15.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/98


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1220

ze dne 14. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o formát, v němž mají pobočky podniků ze třetích zemí a příslušné orgány předkládat informace uvedené v čl. 41 odst. 3 a 4 uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 41 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné zajistit, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a dotčené příslušné orgány dostávaly všechny informace nezbytné pro vykonávání dohledu nad pobočkami podniků ze třetích zemí a aby tyto informace byly zpracovávány účinně a rychle. Informace uvedené v čl. 41 odst. 3 a 4 směrnice 2014/65/EU by proto měly být podávány v jazyce, který je v oblasti mezinárodních financí obvyklý.

(2)

Podle čl. 39 odst. 2 směrnice 2014/65/EU musí pobočky podniků ze třetích zemí, které chtějí poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti na území členského státu, získat předchozí povolení příslušného orgánu tohoto členského státu. Tyto pobočky nesmějí poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti v jiných členských státech, než je členský stát, ve kterém tyto pobočky získaly povolení. Evropská komise však může přijmout rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2) s prohlášením, že právní a dohledová opatření v uvedené třetí zemi, pokud jde o investiční podniky, jsou rovnocenná právním a dohledovým opatřením, která se uplatňují v Unii. V takovém případě by nad povolenými pobočkami investičních podniků spadajících do oblasti působnosti takového rozhodnutí o rovnocennosti nadále vykonával dohled příslušný orgán členského státu, ve kterém jsou tyto pobočky usazeny, bez ohledu na to, zda poskytují přeshraniční služby nebo vykonávají přeshraniční činnosti. Je proto nutné zajistit, aby formát pro podávání informací podle čl. 41 odst. 3 směrnice 2014/65/EU byl vhodný i pro podávání zpráv o těchto přeshraničních službách a činnostech těchto poboček.

(3)

Podle čl. 41 odst. 3 směrnice 2014/65/EU mají pobočky podniků ze třetích zemí, které získaly povolení v souladu s čl. 41 odst. 1 uvedené směrnice, každoročně předkládat příslušnému orgánu členského státu, ve kterém bylo toto povolení uděleno, informace stanovené ve zmíněném čl. 41 odst. 3. Za účelem harmonizace nejen formátu, ale i časového rozvrhu podávání zpráv je nezbytné zahrnout lhůtu, v jejímž rámci mají být tyto informace příslušným orgánům poskytnuty.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.

(5)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formát informací, které mají pobočky podniků ze třetích zemí každoročně předkládat příslušným orgánům

1.   Pobočka podniku ze třetí země, kterému bylo uděleno povolení v souladu s čl. 41 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, použije pro předkládání informací uvedených v čl. 41 odst. 3 uvedené směrnice formát stanovený v příloze I. Pokud se však na podnik ze třetí země vztahuje rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, použije pobočka takového podniku ze třetí země pro služby a činnosti, na které se toto rozhodnutí o rovnocennosti vztahuje, formát uvedený v příloze II.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se podávají v jazyce, který je v oblasti mezinárodních financí obvyklý.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 se podávají do 30. dubna každého roku a zahrnují období od 1. ledna do 31. prosince předchozího kalendářního roku. Poskytnuté informace musí být přesné k 31. prosinci předchozího roku.

Článek 2

Formát informací, které mají příslušné orgány na vyžádání předkládat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Pro účely čl. 41 odst. 4 směrnice 2014/65/EU příslušné orgány předkládají orgánu ESMA informace z následujících polí uvedených v příloze I a II:

1.

vykazované období: 1a a 1b a případně 19a a 19b;

2.

název podniku ze třetí země a pobočky: 2a a 2d a případně 20a a 20d;

3.

investiční služby, investiční činnosti a doplňkové služby poskytované pobočkou: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g a 3h a případně 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21 g a 21h;

4.

počet zákazníků a protistran a počet zaměstnanců pobočky: 4a, 4b, 4c, 4d a případně 22a, 22b a 22c;

5.

obrat a souhrnná hodnota aktiv pobočky: 5a, 5b, 5c a případně 23a, 23b a 23c.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formát pro předkládání informací uvedených v čl. 41 odst. 3 a 4 směrnice 2014/65/EU (1)

Č.

