25.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 196/74


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1290

ze dne 22. července 2022,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlormekvat, dodin, nikotin, profenofos a multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro ametoktradin a dodin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro chlormekvat a nikotin byly stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro profenofos byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. Pro multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 nebyly v nařízení (ES) č. 396/2005 stanoveny žádné specifické MLR ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se používá standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku ametoktradin k ošetření plodin, které by mohly lákat včely, což by mohlo mít za následek rezidua v medu, byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajícího MLR pro med.

(3)

V případě dodinu byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR pro citrusové plody.

(4)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy obě uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předány Komisi.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrženým MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(7)

Pokud jde o chlormekvat, nařízením Komise (EU) 2019/1561 (3) byly stanoveny dočasné MLR pro hlívu ústřičnou na úrovni 6 mg/kg a nařízením Komise (EU) 2017/693 (4) pro pěstované houby na úrovni 0,9 mg/kg. Uvedené dočasné MLR byly stanoveny na základě údajů z monitoringu, které ukazují, že se u neošetřených pěstovaných hub rezidua vyskytovala v míře přesahující mez stanovitelnosti v důsledku křížové kontaminace při styku se slámou zákonně ošetřenou chlormekvatem. Uvedené dočasné MLR byly stanoveny do 13. dubna 2021, dokud nebudou předloženy údaje z monitoringu výskytu uvedené látky v dotčených produktech.

(8)

Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nejnovější údaje z monitoringu, které ukazují, že se rezidua chlormekvatu v hlívě ústřičné a v pěstovaných houbách stále vyskytují v míře přesahující mez stanovitelnosti. Pěstitelé hub oznámili Komisi jednu probíhající studii, jejímž cílem je posoudit úrovně kontaminace hlívy ústřičné a jiných pěstovaných hub. Jelikož studie bude dokončena v roce 2022 a shromážděné údaje budou poté předloženy Komisi, je vhodné nadále prodloužit platnost uvedených dočasných MLR do uplynutí jednoho roku ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

(9)

Dočasné MLR pro chlormekvat byly rovněž stanoveny nařízením (EU) 2017/693 pro hrušky na úrovni 0,07 mg/kg, a to na základě údajů z monitoringu, které ukazují perzistenci ve stromech v důsledku dřívějších použití. Dočasný MLR byl stanoven do 13. dubna 2021, dokud nebudou předloženy údaje z monitoringu výskytu této látky v dotčeném produktu. Úřad, členské státy a provozovatelé potravinářských podniků předložili nejnovější údaje z monitoringu, které ukazují, že se rezidua této látky v hruškách stále vyskytují v míře přesahující mez stanovitelnosti. Proto je vhodné nadále monitorovat úroveň chlormekvatu v hruškách a prodloužit platnost uvedeného dočasného MLR do uplynutí sedmi let ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

(10)

Pokud jde o nikotin, nařízením Komise (EU) 2017/978 (5) byly stanoveny dočasné MLR pro volně rostoucí houby (sušené hřiby a sušené volně rostoucí houby jiné než hřiby) do 19. října 2021, než budou předloženy a vyhodnoceny nové údaje a informace o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v dotčených produktech. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčených produktech vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nejnovější údaje z monitoringu, které ukazují, že se rezidua této látky v těchto produktech stále vyskytují v míře přesahující mez stanovitelnosti. Proto je vhodné nadále monitorovat úroveň nikotinu v uvedených produktech a prodloužit platnost uvedených dočasných MLR do uplynutí sedmi let ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

(11)

Pokud jde o profenofos, nařízením Komise (EU) 2017/978 byl stanoven dočasný MLR pro květní lístky růže do 18. října 2021, dokud nebudou předloženy údaje z monitoringu výskytu této látky v dotčeném produktu. Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nejnovější údaje z monitoringu, které ukazují, že se rezidua této látky v květních lístcích růže stále vyskytují v míře přesahující mez stanovitelnosti. Proto je vhodné nadále monitorovat úroveň profenofosu v květních lístcích růže a prodloužit platnost uvedeného dočasného MLR do uplynutí sedmi let ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

(12)

V souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6) byla předložena žádost členskému státu o schválení účinné látky multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004. Dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil v souladu s čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení. Úřad žádost posoudil a předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky z hlediska pesticidů (7), ve kterém uvedl, že multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 je způsobilý k zahrnutí do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005. Je proto vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Na základě odůvodněných stanovisek a závěru úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 splňují navržené změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(14)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey. EFSA Journal 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits. EFSA Journal 2021;19(11):6950.

