  (*1)(+)

1015030

Játra

0,05 (+)

1015040

Ledviny

0,05 (+)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)(+)

1015990

Ostatní (2)

0,02  (*1)(+)

1016000

f)

drůbeže

0,02  (*1)(+)

1016010

Svalovina

(+)

1016020

Tuk

(+)

1016030

Játra

(+)

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

1016990

Ostatní (2)

(+)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

0,02  (*1)(+)

1017020

Tuk

0,02  (*1)(+)

1017030

Játra

0,05 (+)

1017040

Ledviny

0,05 (+)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)(+)

1017990

Ostatní (2)

0,02  (*1)(+)

1020000

Mléko

0,02  (*1)(+)

1020010

Kravské

(+)

1020020

Ovčí

(+)

1020030

Kozí

(+)

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,02  (*1)(+)

1030010

Slepičí

(+)

1030020

Kachní

(+)

1030030

Husí

(+)

1030040

Křepelčí

(+)

1030990

Ostatní (2)

(+)

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,02  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,02  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,02  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

Cyprodinil (R) (F)

(R)

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Cyprodinil – kód 1000000 , kromě 1020000 , 1040000 : Cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného), vyjádřeno jako cyprodinil)

Cyprodinil-1020000 : Cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako cyprodinil)

(F)

Rozpustné v tuku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických a/nebo konfirmačních metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120010 Mandle

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0633990 Ostatní (2)

0840010 Lékořice

0840030 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0840990 Ostatní (2)

1000000 PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

1010000 Komodity z

1011000 a) prasat

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1011050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990 Ostatní (2)

1012000 b) skotu

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990 Ostatní (2)

1013000 c) ovcí

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990 Ostatní (2)

1014000 d) koz

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990 Ostatní (2)

1015000 e) koňovitých

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1015050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015990 Ostatní (2)

1016000 f) drůbeže

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016990 Ostatní (2)

1017000 g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

1017010 Svalovina

1017020 Tuk

1017030 Játra

1017040 Ledviny

1017050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017990 Ostatní (2)

1020000 Mléko

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1030000 Ptačí vejce

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

1030990 Ostatní (2)

2)

V příloze IV se položky pro „uhličitan vápenatý(1)“, „oxid uhličitý(1)“ a „hydrogenuhličitan draselný(1)“ nahrazují položkami „uhličitan vápenatý“, „oxid uhličitý“ a „hydrogenuhličitan draselný“.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.