Pole

Podpole

1a

Vykazované období

Datum zahájení vykazování za kalendářní rok

(RRRR-MM-DD)

1b

Datum ukončení vykazování za kalendářní rok

(RRRR-MM-DD)

2a

Název a kontaktní údaje podniku ze třetí země, včetně údajů o pobočce, o osobě pověřené podáváním informací a o orgánech třetí země odpovědných za dohled nad podnikem ze třetí země

Úplná obchodní firma pobočky a identifikační kód právnické osoby

2b

Adresa pobočky

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

2c

Kontaktní údaje pobočky včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a údajů o internetových stránkách

2d

Úplný právní název podniku ze třetí země a identifikační kód právnické osoby, pokud je k dispozici

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

2e

Adresa sídla podniku ze třetí země

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

2f

Kontaktní údaje podniku ze třetí země včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a údajů o internetových stránkách

2 g

Země sídla podniku ze třetí země

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

2h

Název, adresa a země orgánu odpovědného za dohled nad podnikem ze třetí země ve třetí zemi. Pokud je za dohled nad podnikem ze třetí země odpovědný více než jeden orgán, uvedou se podrobné údaje a příslušné pravomoci jednotlivých orgánů.

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

2i

Celé jméno kontaktní osoby

2j

Adresa kontaktní osoby

2k

Telefonní číslo kontaktní osoby

2 l

E-mailová adresa kontaktní osoby

2 m

Funkce/titul kontaktní osoby

3a

Investiční služby, investiční činnosti a doplňkové služby poskytované pobočkou v členském státě, ve kterém je pobočka usazena, během vykazovaného období

Seznam investičních služeb, investičních činností a doplňkových služeb (jak je uvedeno v oddílech A a B přílohy I směrnice 2014/65/EU) poskytovaných pobočkou v členském státě, kde je usazena

3b

Seznam kategorií finančních nástrojů (jak je uvedeno v oddíle C přílohy I směrnice 2014/65/EU), ve vztahu k nimž jsou tyto služby a činnosti prováděny

3c

Pokud pobočka poskytuje správu portfolia, celková hodnota spravovaných aktiv pro zákazníky v členském státě, kde je pobočka usazena, ke konci vykazovaného období

3d

Pokud pobočka poskytuje správu portfolia, průměrná hodnota spravovaných aktiv pro zákazníky v členském státě, kde je pobočka usazena, za vykazované období

3e

Pokud pobočka poskytuje investiční poradenství, celková hodnota aktiv, ve vztahu k nimž bylo poskytováno investiční poradenství zákazníkům v členském státě, kde je pobočka usazena, ke konci vykazovaného období

3f

Pokud pobočka poskytuje investiční poradenství, průměrná hodnota aktiv, ve vztahu k nimž bylo poskytováno investiční poradenství zákazníkům v členském státě, kde je pobočka usazena, během vykazovaného období

3 g

Pokud pobočka poskytuje doplňkovou službu úschovy a správy finančních nástrojů na účet zákazníků nebo drží peněžní prostředky zákazníků, celková hodnota aktiv (včetně hotovosti) držených pobočkou pro zákazníky v členském státě, kde je pobočka usazena, ke konci vykazovaného období

3h

Pokud pobočka poskytuje doplňkovou službu úschovy a správy finančních nástrojů na účet zákazníků nebo drží peněžní prostředky zákazníků, průměrná hodnota aktiv (včetně hotovosti) držených pobočkou pro zákazníky v členském státě, kde je pobočka usazena, během vykazovaného období

4a

Počet zákazníků a protistran a počet zaměstnanců pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena, během vykazovaného období

Celkový počet zákazníků a protistran pobočky v členském státě, kde je usazena

4b

Rozpis celkového počtu zákazníků a protistran pobočky v členském státě, kde je usazena, podle investičních služeb, investičních činností nebo doplňkových služeb poskytovaných v tomto členském státě

4c

Počet neprofesionálních zákazníků, profesionálních zákazníků a způsobilých protistran (jak je stanoveno ve směrnici 2014/65/EU), kterým pobočka poskytuje investiční služby, investiční činnosti nebo doplňkové služby v členském státě, kde je usazena.

4d

Rozpis počtu zaměstnanců pobočky v členském státě, kde je usazena, podle investičních služeb, investičních činností nebo doplňkových služeb poskytovaných v členském státě.