(3)  Nařízení Komise (EU) 2019/1561 ze dne 17. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlormekvat v pěstovaných houbách (Úř. věst. L 240, 18.9.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2017/693 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 151, 14.6.2017, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV). EFSA Journal 2021;19(10):6848.


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro ametoktradin a dodin nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA II

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Ametoktradin (R) (F)

Dodin

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

1,5

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

 

0130010

Jablka

 

0,9

0130020

Hrušky

 

0,9

0130030

Kdoule

 

5

0130040

Mišpule obecná/německá

 

5

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

5

0130990

Ostatní (2)

 

0,9

0140000

Peckové ovoce

0,01  (*1)

 

0140010

Meruňky

 

0,1

0140020

Třešně

 

3

0140030

Broskve

 

0,1

0140040

Švestky

 

0,01  (*1)

0140990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozny

6

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

0,01  (*1)

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*1)

 

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

0154020

Klikvy

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

0154050

Šípky

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*1)

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

0,01  (*1)

0161020

Fíky

 

0,01  (*1)

0161030

Stolní olivy

 

20

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0,01  (*1)

0161050

Karamboly

 

0,01  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0,01  (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0,01  (*1)

0161990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

0,01  (*1)

0163020

Banány

 

0,5

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papája

 

0,01  (*1)

0163050

Granátová jablka

 

0,01  (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,01  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Chlebovník

 

0,01  (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

0,01  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,01  (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

0,05

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,05

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,01  (*1)

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0,01  (*1)

0220010

Česnek

1,5

 

0220020

Cibule kuchyňská

1,5

 

0220030

Šalotka

1,5

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

20 (+)

 

0220990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

2

 

0231020

Paprika setá

1,5

 

0231030

Lilek/baklažán

2

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

1,5

 

0231990

Ostatní (2)

1,5

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

0232010

Okurky salátové

2

 

0232020

Okurky nakládačky

3

 

0232030

Cukety

3

 

0232990

Ostatní (2)

3

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

3

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*1)

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*1)

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

9

 

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

9

 

0242020

Zelí hlávkové

15

 

0242990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

60

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

50

 

0243990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

kedlubny

9

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

70

 

0251020

Locika setá

50

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

50

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

50

 

0251050

Barborky

50

 

0251060

Roketa setá / rukola

50

 

0251070

Červená hořčice

50

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

50

 

0251990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

60

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

50

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

50

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

50

 

0256020

Pažitka

40

 

0256030

Celerová nať

40

 

0256040

Petrželová nať

40

 

0256050

Šalvěj lékařská

40

 

0256060

Rozmarýn lékařský

40

 

0256070

Tymián

40

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

40

 

0256090

Vavřín / bobkový list

40

 

0256100

Estragon

40

 

0256990

Ostatní (2)

40

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01  (*1)

0270010

Chřest

0,01  (*1)

 

0270020

Kardy

0,01  (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

20

 

0270040

Fenykl obecný sladký

20

 

0270050

Artyčoky

0,01  (*1)

 

0270060

Pór

5

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01  (*1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01  (*1)

 

0270990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

 

0401000

Olejnatá semena

 

0,01  (*1)

0401010

Lněná semena

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

0401030

Maková semena

 

 

0401040

Sezamová semena

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

 

0401070

Sójové boby

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

0401100

Dýňová semena

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

 

0401140

Konopná semena

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

0402010

Olivy na olej

 

20

0402020

Jádra plodů palem

 

0,01  (*1)

0402030

Plody palem

 

0,01  (*1)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0,01  (*1)

0402990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

(+)

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

0500040

Proso

 

 

0500050

Oves

(+)

 

0500060

Rýže

 

 

0500070

Žito

(+)

 

0500080

Čirok

 

 

0500090

Pšenice

(+)

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

0631000

a)

květů

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

0700000

CHMEL

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Komodity z

 

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

0,03  (*1)

