5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/207


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1363

ze dne 3. srpna 2022,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Během přezkumu uvedených MLR podle článku 12 nařízení (ES) č. 396/2005 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) zjistil, že některé informace nejsou pro některé produkty k dispozici. Dostupné informace byly dostatečné k tomu, aby úřad navrhl MLR, které jsou bezpečné pro spotřebitele, a mezery v údajích byly uvedeny v příloze II uvedeného nařízení s upřesněním data, kdy by měly být chybějící informace úřadu na podporu navrhovaných MLR předloženy.

(3)

Pokud jde o 2,4-D, žadatel předložil informace týkající se analytických metod u mandlí, para ořechů, kešu ořechů, kokosových ořechů, lískových ořechů, makadamových ořechů, pekanových ořechů, piniových oříšků, pistácií, vlašských ořechů a jiných ořechů ze stromů a úřad dospěl k závěru, že mezera v údajích byla dostatečně vyřešena (2). U těchto produktů by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn. Pokud jde o pohanku a jiné pseudoobiloviny, informace o pokusech týkajících se reziduí nebyly předloženy a úřad dospěl k závěru, že mezera v údajích tedy nebyla dostatečně vyřešena a že subjekty, které se zabývají řízením rizika, mohou zvážit nahrazení těchto MLR mezí stanovitelnosti (LOD) (3). U těchto produktů je proto vhodné zachovat MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni meze stanovitelnosti a odstranit požadavek na předložení dodatečných informací z uvedené přílohy.

(4)

Pokud jde o azoxystrobin, informace o pokusech týkajících se reziduí u kozlíčku polníčku, čekanky štěrbáku / endivie, řeřichy a jiných klíčků a výhonků, rokety seté / rukoly, červené hořčice a mladých listů plodin (včetně druhů rodu Brassica) žadatel předložil. Úřad dospěl k závěru, že mezera v údajích byla dostatečně vyřešena (4) a na základě nových informací navrhl snížení MLR pro uvedené produkty. U těchto produktů by proto měly být MLR stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni stanovené úřadem a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn. Společně s potvrzujícími údaji předložil žadatel podle článku 6 nařízení (ES) č. 396/2005 žádost o změnu stávajících MLR pro azoxystrobin u lociky seté a úřad doporučil4 snížení MLR pro uvedený produkt. MLR pro lociku setou by proto měl být stanoven na úrovni určené úřadem. Během přezkumu podle článku 12 úřad zjistil nedostatek údajů týkajících se toxikologického profilu metabolitů L1, L4 a L9 pro prasata (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), skot (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), ovce (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), kozy (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), drůbež (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), mléko (kravské, ovčí, kozí, kobylí) a ptačí vejce. Tyto informace žadatel nepředložil4. Úřad dospěl k závěru4, že uvedené metabolity se nevyskytují ve svalovině, ale že žadatel neposkytl úplnou charakteristiku jejich toxikologického profilu a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení s přihlédnutím k tomu, že stávající MLR pro tyto produkty odrážejí maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL). U těchto produktů by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být v uvedené příloze zachován.

(5)

Pokud jde o cyhalofopbutyl, informace týkající se analytických metod u rýže žadatel předložil a úřad dospěl k závěru, že mezera v údajích byla dostatečně vyřešena (5). U tohoto produktu by proto měl být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachován a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn.

(6)

Pokud jde o cymoxanil, informace o pokusech týkajících se reziduí u hroznů stolních, hroznů moštových, lociky seté a špenátu žadatel předložil. Úřad dospěl k závěru, že tento nedostatek v údajích byl dostatečně vyřešen (6) a navrhl MLR pro uvedené produkty zachovat nebo snížit. U těchto produktů by MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 měly být zachovány na úrovni stanovené úřadem a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn. Úřad dospěl k závěru6, že mezera v údajích týkajících se analytických metod pro bylinné čaje a chmel a stability při skladování u luštěnin, bylinných čajů a chmele nebyla vyřešena a že MLR pro uvedené produkty by měly být zachovány na mezi stanovitelnosti. U těchto produktů by MLR uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 by měly být stanoveny na úrovni určené úřadem a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn.

(7)

Pokud jde o fenhexamid, informace o pokusech týkajících se reziduí a parametrech správné zemědělské praxe pro aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) nebyly předloženy. Úřad však dospěl k závěru, že požadované informace již nejsou potřebné (7), jelikož hodnocení bylo provedeno pomocí starších údajů a další pokusy týkající se reziduí a informace o správné zemědělské praxi již nejsou zapotřebí. U tohoto produktu by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být uvedené přílohy odstraněn.

(8)

Pokud jde o flazasulfuron, informace týkající se stability při skladování pro olivy stolní a olivy na olej žadatel předložil a úřad dospěl k závěru, že tato mezera v údajích byla dostatečně vyřešena (8). U těchto produktů by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn.

(9)

Pokud jde o florasulam, informace týkající se analytických metod pro skot (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), ovce (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), kozy (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby) a mléko (kravské, ovčí, kozí a kobylí) žadatel předložil a úřad dospěl k závěru, že mezera v údajích byla dostatečně vyřešena (9). U uvedených produktů by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn.