5a

Obrat a souhrnná hodnota aktiv pobočky v členském státě, v němž je pobočka usazena, během vykazovaného období

Obrat dosažený pobočkou a souhrnná hodnota aktiv odpovídající investičním službám, investičním činnostem a doplňkovým službám poskytovaným v členském státě, kde je pobočka usazena

5b

Rozpis obratu pobočky v členském státě, kde je usazena, podle investičních služeb, investičních činností a doplňkových služeb poskytovaných v tomto členském státě

5c

Rozpis obratu pobočky v členském státě, kde je usazena, podle kategorií zákazníků, jak je stanoveno ve směrnici 2014/65/EU

6

Pokud pobočka obchoduje na vlastní účet, informace o expozici podniku ze třetí země během vykazovaného období vůči protistranám v členském státě, kde je pobočka usazena

Minimální, průměrná a maximální měsíční expozice vůči protistranám v členském státě, kde je pobočka usazena

7

Pokud pobočka upisuje finanční nástroje a/nebo umisťuje finanční nástroje na základě pevného závazku převzetí, informace o hodnotě finančních nástrojů pocházejících od protistran v členském státě, ve kterém je pobočka usazena, které byly upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí, během vykazovaného období

Celková hodnota a počet finančních nástrojů pocházejících od protistran v členském státě, kde je pobočka usazena, které pobočka upsala nebo umístila na základě pevného závazku převzetí

8a

Složení vedoucího orgánu podniku ze třetí země

Seznam členů vedoucího orgánu podniku ze třetí země

8b

U každého člena vedoucího orgánu celé jméno, země bydliště a kontaktní údaje člena

8c

Pozice, na kterou je každý člen vedoucího orgánu jmenován

9a

Osoby zastávající klíčové funkce pro činnosti pobočky

Seznam osob zastávajících klíčové funkce pro činnosti pobočky

9b

U každé osoby zastávající klíčovou funkci celé jméno, země bydliště a kontaktní údaje této osoby

9c

Pozice, na kterou je každá osoba zastávající klíčovou funkci jmenována

9d

Hierarchické vztahy mezi osobami zastávajícími klíčové funkce a vedoucím orgánem podniku ze třetí země

10

Informace o stížnostech, které obdržely pobočka nebo podnik ze třetí země v souvislosti s činnostmi pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena, a během vykazovaného období

Počet stížností, které obdržely pobočka nebo podnik ze třetí země v souvislosti s činnostmi pobočky v členském státě, kde je usazena, spolu s:

rozpisem pěti finančních nástrojů, v souvislosti s nimiž je podáváno nejvíce stížností,

rozpisem pěti nejčastějších předmětů stížností,

uvedením počtu stížností vyřízených za vykazované období,

uvedením opatření zavedených k pečlivému vyřizování stížností.

11a

Popis marketingových činností pobočky nebo podniku ze třetí země v souvislosti s činnostmi pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena, a během vykazovaného období

Popis marketingové strategie pobočky nebo podniku ze třetí země používané v členském státě, kde je pobočka usazena, v souvislosti s činnostmi pobočky, včetně podrobných údajů o její zeměpisné působnosti a marketingových prostředcích, které podnik ze třetí země používal (např. jednání prostřednictvím zástupců, putovní prezentace, telefonické hovory, internetové stránky)

11b

Seznam obchodních názvů používaných pobočkou podniku ze třetí země v členském státě, kde je pobočka usazena, spolu s uvedením u každého obchodního názvu:

kategorií finančních nástrojů, v souvislosti s nimiž se daný název používá, a

kategorií zákazníků, v souvislosti s nimiž se používá.