 

1011010

Svalovina

(+)

 

1011020

Tuk

(+)

 

1011030

Játra

(+)

 

1011040

Ledviny

(+)

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Tuk

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Játra

0,04 (+)

(+)

1012040

Ledviny

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,03  (*1)

 

1012990

Ostatní (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

ovcí

0,03  (*1)

 

1013010

Svalovina

(+)

(+)

1013020

Tuk

(+)

(+)

1013030

Játra

(+)

(+)

1013040

Ledviny

(+)

(+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

 

1014000

d)

koz

0,03  (*1)

 

1014010

Svalovina

(+)

(+)

1014020

Tuk

(+)

(+)

1014030

Játra

(+)

(+)

1014040

Ledviny

(+)

(+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Tuk

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Játra

0,04 (+)

 

1015040

Ledviny

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,03  (*1)

 

1015990

Ostatní (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

drůbeže

0,03  (*1)

 

1016010

Svalovina

(+)

 

1016020

Tuk

(+)

 

1016030

Játra

(+)

 

1016040

Ledviny

(+)

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

0,03  (*1)

 

1017010

Svalovina

 

 

1017020

Tuk

 

 

1017030

Játra

 

 

1017040

Ledviny

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

 

1020000

Mléko

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

(+)

(+)

1020020

Ovčí

(+)

(+)

1020030

Kozí

(+)

(+)

1020040

Kobylí

(+)

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

(+)

 

1030020

Kachní

(+)

 

1030030

Husí

(+)

 

1030040

Křepelčí

(+)

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

(**)

Kombinace pesticid–kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.

Ametoktradin (R) (F)

(R)

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Ametoktradin – kód 1000000 kromě 1040000: Ametoktradin, metabolit 4-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)máselná kyselina (M650F01) a metabolit 6-(7-amino-5-ethyl [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)kapronová kyselina (M650F06), vyjádřeno jako ametoktradin

(F)

Rozpustné v tuku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500070 Žito

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000 CHMEL

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220040 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500010 Ječmen

0500050 Oves

0500090 Pšenice

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

Dodin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do neděle 24. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

Profenofos (F)

(F)

Rozpustné v tuku.

Z údajů z monitoringu provedeného mezi lety 2012 a 2015 vyplývá, že rezidua profenofosu se vyskytují v bylinkách. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofosu v bylinkách porovnat, jsou zapotřebí další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 18. října 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0256000 f) bylinky a jedlé květy

0256010 Kerblík

0256020 Pažitka

0256030 Celerová nať

0256040 Petrželová nať

0256050 Šalvěj lékařská

0256060 Rozmarýn lékařský

0256070 Tymián

0256080 Bazalka pravá a jedlé květy

0256090 Vavřín / bobkový list

0256100 Estragon

0256990 Ostatní (2)

Nejnovější údaje z monitoringu ukazují, že rezidua profenofosu se vyskytují v květních lístcích růže. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofosu v květních lístcích růže porovnat, jsou zapotřebí další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. července 2029, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0631030 Růže

Na papriky chilli se použije následující MLR: 3 mg/kg.

0231020 Paprika setá

2)

Příloha III se mění takto:

a)

v části A se sloupce pro chlormekvat a nikotin nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA IIIA

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

Chlormekvat (suma chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid)

Nikotin

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*2)

 

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*2)

 

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

 

0130010

Jablka

0,01  (*2)

 

0130020

Hrušky

0,07 (+)

 

0130030

Kdoule

0,01  (*2)

 

0130040

Mišpule obecná/německá

0,01  (*2)

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,01  (*2)

 

0130990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Peckové ovoce

0,01  (*2)

 

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně

 

 

0140030

Broskve

 

 

0140040

Švestky

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

hrozny

0,05

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

0,01  (*2)

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*2)

 

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*2)

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

0154020

Klikvy

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

0154050

Šípky

 

0,3 (+)

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*2)

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*2)

 

0211000

a)

brambory

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*2)

 

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

 

 

0231020

Paprika setá

 

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

0231990

Ostatní (2)

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

0,01  (*2)

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

 

0251010

Kozlíček polníček

 

 

0251020

Locika setá

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0251050

Barborky

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

 

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

 

