13.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 186/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1203

ze dne 12. července 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 (2) stanoví seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii („unijní seznam“), který má být podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014 případně podle potřeby aktualizován.

(2)

Komise dospěla na základě dostupných poznatků a posouzení rizik provedeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) a Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Komise dospěla k závěru, že u všech těchto invazních nepůvodních druhů byly náležitě zohledněny všechny prvky uvedené v čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014.

(4)

Druhy Xenopus laevis (Daudin, 1802) a Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) se používají pro vědecký výzkum, který by neměl být narušen. Zařazení těchto druhů na unijní seznam by mělo být odloženo, aby měly členské státy čas připravit se na vydávání povolení podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 předtím, než zařazení těchto druhů na seznam nabude účinku.

(5)

S ohledem na dlouhodobé investice pěstitelů Pistia stratiotes L. a Celastrus orbiculatus Thunb. v některých členských státech by zařazení těchto druhů na seznam Unie mělo podléhat přechodnému období.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro invazní nepůvodní druhy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1141 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 2 přílohy se použije ode dne 2. srpna 2024.

Bod 3 přílohy se použije ode dne 2. srpna 2027.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4).


PŘÍLOHA

Příloha k prováděcímu nařízení (EU) 2016/1141 se mění takto:

1)

V tabulce se v abecedním pořadí vkládají tyto druhy:

Druh

Kódy KN pro živé jedince

Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat

Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány

i)

ii)

iii)

iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)“

 

„Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

–“

 

„Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

–“

 

„Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)“

 

„Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

–“

 

„Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

4)“

„Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

4)“

„Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)“

 

„Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

7)“

„Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

5)“

„Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

–“

 

„Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

4)“

„Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

 

„Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

14), 15)“

„Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

5), 7)“

„Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

5), 7)“

„Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

5), 7)“

„Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

5), 7)“

2)

V tabulce se v abecedním pořadí vkládají tyto druhy:

Druh

Kódy KN pro živé jedince

Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat

Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány

i)

ii)

iii)

iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

4)“

„Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

–“

 

„Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

-“.

 

3)

V tabulce se vkládá tento druh:

Druh

Kódy KN pro živé jedince

Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat

Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány

i)

ii)

iii)

iv)

„Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)“

 

4)

V poznámkách k tabulce ke sloupci iv) se doplňují tyto body:

„14)

ex 0307 11: Živé ústřice

15)

ex 0307 31: Živé slávky“.