11c

U všech zástupců nebo podobných subjektů využívaných pobočkou podniku ze třetí země v daném členském státě jméno fyzické osoby nebo subjektu spolu s adresou a kontaktními údaji

11d

Seznam internetových stránek používaných pobočkou v členském státě, kde je pobočka usazena, spolu s URL adresami všech těchto internetových stránek

12a

Popis opatření na ochranu investorů podniku ze třetí země, která jsou k dispozici zákazníkům pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena, včetně práv těchto zákazníků vyplývajících ze systému pro odškodnění investorů uvedeného v čl. 39 odst. 2 písm. f) směrnice 2014/65/EU

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

Poskytování informací a podávání zpráv zákazníkům

Popis opatření zavedených podnikem ze třetí země, pokud jde o jeho informační a oznamovací povinnosti vůči zákazníkům a prováděcí opatření pro činnosti pobočky v členském státě, ve kterém je usazena

12b

Jazyk (jazyky), který (které) bude pobočka používat ve styku se svými zákazníky v členském státě, kde je pobočka usazena

12c

Vhodnost a přiměřenost

Popis opatření podniku ze třetí země k posouzení vhodnosti nebo přiměřenosti, pokud pobočka poskytuje služby zákazníkům v členském státě, kde je usazena

12d

Nejlepší způsob provedení

Pokud pobočka provádí pokyny pro své zákazníky v členském státě, ve kterém je usazena, popis opatření zavedených za účelem provádění pokynů zákazníků za podmínek, které jsou pro zákazníky nejvýhodnější

12e

Pravidla pro zpracování pokynů zákazníků

Pokud pobočka zpracovává pokyny zákazníků, popis opatření zavedených pobočkou za účelem neprodleného, spravedlivého a urychleného provádění pokynů zákazníků, se zaměřením na činnosti pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena

12f

Opatření pro řízení produktů

Pokud podnik ze třetí země prostřednictvím své pobočky vyrábí a/nebo distribuuje finanční nástroje, popis opatření pro řízení produktů zavedených podnikem ze třetí země pro činnosti pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena

12 g

Opatření podniku ze třetí země pro zjišťování, prevenci a řízení střetů zájmů

Popis opatření zavedených podnikem ze třetí země jednajícím prostřednictvím své pobočky za účelem zjištění a prevence nebo řízení střetů zájmů, které vznikají při poskytování investičních a doplňkových služeb, včetně střetů zájmů vyvstávajících z politiky odměňování osob zapojených do poskytování investičních služeb, investičních činností a doplňkových služeb poskytovaných v členském státě, v němž je pobočka usazena

12h

Opatření podniku ze třetí země pro vyřizování stížností

Popis postupu zavedeného podnikem ze třetí země jednajícím prostřednictvím své pobočky, který mají zákazníci pobočky při podávání stížností dodržovat

12i

Oddělení odpovědné za vyřizování stížností zákazníků pobočky

12j

Jazyk (jazyky), ve kterém (kterých) musí zákazníci své stížnosti podávat

12k

Příslušné soudy (v případě soudního sporu) uvedené ve veškerých smluvních ujednáních mezi podnikem ze třetí země, který jedná prostřednictvím své pobočky, a jeho zákazníky v členském státě, kde je pobočka usazena

12 l

Subjekt/subjekty alternativního řešení sporů příslušný/příslušné k řešení sporů týkajících se zákazníků v členském státě, kde je pobočka usazena, a podniku ze třetí země

12 m

Členství podniku ze třetí země v systému pro odškodnění investorů

Popis členství podniku ze třetí země v systému pro odškodnění investorů, včetně uvedení toho, zda budou zákazníci a protistrany pobočky způsobilí k účasti v tomto systému, a dále oblasti jeho působnosti, popisu podmínek způsobilosti a částek a finančních nástrojů, které systém zahrnuje

12n

Opatření podniku ze třetí země pro ochranu a správu peněžních prostředků a majetku zákazníků

Popis všech opatření na ochranu peněžních prostředků nebo majetku zákazníků (zvláště pak, jsou-li finanční nástroje a peněžní prostředky drženy prostřednictvím svěřenského správce, uvedení názvu svěřenského správce a souvisejících smluv) zavedených v členském státě, kde je pobočka usazena

12o

Ostatní opatření

Popis veškerých dalších opatření, která může podnik ze třetí země považovat za důležitá pro poskytování služeb a vykonávání činností pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena, čestným, spravedlivým a profesionálním způsobem, který podporuje zájmy zákazníků

13a

Informace o ujednáních o externím zajištění ze strany podniku ze třetí země, která se vztahují na činnosti pobočky

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

Seznam a popis externě zajištěných funkcí (nebo těch, které mají být zajištěny externě)