0255000

e)

čekanka obecná setá

 

 

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,4 (+)

0256010

Kerblík

 

(+)

0256020

Pažitka

 

(+)

0256030

Celerová nať

 

(+)

0256040

Petrželová nať

 

(+)

0256050

Šalvěj lékařská

 

(+)

0256060

Rozmarýn lékařský

 

(+)

0256070

Tymián

 

(+)

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

(+)

0256090

Vavřín / bobkový list

 

(+)

0256100

Estragon

 

(+)

0256990

Ostatní (2)

 

(+)

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*2)

 

0260010

Fazolové lusky

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*2)

 

0270010

Chřest

 

 

0270020

Kardy

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

 

 

0280010

Pěstované houby

0,9 (+)

 

0280020

Volně rostoucí houby

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Mechy a lišejníky

0,01  (*2)

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*2)

 

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*2)

 

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

0,01  (*2)

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01  (*2)

 

0401030

Maková semena

0,01  (*2)

 

0401040

Sezamová semena

0,01  (*2)

 

0401050

Slunečnicová semena

0,01  (*2)

 

0401060

Semena řepky olejky

7 (+)

 

0401070

Sójové boby

0,01  (*2)

 

0401080

Hořčičná semena

0,01  (*2)

 

0401090

Bavlníková semena

0,7

 

0401100

Dýňová semena

0,01  (*2)

 

0401110

Semena světlice barvířské

0,01  (*2)

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01  (*2)

 

0401130

Semena lničky seté

0,01  (*2)

 

0401140

Konopná semena

0,01  (*2)

 

0401150

Semena skočce obecného

0,01  (*2)

 

0401990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Olejnaté plody

0,01  (*2)

 

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

0500000

OBILOVINY

 

 

0500010

Ječmen

7

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  (*2)

 

0500030

Kukuřice

0,01  (*2)

 

0500040

Proso

0,01  (*2)

 

0500050

Oves

15

 

0500060

Rýže

0,01  (*2)

 

0500070

Žito

8

 

0500080

Čirok

0,01  (*2)

 

0500090

Pšenice

7

 

0500990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*2)

 

0610000

Čaje

 

0,6 (+)

0620000

Kávová zrna

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0,5 (+)

0631000

a)

květů

 

(+)

0631010

Heřmánek

 

(+)

0631020

Ibišek súdánský

 

(+)

0631030

Růže

 

(+)

0631040

Jasmín

 

(+)

0631050

Lípa

 

(+)

0631990

Ostatní (2)

 

(+)

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

(+)

0632010

Jahodník

 

(+)

0632020

Roibos

 

(+)

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

(+)

0632990

Ostatní (2)

 

(+)

0633000

c)

kořenů

 

(+)

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

(+)

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

(+)

0633990

Ostatní (2)

 

(+)

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

(+)

0640000

Kakaové boby

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

0700000

CHMEL

0,05  (*2)

 

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

(+)

0810020

Bulvuška

 

(+)

0810030

Miřík celer

 

(+)

0810040

Koriandr setý

 

(+)

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

(+)

0810060

Kopr vonný

 

(+)

0810070

Fenykl sladký

 

(+)

0810080

Pískavice řecké seno

 

(+)

0810090

Muškátový oříšek

 

(+)

0810990

Ostatní (2)

 

(+)

0820000

Plody

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Nové koření

 

(+)

0820020

Žlutodřev

 

(+)

0820030

Kmín kořenný

 

(+)

0820040

Kardamom

 

(+)

0820050

Jalovcové bobule

 

(+)

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

(+)

0820070

Vanilka

 

(+)

0820080

Tamarind / indické datle

 

(+)

0820990

Ostatní (2)

 

(+)

0830000

Kůra

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Skořice

 

(+)

0830990

Ostatní (2)

 

(+)

0840000

Kořeny a oddenky

 

4 (+)

0840010

Lékořice

0,05  (*2)

(+)

0840020

Zázvor (10)

 

(+)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Křen (11)

 

(+)

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Pupeny

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Hřebíček

 

(+)

0850020

Kapary

 

(+)

0850990

Ostatní (2)

 

(+)

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Šafrán

 

(+)

0860990

Ostatní (2)

 

(+)