(10)

Pokud jde o fluroxypyr, informace týkající se analytických metod, stability při skladování, ochranné lhůty před sklizní a pokusů týkajících se reziduí u jablek a cibule kuchyňské žadatel předložil. Žadatel také předložil další informace o analytické metodě použité při pokusech týkajících se reziduí pro tymián. Úřad dospěl k závěru, že uvedené mezery v údajích byly dostatečně vyřešeny (10) , (11). U uvedených produktů by proto MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 měly být stanoveny na úrovni stanovené úřadem a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn. Úřad dospěl k závěru, že mezera v údajích týkajících se analytické metody pro česnek a šalotku byla vyřešena, avšak u póru, obilovin, bylinných čajů z květů a cukrové třtiny vyřešena nebyla a že je zapotřebí další posouzení subjektu, který se zabývá řízením rizik. Dospěl rovněž k závěru, že mezery v údajích o stabilitě při skladování a metabolismu u prasat (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), skotu (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), ovcí (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby), koz (svalovina, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby) a mléka (kravské, ovčí, kozí, kobylí) byly vyřešeny pouze částečně a že je zapotřebí další posouzení subjektu, který se zabývá řízením rizik. V závěrečné zprávě o přezkumu (12) pro tuto látku byl učiněn závěr, že dostupné údaje jsou dostatečné k tomu, aby se vyřešily také tyto mezery v údajích. U těchto produktů by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavek na předložení dodatečných informací by měl být z uvedené přílohy odstraněn.

(11)

Pokud jde o iprovalikarb, informace týkající se metabolismu plodin u lociky seté, čekanky štěrbáku / endivie a rokety seté / rukoly nebyly předloženy a úřad dospěl k závěru, že dříve zjištěná mezera v údajích nebyla vyřešena (13) a že subjekty, které se zabývají řízením rizika, mohou zvážit nahrazení uvedených MLR mezí stanovitelnosti. U těchto produktů je proto vhodné stanovit MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na specifické mezi stanovitelnosti a požadavek na předložení dodatečných informací z uvedené přílohy odstranit.

(12)

Pokud jde o silthiofam, informace týkající se analytických metod u ječmene, žita a pšenice žadatel předložil a úřad dospěl k závěru, že tato mezera v údajích byla dostatečně vyřešena (14). U těchto produktů by proto měly být stávající MLR v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány a požadavky na předložení dodatečných informací by měly být z uvedené přílohy odstraněny.

(13)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit určité meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie. Uvedené laboratoře dospěly k závěru, že technický vývoj umožňuje u některých produktů stanovit nižší meze stanovitelnosti.

(14)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(15)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by toto nařízení mělo stanovit přechodné ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(17)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, mělo by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 25. února 2023 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. února 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D. EFSA Journal 2014;12(9):3812.

(3)  European Food Safety Authority; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(4)  European Food Safety Authority; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin. EFSA Journal 2020;18(8):6231.

(5)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl). EFSA Journal 2015; 13(1):3943.

(6)  European Food Safety Authority; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil. EFSA Journal 2019; 17(10):5823.

(7)  European Food Safety Authority; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(8)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron. EFSA Journal 2016;14(8):4575.

(9)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam. EFSA Journal 2015;13(1):3984.

(10)  European Food Safety Authority; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr. EFSA Journal 2019;17(9):5816.

(11)  European Food Safety Authority; Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers. EFSA Journal 2020;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, „Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009“, 23 March 2017,https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734

(13)  European Food Safety Authority; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(14)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam. EFSA Journal 2016;14(8):4574.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupce pro 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam nahrazují tímto

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

2,4-D (suma 2,4-D, jeho solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako 2,4-D)

Azoxystrobin

Cyhalofopbutyl

Cymoxanil

Fenhexamid (F)

Flazasulfuron

Florasulam

Fluroxypyr (suma fluroxypyru, jeho solí, jeho esterů a konjugátů, vyjádřeno jako fluroxypyr) (R)

Iprovalikarb

Silthiofam

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Citrusové plody

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Mandle

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistácie

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Meruňky

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Třešně

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Broskve

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Švestky

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozny

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Klikvy

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Šípky

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Datle

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fíky

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karamboly

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Opuncie

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banány

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papája

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Chlebovník

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Křen

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambury

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinák

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ředkve

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Kozí brada

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Paprika setá

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardy

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Artyčoky

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Pór

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Maková semena

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sójové boby

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Dýňová semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Konopná semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Plody palem

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukuřice

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Proso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Oves

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Rýže

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Žito

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Čirok

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Pšenice

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Kávová zrna

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

květů

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Kakaové boby

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

CHMEL

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Tuk

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Játra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Ledviny

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Ostatní (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Tuk

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Játra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Ledviny

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Ostatní (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Tuk

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Játra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Ledviny

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Ostatní (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Tuk

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Játra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Ledviny

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Ostatní (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Tuk

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Játra

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Ledviny

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Ostatní (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

drůbeže

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Svalovina

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Tuk

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Játra

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledviny

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Tuk

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Játra

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Ledviny

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Ostatní (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mléko

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Husí

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**)

Kombinace pesticid – kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.

(F) = Rozpustné v tuku.

Azoxystrobin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxicitě metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do ze dne 5. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011000 a) prasat

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1011050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990 Ostatní (2)

1012000 b) skotu

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990 Ostatní (2)

1013000 c) ovcí

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990 Ostatní (2)

1014000 d) koz

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990 Ostatní (2)

1016000 f) drůbeže

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016990 Ostatní (2)

1020000 Mléko

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1020990 Ostatní (2)

1030000 Ptačí vejce

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

1030990 Ostatní (2)

Fluroxypyr (suma fluroxypyru, jeho solí, jeho esterů a konjugátů, vyjádřeno jako fluroxypyr) (R)

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fluroxypyr – kód 1000000 kromě 1040000: Fluroxypyr (suma fluroxypyru a jeho solí, vyjádřeno jako fluroxypyr)“


(*1)  Mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.