13b

Popis zdrojů (zejména lidských a technických a dále systému vnitřní kontroly) přidělených na kontrolu externě zajišťovaných funkcí, služeb nebo činností, pokud souvisejí s činnostmi pobočky v členském státě, kde je usazena

14

Informace o opatřeních (včetně opatření v oblasti informačních technologií) zavedených podnikem ze třetí země, která se vztahují na činnosti pobočky v oblasti algoritmického obchodování, obchodování s vysokou frekvencí a přímého elektronického přístupu

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

Popis veškerých opatření a zdrojů (zejména lidských zdrojů a zdrojů v oblasti informačních technologií), které podnik ze třetí země případně zavedl a/nebo vyčlenil na činnosti své pobočky v členském státě, kde je pobočka usazena, v oblasti algoritmického obchodování, obchodování s vysokou frekvencí a přímého elektronického přístupu a kontroly těchto činností

15a

Informace o činnostech souvisejících s funkcí zajišťování souladu s předpisy (nebo rovnocennou funkcí)

Změny předpisů

Popis řízení a provádění podstatných změn a vývoje regulačních požadavků během vykazovaného období, které mají dopad na opatření na ochranu investorů pro činnosti pobočky podniku ze třetí země

15b

Zjištění

Počet kontrol provedených na místě a zajištěných externě a shrnutí hlavních zjištění týkajících se funkce zajišťování souladu s předpisy u činností podniku ze třetí země, pokud jsou pro činnosti pobočky relevantní

15c

Opatření, která byla nebo mají být přijata (včetně opatření na základě stížností nebo odchylek od doporučení v souvislosti s funkcí zajišťování souladu s předpisy určených vrcholnému vedení) k řešení zjištěných selhání nebo rizik selhání ze strany podniku ze třetí země, pokud se týkají činností pobočky

15d

Ostatní

Jakékoli další informace, které by pobočka mohla považovat za důležité uvést

16a

Informace o činnostech souvisejících s funkcí vnitřního auditu (nebo rovnocennou funkcí)

Zjištění

Souhrn hlavních zjištění týkajících se funkce vnitřního auditu činností podniku ze třetí země, pokud jsou ve vztahu k činnostem pobočky relevantní

16b

Opatření, která byla nebo budou přijata globálně (včetně harmonogramu a organizačních jednotek dotčeného podniku ze třetí země) k řešení zjištěných selhání nebo rizik selhání ze strany podniku ze třetí země, pokud se týkají činností pobočky

17a

Informace o činnostech souvisejících s funkcí řízení rizik (nebo rovnocennou funkcí) a o politice řízení rizik podniku ze třetí země

Politika řízení rizik

Souhrn politiky řízení rizik podniku ze třetí země, pokud se týká činností pobočky, a opatření, která pobočka uplatňuje na služby a činnosti prováděné pobočkou

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

17b

Zjištění

Souhrn hlavních zjištění týkajících se funkce řízení rizik, pokud jde o činnosti podniku ze třetí země globálně, a opatření, která byla nebo mají být přijata za účelem řešení těchto zjištění

18

Veškeré další informace, které může pobočka podniku ze třetí země považovat za důležité sdělit příslušnému orgánu členského státu, v němž je usazena.


(1)  Veškeré informace týkající se poskytování přeshraničních služeb pobočkami podniků ze třetích zemí jsou uvedeny v příloze II.


PŘÍLOHA II

Formát pro předkládání informací uvedených v čl. 41 odst. 3 a 4 směrnice 2014/65/EU v případě, že Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014

Kromě informací požadovaných podle přílohy I tohoto prováděcího nařízení podniky ze třetích zemí, které rovněž poskytují investiční služby a provádějí činnosti v Evropské unii v souladu s čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014 prostřednictvím režimu rovnocennosti třetích zemí (pokud jsou jako takové skutečně uznány podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014), zahrnou do své zprávy příslušnému orgánu také následující pole, jak je požadováno podle čl. 41 odst. 3 směrnice 2014/65/EU:

Č.