0870000

Semenné míšky

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muškátový květ

 

(+)

0870990

Ostatní (2)

 

(+)

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*2)

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Komodity z

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

0,3

 

1011020

Tuk

0,15

 

1011030

Játra

1,5

 

1011040

Ledviny

1,5

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1,5

 

1011990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

0,3

 

1012020

Tuk

0,15

 

1012030

Játra

1,5

 

1012040

Ledviny

1,5

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1,5

 

1012990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

0,4

 

1013020

Tuk

0,15

 

1013030

Játra

1,5

 

1013040

Ledviny

2

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1,5

 

1013990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

0,3

 

1014020

Tuk

0,15

 

1014030

Játra

1,5

 

1014040

Ledviny

1,5

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1,5

 

1014990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

0,3

 

1015020

Tuk

0,15

 

1015030

Játra

1,5

 

1015040

Ledviny

1,5

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1,5

 

1015990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1016000

f)

drůbeže

 

 

1016010

Svalovina

0,05

 

1016020

Tuk

0,05

 

1016030

Játra

0,15

 

1016040

Ledviny

0,15

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,15

 

1016990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1017010

Svalovina

0,3

 

1017020

Tuk

0,15

 

1017030

Játra

1,5

 

1017040

Ledviny

1,5

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1,5

 

1017990

Ostatní (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Mléko

0,5

 

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,15

 

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*2)

 

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*2)

 

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,3

 

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

Chlormekvat (suma chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid)

Z nejnovějších údajů z monitoringu vyplývá, že úrovně chlormekvatu v hruškách klesají, ale stále se vyskytují na úrovni přesahující mez stanovitelnosti kvůli dřívějším použitím a perzistenci ve stromech. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. července 2029, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130020 Hrušky

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401060 Semena řepky olejky

Na hlívu ústřičnou se vztahuje tento MLR: 6 mg/kg. Z údajů z monitoringu vyplývá, že ke křížové kontaminaci neošetřených pěstovaných hub může dojít při styku se slámou zákonně ošetřenou chlormekvatem. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0280010 Pěstované houby

Nikotin

Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154050 Šípky

0256000 f) bylinky a jedlé květy

0256010 Kerblík

0256020 Pažitka

0256030 Celerová nať

0256040 Petrželová nať

0256050 Šalvěj lékařská

0256060 Rozmarýn lékařský

0256070 Tymián

0256080 Bazalka pravá a jedlé květy

0256090 Vavřín / bobkový list

0256100 Estragon

0256990 Ostatní (2)

0610000 Čaje

0630000 Bylinné čaje z

0631000 a) květů

0631010 Heřmánek

0631020 Ibišek súdánský

0631030 Růže

0631040 Jasmín

0631050 Lípa

0631990 Ostatní (2)

0632000 b) listů a nadzemních částí rostlin

0632010 Jahodník

0632020 Roibos

0632030 Cesmína paraguayská / yerba maté

0632990 Ostatní (2)

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0633990 Ostatní (2)

0639000 d) veškerých jiných částí rostlin

0800000 KOŘENÍ

0810000 Semena

0810010 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0810020 Bulvuška

0810030 Miřík celer

0810040 Koriandr setý

0810050 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

0810060 Kopr vonný

0810070 Fenykl sladký

0810080 Pískavice řecké seno

0810090 Muškátový oříšek

0810990 Ostatní (2)

0820000 Plody

0820010 Nové koření

0820020 Žlutodřev

0820030 Kmín kořenný

0820040 Kardamom

0820050 Jalovcové bobule

0820060 Pepř (bílý, černý a zelený)

0820070 Vanilka

0820080 Tamarind / indické datle

0820990 Ostatní (2)

0830000 Kůra

0830010 Skořice

0830990 Ostatní (2)

0840000 Kořeny a oddenky

0840010 Lékořice

0840020 Zázvor (10)

0840030 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0840040 Křen (11)

0840990 Ostatní (2)

0850000 Pupeny

0850010 Hřebíček

0850020 Kapary

0850990 Ostatní (2)

0860000 Květinové pestíky

0860010 Šafrán

0860990 Ostatní (2)

0870000 Semenné míšky

0870010 Muškátový květ

0870990 Ostatní (2)

Pro sušené volně rostoucí houby se použijí tyto MLR: 2,3 mg/kg pro hřiby, 1,2 mg/kg pro sušené volně rostoucí houby jiné než hřiby. Z nejnovějších údajů z monitoringu vyplývá, že rezidua nikotinu se vyskytují v sušených hřibech a v sušených volně rostoucích houbách jiných než hřiby. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. července 2029, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0280020 Volně rostoucí houby

b)

v části B se sloupec pro profenofos nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIIB

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (3)

Profenofos (F)

0130040

Mišpule obecná/německá

0,01  (*3)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,01  (*3)

0154050

Šípky

0,01  (*3)

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,01  (*3)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01  (*3)

0154080

Bez černý / bezinky

0,01  (*3)

0161050

Karamboly

0,01  (*3)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*3)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*3)

0162040

Opuncie

0,01  (*3)

0162050

Zlatolist

0,01  (*3)

0162060

Tomel viržinský / kaki

0,01  (*3)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01  (*3)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01  (*3)

0163090

Chlebovník

0,01  (*3)

0163100

Durian cibetkový

0,01  (*3)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01  (*3)

0212040

Maranta třtinová

0,01  (*3)

0251050

Barborky

0,01  (*3)

0251070

Červená hořčice

0,01  (*3)

0252020

Šrucha

0,01  (*3)

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*3)

0256050

Šalvěj lékařská

0,05 (+)

0256060

Rozmarýn lékařský

0,05 (+)

0256070

Tymián

0,05 (+)

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

0,05 (+)

0256090

Vavřín / bobkový list

0,05 (+)

0256100

Estragon

0,05 (+)

0270080

Bambusové výhonky

0,01  (*3)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01  (*3)

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*3)

0401110

Semena světlice barvířské

0,02  (*3)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,02  (*3)

0401130

Semena lničky seté

0,02  (*3)

0401150

Semena skočce obecného

0,02  (*3)

0402020

Jádra plodů palem

0,02  (*3)

0402030

Plody palem

0,02  (*3)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,02  (*3)

0620000

Kávová zrna

0,05  (*3)

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

0,05  (*3)

0631020

Ibišek súdánský

0,05  (*3)

0631030

Růže

0,1 (+)

0631040

Jasmín

0,05  (*3)

0631050

Lípa

0,05  (*3)

0631990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,05  (*3)

0632010

Jahodník

0,05  (*3)

0632020

Roibos

0,05  (*3)

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

0,05  (*3)

0632990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0633000

c)

kořenů

0,05  (*3)

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

0,05  (*3)

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0,05  (*3)

0633990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05  (*3)

0640000

Kakaové boby

0,05  (*3)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05  (*3)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

 

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0,05  (*3)

0810020

Bulvuška

0,05  (*3)

0810030

Miřík celer

0,05  (*3)

0810040

Koriandr setý

0,1

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

5

0810060

Kopr vonný

0,05  (*3)

0810070

Fenykl sladký

0,1

0810080

Pískavice řecké seno

0,05  (*3)

0810090

Muškátový oříšek

0,05  (*3)

0810990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0820000

Plody

 

0820010

Nové koření

0,07

0820020

Žlutodřev

0,07

0820030

Kmín kořenný

0,07

0820040

Kardamom

3

0820050

Jalovcové bobule

0,07

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

0,07

0820070

Vanilka

0,07

0820080

Tamarind / indické datle

0,07

0820990

Ostatní (2)

0,07

0830000

Kůra

0,05  (*3)

0830010

Skořice

0,05  (*3)

0830990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*3)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*3)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0850000

Pupeny

0,05  (*3)

0850010

Hřebíček

0,05  (*3)

0850020

Kapary

0,05  (*3)

0850990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*3)

0860010

Šafrán

0,05  (*3)

0860990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0870000

Semenné míšky

0,05  (*3)

0870010

Muškátový květ

0,05  (*3)

0870990

Ostatní (2)

0,05  (*3)

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*3)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,01  (*3)

0900020

Cukrová třtina

0,01  (*3)

0900030

Kořen čekanky

0,01  (*3)

0900990

Ostatní (2)

0,01  (*3)

1015000

e)

koňovitých

0,05

1015010

Svalovina

0,05