Pole

Podpole

19a

Vykazované období

Datum zahájení vykazování za kalendářní rok

(RRRR-MM-DD)

19b

Datum ukončení vykazování za kalendářní rok

(RRRR-MM-DD)

20a

Název a kontaktní údaje podniku ze třetí země, včetně údajů o pobočce, o osobě pověřené podáváním informací a o orgánech třetí země odpovědných za dohled nad podnikem ze třetí země

Úplná obchodní firma pobočky a identifikační kód právnické osoby, je-li k dispozici

20b

Adresa pobočky

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

20c

Kontaktní údaje pobočky včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a údajů o internetových stránkách

20d

Úplný právní název podniku ze třetí země a identifikační kód právnické osoby, je-li k dispozici

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

20e

Adresa sídla podniku ze třetí země

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

20f

Kontaktní údaje podniku ze třetí země včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a údajů o internetových stránkách

20 g

Země sídla podniku ze třetí země

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

20h

Název, adresa a země orgánu odpovědného za dohled nad podnikem ze třetí země ve třetí zemi. Pokud je za dohled nad podnikem ze třetí země odpovědný více než jeden orgán, uvedou se podrobné údaje a příslušné pravomoci jednotlivých orgánů.

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

20i

Celé jméno kontaktní osoby

20j

Adresa kontaktní osoby

20k

Telefonní číslo kontaktní osoby

20 l

E-mailová adresa kontaktní osoby

20 m

Funkce/titul kontaktní osoby

21a

Investiční služby, investiční činnosti a doplňkové služby poskytované pobočkou v každém jiném členském státě, než ve kterém je pobočka usazena, během vykazovaného období

Seznam investičních služeb, investičních činností a doplňkových služeb (uvedených v oddílech A a B přílohy I směrnice 2014/65/EU) poskytovaných způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU v každém jiném členském státě, než ve kterém je pobočka usazena

21b

Seznam kategorií finančních nástrojů (jak je uvedeno v oddíle C přílohy I směrnice 2014/65/EU), ve vztahu k nimž jsou tyto služby a činnosti prováděny

21c

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytuje správu portfolia, celková hodnota spravovaných aktiv pro zákazníky v členském státě ke konci vykazovaného období

21d

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytuje správu portfolia, průměrná hodnota spravovaných aktiv pro zákazníky v členském státě za vykazované období

21e

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytuje investiční poradenství, celková hodnota aktiv, ve vztahu k nimž je tato služba poskytována zákazníkům v členském státě ke konci vykazovaného období

21f

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytuje investiční poradenství, průměrná hodnota aktiv, ve vztahu k nimž je tato služba poskytována zákazníkům v členském státě za vykazované období

21 g

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytuje doplňkovou službu úschovy a správy finančních nástrojů na účet zákazníků nebo drží peněžní prostředky zákazníků, celková hodnota aktiv (včetně hotovosti) držených pobočkou pro zákazníky v členském státě ke konci vykazovaného období

21h

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytuje doplňkovou službu úschovy a správy finančních nástrojů na účet zákazníků nebo drží peněžní prostředky zákazníků, průměrná hodnota aktiv (včetně hotovosti) držených pobočkou pro zákazníky v členském státě za vykazované období

22a

Počet zákazníků a protistran pobočky v jiných členských státech, než ve kterém je pobočka usazena, a globálně během vykazovaného období

Celkový počet zákazníků a protistran pobočky v Evropské unii (s výjimkou členského státu, ve kterém je pobočka usazena)

22b

Celkový počet zákazníků a protistran podniku ze třetí země globálně

22c

Pro každý jiný členský stát než ten, v němž je pobočka usazena a v němž poskytovala jakékoli investiční služby, investiční činnosti nebo doplňkové služby, celkový počet zákazníků a protistran pobočky v tomto jiném členském státě spolu s:

rozpisem tohoto počtu podle investičních služeb, investičních činností nebo doplňkových služeb poskytovaných v každém členském státě a

rozdělením podle kategorií zákazníků, jak je stanoveno ve směrnici 2014/65/EU.

23a

Obrat a souhrnná hodnota aktiv pobočky v jiných členských státech, než ve kterém je pobočka usazena, a podniku ze třetí země globálně během vykazovaného období

Obrat pobočky v Unii (bez zahrnutí členského státu, v němž je usazena) a souhrnná hodnota aktiv odpovídající službám a činnostem poskytovaným podnikem ze třetí země v Unii (bez zahrnutí členského státu, v němž je usazen)

23b

Celkový obrat podniku ze třetí země

23c

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém poskytovala jakékoli investiční služby, investiční činnosti nebo doplňkové služby, obrat a souhrnná hodnota aktiv odpovídající těmto investičním službám, investičním činnostem a doplňkovým službám spolu s:

rozpisem podle investičních služeb, investičních činností nebo doplňkových služeb poskytovaných v daném členském státě a

rozdělením podle kategorií zákazníků, jak je stanoveno ve směrnici 2014/65/EU.

24a

Pokud pobočka obchoduje na vlastní účet, informace o expozici podniku ze třetí země vůči protistranám v Unii (bez zahrnutí členského státu, v němž je pobočka usazena) během vykazovaného období

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém obchoduje na vlastní účet, minimální, průměrná a maximální měsíční expozice vůči protistranám v tomto členském státě

24b

Minimální, průměrná a maximální měsíční expozice vůči protistranám v Unii (bez zahrnutí členského státu, v němž je pobočka usazena)

25a

Pokud pobočka upisuje finanční nástroje a/nebo umisťuje finanční nástroje na základě pevného závazku převzetí, informace o hodnotě finančních nástrojů pocházejících od protistran v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), které byly upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí, během vykazovaného období

Pro každý jiný členský stát než ten, ve kterém je pobočka usazena a ve kterém zajišťuje upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, celková hodnota finančních nástrojů pocházejících od protistran v členském státě, které byly pobočkou upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí

25b

Celková hodnota finančních nástrojů pocházejících od protistran v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), které byly pobočkou upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí

26

Informace o stížnostech, které obdržely pobočka a/nebo podnik ze třetí země v souvislosti s činnostmi pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), během vykazovaného období

Počet stížností, které obdržely pobočka a/nebo podnik ze třetí země v souvislosti s činnostmi pobočky v jiných členských státech, než ve kterém je pobočka usazena, spolu s:

rozpisem podle členských států,

rozpisem pěti finančních nástrojů, v souvislosti s nimiž je podáváno nejvíce stížností,

rozpisem pěti nejčastějších předmětů stížností,

uvedením počtu stížností vyřízených ve vykazovaném období,

uvedením opatření zavedených k pečlivému vyřizování stížností.

27a

Popis marketingových činností pobočky nebo podniku ze třetí země v souvislosti s činnostmi pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) během vykazovaného období

Popis marketingové strategie podniku ze třetí země používané v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) v souvislosti s činnostmi pobočky, včetně podrobných údajů o její zeměpisné působnosti a marketingových prostředcích, které podnik ze třetí země používal (např. jednání prostřednictvím zástupců, putovní prezentace, telefonické hovory, internetové stránky)

27b

Seznam obchodních názvů používaných podnikem ze třetí země v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) spolu s uvedením u každého obchodního názvu:

seznamu členských států, ve kterých se daný název používá,

kategorií finančních nástrojů, v souvislosti s nimiž se daný název používá, a

kategorií zákazníků, v souvislosti s nimiž se používá.

27c

U všech zástupců nebo podobných subjektů, jichž podnik ze třetí země v Unii využívá (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), jméno fyzické osoby nebo subjektu spolu s adresou a kontaktními údaji

27d

Seznam internetových stránek používaných podnikem ze třetí země v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) spolu s URL adresami všech těchto internetových stránek

28a

Popis opatření na ochranu investorů podniku ze třetí země, která jsou k dispozici zákazníkům pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), včetně práv těchto zákazníků vyplývajících ze systému pro odškodnění investorů uvedeného v čl. 39 odst. 2 písm. f) směrnice 2014/65/EU

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

Poskytování informací a podávání zpráv zákazníkům

Popis opatření podniku ze třetí země k zajištění toho, aby dodržoval informační a oznamovací povinnosti vůči zákazníkům podle článků 24 a 25 směrnice 2014/65/EU a prováděcích opatření pro činnosti pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28b

Jazyk (jazyky), který (které) bude pobočka používat ve styku se svými zákazníky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28c

Vhodnost a přiměřenost

Popis opatření podniku ze třetí země, která zajišťují, že podnik plní své povinnosti týkající se posouzení vhodnosti nebo přiměřenosti, pokud pobočka poskytuje služby zákazníkům v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28d

Nejlepší způsob provedení

Pokud pobočka provádí pokyny pro své zákazníky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), popis opatření, která zajišťují, že pobočka provádí pokyny zákazníků za podmínek, které jsou pro ně nejvýhodnější

28e

Pravidla pro zpracování pokynů zákazníků

Popis opatření podniku ze třetí země, která zajišťují neprodlené, spravedlivé a urychlené provádění pokynů zákazníků, se zaměřením na činnosti pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28f

Opatření pro řízení produktů

Pokud podnik ze třetí země vyrábí a/nebo distribuuje finanční nástroje v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena), popis opatření pro řízení produktů zavedených podnikem ze třetí země pro účely jeho činností v Unii

28 g

Opatření podniku ze třetí země pro zjišťování, prevenci a řízení střetů zájmů

Popis opatření, která podnik ze třetí země zavedl za účelem zjištění a prevence nebo řízení střetů zájmů, které vznikají při poskytování investičních a doplňkových služeb, včetně střetů zájmů vyvstávajících z politiky odměňování osob zapojených do poskytování investičních služeb, investičních činností a doplňkových služeb poskytovaných v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28h

Opatření podniku ze třetí země pro vyřizování stížností

Popis postupu, který musí zákazníci podniku ze třetí země v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) dodržet, aby mohli podat stížnost

28j

Oddělení odpovědné za vyřizování stížností zákazníků pobočky

28k

Jazyk (jazyky), ve kterém (kterých) musí zákazníci své stížnosti podávat

28 l

Příslušné soudy (v případě soudního sporu) uvedené ve veškerých smluvních ujednáních mezi podnikem ze třetí země a jeho zákazníky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28 m

Subjekt/subjekty alternativního řešení sporů příslušný/příslušné k řešení přeshraničních sporů týkajících se zákazníků v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

28n

Členství podniku ze třetí země v systému pro odškodnění investorů

Popis členství podniku ze třetí země v systému pro odškodnění investorů, včetně uvedení toho, zda budou zákazníci a protistrany pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) způsobilí k účasti v tomto systému, a dále oblasti jeho působnosti, popisu podmínek způsobilosti a částek a finančních nástrojů, které systém zahrnuje

28o

Opatření podniku ze třetí země pro ochranu a správu peněžních prostředků a majetku zákazníků

Popis ochranných opatření pro veškeré peněžní prostředky nebo majetek zákazníků v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) (zvláště pak, jsou-li finanční nástroje a peněžní prostředky drženy prostřednictvím svěřenského správce, uvedení názvu svěřenského správce a souvisejících smluv)

28p

Ostatní opatření

Popis veškerých dalších opatření, která může podnik ze třetí země považovat za důležitá pro poskytování služeb a vykonávání činností pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) čestným, spravedlivým a profesionálním způsobem, který podporuje zájmy zákazníků

29a

Informace o ujednáních o externím zajištění ze strany podniku ze třetí země, která se vztahují na činnosti pobočky

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

Seznam a popis externě zajišťovaných funkcí (nebo funkcí, které mají být zajištěny externě) za účelem poskytování investičních služeb pobočky a vykonávání jejích činností v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

29b

Popis zdrojů (zejména lidských a technických a dále systému vnitřní kontroly) přidělených na kontrolu externě zajišťovaných funkcí, služeb nebo činností, pokud souvisejí s činnostmi pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena)

30

Informace o opatřeních (včetně opatření v oblasti informačních technologií) zavedených podnikem ze třetí země, která se vztahují na činnosti pobočky v oblasti algoritmického obchodování, obchodování s vysokou frekvencí a přímého elektronického přístupu

(je třeba uvést v případě jakékoli změny informací, které byly dříve předloženy příslušnému orgánu)

Popis veškerých opatření a zdrojů (zejména lidských zdrojů a zdrojů v oblasti informačních technologií), které podnik ze třetí země případně zavedl a/nebo vyčlenil na činnosti své pobočky v Unii (mimo členský stát, kde je pobočka usazena) v oblasti algoritmického obchodování, obchodování s vysokou frekvencí a přímého elektronického přístupu a kontroly těchto činností

31

Jakékoli další informace, které příslušný orgán považuje za nezbytné za účelem umožnění komplexního sledování činností pobočky v Unii